Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn how do you write a good javascript? Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do you write a good javascript? được Update vào lúc : 2022-10-22 02:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt? Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt? được Update vào lúc : 2022-10-22 02:20:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tránh những biến toàn toàn thế giới, tránh new, tránh ==, tránh eval()

Nội dung chính

  Tránh những biến toàn toàn thế giới
  Luôn khai báo những biến cục bộ
  Tuyên bố trên đầu
  Khởi tạo những biến
  // sử dụng laterfirstname = “john”; lastName = “doe”;const
  fullprice = giá – giảm giá;
  Khởi tạo những biếnconst
  fullprice = giá – giảm giá;
  Khởi tạo những biến
  fullprice = giá – giảm giá;
  Khởi tạo những biến
  fullprice = giá – giảm giá;
  fullprice = giá – giảm giá;
  Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.
  Sử dụng tham số mặc định
  hàm myfunction (x, y) & nbsp; if (y === không xác lập) & nbsp; & nbsp; & nbsp; y = 0; & nbsp;
  Sử dụng tham số mặc định
  Sử dụng tham số mặc định
  Làm thế nào để bạn viết đẹp trong JavaScript?
  Làm thế nào để bạn cấu trúc javascript?
  5 điều JavaScript hoàn toàn hoàn toàn có thể làm là gì?
  JavaScript có dễ viết không?

Tránh những biến toàn toàn thế giới

Giảm thiểu việc sử dụng những biến toàn toàn thế giới.

Điều này gồm có toàn bộ nhiều chủng loại tài liệu, đối tượng người dùng người tiêu dùng và hiệu suất cao.

Các biến và hiệu suất cao toàn toàn thế giới hoàn toàn hoàn toàn có thể được ghi đè bởi những tập lệnh khác.

Thay vào đó, sử dụng những biến cục bộ và tìm hiểu cách sử dụng ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Luôn khai báo những biến cục bộ

Tất cả những biến được sử dụng trong một hàm phải được khai báo là những biến cục bộ.local variables.

Các biến cục bộ phải được khai báo với từ khóa var, let hoặc từ khóa const, nếu không chúng sẽ trở thành những biến toàn toàn thế giới.must be declared with the var, the let, or the const keyword, otherwise they will become global variables.

Chế độ nghiêm ngặt không được được cho phép những biến không được khai báo.

Tuyên bố trên đầu

Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để tại vị toàn bộ những khai báo ở đầu mỗi tập lệnh hoặc hàm.

Điều này sẽ:

  Cho mã sạch hơn
  Cung cấp một nơi duy nhất để tìm kiếm những biến cục bộ
  Làm cho nó thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn để tránh những biến toàn toàn thế giới không mong ước (ý niệm)
  Giảm kĩ năng khai báo lại không mong ước

// khai báo lúc đầu, hãy để FirstName, LastName, Giá, Giảm giá, FullPrice;
let firstName, lastName, price, discount, fullPrice;

// sử dụng laterfirstname = “john”; lastName = “doe”;
firstName = “John”;
lastName = “Doe”;

Giá = 19,90; giảm giá = 0,10;
discount = 0.10;

fullprice = giá – giảm giá;

Điều này cũng phù phù thích phù thích hợp với những biến vòng lặp:

for (let i = 0; i

Khởi tạo những biến

Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.

Điều này sẽ:

  Cho mã sạch hơn
  Cung cấp một nơi duy nhất để tìm kiếm những biến cục bộ
  Làm cho nó thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn để tránh những biến toàn toàn thế giới không mong ước (ý niệm)

Giảm kĩ năng khai báo lại không mong ước
let firstName = “”;
let lastName = “”;
let price = 0;
let discount = 0;
let fullPrice = 0,
const myArray = [];
const myObject = ;

// khai báo lúc đầu, hãy để FirstName, LastName, Giá, Giảm giá, FullPrice;

// sử dụng laterfirstname = “john”; lastName = “doe”;const

Giá = 19,90; giảm giá = 0,10;

fullprice = giá – giảm giá;

Điều này cũng phù phù thích phù thích hợp với những biến vòng lặp:
car = “Fiat”;      // Changes object to string

for (let i = 0; i car = “Fiat”;      // Not possible

Khởi tạo những biếnconst

Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.

