Thủ Thuật về Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là được Update vào lúc : 2022-03-26 02:23:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án C

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀA. Lúc chất điểm qua vị trí cân đối theo chiều dương.B. Lúc chất điểm qua vị trí cân đối theo chiều âm.C. Lúc chất điểm ở vị trí biên x = +A.D. Lúc chất điểm ở vị trí biên x= -A.
    Chọn đáp án A CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

+ Chiều dài của quỹ đạo L = 2A = 0,2 m.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

14/12/2022 575

A. Lúc chất điểm qua vị trí cân đối theo chiều dương.

Đáp án đúng chuẩn

B. Lúc chất điểm qua vị trí cân đối theo chiều âm.

C. Lúc chất điểm ở vị trí biên x = +A.

D. Lúc chất điểm ở vị trí biên x= -A.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà theo phương trình : x = 2cos(2πt + π/2)cm. Tại t = 0,25 s chất điểm có li độ bằng

Xem đáp án » 14/12/2022 373

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ xấp xỉ của vật là

Xem đáp án » 14/12/2022 273

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Biết quãng lối đi được của chất điểm trong một chu kì xấp xỉ là 16 cm. Biên độ xấp xỉ của chất điểm bằng

Xem đáp án » 14/12/2022 226

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Vectơ tần suất của chất điểm có

Xem đáp án » 14/12/2022 157

Một vật xấp xỉ điều hoà với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s. Tại thời gian t = 0, vật có li độ là -A.

a) Viết phương trình xấp xỉ của vật.

b) Tính li độ, vận tốc và tần suất của vật tại thời gian t = 0,5 s.

c) Xác định thời gian thứ nhất vật qua vị trí có li độ x = -12 cm và vận tốc tại thời gian lúc đó.

Xem đáp án » 14/12/2022 145

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm qua vị trí cân đối thì vận tốc của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có vận tốc là 10 cm/s thì tần suất của nó có độ lớn là cm/s2. Biên độ xấp xỉ của chất điểm là

Xem đáp án » 14/12/2022 131

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hoà theo phương trình x = 10cos(πt + π/6)(cm)

Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực lớn là

Xem đáp án » 14/12/2022 105

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn số 1 của chất điểm là

Xem đáp án » 14/12/2022 68

Một điểm hoạt động và sinh hoạt giải trí tròn đều với vận tốc dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính xấp xỉ điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là:

Xem đáp án » 14/12/2022 57

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = 5cosπt(cm) . Tốc độ của vật có mức giá trị cực lớn là

Xem đáp án » 14/12/2022 48

Tốc độ một vật xấp xỉ điều hòa cực lớn lúc nào ?

Xem đáp án » 14/12/2022 41

Xét một cơ chế truyền và biến hóa hoạt động và sinh hoạt giải trí (H.1.1). Hãy lý giải tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông xấp xỉ điều hoà

Xem đáp án » 14/12/2022 36

Hai điểm M và N cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí đều trên một đường tròn tâm O, bán kính, bán kính A, theo cùng một chiều và với cùng vân tốc góc ω (H.1.2). Hình chiếu P của M trên trục x xấp xỉ theo phương trình x = Acosωt và hình chiếu Q. của N trên trục y xấp xỉ theo phương trình y = Asin(ωt + π2). Tính hiệu số pha xấp xỉ của chúng.

Xem đáp án » 14/12/2022 29

Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác lập:

a) Biên độ, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc độ cực lớn và tần suất cực lớn của vật.

c) Pha của xấp xỉ và li độ của vật tại thời gian t = 0,075 s.

Xem đáp án » 14/12/2022 25

Câu 1.

Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là

[A]. 3 cm
[B]. 2 cm
[C]. 12 cm
[D]. 6 cm.

Phương trình xấp xỉ tổng hợp là: x = Acosωt (cm) ⟹ A = 6 cm

Câu 2.

Một vật nhỏ xấp xỉ theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của xấp xỉ là

[A]. π
[B]. 0,25π
[C]. 1,5π
[D]. 0,5π.

Phương trình xấp xỉ tổng hợp là: x = Acosωt (cm) ⟹ ω = 15 rad/s

Câu 3.

Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x = 10cos2πt (cm) có pha tại thời gian t là

[A]. π
[B]. 
[C]. 0
[D]. 2πt

Phương trình xấp xỉ tổng hợp là: x = Acos(ωt + φ) (cm) ⟹ pha tại thời gian t là 2πt

Câu 4.

Một vật nhỏ xấp xỉ theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của xấp xỉ là

[A]. π
[B]. 0,25π
[C]. 0,5π
[D]. 1,5π

Phương trình xấp xỉ tổng hợp là: x = Acos(ωt + φ) (cm) ⟹ Pha ban đầu của xấp xỉ là 0,5π

Câu 5.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s), A là biên độ. Tại t = 2 s, pha của xấp xỉ là

[A]. 5 rad
[B]. 20 rad
[C]. 10 rad
[D]. 40 rad

Tại t = 2 s, pha của xấp xỉ là: φ = 10.2 = 20 rad

Câu 6.

Hai xấp xỉ có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai xấp xỉ này còn có độ lớn bằng

[A]. 0,75π
[B]. 0,25π.
[C]. 1,25π
[D]. 0,50π

Độ lệch pha của hai xấp xỉ này còn có độ lớn bằng: Δφ = 0,75π – 0,5π = 0,25π.

Câu 7.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo một quỹ đạo dài 12cm. Dao động có biên độ

[A]. 24 cm
[B]. 12 cm
[C]. 6 cm
[D]. 3 cm

Quỹ đạo của xấp xỉ điều hòa bằng L = 2A =12 cm → A = 6 cm

Câu 8.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa với biên độ 3cm. Vật xấp xỉ trên đoạn thẳng dài

[A]. 9 cm
[B]. 12 cm
[C]. 3 cm
[D]. 6 cm

Quỹ đạo hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật là L = 2A = 2.3 = 6 cm

Câu 9.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa thực thi 2022 xấp xỉ toàn phần trong 1008 s. Tần số xấp xỉ là

[A]. 1 Hz
[B]. 2 Hz
[C]. 4π Hz.
[D]. 0,5 Hz

Tần số xấp xỉ là $f=dfrac20221008=2text Hz.$

Câu 10.

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình $x=3cos left( 2pi t-dfracpi 3 right)cm$. Gốc thời hạn đã được chọn lúc vật có trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí ra làm sao?

[A]. Đi qua vị trí có li độ x = – 1,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox
[B]. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox
[C]. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm của trục Ox
[D]. Đi qua vị trí có li độ x = – 1,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm trục Ox

Gốc thời hạn hay t = 0, pha xấp xỉ của vật là $varphi =-dfracpi 3$$leftrightarrow $ $x=dfracA2=1,5text cm$ (+).

Câu 11.

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình $x=3sin left( 2pi t-dfracpi 3 right)cm$. Gốc thời hạn đã được chọn lúc vật có trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí ra làm sao?

[A]. Đi qua vị trí có li độ x =$-1,5sqrt3text cm$ cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox
[B]. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox.
[C]. Đi qua vị trí có li độ x = $-1,5sqrt3text cm$và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm trục Ox.
[D]. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm của trục Ox

Đưa phương trình xấp xỉ về dạng chuẩn tắc; vận dụng công thức:

[sin a=cos left( a-dfracpi 2 right)]ta được:

$x=3sin left( 2pi t-dfracpi 3 right)=3cos left( 2pi t-dfrac5pi 6 right)$.

→ Gốc thời hạn hay t = 0, pha xấp xỉ là φ = $-dfrac5pi 6$ $leftrightarrow x=-dfracAsqrt32=-1,5sqrt3text $cm (+).

Câu 12.

Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình [x=10cos left( 2pi t+dfracpi 6 right)cm] thì gốc thời hạn chọn lúc

[A]. vật có li độ x = 5 cm theo chiều âm
[B]. vật có li độ [x=5sqrt3,cm] theo chiều dương
[C]. vật có li độ x = – 5 cm theo chiều dương
[D]. vật có li độ [x=5sqrt3,cm] theo chiều âm

Gốc thời hạn hay t = 0, pha xấp xỉ là $varphi =dfracpi 6$$leftrightarrow $ $x=dfracAsqrt32text=5sqrt3text (-)$.

Câu 13.

