Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn html get current url without javascript Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn html get current url without javascript được Update vào lúc : 2022-10-18 12:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-18 12:00:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Những câu vấn đáp này đều tốt. Vì quyền lợi của những người dân dân khác đến đây tiếp Từ đó và muốn có một câu vấn đáp hoàn toàn được đóng gói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phối hợp một hiệu suất cao

Nội dung chính

  Nguồn gốc vị trí hiên chạy cửa số + Tên đường dẫn
  Loại bỏ những tham số truy vấn bằng phương pháp chia
  Ví dụ 1: window.location.href
  Ví dụ 2: $ (vị trí) .ATTR (Hồi HREF))
  Ví dụ 3: $ (vị trí) .ATTR (
  Đơn giản nhận URL hiện tại mà không cần chuỗi truy vấn bằng ví dụ JavaScript

  Ví dụ 1: Cách nhận URL hiện tại có hoặc không hề chuỗi truy vấn Ví dụ JQuery
  Ví dụ 2: Nhận tham số chuỗi truy vấn với JavaScript
  JavaScript nhận URL mà không cần truy vấn ví dụ
  Làm thế nào để tôi đã đã có được URL hiện tại trong HTML?
  Làm thế nào để tôi đã đã có được URL hiện tại?
  Làm cách nào để tìm một URL mà không cần truy vấn?
  Làm cách nào để tìm một URL mà không hề tham số?

function locationHREFWithoutResource()

var pathWORes = location.pathname.substring(0, location.pathname.lastIndexOf(“://boxhoidap/”)+1);

var protoWDom = location.href.substr(0, location.href.indexOf(“://boxhoidap/”, 8));

return protoWDom + pathWORes;

;

Điều này sẽ trả lại toàn bộ URL (HREF) lên mức thư mục ở đầu cuối gồm có một dấu gạch chéo. Tôi đã kiểm tra nó trên một loạt những URL rất rất khác nhau bằng phương pháp truy vấn những website và bỏ hiệu suất cao trong bảng điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh tiếp Từ đó gọi nó. Một số ví dụ và kết quả:

://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

Đó là trang ở đầu cuối là trang này.

Có nhiều phương pháp để đã đã có được URL mà không hề bất kỳ tham số nào trong JavaScript.

Đầu tiên nhận được URL hiện tại đã đã có được những tham số truy vấn.

const url = window.location.href.split(‘?’)[0]

Nguồn gốc và tên đường dẫn thứ hai, nếu có một cổng như ví dụ:80, điều này cũng tiếp tục được gồm có.

const url = window.location.origin + window.location.pathname

//://example/somedir/somefile/

://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

2 sẽ phục vụ cho bạn URL cơ sở, trong trường hợp thử nghiệm của chúng tôi: ://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

3

://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

4 sẽ phục vụ cho bạn đường dẫn tuyến phố (sau URL cơ sở), trong trường hợp thử nghiệm của chúng tôi ://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

5

Hoàn thành mã ví dụ HTML:

Nguồn gốc vị trí hiên chạy cửa số + Tên đường dẫn

Sử dụng URL được mã hóa cứng ví dụ điển hình.

var url = new URL(“://.eyehunts/path/?par=1”);

const url_new = url.origin + url.pathname;

const ulr_orgin = url.origin;

console.log(url_new);

console.log(ulr_orgin);

Output::

Loại bỏ những tham số truy vấn bằng phương pháp chia

Chia URL cho tới lúc? dấu.

var url = new URL(“://.eyehunts/path/?par=1”);

const url_new = url.href.split(‘?’)[0]

console.log(url_new);

Đầu ra: ://.eyehunt/path/: ://.eyehunts/path/

Hãy phản hồi nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ và đề xuất kiến nghị kiến nghị nào về phía dẫn URL JS này.

Lưu ý: & nbsp; The & nbsp; toàn bộ những ví dụ JS & nbsp; is & nbsp; được kiểm tra trên trình duyệt firefox và trình duyệt Chrome. The All JS Examples codes are tested on the Firefox browser and the Chrome browser.

Hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành: & nbsp; windows 10Windows 10

Mã: Phiên bản HTML 5

Bằng cấp về Khoa học máy tính và Kỹ sư: Nhà tăng trưởng ứng dụng và có nhiều ngôn từ lập trình kinh nghiệm tay nghề tay nghề. Sự nhiệt tình cho công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và thích học kỹ thuật.

URL hiện tại hoàn toàn hoàn toàn có thể thu được bằng phương pháp sử dụng thuộc tính ‘URL’ của đối tượng người dùng người tiêu dùng tài liệu chứa thông tin về URL hiện tại. Thuộc tính ‘URL’ trả về một chuỗi với vị trí khá khá đầy đủ của trang hiện tại, cùng với việc chứa chuỗi có giao thức HTTP như (: //).

Bản quyền 1999-2022 bởi tài liệu refsnes. Đã Đk Bản quyền. W3Schools được phục vụ bởi W3.CSS.
W3Schools is Powered by W3.CSS.

