Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết được Update vào lúc : 2022-07-08 14:45:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a được Update vào lúc : 2022-07-08 14:43:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp..

– Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH–

– Tính nồng độ H+/OH–

– Áp.. dụng công thức tính pH: pH=-lg[H+]

– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH– ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = [10.7,3]/[100.36,5] = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = [20.4,9]/[100.98] = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl–

                                0,02 → 0,02 mol

                                H2SO4 → 2H+ + SO42-

                                0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM[H+] = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dung dịch A và 0,896 lít H2 [đktc]. Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của Na và Ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66        [1]

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x        →        x →        x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba[OH]2 + H2

y                → y →                y mol

⇒ x/2 + y = 0,04        [2]

Từ [1], [2] ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH–

                                0,04                        0,04 mol

                                Ba[OH]2 → Ba2+ + 2OH–

                                0,02                        0,04 mol

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,08 mol

CM[OH–] = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. pH của dd thu được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM[H2SO4] = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

⇒ [H+] = 10-4 M ⇒ pH = -log[10-4] = 4

Bài 4: Cho 15 ml dung dịch HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba[OH]2 có pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa[OH]2 = 7,5.10-5 mol

⇒ CM[OH–] = 1,5.10-4/10-2 = 1,5.10-2 ⇒ pOH = 1,8 ⇒ pH = 12,2

Bài 5: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ [H+] = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ [H+] = 0,01 ⇒ pH = 2

Phương pháp..

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion [n] và tổng số phân tử hòa tan [no]

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A–

 [ chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ]

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH–

 [ chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ]

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là một trong,8.10-5.

b. Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM[NH4Cl] = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

                NH4Cl → NH4+ + Cl–

                0,01 …… 0,01

                NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. x

Kb = x2/[0,01-x] = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

                HCl → H+ + Cl–

                0,001 0,001

                NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x[x+0,001]/[0,01-x] = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: Dung dịch A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

                        NaOH → Na+ + OH–

                        0,1                        0,1

                        NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

Ban đầu:        0,1                                                0,1

Điện ly:        x                                x                        x

Sau điện ly: 0,1- x                        x                         x+0,1

Kb = x[0,1+x]/[0,1-x] = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/[0,1-x] = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO– = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/[0,5-x] = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: Cho dd hh X gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x[0,01+x]/[0,1-x] = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: Cho dd hh X gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x[0,1+x]/[0,1-x] = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

Phương pháp..

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH–

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên của dung dịch nhờ vào pH ⇒ Xem xét mol axit hay bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà bài toán yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba[OH]2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba[OH]2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở cả hai nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 dung dịch axit hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau ta thu được nồng độ mới của 3 axit là: CM[HCl] = 0,1 M; CM[HNO3] = 0,2/3; CM[H2SO4]= 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3–

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl–

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B cần dung.

nNaOH = 0,2x; nBa[OH]2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH–

0,2x……………..0,2x

Ba[OH]2 → Ba2+ + 2OH–

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,4x

Ta có:        H+ + OH– → H2O [Sau phản ứng pH =1 ⇒ dư axit]

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư        0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

[0,07-0,4x]/[x+0,3] = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a[mol/l] thu được 200 ml dung dịch A có pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. nH+ = 0,01 mol; nOH– = 0,1a mol

Ta có:        H+ + OH– → H2O [Sau phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo]

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư        0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

[0,01-0,1a]/[0,1+0,1] = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. số mol NaOH dư : nOH– = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng có pH = 10 ⇒ 0,002/[0,2+x] = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy nên phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ suất thể tích khi dung dịch HCl có pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để trộn lẫn thành dung dịch có pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: Cho 100 ml dd hh gồm Ba[OH]2 0,1M và NaOH 0,1M với V ml dd hh gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 2 → môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit .

[0,0875V-0,03]/[0,1+V] = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M và Ba[OH]2 0,1M, thu được dd X có pH = 12. Giá trị của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bazo.

[0,5V – 0,0645]/[0,3+V] = 10-2 → V = 0,15 lit

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Download Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Free.

Giải đáp vướng mắc về Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #pha #loãng #dung #dịch #HCl #có

4548

Review Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi pha loãng dung dịch HCl có pH = a Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #pha #loãng #dung #dịch #HCl #có #Chi #tiết