Thủ Thuật Hướng dẫn Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 10:20:31 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit mạch gốc là 3’AGXTTAGXA 5’. Trình tự những nuclêôtit trên mạch tương hỗ update của đoạn Gen trên là:

A. 3’ TXGAATXGT 5’.

C. 5’ TXGAATXGT 3’.

B. 5’ AGXTTAGXA 3’.

D. 5’ UXGAAUXGU 3’.

Lời giải

Các nuclêôtit trên 2 mạch của gen link với nhau theo nguyên tắc tương hỗ update: A với T, G với X.

Theo nguyên tắc tương hỗ update, ta có:

Mạch gốc:        3’ AGXTTAGXA 5’

Mạch tương hỗ update: 5’ TXGAATXGT 3’

Đáp án C

1.a) Dạng 1:

BIẾT CẤU TRÚC GEN, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC ARN HAY NGƯỢC LẠI

a1) Phương pháp giải

– Chỉ một trong hai mạch của gen được sử dụng làm mạch khuôn.

– Mạch khuôn có chiều 3’ – 5’.

– Nguyên tắc tương hỗ update của cơ chế sao mã là:

Mạch khuôn ARNAhợp vớiUmThợp vớiAmGhợp vớiXmXhợp vớiGm

– Do vậy, biết cấu trúc của gen, ta xác lập được cấu trúc của ARN tương ứng và ngược lại.

a2) Bài tập vận dụng

1) Trình tự những cặp nuclêôtit trong một gen cấu trúc được khởi đầu như sau:

3’ TAX GTA XGT ATG XAT … 5’

5’ ATG XAT GXA TAX GTA … 3’

Hãy viết trình tự khởi đầu của những ribônuclêôtit trong phân tử ARN được tổng hợp từ gen trên.

2) Cho biết trình tự khởi đầu những ribônuclêôtit trong một phân tử ARN là:

5’ AUG XUA AGX GXA XG … 3’

Hãy ghi lại chiều và viết trình tự khởi đầu của những cặp nuclêôtit trong gen đã tổng hợp phân tử ARN nổi trên.

 Hướng dẫn giải

1) Trình tự những ribônuclêôtit trong ARN:

+ Trong hai mạch của gen, mạch có chiều 3’ – 5’ là mạch khuôn.

+ Các ribônuclêôtit tự do kết phù thích hợp với mạch khuôn theo nguyên tắc tương hỗ update sau:

Mạch khuôn ribônuclêôtitAbổ sungUTbổ sungAGbổ sungXXbổ sungG

+ Do vậy, trình tự khởi đầu những ribônuclêôtit của ARN được tổng hợp từ gen ưên như sau:

Mạch khuôn: 3’ TAX GTA XGT ATG XAT … 5’

mARN:           5’ AUG XAU GXA UAX GUA … 3’

2) Đánh dấu chiều và trình tự những cặp nuclêôtit:

+ trái lại, lúc biết trình tự những ribônuclêôtit ta suy ra trình tự những cặp nuclêôtit trong gen và chiều của những mạch như sau:

mARN:              5’AUG XUA AGX GXA XG … 3’

Mạch khuôn:    3’ TAX GAT TXG XGT GX … 5’

Mạch tương hỗ update: 5’ ATG XTA AGX GXA XG … 3’

2. b) Dạng 2:

TƯƠNG QUAN VỀ SỐ NUCLÊÔTIT, CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG CỦA GEN VÀ ARN – SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ BỊ PHÁ HỦY, SỐ LIÊN KẾT HÓA TRỊ ĐƯỢC HÌNH THÀNH

b1) Phương pháp giải 

* Đốì với gen không phân mảnh:

+ Gen có hai mạch, ARN có một mạch. Do vậy:

  Số nuclêôtit của gen gấp hai số ribônuclêôtit của ARN tương ứng: N = 2NmKhối lượng của gen gấp hai khối lượng ARN: Mgen = 2MARN

+ Chiều dài gen bằng chiều dài ARN do nó tổng hợp: Lgen = LARN

+ Trong quy trình phiên mã có sự phá hủy những link hiđrô của gen và xây mới những link hóa trị trong những mARN.

