Mẹo về How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-22 18:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? được Update vào lúc : 2022-10-22 18:35:26 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Study the following arrangement carefully and answer the question given below −

Nội dung chính

    How many such vowels are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol?How many such i’s are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a perfect square?How many such numbers are there in the above arrangement each of which is either immediately preceded by or immediately followed by a vowel or both?How many numbers are there which are immediately preceded by a vowel?

6 R O T 4 A 8 % B F 1 E # W @ 9 H I $ M N * 3 2 V $ 5 G P 7 Q..

Q.. 1 − How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number?

A – None

B – One

C – Two

D
– Three

Answer – C

Explanation

According to question

Consonant –Cosonant-Number

B -F -1

G -P -7

Study the following arrangement carefully and answer the question given below −

6 R 0 T 4 A 8 % B F 1 E # W @ 9 H I $ M N * 3 2 V $ 5 G P 7 Q..

Q.. 2 − How many such vowels are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a letter but immediately not
followed by a symbol?

A – None

B – One

C – Two

D – Three

Answer – B

Explanation

According to question

Letter-Vowels-Letter/Number

R – O – T

Study the following arrangement carefully and answer the question given below −

6 R 0 T 4 A 8 % B F 1 E # W @ 9 H I $ M N * 3 2 V $ 5 G P 7 Q..

Q..
3 − Which of the following is the fourth to left of the twelfth from the left end?

A – 8

B – B

C – 2

D – %

Answer – D

Explanation

According to question.

L – L = L

12 – 4 = 8TH

So the required element is %.

Study the following arrangement carefully and answer the question given below

6 R 0 T 4 A 8 % B F 1 E # W @ 9 H I $ M N * 3 2 V $ 5 G P 7 Q..

Q.. 4 − Three of the following four are alike in a certain way based on their positive in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group?

A – 406

B – F%A

C – @#1

D – $H9

Answer – D

Explanation

According to
question.

Study the following arrangement carefully and answer the question given below −

6 R 0 T 4 A 8 % B F 1 E # W @ 9 H I $ M N * 3 2 V $ 5 G P 7 Q..

Q.. 5 − If all the symbols are eliminated from the above arrangement, than which of the following will be the 5th to the right of 10th element from the
right end?

A – 4

B – 5

C – V

D – A

Answer – B

Explanation

According to question.

R – R = R

10 – 5 = 5th from right end after deleting all the symbols is 5.

These question based on the following letter /symbol/number sequence. Study it carefully and answer the question.

M 3 R # A P 4 9 @ K D
1 U H 5 $ 2 N $ W E Q.. 6 T V 7 * 8 B X

Q.. 6 − Which of the following elements is the fourth to the right of 12th from right end?

A – 9

B – 6

C – 5

D – $

Answer – B

Explanation

Remember, R12 – R4 = R = 6

These question based on the following letter /symbol/number sequence. Study it carefully
and answer the question.

M 3 R # A P 4 9 @ K D 1 U H 5 $ 2 N $ W E Q.. 6 T V 7 * 8 B X

Q.. 7 − How many such numbers are there in the above arrangement which are immediately preceded by a symbol?

A – 2

B – 1

C – None

D – 3

Answer – A

Explanation

The numbers which are preceded by a symbol are $2,*8.

These question based on the following letter /symbol/number sequence. Study it carefully and answer the question.

M 3 R # A P 4 9 @ K D 1 U H 5 $ 2 N $ W E Q.. 6 T V 7 * 8 B X

Q.. 8 − If started from M, M is interchanged with 3 and R is interchanged with #and so on than which element will be twelfth from left?

A – 1

B – $

C – N

D – D

Answer
– D

Explanation

As, M 3 R # A P 4 9 @ K D 1

So it will be D

These question based on the following letter /symbol/number sequence. Study it carefully and answer the question.

M 3 R # A P 4 9 @ K D 1 U H 5 $ 2 N $ W E Q.. 6 T V 7 * 8 B X

Q.. 9 − What will come next in the following sequence-MRP,9KU,52W?

A – QT7

B – 6V8

C – QT*

D
– QV7

Answer – C

Explanation

As, M_R_ _P,_9_K_ _U,

_5_2_ _W,_Q_T_ _*.

These question based on the following letter /symbol/number sequence. Study it carefully and answer the question.

M 3 R # A P 4 9 @ K D 1 U H 5 $ 2 N $ W E Q.. 6 T V 7 * 8 B X

Q.. 10 − Three of the following four are alike in a certain way based on their position in the above arrangement. Which of the following does not
belong to the group?

A – M3X

B – R#8

C – P4V

D – KDE

Answer – D

Explanation

M 3 R # A P 4 9 @ K D I U H 5 $ 2 N $ W E Q.. 6 T V 7 * 8 B X

It should be Q.. in place of E.

reasoning_alpha_numeric_sequence.htm

How many such vowels are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol?

There are only two vowels that are immediately followed by a consonant and immediately preceded by a number. Hence, “Two” is the correct answer.

How many such i’s are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a perfect square?

How many such 1s are there in the above arrangement each of which is immediately followed by a perfect square ? Thus, there is only one such 1.

How many such numbers are there in the above arrangement each of which is either immediately preceded by or immediately followed by a vowel or both?

So the answer is (3).

How many numbers are there which are immediately preceded by a vowel?

There are six such elements.
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant?

Khỏe Đẹp
Son
Immediately preceded meaning

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Download How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant?
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#digits #arrangement #immediately #preceded #vowel #immediately #consonant

4466

Review How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết How many such digits are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#digits #arrangement #immediately #preceded #vowel #immediately #consonant #Mới #nhất