Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km được Update vào lúc : 2022-04-26 19:05:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

a) Số gồm ba mươi triệu ba mươi nghìn và ba mươi viết là      

A. 303 030                            B. 3 030 030

C. 3 003 030                         D. 30 030 030.

b) Giá trị chữ số 6 trong số 268 519 là :

A. 600 000                            B. 60 000

C. 68 000                              D. 6000.

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) 8 tấn 15kg  =  815kg  ☐

b) 8 tấn 15kg  =  8015kg  ☐

c) 1 tấn 2 yến  =  1200kg  ☐

d) 1 tấn 2 yến  =  1020kg  ☐

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) 180 phút  =  3 giờ  ☐

b) (dfrac14) phút  =  20 giây  ☐

c) (dfrac15) thế kỉ  =  15 năm  ☐

d) Năm 1000 thuộc thế kỉ thứ 11  ☐

Câu 4. Hãy xem biểu đồ sau :

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng : Trung bình số học viên giỏi toán khối lớp 4 trường Đoàn Kết năm 2008 – 2009

A. 21 em                                       B. 22 em

C. 23 em                                       D. 24 em.

Câu 5. a) Hãy viết 5 số lẻ liên tục bắt nguồn từ số lớn số 1 có 4 chữ số.

b) Viết 5 số chẵn liên tục mà số lớn số 1 là số nhỏ nhất có 5 chữ số.

Câu 6. Có 5 gói kẹo loại 200 gam mỗi gói và 4 gói kẹo loại 250 gam mỗi gói. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam kẹo ?

Câu 7. Một xe hơi giờ thứ nhất đi được 64km, giờ thứ hai đi được 48km, giờ thứ ba đi được số km bằng trung bình cộng của hai giờ đầu.

a) Cả 3 xe hơi đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 8. Tính nhanh giá trị biểu thức sau :

 (72 × a + 38 × a – a × 10) với (a = 25.)

Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

– Để viết những số ta viết từ trái sang phải, hay từ hàng cao đến hàng thấp.

– Xác định hàng của chữ số 6 rồi nêu giá trị tương ứng của chữ số đó.

Cách giải:

a) Số gồm ba mươi triệu ba mươi nghìn và ba mươi viết là 30 030 030.

    Chọn D. 

b) Chữ sô 6 trong số 268 519 thuộc hàng trăm nghìn nên có mức giá trị là 60 000.

    Chọn B. 

Câu 2. 

Phương pháp:

Áp dụng cách quy đổi:  1 tấn = 1000kg   ;          1 yến = 10kg. 

Cách giải:

Ta có: 1 tấn = 1000kg nên 8 tấn = 8000kg

          1 yến = 10kg nên 2 yến = 20kg

Do đó: 8 tấn 15kg = 8000kg + 15kg = 8015kg.

          1 tấn 2 yến = 1000kg + 20kg = 1020kg.

Vậy kết quả lần lượt như sau:

a) S                      b) Đ                      c) S                        d) Đ

Câu 3. 

Phương pháp:

– Áp dụng cách chuyển đối:  1 giờ = 60 phút ;    1 phút = 60 giây

– 1 thế kỉ = 100 năm ;  thế kỉ 10 bắt nguồn từ thời điểm năm 901 đến năm 1000; thế kỉ 11 bắt nguồn từ thời điểm năm 1001 đến năm 1100.

Cách giải:

+) Vì 180 : 60 = 3 nên 180 phút = 3 giờ.

+) 1 phút = 60 giây nên (dfrac14) phút = 60 giây : 4 =  15 giây.

+) 1 thế kỉ = 100 năm nên (dfrac15) thế kỉ = 100 năm : 5 = 20 năm.

+) Năm 1000 thuộc thế kỉ thứ 10.

Vậy kết quả lần lượt như sau:

a) Đ                        b) S                      c) S                      d) S

Câu 4.

Phương pháp:

– Quan sát biểu đồ đề tìm số học viên giỏi của mỗi lớp: số ghi ở đỉnh cột chi số học viên giỏi của mỗi lớp.

– Tìm trung bình số học viên giỏi của khối 4 ta lấy tổng số học viên giỏi của 5 lớp chia cho 5.

Cách giải:

Quan sát biểu đồ ta thấy số học viên giỏi của những lớp như sau:

Lớp 4A : 20 em ;           Lớp 4B : 24 em ;

Lớp 4C : 26 em ;           Lớp 4D : 30 em ;              Lớp 4E : 15 em.

Trung bình số học viên giỏi toán khối lớp 4 trường Đoàn Kết năm 2008 – 2009 là:

               (20 + 24 + 26 + 30 + 15) : 5 = 23 (em)

Chọn C.

Câu 5.

Phương pháp:

– Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số và số nhỏ nhất có 5 chữ số.

– Hai số chẵn hoặc hai số lẻ liên tục hơn hoặc kém nhau 2 cty.

Cách giải:

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999.

   Dãy 5 số lẻ liên tục bắt nguồn từ số lớn số 1 có 4 chữ số là:

9999 ;  10 001 ;  10 003 ;  10 005 ;  10 007

b) Số nhỏ nhất có 5 chữ số là 10 000.

   Dãy 5 số chẵn liên tục mà số lớn số 1 là số nhỏ nhất có 5 chữ số là:

  9992 ;  9994 ;  9996 ;  9998 ;  10 000

Câu 6.

Phương pháp:

– Tính khối lượng của 5 gói kẹo loại 200g = 200g × 5.

– Tính khối lượng của 4 gói kẹo loại 250g = 250g × 4.

– Cân nặng của toàn bộ số kẹo = khối lượng của 5 gói kẹo loại 200g + khối lượng của 4 gói kẹo loại 250g.