Phương trình xấp xỉ có dạng x = Acos(ωt + π/3), A và ω giá trị dương. Gốc thời hạn là lúc vật có

[A]. li độ $x=dfracAsqrt22$, hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm
[B]. li độ $x=dfracAsqrt22$, hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương
[C]. li độ x = $dfracA2$, hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm
[D]. li độ x =$dfracA2$ , hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương

Gốc thời hạn hay t = 0, pha xấp xỉ là $varphi =dfracpi 3$$leftrightarrow $ $x=dfracA2text (-)$.

Câu 14.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa với biên độ 4 cm trên trục Ox. Tại thời gian pha của xấp xỉ là $dfrac2pi 3$ rad thì vật có li độ:

[A]. – 2 cm và theo chiều dương trục Ox
[B]. – 2 cm và theo chiều âm trục Ox
[C]. 2 cm và theo chiều dương trục Ox
[D]. $2sqrt2$cm và theo chiều âm trục Ox

Tại thời gian pha của xấp xỉ là $phi _t=dfrac2pi 3$ $leftrightarrow x=dfrac-A2text = -2$cm (-).

Câu 15.

Một vật xấp xỉ điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân đối của vật thì gốc thời hạn t = 0 là lúc vật

[A]. ở vị trí li độ cực lớn thuộc phần dương của trục Ox
[B]. qua vị trí cân đối O theo chiều dương của trục Ox
[C]. ở vị trí li độ cực lớn thuộc phần âm của trục Ox
[D]. qua vị trí cân đối O ngược chiều dương của trục Ox

Chuyển về dạng chuẩn tắc: x = Asinωt=$Acos (omega t-dfracpi 2)$ Tại t = 0, pha xấp xỉ là $varphi =-dfracpi 2leftrightarrow $Vật qua VTCB theo chiều dương.

Câu 16.

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình $x=8cos (pi t+dfracpi 4)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì

[A]. tại t = 1 s pha của xấp xỉ là $dfrac3pi 4$rad
[B]. chu kì xấp xỉ là 4s.
[C]. lúc t = 0 chất điểm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm của trục Ox
[D]. chất điểm hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đoạn thẳng dài 8 cm

Lúc t = 0, pha xấp xỉ [varphi =dfracpi 4leftrightarrow x=dfracAsqrt22=4sqrt2(-)].

Câu 17.

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình $x=10ctextos(-2pi t+dfracpi 3)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì thời gian t = 2,5 s

[A]. Đi qua vị trí có li độ $x=-5sqrt3$cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox
[B]. Đi qua vị trí có li độ x = – 5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox
[C]. Đi qua vị trí có li độ $x=-5sqrt3$cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm trục Ox
[D]. Đi qua vị trí có li độ x = – 5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm của trục Ox

Đưa phương trình xấp xỉ về dạng chuẩn tắc: $x=10ctextos(-2pi t+dfracpi 3)=10ctextos(2pi t-dfracpi 3)$. Tại t = 2,5 s: pha xấp xỉ là$phi _2,5s=2pi .2,5-dfracpi 3=4pi +dfrac2pi 3equiv dfrac2pi 3leftrightarrow x=-dfracA2(-)=-text 5text cmtext (-)$.

Câu 18.

Phương trình xấp xỉ của một vật là: $x=5sin (omega t-dfrac5pi 6)$ (cm). Gốc thời hạn t = 0 được chọn là lúc

[A]. Vật có li độ 2,5cm, đang hoạt động và sinh hoạt giải trí về phía vị trí cân đối
[B]. Vật có li độ – 2,5cm, đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ra phía biên.
[C]. Vật có li độ 2,5cm, đang hoạt động và sinh hoạt giải trí về phía biên
[D]. Vật có li độ – 2,5cm, đang hoạt động và sinh hoạt giải trí về phía vị trí cân đối

Đưa phương trình xấp xỉ về dạng chuẩn tắc: [x=5sin (omega t-dfrac5pi 6)=5cos (omega t-dfrac4pi 3)=5cos (omega t+dfrac2pi 3)]cm.

Taị t = 0, pha xấp xỉ là φ = $dfrac2pi 3$ $leftrightarrow $ vật có li độ $x=-dfracA2=-2,5text $(-).

Câu 19.

