Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-05 06:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-05 06:15:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

Nội dung chính

  Một quần thể có 100% kiểu gen Aa, tự thụ phấn qua 3 thế hệ liên tục. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 của quần thể là
  Bài tập trắc nghiệm 15 phút Quần thể tự phối – Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học – Sinh học 12 – Đề số 2

1. Khái niệm quần thể

– Quần thể là một tập hợp những thành viên cùng loài, chung sống trong một khoảng chừng chừng trống gian xác lập, tồn tại qua thời hạn nhất định, giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau (quần thể giao phối).

Ví dụ: Những con mối sống trong tổ mối ở góc cạnh cạnh vườn

2. Tần số tương đối của những alen và tỉ lệ kiểu gen

– Mỗi quần thể được đặc trưng bằng một vốn gen nhất định.

– Vốn gen là toàn bộ những alen của toàn bộ những gen trong quần thể ở thời hạn nhất định.

– Vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể:

+ Tần số alen của một gen được xem bằng tỉ lệ giữa số alen đó trên tổng số alen của nhiều chủng loại alen rất rất khác nhau của gen đó trong quần thể tại thuở nào điểm xác lập.

+ Tần số tương đối của một kiểu gen được xác lập bằng tỉ số thành viên có kiểu gen đó trên tổng số thành viên trong quần thể.

– Ví dụ, một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen như sau:

0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa (1)

→ (1) được gọi là cấu trúc di truyền của quần thể đó

+ Gọi p.. là tần số tương đối của alen A

+ Gọi q là tần số tương đối của alen a

→ Khi đó:

+ p..(A)=(0,6 + 0,2/2)=0,7

+ q(a)=(0,2 + 0,2/2)=0,3

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ QUẦN THỂ GIAO PHỐI GẦN

1. Quần thể tự thụ phấn

– Thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn thay đổi theo phía giảm dần tấn số kiểu gen dị hợp tử và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp.

– Công thức tổng quát:

QT: xAA + yAa + zaa = 1

→ Trong số đó: x, y, z lần lượt là tần số của những kiểu gen: AA, Aa, aa.

→ Nếu quần thể trên tự thụ phấn qua n thế hệ thì:

* Tần số KG AA = x + (y – y.(1/2)n)/2

* Tần số KG Aa = y.(1/2)n

* Tần số KG aa = z + (y – y.(1/2)n)/2

– Sự biến hóa cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn qua những thế hệ:

Quần thể xuất phát0% AA100% Aa0% aaF125% AA50% Aa25% aaF237.5% AA25% Aa37.5% aaF343.75% AA12.5% Aa43.75% aa………Fn(1 – 1/2n)/2 % AA1/2n % Aa(1 – 1/2n)/2 % aa


2. Quần thể giao phối gần

– Ở những loài thú hoang dã, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ thành viên có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì gọi là giao phối gần (giao phối cận huyết).

– Qua những thế hệ giao phối gần thì tần số kiểu gen dị hợp giảm dần và tần số kiểu gen đồng hợp tăng dần.

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

1. Quần thể ngẫu phối

– Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối (giao phối ngẫu nhiên) khi những thành viên trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

– Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:

+ Trong quần thể ngẫu phối, những thành viên có kiểu gen rất rất khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên tạo ra một lượng biến dị tổng hợp rất rộng → Làm nguyên vật tư cho tiến hóa và chọn giống.

+ Quần thể ngẫu phối hoàn toàn hoàn toàn có thể duy trì tần số những kiểu gen rất rất khác nhau trong những Đk nhất định → Duy trì được sự phong phú di truyền của quần thể.

2. Trạng thái cân đối di truyền của quần thể (định luật Hacđi-Vanbec)

a) Khái niệm

– Một quần thể sẽ là ở trạng thái cân đối di truyền khi tỉ lệ những kiểu gen (thành phần kiểu gen) của quần thể tuân theo công thức:

p2+2pq+q2=1

→ Trong số đó:

+ p.. là tần số alen trội

+ q là tần số alen lặn

+ p2 là tần số kiểu gen đồng hợp trội

+ 2pq là tần số kiểu gen dị hợp

+ q2 là tần số kiểu gen đồng hợp lặn

– Ví dụ: 0,16AA+0,48Aa+0,36aa=1

b. Định luật Hacđi-Vanbec

– Nội dung định luật: Trong một quần thể ngẫu phối, nếu không hề những yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen và tần số tương đối của những alen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức: p2+2pq+q2=1

– Bài toán: Nếu trong một quần thể, lôcut gen A chỉ có 2 alen A và a nằm trên NST thường.

