Kinh Nghiệm về Hướng dẫn json to string javascript 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn json to string javascript được Update vào lúc : 2022-10-09 07:21:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-09 07:20:24 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mục lục

Nội dung chính

  Mục lục
  1- JSON là gì?
  2- JSON.parse(..)
  3- JSON.stringify(..)

Nhóm tăng trưởng của chúng tôi vừa trình làng website langlearning học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, … miễn phí cho toàn bộ mọi người. Là một website được viết trên công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng web Flutter vì vậy tương hỗ rất tốt cho những người dân dân học, kể cả những người dân dân học khó tính nhất. Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và khá khá đầy đủ hơn. Mong những bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Là một website được viết trên công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng web Flutter vì vậy tương hỗ rất tốt cho những người dân dân học, kể cả những người dân dân học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và khá khá đầy đủ hơn. Mong những bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được tin báo mọi khi có nội dung nội dung bài viết mới. Meta Meta

1- JSON là gì?

Như bạn biết tài liệu luôn luôn luôn được truyền từ máy tính nọ tới máy tính kia thông qua môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên Internet, và nó được đóng gói theo một định dạng nào đó trước lúc gửi đi. Nơi nhận phải hiểu được định dạng này để phân tích lấy ra được tài liệu gốc. Internet, và nó được đóng gói theo một định dạng nào đó trước lúc gửi đi. Nơi nhận phải hiểu được định dạng này để phân tích lấy ra được tài liệu gốc.

XML là một định dạng khá phổ cập để tàng trữ vận chuyển tài liệu. là một định dạng khá phổ cập để tàng trữ vận chuyển tài liệu.

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, nó cũng là một định dạng để tàng trữ và vận chuyển tài liệu. Định dạng JSON có nguồn gốc từ cú pháp đối tượng người dùng người tiêu dùng của Javascript, vì vậy nó thừa kế sự đơn thuần và giản dị, và hoàn toàn nhờ vào văn bản. là viết tắt của JavaScript Object

Notation, nó cũng là một định dạng để tàng trữ và vận chuyển tài liệu. Định dạng JSON có nguồn gốc từ cú pháp đối tượng người dùng người tiêu dùng của Javascript, vì vậy nó thừa kế sự đơn thuần và giản dị, và hoàn toàn nhờ vào văn bản.

Dưới đấy là một đoạn code khai báo một đối tượng người dùng người tiêu dùng trong Javascript: Javascript:

Javascript Object

var aCompany =

name : “Amazon”,

ceo : “Jeff Bezos”,

employees: [

firstName: “John”, lastName: “Doe”,

firstName: “Anna”, lastName: “Smith”,

firstName: “Peter”, lastName: “Jones”

]

;

Và một tài liệu được tàng trữ trong định dạng JSON: JSON:

JSON Data

“name” : “Amazon”,

“ceo” : “Jeff Bezos”,

“employees”:[

“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”,

“firstName”:”Anna”, “lastName”:”Smith”,

“firstName”:”Peter”, “lastName”:”Jones”

]

Ưu điểm của JSON: JSON:

  JSON là một định dạng để trao đổi tài liệu gọn nhẹ (Lightweight). là một định dạng để trao đổi tài liệu gọn nhẹ (Lightweight).
  Dữ liệu JSON tự mô tả chính nó, vì vậy nó dễ hiểu cho toàn bộ mọi người.JSON tự mô tả chính nó, vì vậy nó dễ hiểu cho toàn bộ mọi người.
  JSON là một ngôn từ độc lập, và là một văn bản. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng một ngôn từ bất kỳ để đọc hoặc tạo ra tài liệu JSON. Hầu hết những ngôn từ lập trình đều phải có thư viện đọc và ghi tài liệu JSON. là một ngôn từ độc lập, và là một văn bản. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng một ngôn từ bất kỳ để đọc hoặc tạo ra tài liệu
  JSON. Hầu hết những ngôn từ lập trình đều phải có thư viện đọc và ghi tài liệu JSON.