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình $x=10sin (2pi t+dfracpi 3)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì thời gian t = 2.5 s

[A]. Đi qua vị trí có li độ x = – 5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm của trục Ox
[B]. Đi qua vị trí có li độ $x=-5sqrt3$cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều âm trục Ox
[C]. Đi qua vị trí có li độ $x=-5sqrt3$cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox
[D]. Đi qua vị trí có li độ x = – 5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương trục Ox

Đưa phương trình xấp xỉ về dạng chuẩn tắc: $x=10ctextos(2pi t-dfracpi 6)$. Pha xấp xỉ của vật tại t = 2,5 s là $phi _2,5texts=2pi .2,5-dfracpi 6=dfrac29pi 6equiv dfrac5pi 6$$leftrightarrow $ $x=-dfracAsqrt32=-5sqrt3text $cm (-).

Câu 20.

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình $x=6cos (-pi t-dfracpi 3)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s) chọn câu đúng:

[A]. pha ban đầu của vật là $dfracpi 3$ rad
[B]. lúc t = 0 chất điểm có li độ 3 cm và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương của trục Ox
[C]. tại t = 1 s pha của xấp xỉ là $dfrac-4pi 3$rad
[D]. tần số góc xấp xỉ là – π rad/s

Đưa phương trình xấp xỉ về dạng chuẩn tắc:

$x=6cos left( -pi t-dfracpi 3 right)=6cos left( pi t+dfracpi 3 right)$cm.

Pha ban đầu của vật là $dfracpi 3$ rad.

Câu 21.

Một vật xấp xỉ điều hòa thì pha của xấp xỉ

[A]. không đổi theo thời hạn
[B]. là hàm số 1 của thời hạn
[C]. là hàm bậc hai của thời hạn
[D]. biến thiên điều hòa theo thời hạn.

Pha xấp xỉ tại thời gian t: $phi _t=omega t+varphi $ là hàm số 1 của thời gian t.

Câu 22.

Ứng với pha xấp xỉ $dfrac3pi 5$, một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa có mức giá trị – 3,09 cm. Biên độ của xấp xỉ có mức giá trị

[A]. 8 cm
[B]. 10 cm
[C]. 15 cm
[D]. 6 cm

Ta có: $x=-3,09text cm=Acos dfrac3pi 5to A=10text cm$.

Câu 23.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân đối ở O) với biên độ 4 cm và tần số 10 Hz. Tại thời gian t = 0, vật có li độ 4 cm. Phương trình xấp xỉ của vật là

[A]. x = 4cos(20πt – 0,5π) (cm).
[B]. x = 4cos(20πt + π) (cm).
[C]. x = 4cos(20πt + 0,5π) (cm).
[D]. x = 4cos20πt (cm).

Tần số góc: $omega =2pi f=20pi text $ rad/s .

Tại thời gian t = 0, vật có li độ 4 cm = A, biên dương → φ = 0.

Phương trình xấp xỉ của vật là: x = 4cos20πt (cm).

Câu 24.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân đối ở O) với quỹ đạo dài 8 cm và chu kì là 1s. Tại thời gian t = 0, vật có li độ -4 cm. Phương trình xấp xỉ của vật là

[A]. x = 4cos(2πt + 0,5π) (cm).
[B]. x = 8cos(2πt + π) (cm).
[C]. x = 4cos(2πt + π) (cm)
[D]. x = 4cos(2πt – 0,5π) (cm).

Biên độ: A = $dfracL2$ = 4 cm.

Tần số góc: $omega =dfrac2pi T=2pi $rad/s.

Tại thời gian t = 0, vật có li độ − 4 cm = − A

→ vật đang ở biên âm → pha xấp xỉ ban đầu $varphi =pm pi $

Phương trình xấp xỉ của vật là: x = 4cos(2πt + π) (cm).

Câu 25.

Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời gian t = 0 s vật trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Phương trình xấp xỉ của vật là:

[A]. [x=5cos (2pi t+dfracpi 2)cm]
[B]. [x=5cos (pi t-dfracpi 2)cm]
[C]. [x=5cos (pi t+dfracpi 2)cm]
[D]. [x=5cos (2pi t-dfracpi 2)cm]

Biên độ : A = 5 cm.