+ Gọi k: số lần phiên mã của một gen.

H = 2A + 3G là số link hiđrô của gen.

Y = N – 2 là số link hóa trị trong 2 mạch đơn. Ta có:

  Số link hiđrô bị hủy qua k lần sao mã là: H.kSố link hóa trị được hình thành qua k lần phiên mã là: Y/2.k

* Đối với gen phân mảnh: tùy đề cho về tỉ lệ Một trong những đoạn êxôn và intron.

b2) Bài tập vận dụng

1) Gen phải dài bao nhiêu micrômet mới chứa đủ thông tin di truyền để tổng hợp một phân tử mARN có 270 ribônuclêôtit loại Ađênin, chiếm 20% tổng số ribônuclêôtit của toàn mạch?

2) Gen trên có khối lượng bao nhiêu đvC?

3) Biết gen có X chiếm 15% tổng số nuclêôtit, quy trình sao mã cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ số ribônuclêôtit tự do gấp 3 lần số nuclêôtit của gen. Xác định:

a) Tổng số link hiđrô bị hủy qua quy trình.b) Tổng số link hóa trị được hình thành. 

Hướng dẫn giải

1) Chiều dài gen:

+ Số ribônuclêôtit của phân tử mARN:

(270 : 20) . 100 = 1350 ribônuclêôtit.

+ Chiều dài mARN cũng là chiều dài gen tổng hợp nó:

2) Khối lượng gen: 1350 . 2 . 300 = 81.104đvC.

3) Số link hiđrô bị hủy và link hóa trị được hình thành:

+ Số nuclêôtit của gen: 1350 . 2 = 2700 nuclêôtit.

+ Số nuclêôtit mỗi loại của gen:

A = T = 2700 . 15% = 405 nuclêôtit

G = X = (2700 : 2) – 405 = 945 nuclêôtit

+ Số link hiđrô của gen: 405 . 2 + 945 . 3 = 3645 link.

+ Số link hóa trị trong một phân tử mARN: 1350 – 2 = 1348 link.

+ Số lần sao mã của gen: 3 . 2 = 6.

+ Số link hiđrô bị hủy qua 6 lần sao mã: 3645 . 6 = 21870 link.

+ Số link hóa trị được hình thành: 1348 . 6 = 8088 link.

Mọi thông tin rõ ràng về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 (thầy Giao) 

Website: ://fmgroup/

E-Mail: 

Trong ADN (hay gen) những nucleotit trái chiều nhau link với nhau theo nguyên tắc tương hỗ update (NTBS), nhờ đó khi toàn bộ chúng ta biết trình tự nucleotit của một trong hai mạch thì hoàn toàn có thể suy ra trình tự nucleotit trên mạch còn sót lại. Và trong quy trình phiên mã thì quy trình tổng hợp ARN cũng nhờ vào khuôn là mạch gốc gen (một đoạn ADN) và tuân thủ NTBS. Như vậy lúc biết trình tự nucleotit của mạch gốc hoặc mạch tương hỗ update thì ta hoàn toàn có thể xác lập được trình tự nucleoti trên ARN được tổng hợp và ngược lại. Cụ thể mời những bạn xem một số trong những ví dụ sau:

Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . A- G – X – T – T – A – G – X – A . . .  Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch tương hỗ update?

Hướng dẫn giải:

Theo NTBS những nuclêôtit trên gen link với nhau theo nguyên tắc A link với T, G link với X

Vậy: Mạch có trình tự: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Mạch tương hỗ update là: . . . T – A – G – A – A – T – X – G – A . . .

Ví dụ 2: Một gen chứa đoạn mạch tương hỗ update với đoạn mạch mang mã gốc có trình tự nuclêôtit là:

. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . . Xác định trình tự những ribônuclêôtit được tổng hợp từ đoạn gen này?