Ví dụ:

// JSON Object:

“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”

// JSON Array:

[

“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”,

“firstName”:”Anna”, “lastName”:”Smith”,

“firstName”:”Peter”, “lastName”:”Jones”

]

  JSON là thuần định dạng tài liệu — nó chỉ chứa những thuộc tính (properties), không chứa những phương thức. là thuần định dạng tài liệu — nó chỉ chứa những thuộc tính (properties), không chứa những phương thức.
  JSON yên cầu dấu nháy kép (double quotes) được sử dụng cho những chuỗi, và tên thuộc tính. Dấu nháy đơn (Single quotes) là không hợp lệ. yên cầu dấu nháy kép (double quotes) được sử dụng cho những chuỗi, và tên thuộc tính. Dấu nháy đơn (Single quotes) là không hợp lệ.
  Thậm chí chỉ một dấu phẩy hoặc dấu hai chấm (colon) đặt sai vị trí hoàn toàn hoàn toàn có thể làm cho tập tin JSON bị sai, và không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi. Vì vậy bạn nên thận trọng để xác thực bất kể tài liệu nào bạn muốn sử dụng.JSON bị sai, và không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi. Vì vậy bạn nên thận trọng để xác thực bất kể tài liệu nào bạn muốn sử dụng.

2- JSON.parse(..)

Bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse(text) giúp bạn phân tích một tài liệu JSON và chuyển nó thành một đối tượng người dùng người tiêu dùng. JSON.parse(text) giúp bạn phân tích một tài liệu JSON và chuyển nó thành một đối tượng người dùng người tiêu dùng.

json-parse-example.js

var text=” ”

+ ‘ “name”: “Amazon”, ‘

+ ‘ “ceo” : “Jeff Bezos”, ‘

+ ‘ “employees” : [‘

+ ‘ “firstName”:”John” , “lastName”:”Doe” ,’

+ ‘ “firstName”:”Anna” , “lastName”:”Smith” ,’

+ ‘ “firstName”:”Peter” , “lastName”:”Jones” ‘

+ ‘ ] ‘

+ ”;

var obj = JSON.parse(text);

console.log(obj.employees);

console.log(obj.ceo); // Jeff Bezos

console.log(obj.employees[0].firstName); // John

console.log(obj.employees[1].firstName); // Anna

console.log(obj.employees[2].firstName); // Peter

json-parse-example.html

JSON.parse

var s=””firstName” : “Sammy”, “lastName” : “Shark”, “location” : “Ocean””;

var obj = JSON.parse(s);

document.getElementById(“name”).innerHTML = obj.firstName + ” ” + obj.lastName;

document.getElementById(“location”).innerHTML = obj.location;

3- JSON.stringify(..)

Bằng cách sử dụng phương thức JSON.stringify(obj) giúp bạn quy đổi một đối tượng người dùng người tiêu dùng Javascript thành một văn bản có định dạng JSON.   JSON.stringify(obj) giúp bạn quy đổi một đối tượng người dùng người tiêu dùng
Javascript thành một văn bản có định dạng JSON.
 

json-stringify-example1.js

var obj = name : “tran”, age : 39;

var text = JSON.stringify(obj);

console.log(text); // “name”:”tran”,”age”:39

JSON.stringify(obj)

Phương thức JSON.stringify(obj) được sử dụng để quy đổi obj thành một String. Nếu đối tượng người dùng người tiêu dùng obj có phương thức toJSON() phương thức này sẽ tiến hành gọi để trả về String, ngược lại nó sẽ quy đổi theo quy tắc mặc định: JSON.stringify(obj) được sử dụng để quy đổi obj thành một String. Nếu đối tượng người dùng người tiêu dùng obj có phương thức toJSON() phương thức này sẽ tiến hành gọi để trả về String, ngược lại nó sẽ quy đổi theo quy tắc mặc định:

Number, Boolean, String sẽ tiến hành quy đổi thành giá trị nguyên thủy (primitive). sẽ tiến hành quy đổi thành giá trị nguyên thủy (primitive).
Infinity, NaN sẽ tiến hành quy đổi thành null. sẽ tiến hành quy đổi thành null.
Nếu obj là undefined, Function, Symbol, nó sẽ bị quy đổi thành undefined.obj là undefined, Function, Symbol, nó sẽ bị quy đổi thành undefined.
undefined, Function, Symbol nếu xuất hiện trong đối tượng người dùng người tiêu dùng nó sẽ bị bỏ qua. nếu xuất hiện trong đối tượng người dùng người tiêu dùng nó sẽ bị bỏ qua.
undefined, Function, Symbol nếu xuất hiện mảng nó sẽ bị quy đổi thành null. nếu xuất hiện mảng nó sẽ bị chuyển

đổi thành null.