Tần số góc: $omega =dfrac2pi T=pi $ rad/s

Tại thời gian t = 0 s, vật qua VTCB theo chiều dương

→ pha xấp xỉ ban đầu $varphi =-dfracpi 2$

Phương trình xấp xỉ của vật là: [x=5cos left( pi t-dfracpi 2 right)cm]

Câu 26.

Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, tần số 2 Hz. Tại thời gian t = 0 s vật trải qua vị trí li độ 3 cm theo chiều âm. Phương trình xấp xỉ của vật là:

[A]. [x=6cos (4pi t-dfracpi 3)cm]
[B]. [x=6cos (4pi t-dfracpi 2)cm]
[C]. [x=6cos (4pi t+dfracpi 6)cm]
[D]. [x=6cos (4pi t+dfracpi 3)cm]

Biên độ: A = 6 cm.

Tần số góc ω = [=2pi f=4pi left( rad/s right)]

Tại t = 0: x = $3$cm = [dfracA2] theo chiều âm → φ = [dfracpi 3]

Câu 27.

Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, tần số 2 Hz. Tại thời gian t = 0 s vật trải qua vị trí li độ $-3sqrt3$cm và đang tái khởi động gần vị trí cân đối. Phương trình xấp xỉ của vật là

[A]. [x=6cos (4pi t+dfrac5pi 6)cm]
[B]. [x=6cos (4pi t-dfrac5pi 6)cm]
[C]. [x=6cos (4pi t-dfracpi 6)cm]
[D]. [x=6cos (4pi t-dfrac2pi 3)cm]

Biên độ: A = 6 cm.

Tần số góc ω = [=2pi f=4pi left( rad/s right)]

Tại t = 0: x = -$3sqrt3$cm = [dfrac-Asqrt32] theo chiều dương → φ = [dfrac-5pi 6]

Câu 28.

Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với quỹ đạo 12 cm. Tại thời gian t = 0 s vật trải qua vị trí li độ $3sqrt3$cm và đang tái khởi động gần vị trí cân đối. Biết trong 7,85 s vật thực thi được 50 xấp xỉ toàn phần. Lấy π = 3,14. Phương trình xấp xỉ của vật là:

[A]. [x=6cos (20t-dfracpi 6)cm]
[B]. [x=12cos (20t-dfrac5pi 6)cm]
[C]. [x=6cos (40t+dfracpi 6)cm]
[D]. [x=12cos (40t+dfracpi 6)cm]

Biên độ: A = 6 cm.

Chu kì T = [dfrac7,8550=0,157left( s right)]→ Tần số góc ω = [dfrac2pi T=dfrac2.3,140,157=40left( rad/s right)]

Tại t = 0: x = $3sqrt3$cm = [dfracAsqrt32] theo chiều (-) → φ = [dfracpi 6]

Câu 29.

Một chất điểm xấp xỉ điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 8 cm với chu kỳ luân hồi T = 2 s. Chọn gốc tọa độ tại trung điểm của AB, lấy t = 0 khi chất điểm qua li độ x = -2 cm và hướng theo chiều âm. Phương trình xấp xỉ của chất điểm là

[A]. x = 8cos(πt – [dfrac2pi 3]) (cm)
[B]. x = 8sin(πt + [dfrac5pi 6]) (cm)
[C]. x = 4sin(πt – [dfrac5pi 6]) (cm)
[D]. x = 4cos(πt – [dfrac2pi 3]) (cm)

Biên độ: A = 4 cm.

Tần số góc ω = π (rad/s)

Tại t = 0: x = – 2 cm = – [dfracA2] theo chiều (-) → φ = [dfrac2pi 3]

x = 4cos(πt +[dfrac2pi 3]) = 4sin(πt – [dfrac5pi 6]) (cm)

Câu 30.

Vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox (với O là VTCB), có chu kì T = 2s và có biên độ A. Thời điểm 2,5s vật ở li độ cực lớn. Tại thời gian ban đầu vật đi theo chiều

[A]. dương qua VTCB
[B]. âm qua vị trí có li độ $dfracA2$
[C]. âm qua VTCB
[D]. dương qua vị trí có li độ $-dfracA2$

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = πt + φ

Tại t = 2,5 s: x = A → ϕ2,5 = 2,5π + φ = 0 → φ = – 2,5π ≡ -0,5π

→ Thời điểm ban đầu vật qua VTCB theo chiều (+).

Câu 31.

Vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox (với O là VTCB), có chu kì 1,5s và có biên độ A. Thời điểm 3,5 s vật có li độ cực lớn. Tại thời gian ban đầu vật đi theo chiều

[A]. âm qua VTCB
[B]. dương qua VTCB
[C]. âm qua vị trí có li độ A/2
[D]. dương qua vị trí có li độ -A/2

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = [dfrac4pi 3]t + φ

Tại t = 3,5 s: x = A → ϕ3,5 = [dfrac4pi 3]3,5 + φ = 0

→ φ = −[dfrac14pi 3]≡ −[dfrac2pi 3]

→ Thời điểm ban đầu vật qua li độ −0,5A theo chiều (+).

Câu 32.

Vật xấp xỉ điều hòa theo trục Ox (với O là VTCB), có chu kì 2 s, có biên độ A. Thời điểm 4,25 s vật ở li độ cực tiểu. Tại thời gian ban đầu vật đi theo chiều

[A]. âm qua vị trí có li độ $dfrac-Asqrt22$
[B]. dương qua vị trí có li độ [dfracAsqrt22]
[C]. âm qua vị trí có li độ $-dfracA2$
[D]. dương qua vị trí có li độ $dfracAsqrt2$

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = πt + φ

Tại t = 4,25 s: x = −A → ϕ4,25 = 4,25π + φ = π → φ = −3,25π ≡ [dfrac3pi 4]

→ Thời điểm ban đầu vật qua li độ $dfrac-Asqrt22$theo chiều (−).

Câu 33.

Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời gian t = 1 s vật trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Phương trình xấp xỉ của vật là:

[A]. [x=5cos (pi t+dfracpi 2)cm]
[B]. [x=5cos (pi t-dfracpi 2)cm]
[C]. [x=5cos (2pi t+dfracpi 2)text cm]
[D]. [x=5cos (2pi t-dfracpi 2)cm]

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = πt + φ

Tại t = 1 s : x = 0 (+) → ϕ1 = π + φ = −0,5π → φ = −1,5π ≡ 0,5π.

Phương trình xấp xỉ của vật là: [x=5cos left( pi t+dfracpi 2 right)cm]

Câu 34.

Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 0,5 s. Tại thời gian 0,25 s vật trải qua vị trí x = – 2,5 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ra xa vị trí cân đối. Phương trình xấp xỉ của vật là:

[A]. [x=5ctextos(4pi t+dfrac5pi 6)text cm]
[B]. [x=5cos (4pi t+dfracpi 6)text cm]
[C]. [x=5sin (4pi t+dfracpi 6)text cm]
[D]. [x=5sin (4pi t-dfrac5pi 6)text cm]

Biên độ: A = 5 cm.

Tần số góc [omega text =dfrac2pi T=4pi left( rad/s right)]

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = 4πt + φ

Tại t = 0,25 s : x = -2,5cm (-) → ϕ1 = 4π.0,25 + φ = 2π/3 → φ = -π/3

Phương trình xấp xỉ của vật là: [x=5cos (4pi t-dfracpi 3)=text 5sin (4pi t+dfracpi 6)text cm]

Câu 35.

Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 8 cm, chu kì 1 s. Tại thời gian 2,875 s vật trải qua vị trí x =[4sqrt2]cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí về phía vị trí cân đối. Phương trình xấp xỉ của vật là

[A]. [x=8cos (2pi t+dfracpi 4)text cm]
[B]. [x=8cos (2pi t+dfracpi 2)text cm]
[C]. [x=8ctextos(2pi t-dfracpi 2)text cm]
[D]. [x=8cos (2pi t-dfracpi 4)text cm]

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = 2πt + φ

Tại t = 2,875 s : x = [dfracAsqrt22] (-)

→ ϕ2,875 = 2π.2,875 + φ = 0,25π → φ = – 5,5π ≡ 0,5π.

Phương trình xấp xỉ của vật là: [x=8cos left( 2pi t+dfracpi 2 right)text cm]

Câu 36.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân đối ở O) với biên độ 4 cm và chu kì là 3s. Tại thời gian t = 8,5 s, vật qua vị trí có li độ 2cm theo chiều âm. Phương trình xấp xỉ của vật là

[A]. [x=4cos (dfrac2pi 3t+dfracpi 3)cm]
[B]. [x=4cos (dfrac2pi 3t+dfrac2pi 3)cm]
[C]. [x=4cos (dfrac2pi 3t+dfracpi 6)cm]
[D]. [x=4cos (dfrac2pi 3t-dfracpi 3)cm]

Biên độ: A = 4 cm.

