Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-11 13:19:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là được Update vào lúc : 2022-04-11 13:17:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là
A. Cl- và 0,01.          B. NO3- và 0,03.
C. CO32- và 0,03.          D. OH- và 0,03.

Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl- và y mol Cu2+. Cho X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủA. Mặt khác, cho 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủA. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 4,86.

B. 5,06.

C. 4,08.

D. 3,30.

Còn lại 0,01 mol OH- dư hòa tan bớt 0,01 mol Al(OH)3

Vậy m = 0,01.98 + 0,04.58 + 0,01.78 = 4,08 

Đáp án C

Câu hỏi hot cùng chủ đề

    Các ion hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :

    A. Na+,NH4+,SO42-,Cl-

    B. Mg2+,Al3+,NO3-,CO32-

    C. Ag+,Mg2+,NO3-,Br-

    D. Fe2+,Ag+,NO3-,CH3COO-

Các ion nào sau này sẽ không còn cùng tồn tại trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-.                                          B. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-.

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-.                                          D. H+, NH4+, SO42-, Cl-.

có phải câu A không


Bảo toàn điện tích:

3nAl2+ +2nMg2+=2nSO42-+nCl-

-> 0,2.3+0,25.2=0,5+2a -> a=0,3

-> m muối=mAl 3+ + mMg 2+ +mSO4 2- + mCl-=0,2.27+0,25.24+0,5.35,5+0,3.96=57,95 gam

Chọn B.

Bảo toàn điện tích: 

Tương đương: 3.0,2 + 2.0,25 = 2a + 0,5 ⇒ a = 0,3 mol.

Bảo toàn khối lượng: mmuối = 0,2.27 + 0,3.96 + 0,25.24 + 0,5.35,5 = 57,95 gam.

Một dung dịch X chứa 0,2 mol Al3+, a mol S O 4 2 – , 0,25 mol Mg2+ và 0,5 mol Cl-.Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 43 gam.

B. 57,95 gam.

C. 40,95 gam.

D. 25,57 gam.

Các vướng mắc tương tự

Dung dịch X có 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y- và giá trị của m là?

A. OH- và 30,3

B. NO3- và 23,1

C. NO3- và 42,9

D. OH- và 20,3

Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 44,4.

B. 48,9.

C. 68,6.

D. 53,7.

Dung dịch X có chứa 0,3 mol N a + ; 0,1 mol B a 2 + ; 0,05 mol M g 2 + ; 0,2 mol C l –  và x mol N O 3 – . Cô cạn dung dịch X thu đuợc m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 68,6.

B. 53,7.

C. 48,9.

D. 44,4.

Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42– a mol và Cl– b mol. Cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy giá trị của a, b tương ứng là

A. 0,25 và 0,3

B. 0,15 và 0,5.

C. 0,30 và 0,2.

Dung dịch X gồm 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là 

A. SO42- và 169,5

B. CO32- và 126,3.

C. SO42- và 111,9.

D. CO32- và 90,3.

Dung dịch X gồm 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là

A. SO42-  và 169,5.         

B. CO32-  và 126,3.

C. SO42-  và 111,9.

D. CO32-  và  90,3.

Dung dịch X gồm: 0,2 mol K+; 0,15 mol Cu2+; 0,1 mol Cl- và x mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 40,15. 

B 59,35. 

C. 49,75 gam. 

D 30,55.

Dung dịch X gồm: 0,2 mol K+; 0,15 mol Cu2+; 0,1 mol Cl- và x mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 40,15.   

B. 59,35.    

C. 49,75 gam.       

D. 30,55.

Share Link Down Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #có #chứa #mol #Al3 #mol #mol #và #mol #SO42 #giá #trị #của #là

4260

Review Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một dd x có chứa 0 2 mol Al3+ 0 4 mol na 0 5 mol Cl và x mol SO42 giá trị của X là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #có #chứa #mol #Al3 #mol #mol #và #mol #SO42 #giá #trị #của #là