Tất cả những thuộc tính (property) có khóa là Symbol sẽ bị bỏ qua.Symbol sẽ bị bỏ qua.
Đối tượng Date có phương thức toJSON() trả về một String, giống với date.toISOString(), vì vậy nó được đối xử như một string.Date có phương thức toJSON() trả về một String, giống với date.toISOString(), vì vậy nó được đối xử như một string.

json-stringify-example2.js

var obj =

name : “tran”,

age : 39,

// function in object will be ignored

sayHello : function()

console.log(“Hello”);

,

// undefined, Symbol, function in Array will be converted to null.

“others”: [“1”, Symbol(), undefined, function(), “2”]

;

var text = JSON.stringify(obj);

console.log(text); // “name”:”tran”,”age”:39,”others”:[“1″,null,null,null,”2”]

Ví dụ:

json-stringify-example.js

JSON.stringify(); // ”

JSON.stringify(true); // ‘true’

JSON.stringify(‘foo’); // ‘”foo”‘

JSON.stringify([1, ‘false’, false]); // ‘[1,”false”,false]’

JSON.stringify([NaN, null, Infinity]); // ‘[null,null,null]’

JSON.stringify( x: 5 ); // ‘”x”:5’

JSON.stringify(new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5)); // ‘”2006-01-02T15:04:05.000Z”‘

JSON.stringify( x: 5, y: 6 ); // ‘”x”:5,”y”:6’

JSON.stringify([new Number(3), new String(‘false’), new Boolean(false)]);

// ‘[3,”false”,false]’

// String-keyed array elements are not enumerable and make no sense in JSON

let a = [‘foo’, ‘bar’];

a[‘baz’] = ‘quux’; // a: [ 0: ‘foo’, 1: ‘bar’, baz: ‘quux’ ]

JSON.stringify(a); // ‘[“foo”,”bar”]’

JSON.stringify( x: [10, undefined, function(), Symbol(”)] );

// ‘”x”:[10,null,null,null]’

// Standard data structures

JSON.stringify([new Set([1]), new Map([[1, 2]]), new WeakSet([a: 1]), new WeakMap([[a: 1, 2]])]);

// ‘[,,,]’

// TypedArray

JSON.stringify([new Int8Array([1]), new Int16Array([1]), new Int32Array([1])]);

// ‘[“0″:1,”0″:1,”0”:1]’

JSON.stringify([new Uint8Array([1]), new Uint8ClampedArray([1]), new Uint16Array([1]), new Uint32Array([1])]);

// ‘[“0″:1,”0″:1,”0″:1,”0”:1]’

JSON.stringify([new Float32Array([1]), new Float64Array([1])]);

// ‘[“0″:1,”0″:1]’

// toJSON()

JSON.stringify( x: 5, y: 6, toJSON() return this.x + this.y; ); // ’11’

// Symbols:

JSON.stringify( x: undefined, y: Object, z: Symbol(”) ); // ”

JSON.stringify( [Symbol(‘foo’)]: ‘foo’ ); // ”

JSON.stringify( [Symbol.for(‘foo’)]: ‘foo’ , [Symbol.for(‘foo’)]); // ”

JSON.stringify( [Symbol.for(‘foo’)]: ‘foo’ , function(k, v)

if (typeof k === ‘symbol’)

return ‘a symbol’;

);

// undefined

// Non-enumerable properties:

JSON.stringify( Object.create(null, x: value: ‘x’, enumerable: false , y: value: ‘y’, enumerable: true ) );

// ‘”y”:”y”‘

JSON là thuần định dạng tài liệu — nó chỉ chứa những thuộc tính (properties), không chứa những phương thức.

JSON yên cầu dấu nháy kép (double quotes) được sử dụng cho những chuỗi, và tên thuộc tính. Dấu nháy đơn (Single quotes) là không hợp lệ.JSON.stringify(..) thực sự có 3 tham số, trong số đó thứ hai và thứ 3 là không bắt buộc.

Thậm chí chỉ một dấu phẩy hoặc dấu hai chấm (colon) đặt sai vị trí hoàn toàn hoàn toàn có thể làm cho tập tin JSON bị sai, và không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi. Vì vậy bạn nên thận trọng để xác thực bất kể tài liệu nào bạn muốn sử dụng.

2- JSON.parse(..)

  Bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse(text) giúp bạn phân tích một tài liệu JSON và chuyển nó thành một đối tượng người dùng người tiêu dùng. JSON.