  Cách nhận URL mà không hề tham số chuỗi truy vấn

   Ví dụ 1 Window.location.Href
   Ví dụ 2 $ (vị trí) .ATTR (Hồi HREF))
   Ví dụ 3 $ (Vị trí) .ATTR (Hồi HREF))

  Đơn giản nhận URL hiện tại mà không cần chuỗi truy vấn bằng ví dụ JavaScript

   Ví dụ 1 Cách lấy URL hiện tại có hoặc không hề chuỗi truy vấn Ví dụ JQuery
   Ví dụ 2 Nhận tham số chuỗi truy vấn với JavaScript
   JavaScript nhận URL mà không cần truy vấn ví dụ
   Bài viết liên quan

Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lấy URL hiện tại đơn thuần và giản dị với chuỗi truy vấn hoặc không hề ví dụ chuỗi truy vấn bằng phương pháp sử dụng jQuery. Đây là một cách đơn thuần và giản dị hoặc mã javascript nhanh để lấy url hiện tại đơn thuần và giản dị của mỗi trang với javascripthow để sở hữu URL mà không cần Tham số chuỗi truy vấnHow to get url without query

string Parameters

vị trí.protocol + ‘// xông + vị trí.host + vị trí.pathname

Dưới đấy là mã JavaScript đơn thuần và giản dị cho điều này:– var param = vị trí.href; – var myurl_parts = url.split (‘? Xông); – var main_url = myurl_parts [0];
– var param = location.href;
– var myurl_parts = url.split(‘?’);
– var main_url = myurl_parts[0];

Ví dụ 1: window.location.href

Đây là cách thứ nhất của tôi làm thế nào để đã đã có được URL hiện tại đơn thuần và giản dị bằng phương pháp sử dụng jQuery:

JavaScript – Simple get current URL Example

var simpleLiveCurl = window.location.href;

console.log(simpleLiveCurl);

Ví dụ 2: $ (vị trí) .ATTR (Hồi HREF))

Đây là Pakainfo đưa ra ví dụ thứ hai làm thế nào để đã đã có được URL hiện tại bằng phương pháp sử dụng những ví dụ jQuery:

var simpleLiveCurl = $(location).attr(“href”);

console.log(simpleLiveCurl);

Thí dụ

Ví dụ 3: $ (vị trí) .ATTR (

Đây là ví dụ thứ ba đơn thuần và giản dị mà bạn sẽ hiển thị để sở hữu URL hiện tại đơn thuần và giản dị bằng phương pháp sử dụng jQuery:

var simpleLiveCurl = window.location;

console.log(simpleLiveCurl);

Đơn giản nhận URL hiện tại mà không cần chuỗi truy vấn bằng ví dụ JavaScript

Ví dụ 1: Cách nhận URL hiện tại có hoặc không hề chuỗi truy vấn Ví dụ JQuery

var simpleLiveCurl=location.protocol + ‘//’ + location.host + location.pathname;

console.log(simpleLiveCurl);

Ví dụ 2: Nhận tham số chuỗi truy vấn với JavaScript

://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

0

JavaScript nhận URL mà không cần truy vấn ví dụ

://meyerweb/eric/tools/dencoder/

-> “://meyerweb/eric/tools/dencoder/”

://.google/

-> “://.google/”`

://stackoverflow/questions/16417791/how-to-get-current-url-without-page-in-javascript-or-jquery

-> “://stackoverflow/questions/16417791/”

1

Thí dụ

Ví dụ 3: $ (vị trí) .ATTR (

Làm thế nào để tôi đã đã có được URL hiện tại trong HTML?

Trả lời: Sử dụng Window.location.Href Vị trí thuộc tính. Thuộc tính href để sở hữu toàn bộ URL của trang hiện tại gồm mang tên sever, chuỗi truy vấn, định danh phân đoạn, v.v … Ví dụ sau sẽ hiển thị URL hiện tại của trang khi nhấp vào nút.Use the window. location. href Property

location. href property to get the entire URL of the current page which includes host name, query string, fragment identifier, etc. The following example will display the current url of the page on click of the button.

Làm thế nào để tôi đã đã có được URL hiện tại?

URL hiện tại hoàn toàn hoàn toàn có thể thu được bằng phương pháp sử dụng thuộc tính ‘URL’ của đối tượng người dùng người tiêu dùng tài liệu chứa thông tin về URL hiện tại. Thuộc tính ‘URL’ trả về một chuỗi với vị trí khá khá đầy đủ của trang hiện tại, cùng với việc chứa chuỗi có giao thức HTTP như (: //).using the ‘URL’ property of the Document object which contains information about the current URL. The ‘URL’ property returns a string with the full location of the current page, along with containing the string having the HTTP protocol such as ( ://).

Làm cách nào để tìm một URL mà không cần truy vấn?

Nhiệm vụ là lấy tên URL của trang mà không cần sử dụng chuỗi truy vấn với việc trợ giúp của JavaScript.Thay thế () Phương thức: Phương thức này tìm kiếm một chuỗi cho một giá trị được xác lập hoặc biểu thức chính quy và trả về một chuỗi mới với giá trị được xác lập được thay thế.replace() method: This method searches a string for a defined value, or a regular expression, and returns a new string with the replaced defined value.

Làm cách nào để tìm một URL mà không hề tham số?

Có nhiều phương pháp để đã đã có được URL mà không hề bất kỳ tham số nào trong JavaScript.Đầu tiên nhận được URL hiện tại đã đã có được những tham số truy vấn.Nguồn gốc và tên đường dẫn thứ hai, nếu có một cổng như example:80, điều này cũng tiếp tục được gồm có.get the get current URL get rid of the query parameters. Second concat origin and pathname, if there’s present a port such as example:80, that will be included as well.Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript

programming

javascript

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn html get current url without javascript – html lấy url hiện tại mà không cần javascript vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #html #current #url #javascript #html #lấy #url #hiện #tại #mà #không #cần #javascript

Related posts:

4197

Review Hướng dẫn html get current url without javascript ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn html get current url without javascript tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Hướng dẫn html get current url without javascript miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn html get current url without javascript Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn html get current url without javascript

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn html get current url without javascript vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #html #current #url #javascript