Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-10 03:01:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-10 03:00:31 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ »Python»Python » Hướng dẫn setup thư viện python mysqlclient

Nội dung chính

  Cài đặt thư viện python mysqlclient
  xuất CPPFLAGS = “- I / usr / local / opt / openssl / include”
  12 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ

Hướng dẫn setup thư viện python mysqlclient

Cài đặt thư viện python mysqlclient

Trên ubuntu ta nên phải cài & nbsp; ________ 8 & nbsp; trước Khi

sudo apt-get install libmysqlclient-devpip install mysqlclient

Trán windows ta chỉ việc chạy lệnh:

pip install mysqlclient

Cài đặt mysql bằng phương pháp sử dụng brew và thêm nó vào đường dẫn:

3 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

Đăng nhập để vấn đáp vướng mắc

Có thể bạn quan tâm

Those instructions are for Debian type Linuxes. The closest thing to Debian for OS X is Fink. After getting that installed and set up, you can say

pip install mysqlclient0 to get essentially the same thing as asking for pip install mysqlclient1 on a Debian or Ubuntu type system.

  Beware that Fink installs its packages in pip install mysqlclient2, and not all build scripts know to look there for libraries and headers. You might have to give custom build options to get it to figure this out.
  A path that may be more successful is to simply tải về the MySQL 5.0 package for Mac OS X. That should include the same development files as pip install mysqlclient1, and as a bonus will put them in places more likely to be found by your gem.
  (Why 5.0, by the way? Because that’s what corresponds to ABI version 15, which your package apparently requires. Maybe it will in fact work with 5.1, or 5.4, or 6.0, but that would be a risk you’d have to decide to take on your own.)

Tôi đã setup rồi

Collecting mysqlclient

Using cached mysqlclient-1.3.10.tar.gz

Complete output from command python setup.py egg_info:

Traceback (most recent call last):

File “”, line 1, in

File “/private/var/folders/y_/c31n_1v12v169zfv829p_v_80000gn/T/pip-build-f51KhW/mysqlclient/setup.py”, line 17, in

metadata, options = get_config()

File “setup_posix.py”, line 54, in get_config

libraries = [dequote(i[2:]) for i in libs if i.startswith(‘-l’)]

File “setup_posix.py”, line 12, in dequote

if s[0] in “”‘” and s[0] == s[-1]:

IndexError: string index out of range

—————————————-

Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in /private/var/folders/y_/c31n_1v12v169zfv829p_v_80000gn/T/pip-build-f51KhW/mysqlclient/

  Python 2.7.13
  Django 1.11
  MySQL 5.7.17
  Tôi muốn sử dụng MySQL với Django, nhưng sau khi setup trình link mysql, tôi đã nỗ lực setup mysqlclient cho Python pip install mysqlclient4, nhưng tôi gặp sự cố này:

python 1 phản hồi 33k xem chia sẻ

answer

48

11 hữu ích 3 phản hồi chia sẻ

brew install mysql-client

# mysql-client is not on the `PATH` by default

export PATH=”/usr/local/opt/mysql-client/bin:$PATH”

# openssl is not on the link path by default

export LIBRARY_PATH=”$LIBRARY_PATH:/usr/local/opt/openssl/lib/”

Đối với Mac: trước tiên hãy tải xuống Xcode từ App Store và MySqlWorkbench từ ://dev.mysql/downloads/workbench/

Chạy những lệnh sau trong thiết bị đầu cuối, 0 phản hồi chia sẻ

answer

21

7 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ

1.pip install mysqlclient8

pip install mysqlclient8

2.pip install mysqlclient7

pip install mysqlclient7

và tiếp Từ đó gặp lỗi này, tôi đã Truy xuất mã nguồn , nhưng xử lý và xử lý được lỗi này thì lỗi khác lại xẩy ra.

vì vậy tôi đã thay đổi cách setup mysqlclient, chỉ việc:

1.

pip install mysqlclient0

2.

pip install mysqlclient7

điều này đã thao tác cho tôi, không hề bất kỳ lỗi nào xẩy ra.

21 hữu ích 1 phản hồi chia sẻ 1 phản hồi chia sẻ

answer

12

Cài đặt

pip install mysqlclient2thay vì setup pip install mysqlclient3nếu bạn không định có pip install mysqlclient3trong máy tính của tớ

pip install mysqlclient5

pip install mysqlclient6

pip install mysqlclient7

pip install mysqlclient7

xuất LDFLAGS = “- L / usr / local / opt / openssl / lib”

xuất CPPFLAGS = “- I / usr / local / opt / openssl / include”

12 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ 2 phản hồi

chia sẻ

answer

11

brew install/upgrade/reinstall mysql

brew install mysql-client

export PATH=”/usr/local/opt/openssl/bin:$PATH”

export LDFLAGS=”-L/usr/local/opt/openssl/lib”

export CPPFLAGS=”-I/usr/local/opt/openssl/include”

pip install mysqlclient

works perfectly

Cài đặt pip install mysqlclient2thay vì setup pip install mysqlclient3nếu bạn không định có pip install mysqlclient3trong máy tính của tớ 3 phản hồi chia sẻ

answer

7

Cài đặt

pip install mysqlclient2thay vì setup pip install mysqlclient3nếu bạn không định có pip install mysqlclient3trong máy tính của tớ

xuất LDFLAGS = “- L / usr / local / opt / openssl / lib”

$ brew install mysql

$ export PATH=$PATH:/Applications/MySQLWorkbench.app/Contents/MacOS

$ xcode-select –install

$ pip install mysqlclient

xuất CPPFLAGS = “- I / usr / local / opt / openssl / include” 2 phản hồi chia sẻ

answer

3

Cài đặt

pip install mysqlclient2thay vì setup pip install mysqlclient3nếu bạn không định có pip install mysqlclient3trong máy tính của tớ$ brew install mysql

$ export PATH=/usr/local/mysql/bin:$PATH

$ sudo ln -s /usr/local/mysql/lib/libmysqlclient.18.dylib /usr/local/lib/libmysqlclient.18.dylib

$ pip install mysqlclient

xuất LDFLAGS = “- L / usr / local / opt / openssl / lib” 0 phản hồi chia sẻ

xuất CPPFLAGS = “- I / usr / local / opt / openssl / include”

12 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient

programming

mysql

install libmysqlclient-dev windows

libmysqlclient-dev mac

Brew libmysqlclient

Install mysqlclient Ubuntu

Install mysqlclient Mac

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #install #libmysqlclient #cài #đặt #libmysqlclient

Related posts:

4458

Clip Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn install libmysqlclient – setup libmysqlclient 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #install #libmysqlclient #cài #đặt #libmysqlclient