  3- JSON.stringify(..) hoàn toàn hoàn toàn có thể là một hàm để trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh hành vi trong quy trình quy đổi đối tượng người dùng người tiêu dùng thành chuỗi JSON.
  Bằng cách sử dụng phương thức JSON.stringify(obj) giúp bạn quy đổi một đối tượng người dùng người tiêu dùng Javascript thành một văn bản có định dạng JSON.   hoàn toàn hoàn toàn có thể là một mảng của những
  String, nó giúp chỉ định một list trắng (whitelist) những thuộc tính (property) sẽ xuất hiện trong chuỗi JSON.

JSON.stringify(obj)

  Phương thức JSON.stringify(obj) được sử dụng để quy đổi obj thành một String. Nếu đối tượng người dùng người tiêu dùng obj có phương thức toJSON() phương thức này sẽ tiến hành gọi để trả về String, ngược lại nó sẽ quy đổi theo quy tắc mặc định: hoàn toàn hoàn toàn có thể là một chuỗi (Nếu dài hơn thế nữa thế nữa 10 ký tự nó sẽ bị cắt cụt thành 10 ký tự). Dùng để trèn vào JSON giúp JSON đẹp hơn, dễ nhìn hơn.
  Number, Boolean, String sẽ tiến hành quy đổi thành giá trị nguyên thủy (primitive). hoàn toàn hoàn toàn có thể là một số trong những trong những nhỏ hơn hoặc bằng 10 (Nếu to nhiều hơn nữa 10 nó sẽ tiến hành xem là 10).

  Dùng để chỉ định một chuỗi gồm có ‘space’ ký tự dấu cách (space), chuỗi này sẽ tiến hành trèn vào JSON giúp JSON đẹp hơn, dễ nhìn hơn.

Infinity, NaN sẽ tiến hành quy đổi thành null.

Nếu obj là undefined, Function, Symbol, nó sẽ bị quy đổi thành undefined.replacer là một mảng những String:

json-stringify-replacer-example1.js

var obj =

name: “Tom”,

gender: “Male”,

company:”Walt Disney”,

friends: [

name:”Jerry”, gender:”Male”,

name:”Donald”, gender: “Male”

]

;

var replacer = [“name”, “friends”];

var json = JSON.stringify(obj, replacer);

console.log(json); // “name”:”Tom”,”friends”:[“name”:”Jerry”,”name”:”Donald”]

undefined, Function, Symbol nếu xuất hiện trong đối tượng người dùng người tiêu dùng nó sẽ bị bỏ qua.replacer là một hàm:

json-stringify-replacer-example2.js

function replacer(key, value)

console.log(typeof key);

console.log(key);

// Filtering out properties

if (typeof value === ‘string’)

return undefined;

return value;

var obj =

foundation: ‘Mozilla’,

model: ‘box’,

week: 45,

transport: ‘car’,

month: 7

;

var json = JSON.stringify(obj, replacer);

console.log(json); // ‘”week”:45,”month”:7’

undefined, Function, Symbol nếu xuất hiện mảng nó sẽ bị quy đổi thành null.replacer là một hàm và tham số obj là một mảng.
 

json-stringify-replacer-example3.js

“name” : “Amazon”,

“ceo” : “Jeff Bezos”,

“employees”:[

“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”,

“firstName”:”Anna”, “lastName”:”Smith”,

“firstName”:”Peter”, “lastName”:”Jones”

]

0

Tất cả những thuộc tính (property) có khóa là Symbol sẽ bị bỏ qua.space:

json-stringify-space-example.js

“name” : “Amazon”,

“ceo” : “Jeff Bezos”,

“employees”:[

“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”,

“firstName”:”Anna”, “lastName”:”Smith”,

“firstName”:”Peter”, “lastName”:”Jones”

]

1

Có thể bạn quan tâm

Đây là những khóa học trực tuyến bên phía ngoài website o7planning mà chúng tôi trình làng, nó hoàn toàn hoàn toàn có thể gồm có những khóa học miễn phí hoặc giảm giá.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript

programming

javascript

JSON to string

JSON trong Javascript

json.parse javascript

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Down Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn json to string javascript – json thành chuỗi javascript vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #json #string #javascript #json #thành #chuỗi #javascript

Related posts:

4494

Clip Hướng dẫn json to string javascript ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn json to string javascript tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn json to string javascript miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn json to string javascript Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn json to string javascript

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn json to string javascript vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #json #string #javascript