fullprice = giá – giảm giá;

Điều này cũng phù phù thích phù thích hợp với những biến vòng lặp:
cars = 3;    // Changes array to number

for (let i = 0; i cars = 3;    // Not possible

Khởi tạo những biến

  Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.
  Cung cấp một nơi duy nhất để khởi tạo những biến
  Tránh những giá trị không xác lập
  // khai báo và khởi đầu lúc đầu hãy để FirstName = “”; để lastName = “”; Đặt giá = 0; Để giảm giá = 0; Đặt fullprice = 0, const myArray = []; const myObject = ;
  Khởi tạo những biến phục vụ một ý tưởng về việc sử dụng dự trù (và kiểu tài liệu dự trù).
  Khai báo những đối tượng người dùng người tiêu dùng với const
  Tuyên bố những đối tượng người dùng người tiêu dùng có const sẽ ngăn ngừa bất kỳ thay đổi ngẫu nhiên nào của loại:

fullprice = giá – giảm giá;

Điều này cũng phù phù thích phù thích hợp với những biến vòng lặp:
let x2 = 0;              // new primitive number
let x3 = false;         

// new primitive boolean
const x4 = ;           // new object
const x5 = [];           // new array object
const x6 = /()/;         // new regexp object
const x7 = function(); // new function object

for (let i = 0; i

Khởi tạo những biến

Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.

Cung cấp một nơi duy nhất để khởi tạo những biến

Tránh những giá trị không xác lập

fullprice = giá – giảm giá;

Điều này cũng phù phù thích phù thích hợp với những biến vòng lặp:
x = 5;               // changes typeof x to a number

for (let i = 0; i

Khởi tạo những biến

Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.

fullprice = giá – giảm giá;

Điều này cũng phù phù thích phù thích hợp với những biến vòng lặp:
let x = 5 + “7”;     // x.valueOf() is 57, 

typeof x is a string
let x = “5” + 7;     // x.valueOf() is 57,  typeof x is a string
let x = 5 – 7;       // x.valueOf() is -2,  typeof x is a number
let x = 5 – “7”;     // x.valueOf() is -2,  typeof x is a number
let x = “5” – 7;     // x.valueOf() is -2,  typeof x is a number
let x = 5 – “x”;     // x.valueOf() is NaN, typeof x is a number

for (let i = 0; i

Khởi tạo những biến

Đó là một thực tiễn mã hóa tốt để khởi tạo những biến khi bạn khai báo chúng.

Cung cấp một nơi duy nhất để khởi tạo những biến

Toán tử eval()3 buộc so sánh những giá trị và loại:

Thí dụ

0 == “”; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // true 1 == “1”; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // true 1 == true; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // thật
1 == “1”;       // true
1 == true;      // true

0 === “”; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // Sai 1 === “1”; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // Sai 1 === true; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // sai
1 === “1”;      // false
1 === true;     // false

Hãy tự mình thử »

Sử dụng tham số mặc định

Nếu một hàm được gọi với một đối số bị thiếu, giá trị của đối số bị thiếu được đặt thành eval()4.

Các giá trị không xác lập hoàn toàn hoàn toàn có thể phá vỡ mã của bạn. Đó là một thói quen tốt để gán những giá trị mặc định cho những đối số.

Thí dụ

0 == “”; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // true 1 == “1”; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // true 1 == true; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; // thật
  if (y === undefined)
    y = 0;
 
}

Hãy tự mình thử »

Sử dụng tham số mặc định

Nếu một hàm được gọi với một đối số bị thiếu, giá trị của đối số bị thiếu được đặt thành eval()4.

Các giá trị không xác lập hoàn toàn hoàn toàn có thể phá vỡ mã của bạn. Đó là một thói quen tốt để gán những giá trị mặc định cho những đối số.

hàm myfunction (x, y) & nbsp; if (y === không xác lập) & nbsp; & nbsp; & nbsp; y = 0; & nbsp;

ECMAScript 2015 được được cho phép những tham số mặc định trong định nghĩa hiệu suất cao:

Thí dụ

hàm (a = 1, b = 1) & nbsp;/*mã hiệu suất cao*/
  case 0:
    day = “Sunday”;
    break;
  case 1:
    day = “Monday”;
    break;
  case 2:
    day = “Tuesday”;
    break;
  case 3:
    day = “Wednesday”;
    break;
  case 4:
    day = “Thursday”;
   

break;
  case 5:
    day = “Friday”;
    break;
  case 6:
    day = “Saturday”;
    break;
  default:
    day = “Unknown”;
}

Hãy tự mình thử »

Sử dụng tham số mặc định

Nếu một hàm được gọi với một đối số bị thiếu, giá trị của đối số bị thiếu được đặt thành eval()4.