Hướng dẫn giải 

Để giải bài này thứ nhất xác lập trình tự nucleotit trên mạch gốc nhờ vào trình tự nucleotit ở mạch tương hỗ update và tiếp theo đó nhờ vào trình tự nucleotit ở mạch gốc để xác lập trình tự nucleotit trên mạch ARN (theo nguyên tắc tương hỗ update). Theo NTBS:
– Các nuclêôtit trên gen link với nhau theo nguyên tắc A link với T, G link với X.
– Trong quy trình phiên mã những nuclêôtit trên gen link với những nuclêôtit môt trường theo nguyên tắc:

  A mạch gốc link với U môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
  T mạch gốc link với A môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
  G mạch gốc link với X môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
  X mạch gốc link với G môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Theo đề bài: mạch tương hỗ update của gen là : . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

==> Mạch gốc của gen: . . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . .

==> ARN:  . . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . .

Lưu ý: Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit của mạch tương hỗ update (thay T bằng U)

Ví dụ 3: Phân tử mARN chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là: . . . A- G – X – U – A – G – X – A . . .  Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên gen?

Hướng dẫn giải

– mARN: . . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . .

– Mạch gốc: . . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . .

– Mạch tương hỗ update: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Mời những bạn click more video về quy trình phiên mã và dịch mã để hiểu thêm

://.youtube/watch?v=gG7uCskUOrA

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quy trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết những bạn cần nhớ một số trong những yếu tố sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có được bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quy trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Để làm tốt bài tập sinh học dạng này những bạn cần xem lý thuyết về nguyên phân trước. Ngoài ra hoàn toàn có thể click more dạng bài tập về tính chất số NST, số crômatit và số tâm động qua những kì của nguyên phân . Sau đây mình sẽ hướng dẫn những bạn làm bài tập tiếp theo: dạng bài tập về tính chất số lượng tế bào con, số NST cần phục vụ, số thoi vô sắc xuất hiện (bị phá huỷ) qua nguyên phân. Trước tiên những bạn cần hiểu và nhớ một số trong những công thức sau Số tế bào sinh ra qua nguyên phân: + Một tế bào qua k lần nguyên phân sẽ hình thành $2^k$ tế bào con. + a tế bào đều nguyên phân k lần, số tế bào con được tạo thành là: $a.2^k$ tế  bào. Số NST đơn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cần phục vụ: + Một tế bào lưỡng bội (2n NST) qua k lần nguyên phân, số NST đơn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào cần phục vụ: $2^k.2n-2n =  (2^k-1)2n$. + Vậy, a tế bào có 2n NST đều nguyên phân k lần, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cần phục vụ số NST là: $a.(2^k-1)2n$. Số thoi vô sắc xuất hiện, bị phá hủy: + Thoi vô sắc xuất hiện ở kì trước, bị phân hủy hoàn toàn vào kì cuối. Vậy có ba

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh những bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác lập số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong những phép lai lúc biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực ra là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết thêm thêm kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ việc dung toán xác suất để xác lập nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng những tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A – hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b – hạt nhăn; D – thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g

Các hocmon tham gia điều hòa sinh trứng cũng như điều hòa sinh tinh , có những hoocmon giống nhau bên gần này cũng luôn có thể có những hoocmon khác, rõ ràng những hoocmon tham gia vào cơ chế điều hoa sinh trứng gồm: GnRH FSH LH Ơstrôgen Prôgestêrôn Cơ chế điều hòa sinh trứng: Dưới tác dụng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, vùng dưới đồi tiết ra hoomon GnRH, GnRH kích thích lên tuyên yên, làm tiết yên tiết ra 2 loại hoocmon là FSH và LH.  Cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích tăng trưởng nang trứng LH kích thích nang trứng chín, rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí của thể vàng. Thể vàng tiết ra hocmon progestrogen và estrogen. Hai hocmon này kích thích niêm mạc dạ con tăng trưởng, dày lên sẵn sàng sẵn sàng cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH Một số vướng mắc về cơ chế điều hòa sinh trứng Phụ nữ uống thuốc tránh thai (chứa progestrogen hoặc progestrogen + estrogen) hoàn toàn có thể tránh khỏi mang thai, tại sao?   Khi uống thuốc tránh thai hằng ng