– Đổi số đo vừa tìm kiếm được sang cty ki-lô-gam, lưu ý ta có 1kg = 1000g.

Cách giải:

5 gói kẹo loại 200 gam (mỗi gói) nặng là:

                (200 × 5 = 1000;(g))

4 gói kẹo loại 250 gam (mỗi gói) nặng là:

                (250 × 4 = 1000;(g))

Số ki-lô-gam kẹo có toàn bộ là :

                (1000 + 1000 = 2000;(g))

                (2000g=2kg)

                                    Đáp số: (2kg).

Câu 7.

Phương pháp:

– Tính số ki-lô-mét đi được trong giờ thứ ba ta lấy tổng số ki-lô-mét đi được trong 2 giờ đầu chia cho 2.

– Tính tổng số ki-lô-mét 3 xe đi được = số ki-lô-mét đi được trong giờ thứ nhất + số ki-lô-mét đi được trong giờ thứ hai + số ki-lô-mét đi được trong giờ thứ ba.

– Tính số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ đi được ta lấy tổng số ki-lô-mét đi được trong 3 giờ chia cho 3.

Cách giải:

a) Giờ thứ ba xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

                ((64 + 48) : 2 = 56;(km))

   Cả 3 giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là::

                (64 + 48 + 56= 168;(km))

b) Trung bình mỗi giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

                (168 : 3 = 56;(km)

                                    Đáp số : a) (168km) ;

                                                 b) (56km).

Câu 8.

Phương pháp:

– Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức.

– Áp dụng cách nhân một số trong những với một tổng hoặc một hiệu.

Cách giải:

Với (a=25) thì

(72 × a + 38 × a – a × 10)

(=72 × 25 + 38 × 25 – 25 × 10)

(= 25×(72 + 38 – 10))

(= 25× 100 = 2500.) 

a) Quãng đường AB dài 180km. Một xe hơi đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc lúc khởi đầu đi, sau mấy giờ xe hơi gặp xe máy ?

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sơ đồ tư duy: Bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí đều – lớp 5

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=OUr-duKeMLI

a) Quãng đường AB dài 180km. Một xe hơi đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc lúc khởi đầu đi, sau mấy giờ xe hơi gặp xe máy ?

b) Quãng đường AB dài 276km. Hai xe hơi khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi Tính từ lúc lúc khởi đầu đi, sau mấy giờ hai xe hơi gặp nhau ?

Phương pháp giải:

– Tính quãng đường hai xe đi được trong một giờ.

– Thời gian đi để gặp nhau = quãng đường : quãng đường hai xe đi được trong một giờ.

Lời giải rõ ràng:

a) Sau mỗi giờ, cả xe hơi và xe máy đi được quãng đường là:

                (54 + 36 = 90; (km)) 

Kể từ lúc khởi đầu đi, xe hơi gặp xe máy sau số giờ là:

                (180 : 90 = 2) (giờ)

                                          Đáp số: (2) giờ.

b) Sau mỗi giờ, cả hai xe hơi đi được quãng đường là: 

                (42 + 50 = 92; (km)) 

Kể từ lúc khởi đầu đi, hai xe hơi gặp nhau sau số giờ là:

               (276 : 92 = 3) (giờ)

                                          Đáp số: (3) giờ.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=OUr-duKeMLI

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Vận tốc: 12 km/giờ

Khởi hành: 7 giờ 30 phút

Đến nơi: 11 giờ 15 phút

Quãng đường AB: … km?

Bài giải

– Tính thời hạn ca nô đi từ A đến B = 11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút.

– Tính quãng đường AB = vận tốc × thời hạn. 

Lời giải rõ ràng:

Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

        11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút 

Đổi: 3 giờ 45 phút= 3,75 giờ.

(vì 3 giờ 45 phút = (3dfrac4560) giờ = (3dfrac34) giờ = (3dfrac75100) giờ = 3,75 giờ)

Độ dài quãng đường AB là:

               12 × 3,75 = 45 (km)

                               Đáp số: 45km.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=OUr-duKeMLI

Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với cty đo là m/phút.

Phương pháp giải:

Cách 1: 

– Đổi quãng đường sang cty đo là mét.

– Để tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn (với cty đo là m/phút).

Cách 2: 

– Tính vận tốc với cty đo là km/phút.

– Đổi vận tốc với cty đo là km/phút sang cty đo là m/phút.

Lời giải rõ ràng:

Tóm tắt

Quãng đường: 15km

Thời gian: 20 phút

Vận tốc: ….m/phút ?

Cách 1:

Đổi: 15km = 15000m.

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15000 : 20 = 750 (m/phút)

         Đáp số: 750 m/phút.

Cách 2:

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15 : 20 = 0,75 (km/phút)

0,75 km/phút = 750 m/phút 

         Đáp số: 750 m/phút.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=OUr-duKeMLI

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

– Đổi số đo thời hạn sang dạng số thập phân có cty giờ.

– Tính quãng đường xe máy đi được trong 2 giờ 30 phút.

– Tính xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét ta lấy khoảng chừng cách giữa hai thành phố trừ đi quãng đường xe máy đi được trong 2 giờ 30 phút.

Lời giải rõ ràng:

Tóm tắt

Quãng đường A đến B: 135km

Vận tốc: 42km/giờ

Thời gian Đã đi: 2 giờ 30 phút

Còn cách B: …km?

Bài giải

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường xe máy đi được trong 2,5 giờ là:

42 × 2,5 = 105 (km)

Xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:

135 – 105 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

4339

Video Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một xe hơi trong 2 giờ đi được 64km hỏi xe hơi đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #tô #trong #giờ #đi #được #64km #hỏi #tô #đó #đi #trong #giờ #được #bao #nhiêu