Các giá trị không xác lập hoàn toàn hoàn toàn có thể phá vỡ mã của bạn. Đó là một thói quen tốt để gán những giá trị mặc định cho những đối số.

Thí dụ

hàm myfunction (x, y) & nbsp; if (y === không xác lập) & nbsp; & nbsp; & nbsp; y = 0; & nbsp;
let y = new String(“John”);
(x === y) // is false because x is a string and y is an object.

Hãy tự mình thử »

Sử dụng tham số mặc định

Thí dụ

Nếu một hàm được gọi với một đối số bị thiếu, giá trị của đối số bị thiếu được đặt thành eval()4.
let y = new String(“John”);
(x == y) // is false because you cannot compare objects.

Hãy tự mình thử »

Sử dụng tham số mặc định

Nếu một hàm được gọi với một đối số bị thiếu, giá trị của đối số bị thiếu được đặt thành eval()4.

Các giá trị không xác lập hoàn toàn hoàn toàn có thể phá vỡ mã của bạn. Đó là một thói quen tốt để gán những giá trị mặc định cho những đối số.

Làm thế nào để bạn viết đẹp trong JavaScript?

Viết mã JavaScript hoàn toàn hoàn toàn có thể duy trì (và đẹp).. Áp dụng đúng thụt. Mã được thụt lề xấu là rất khó đọc. …. Luôn luôn sử dụng dấu chấm phẩy. …. Đừng viết những dòng dài. …. Camelcase hoặc gạch dưới đều tốt. …. Hằng số nên là hằng số. …. Dây. …. Số. …. Đối tượng chữ ..

Làm thế nào để bạn cấu trúc javascript?

Hãy xem xét kỹ hơn 5 phương pháp để tổ chức triển khai triển khai JavaScript của bạn đúng phương pháp dán … Nhận xét mã của bạn….. Sử dụng những lớp ES6….. Sử dụng lời hứa hẹn hẹn trong cấu trúc tài liệu JavaScript của bạn….. Giữ mọi thứ tách biệt….. Sử dụng những hằng số và enums ..

5 điều JavaScript hoàn toàn hoàn toàn có thể làm là gì?

Dưới đấy là một số trong những trong những điều cơ bản JavaScript được sử dụng cho:.. Thêm hành vi tương tác vào những website.JavaScript được được cho phép người tiêu dùng tương tác với những website….. Tạo ứng dụng web và di động….. Xây dựng sever web và tăng trưởng những ứng dụng sever….. Sự tăng trưởng trò chơi..

JavaScript có dễ viết không?

Có thể nhận định rằng, JavaScript là một trong những ngôn từ lập trình dễ học nhất, vì vậy nó phục vụ như một ngôn từ trên thứ nhất tuyệt vời cho bất kỳ ai thương hiệu mới với mã hóa.Ngay cả những dòng phức tạp nhất của mã JavaScript cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể được viết từng cái một, trong những đoạn.Nó cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể được kiểm tra trong trình duyệt web cùng một lúc.JavaScript is one of the easiest programming languages to learn, so it serves as a great first language for anyone brand new to coding. Even the most complex lines of JavaScript code can be written one by one, in fragments. It can also be tested in the web browser the same time.Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt?

programming

javascript

Ideal javascript

Practice JavaScript

Performance JavaScript

W3 org javascript

Closure w3schools

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt? miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt? Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do you write a good javascript? – làm thế nào để bạn viết một javascript tốt? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #write #good #javascript #làm #thế #nào #để #bạn #viết #một #javascript #tốt

Related posts:

4182

Video Hướng dẫn how do you write a good javascript? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn how do you write a good javascript? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hướng dẫn how do you write a good javascript? miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hướng dẫn how do you write a good javascript? Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do you write a good javascript?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn how do you write a good javascript? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #write #good #javascript