→ Gọi tần số alen A là p.., a là q

→ Tổng  p.. và q=1

→ Các kiểu gen hoàn toàn hoàn toàn có thể có: AA, Aa, aa

→ Giả sử thành phần gen của quần thể ban đầu là: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa

→ Tính được p..=0,8 và q=0,2

→ Công thức tổng quát về thành phần kiểu gen: p2AA+2pqAa+q2aa

→ Nhận xét: tần số alen và thành phần kiểu gen không đổi qua những thế hệ

– Điều kiện nghiệm đúng:

+ Số lượng thành viên lớn.

+ Diễn ra sự ngẫu phối.

+ Các loại giao tử đều phải có sức sống và thụ tinh như nhau. Các loại hợp tử đều phải có sức sống như nhau.

+ Không có đột biến và tinh lọc.

+ Không có sự di nhập gen.

– Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec: Từ tần số những thành viên có kiểu hình lặn, hoàn toàn hoàn toàn có thể tính tần số của alen lặn và alen trội cũng như tần số nhiều chủng loại kiểu gen của quần thể.

làm cho e bài này với

Một thế hệ ban đầu có kiểu gen 100%Aa. Nếu quần thể này tự phối liên tục qua 4 thế hệ, tiếp Từ đó ngẫu phố ở thế hệ thứ 5 thì cấu trúc di truyền ở quần thể ở đầu cuối là

A.0,25 AA; 0,5Aa; 0,25aa                                                B.0,125AA; 0,75Aa; 0,125aa

C.0,375AA; 0,25Aa; 0,375aa                                           D.0,5AA; 0,5aa.

Một quần thể có 100% kiểu gen Aa, tự thụ phấn qua 3 thế hệ liên tục. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 của quần thể là

A.0,4375AA : 0,125 Aa : 0,4375 aa.

B.0,4 AA : 0,2 Aa : 0,4 aa

C.0,375 AA :0,125 Aa : 0,375 aa.

D.0,25AA : 0,5 Aa : 0,25 aa.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Phân tích:
Thế hệ thứ 3 có : Aa = 1: (23) = 1/8 = 0,125
AA = aa = (1 – 0,125) : 2 = 0,4375

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Quần thể tự phối – Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học – Sinh học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Xét một quần thể thực vật ban đầu có thành phần kiểu gen là: 0,1 AA : 0,8 Aa : 0,1 aa. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, thành phần kiểu gen của quần thể đó là

  Một thành viên kiểu gen AaBbDD sau thuở nào gian thực thi giao phối gần, số dòng thuần xuất hiện là:

  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là:

  . Cho rằng mỗigen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của những tác nhân tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

  (1) F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.

  (2) Ở F2, có 25% số thành viên dị hợp tử về 2 cặp gen.

  (3) Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.

  (4) Trong số những cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

  Có bao nhiêu điểm lưu ý dưới đây không phải là của quần thể ngẫu phối?

  (1) Thành phần kiểu gen đặc trưng, ổn định qua những thế hệ.

  (2) Duy trì sự phong phú di truyền.

  (3) Làm tăng dần tần số kiểu gen.

  (4) Tạo nên một lượng biến dị di truyền rất rộng trong quần thể.

  Một quần thể tự thụ phấn xuất phát có thành phần kiểu gen là 05AA ; 0,3Aa ; 0,2aa. Khi sự tự thụ phấn kéo dãn(số thế hệ tự thụ tiến đến vô cùng). Nhận xét nào sau này về kết quả của quy trình tự phối là đúng

  Trong những Xu thế sau: (1)Tần số những alen không đổi qua cá thế hệ (2) Tần số những alen biến hóa qua những thế hệ (3)Thành phần kiểu gen biến hóa qua những thế hệ (4)Thành phần kiểu gen không đổi qua những thế hệ (5)Quần thể phân hóa thành những dòng thuần (6) Đa dạng về kiểu gen (7)Các alen lặn có Xu thế được biểu lộ.

  Những Xu thế xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối gần là:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.
Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Download Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Free.

Giải đáp vướng mắc về Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #quần #thể #tự #phối #có #đến #thế #hệ #thành #phần #kiểu #gen #là

4233

Review Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một quần thể tự phối có 100 aa. đến thế hệ f4 thành phần kiểu gen là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #quần #thể #tự #phối #có #đến #thế #hệ #thành #phần #kiểu #gen #là #Mới #nhất