Tần số góc [omega =dfrac2pi T=dfrac2pi 3left( rad/s right)]

Pha xấp xỉ tại thời gian t:

ϕt = ωt + φ = (2π/3)t + φ

→Tại t = 8,5 s : x = 2 cm (-) → ϕ8,5s = (2π/3).8,5 + φ = π/3 → φ = -16π/3 = [2pi /3].

Phương trình xấp xỉ của vật là: [x=4cos left( dfrac2pi 3t+dfrac2pi 3 right)cm]

Câu 37.

Trong một thí nghiêm vật nhỏ xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân đối ở O) với biên độ 20 cm và chu kì là 6 s. Chọn gốc thời hạn là lúc 10 giờ 00 phút 04 giây. Xác định phương trình xấp xỉ của vật, biết lúc 9 giờ 59 phút 30 giây quan sát thấy vật qua vị trí có li độ 10 cm theo chiều dương

[A]. [x=20cos (dfracpi 3t-pi )cm]
[B]. [x=20cos (dfrac2pi 3t-dfracpi 3)cm]
[C]. [x=20cos (dfrac2pi 3t+pi )cm]
[D]. [x=20cos (dfracpi 3t+dfracpi 2)cm]

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = [dfracpi 3]t + φ = 2πt + φ

Chọn gốc thời hạn là lúc 10 giờ 00 phút 04 giây; do đó, lúc 9 giờ 59 phút 30 giây là thời gian t = -34 s!

Tại t = – 34 s : x = [dfracA2] (+) → ϕ-34 = -34.[dfracpi 3]+ φ = -[dfracpi 3]→ φ = – 11π ≡ π ≡ – π

Phương trình xấp xỉ của vật là: [x=20cos left( dfracpi 3t-pi right)cm]

Câu 38.

Vật xấp xỉ điều hòa theo trục Ox (với O là VTCB), có chu kì 3 s, có biên độ A. Thời điểm 17,5 s vật ở li độ 0,5A và đi theo chiều dương. Tại thời gian 7 s vật đi theo chiều

[A]. dương qua vị trí có li độ $dfracAsqrt2$
[B]. âm qua vị trí có li độ [dfracAsqrt32]
[C]. âm qua vị trí có li độ – 0,5A
[D]. dương qua vị trí có li độ [dfracAsqrt22]

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = [dfrac2pi 3]t + φ

Tại t = 17,5 s : x = [dfracA2] (+)

→ ϕ17,5 = 17,5. [dfrac2pi 3]+ φ = -[dfracpi 3]

→ φ = – 12π ≡ 0 → ϕt = [dfrac2pi 3]t

→ Tại t = 7 s: ϕ7 = 7. [dfrac2pi 3] = [dfrac14pi 3] ≡ [dfrac2pi 3]: x = −0,5A theo chiều (-).

Câu 39.

Vật xấp xỉ điều hòa theo trục Ox (với O là VTCB) thực thi 30 xấp xỉ toàn phần trong 45 s trên quỹ đạo 10 cm. Thời điểm 6,25 s vật ở li độ 2,5 cm và đi ra xa VTCB. Tại thời gian 2,625 s vật đi theo chiều

[A]. âm qua vị trí có li độ – [dfrac5sqrt32]
[B]. âm qua vị trí có li độ – 2,5 cm
[C]. dương qua vị trí có li độ $dfrac5sqrt2$
[D]. dương qua vị trí có li độ [dfrac5sqrt22]

Biên độ: A = 5cm

Tần số góc: T = 1,5 s →[omega =dfrac4pi 3]rad/s.

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = ωt + φ = [dfrac4pi 3]t + φ

Tại t = 6,25 s : x = [dfracA2] (+) → ϕ6,25 = [dfrac4pi 3].6,25 + φ = −[dfracpi 3]

→ φ = − 2π/3 → ϕt = [dfrac4pi 3]t − 2π/3

→ Tại t = 2,625s: ϕ2,625s = [dfrac4pi 3].2,625 − [dfrac2pi 3] = [dfrac17pi 6equiv dfrac5pi 6]

→ [xtext =text dfrac-Asqrt32=dfrac-5sqrt32] (-).