Sinh vật thông thường có bộ NST 2n, khi giảm phân sẽ cho giao tử thông thường n. Tuy nhiên trong thể đột biến như thể ba nhiễm, thể tứ bội thì giảm phân cho ra những loại giao tử ra làm sao. Ở bài này sẽ hướng dẫn những em cách viết và những định tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử được tạo ra trong quy trình giảm phân của thể tứ bội (4n). Ví dụ:  thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân thông thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào và tỉ lệ bằng bao nhiêu? Để viết giao tử cho thể tứ bội những em sơ đồ hình chữ nhật như phía dưới. Ở mỗi góc của hình chữ nhật ta viết mỗi alen. Ví dụ ở trên khung hình có kiểu gen AAaa nên ta viết 2 góc có alen A và 2 góc có alen a. Sau đó ta sẽ nối những cạnh và 2 đường chéo để được số loại và tỉ lệ giao tử như sau: Số giao tử AA = 1 Số giaotử aa = 1 Số giao tử Aa = 4 Vậy khung hình tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử lưỡng bội là AA, aa và Aa với tỉ lệ: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa. Tất nhiên là ta chỉ xét một gen nào đó trong thể tứ bội và dạng này đề cũ

Bài tập về những quy luật di truyền là dạng bài tập tương đối khó nhưng lại sở hữu số câu trong đề thi quá nhiều, vì vậy toàn bộ chúng ta nên phải luyện thật nhiều dạng bài tập này để biết phương pháp giải và tìm cho mình cách giải nhanh nhất có thể phù phù thích hợp với hình thức thi trắc nghiệm. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn những bạn giải một bài tập về phương pháp tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ một loại kiểu hình nào đó một cách nhanh gọn trong trường hợp phép lai hai cặp tính trạng có xẩy ra hoán vị gen . Ví dụ: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai $fracABabtimes fracAbaB$, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen A và B là 40% và diễn biến trong giảm phân tạo giao tử là như nhau ở hai giới. Tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở đời con? Hướng dẫn giải: Số kiểu gen ở đời con Bài này toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể viết sơ đồ lai rồi ngồi điếm số kiểu gen trong trường hợp 2 gen cùng nằm trên một NST và có xẩy ra hoán vị gen. Tu

ADN là một đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân những đơn phân là nucleotit. Trong tự nhiên thì phân tử ADN có nhiều dạng cấu trúc nhưng dạng phổ cập nhất là cấu trúc ADN theo như hình thức B ; Trong chương trình sinh học phổ thông thi toàn bộ chúng ta cũng hầu hết bàn đến cấu trúc dạng B của ADN mà thôi. Nếu bạn chưa chắc như đinh cấu trúc ADN dạng B ra làm sao thì hãy xem trước nội dung bài viết cấu trúc dạng B của phân tử ADN ; Còn ở đây toàn bộ chúng ta hầu hết bàn đến cách vận dụng lý thuyết về ADN vào giải những bài tập rõ ràng liên quan đến cấu trúc ADN dạng B. Trước hết toàn bộ chúng ta khởi đầu với dạng bài tập đơn gian nhất trong series bài vết giải bài tập ADN cơ bản , và đấy là bài thứ nhất sẽ hướng dẫn phương pháp tính số nuclêôtit trong phân tử ADN (hay gen) lúc biết một trong những đại lượng như: chiều dài ADN, khối lượng ADN, số link hóa trị, số vòng xoắn. Sau đây toàn bộ chúng ta sẽ xem ví dụ về tính chất số nuclêôtit của ADN (hoàn toàn có thể là phân tử ADN hoàn hảo nhất hay chỉ là một đoạn ADN) cho từng trường hợp rõ ràng:

Cách thức học tập ở mỗi cấp rất khác nhau đó đó là một thử thách riêng với những bạn. Sau đây, tôi xin tổng kết những lỗi thông thường về kỹ năng và thói quen bạn thường phạm phải trong học tập và đưa ra những lời khuyên giúp bạn tránh lỗi đó. Về giải pháp những bạn cần xem loạt bài trong mục kỹ năng học tập. 1. Dễ phân tán Đây là lỗi thường xẩy ra với những bạn học viên, và hầu hết không tránh khỏi. Nguyên nhân đó đó là vì phong thái tiếp thu và cách học bài của những bạn. Theo khảo sát ở  Mỹ  đã cho toàn bộ chúng ta biết có tầm khoảng chừng 63% người học tiếp thu bằng hình ảnh; nếu nghe giảng bằng ngôn từ  họ sẽ cảm thấy khó tiếp thu và chỉ với sau 20 phút triệu tập, não trái sẽ chùng xuống. Và điều gì xẩy ra tại não phải? Phong cách tiếp thu nổi trội đã khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí. Đó là những cuốn phim liên tục xuất hiện ở não phải khiến bạn chìm đắm trong những tưởng tượng, tâm ý miên man. Để khắc phục nhược điểm này bạn cần rèn luyện kĩ năng triệu tập trong quy trình học cho bản thân mình. 2. Kỹ năng ghi chép không tốt Có nhiều học si

Thể tam nhiễm hay còn gọi là thể ba nhiễm có bộ NST dạng (2n+1). Khi giảm phân tạo giao tử, NST đang xét có 3 chiếc sẽ hình thành dạng giao tử gồm 2 chiếc (n+1) và 1 chiếc (n) rõ ràng, mời những em xem qua tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm sau: AAA giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là một trong/2AA : 1/2A . AAa   giảm phân cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là một trong/6AA : 2/6Aa :  2/6A : 1/6a Aaa   giảm phân cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là 2/6Aa :  1/6 aa : 1/6A : 2/6a aaa   giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là một trong/2aa : 1/2a .   Làm thế nào để đã có được những tỉ lệ giao tử như trên? Các em nếu chưa quen thì sử dụng hình tam giác để xác lập loại giao tử cũng như tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm như sau: Ví dụ để viết tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử của thể ba có kiểu gen AAa ta kẻ tam giác đều và mỗi đỉnh (góc) tam giác là một trong alen như sau: Với mỗi góc là một giao tử thông thường (n) và mỗi cạnh là một giao tử (n+1). Vậy khung hình có kiểu gen AAa giảm phân cho ra nhiều chủng loại: T

Câu 116 trong đề thi THPT Quốc Gia môn SINH HỌC 2022 hỏi về phương pháp tính số loại giao tử tối đa trong trường hợp những cặp NST có xẩy ra hoán vị không đồng thời. Cụ thể như sau: Cơ thể thực vật có bộ NST 2n=18, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quy trình giảm phân ở khung hình này đã xẩy ra hoán vị ở toàn bộ những cặp NST nhưng mỗi tế bào chỉ xẩy ra hoán vị gen nhiều nhất ở một cặp NST tại những cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa về những gen đang xét được tạo ra là A. 2048. B. 5120. C. 9216. D. 4608. Hướng dẫn phân tích và giải Số loại giao tử tối đa cần tìm = $2^ntimes C_n^1x2^n$ (n là số cặp NST) = $2^9times C_9^1x2^9$ = 2120 loại giao tử. Đấy là cách giải khi bạn làm bài, tuy nhiên bạn cần hiểu bản chất của bài toán này qua bài phân tích sau: Số loại giao tử tối đa = số giao tử thông thường (tối đa) + số giao tử hoán vị (tối đa). + Số giao tử bình thườngg (tối đa) = $2^9$= 512 loại giao tử. + Số giao tử hoán vị (

Reply
0
0
Chia sẻ

4232

Clip Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mạch đơn của phân tử ADN có trình tự nucleotit là tgxaagtaxt tìm mạch tương hỗ update với nó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mạch #đơn #của #phân #tử #ADN #có #trình #tự #nucleotit #là #tgxaagtaxt #tìm #mạch #bổ #sung #với #nó