Câu 40.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A và ω giá trị dương. Ứng với pha xấp xỉ có mức giá trị nào thì vật ở tại vị trí cân đối:

[A]. $pi +kpi $, k nguyên
[B]. $dfracpi 2+k.2pi $, k nguyên.
[C]. $pi +k.2pi $, k nguyên
[D]. $dfracpi 2+kpi $, k nguyên

Vật trải qua vị trí cân đối ứng với pha:[phi =dfracpi 2+kpi text (kin textZ)].

Câu 41.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A và ω giá trị dương. Ứng với pha xấp xỉ có mức giá trị nào thì vật ở biên

[A]. $kpi $, k nguyên
[B]. $dfracpi 2+kpi $, k nguyên
[C]. $pi +k.2pi $, k nguyên
[D]. $dfracpi 2+k.2pi $, k nguyên.

Vật ở biên ứng với pha xấp xỉ $phi =kpi (kin textZ)$.

Câu 42.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A và ω giá trị dương. Ứng với pha xấp xỉ có mức giá trị nào thì vật có li độ $-dfracA2$ :

[A]. $dfrac2pi 3+k.2pi $, k nguyên
[B]. $-dfracpi 3+k.2pi $, k nguyên
[C]. $dfrac2pi 3+kpi $, k nguyên
[D]. $pm dfrac2pi 3+2kpi $, k nguyên

Vật có li độ $-dfracA2$ ứng với pha xấp xỉ $phi =pm dfrac2pi 3+2kpi $[(kin textZ)].

Câu 43.

Phương trình li độ của một vật là x = 2,5cos(10πt +$dfracpi 2$ ) cm. Vật trải qua vị trí có li độ x = 1,25 cm vào những thời gian

[A]. $t=-dfrac160+dfrack5$ ; k là số nguyên
[B]. $t=dfrac110(-dfrac12pm dfrac13)+dfrack5$ ; k là số nguyên
[C]. $t=-dfrac112+dfrack10$ ; k là số nguyên
[D]. $t=-dfrac112+dfrack5$ ; k là số nguyên

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = 10πt +$dfracpi 2$

Thời điểm t: x = [dfracA2]

→ ϕt = 10πt + $dfracpi 2$ = ±[dfracpi 3] + 2kπ → $t=dfrac110(-dfrac12pm dfrac13)+dfrack5$.

Câu 44.

Phương trình li độ của một vật là x = 4cos(2πt – $dfracpi 3$ ) cm. Vật ở vị trí biên tại những thời gian

[A]. $t=dfrac23+k$ ; k là số nguyên
[B]. $t=dfrac13+k$ ; k là số nguyên
[C]. $t=dfrac16+dfrack2$ ; k là số nguyên
[D]. $t=dfrac16+k$ ; k là số nguyên

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = 2πt -$dfracpi 3$

Vật ở biên x = $pm A$ → ϕt = 2πt -$dfracpi 3$ = kπ

→ $t=dfrac16+dfrack2$.

Câu 45.

Phương trình li độ của một vật là x = 4sin(4πt – $dfracpi 2$) cm. Vật trải qua li độ x = –2 cm theo chiều dương vào những thời gian

[A]. $t=dfrac13+dfrack2$ ; k là số nguyên
[B]. $t=dfrac16+dfrack2$ ; k là số nguyên
[C]. $t=dfrac112+dfrack2$ ; k là số nguyên
[D]. $t=dfrac512+dfrack2$ ; k là số nguyên

Đưa về dạng chuẩn tắc: x = 4sin(4πt – $dfracpi 2$) = 4cos(4πt – π).

Pha xấp xỉ tại thời gian t: ϕt = 4πt – π

Thời điểm t: x = [-dfracA2] (+) → ϕt = 4πt – π = -[dfrac2pi 3] + 2kπ

→ $t=dfrac112+dfrack2$ ; k là số nguyên.

4160

Review Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một chất điểm xấp xỉ theo phương trình x 10 cos 2 pi t có pha tại thời gian t là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #chất #điểm #dao #động #theo #phương #trình #cos #có #pha #tại #thời #điểm #là