Kinh Nghiệm về Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? được Update vào lúc : 2022-10-20 21:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python? Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python? được Update vào lúc : 2022-10-20 21:00:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang ở đây: Trang chủ/ Nhận xét/ Phím tắt để phản hồi nhiều dòng trong PythonHome

/ Comments

/ Shortcut to comment out multiple lines in Python

Nội dung chính

  Lối tắt để nhận xét nhiều dòng trong Idle
  Phím tắt để nhận xét nhiều dòng trong Notebook Jupyter
  Nhận xét nhiều dòng trong Pycharm
  Sự kết luận
  Khuyến nghị đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Python
  Phím tắt để nhận xét nhiều dòng trong Python là gì?
  Làm thế nào để bạn nhận xét một khối mã trong Python?
  Làm thế nào để bạn nhận xét nhiều dòng cùng một lúc?
  Làm thế nào để bạn viết phản hồi bằng Python Làm thế nào để bạn nhận xét nhiều dòng trong Python?

Chúng ta thường cần nhận xét khối mã trong Python trong lúc kiểm tra hoặc gỡ lỗi mã. Khi một khối được trở thành một nhận xét Python, nó không góp thêm phần trong đầu ra của chương trình và giúp xác lập hàm hoặc khối nào đang tạo ra lỗi trong chương trình. Trong nội dung nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số trong những trong những lối tắt để nhận xét nhiều dòng mã cùng một lúc trong những id python rất rất khác nhau. Hãy xem ví dụ cho từng IDE một.

Trong Spyder Python IDE, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận xét một dòng mã duy nhất bằng phương pháp chọn dòng và tiếp Từ đó sử dụng phối hợp khóa ctrl+1. Điều này sẽ biến dòng đơn được chọn thành một nhận xét như được hiển thị phía dưới. Hàm được đưa ra trong ví dụ thêm một số trong những trong những và hình vuông vắn vắn của nó vào từ điển Python là cặp giá trị khóa.

print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

Sau khi nhấn ctrl+1:

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

Phím tắt để nhận xét nhiều dòng mã trong Spyder IDE trước tiên là chọn toàn bộ những dòng nên phải nhận xét và tiếp Từ đó nhấn Ctrl+4 phối hợp chính. Điều này biến toàn bộ những dòng được chọn thành một nhận xét Python như được hiển thị phía dưới.

class MyNumber():

“””This is the docstring of this class.

It describes what this class does and all its attributes.”””

def __init__(self, value):

self.value=value

def increment(self):

“””This is the docstring for this method.

It describes what the method does, what are its calling conventions and

what are its side effects”””

self.value=self.value+1

return self.value

print (MyNumber.increment.__doc__)

Sau khi nhấn Ctrl+4:

# =============================================================================

#

# class MyNumber():

# “””This is the docstring of this class.

#

# It describes what this class does and all its attributes.”””

# def __init__(self, value):

# self.value=value

# def increment(self):

# “””This is the docstring for this method.

#

# It describes what the method does, what are its calling conventions and

# what are its side effects”””

# self.value=self.value+1

# return self.value

# print (MyNumber.increment.__doc__)

# =============================================================================

Chúng tôi cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng ctrl+1 để giải nén những dòng sau khi chọn chúng khi chúng được phản hồi hoặc nhận xét những dòng sau khi chọn chúng để nhận xét chúng. Trong một số trong những trong những phiên bản của Spyder

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

1 hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để giải nén những dòng mã.

Lối tắt để nhận xét nhiều dòng trong Idle

Để nhận xét một khối mã trong IDLE, trước tiên toàn bộ toàn bộ chúng ta phải chọn dòng và tiếp Từ đó nhấn phối hợp khóa Ctrl+d. Điều này sẽ nhận xét những dòng mã được chọn như hình dưới đây.

class MyNumber():

“””This is the docstring of this class.

It describes what this class does and all its attributes.”””

def __init__(self, value):

self.value=value

def increment(self):

“””This is the docstring for this method.

It describes what the method does, what are its calling conventions and

what are its side effects”””

self.value=self.value+1

return self.value

print (MyNumber.increment.__doc__)

Sau khi nhấn

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

2:## class MyNumber():

## “””This is the docstring of this class.

##

## It describes what this class does and all its attributes.”””

## def __init__(self, value):

## self.value=value

## def increment(self):

## “””This is the docstring for this method.

##

## It describes what the method does, what are its calling conventions and

## what are its side effects”””

## self.value=self.value+1

## return self.value

## print (MyNumber.increment.__doc__)

Để giải phóng những dòng mã, toàn bộ toàn bộ chúng ta chỉ việc chọn những dòng và tiếp Từ đó nhấn

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

3. Điều này sẽ giải phóng những dòng được chọn.

Phím tắt để nhận xét nhiều dòng trong Notebook Jupyter

Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Ctrl+/ để nhận xét những dòng được chọn của mã Python trong Notebook Jupyter. Điều này biến những dòng mã được chọn thành phản hồi như được hiển thị phía dưới.

class MyNumber():

“””This is the docstring of this class.

It describes what this class does and all its attributes.”””

def __init__(self, value):

self.value=value

def increment(self):

“””This is the docstring for this method.

It describes what the method does, what are its calling conventions and

what are its side effects”””

self.value=self.value+1

return self.value

print (MyNumber.increment.__doc__)

Sau khi nhấn

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

4:

# class MyNumber():

# “””This is the docstring of this class.

# It describes what this class does and all its attributes.”””

# def __init__(self, value):

# self.value=value

# def increment(self):

# “””This is the docstring for this method.

# It describes what the method does, what are its calling conventions and

# what are its side effects”””

# self.value=self.value+1

# return self.value

# print (MyNumber.increment.__doc__)

Để giải phóng những dòng được chọn, toàn bộ toàn bộ chúng ta chỉ việc nhấn một lần nữa

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

4.

Nhận xét nhiều dòng trong Pycharm

Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta phải nhận xét nhiều dòng mã trong pycharm, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn những dòng để được trao xét và tiếp Từ đó nhấn

#print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

6. Để giải nén những dòng, toàn bộ toàn bộ chúng ta chỉ việc chọn những dòng và tiếp Từ đó nhấn lại #print(“This line will be commented out.”)

def add_square_to_dict(x,mydict):

a=x*x

mydict[str(x)]=a

return mydict

6.

Sự kết luận

Trong nội dung nội dung bài viết này, chúng tôi đã thấy những phím tắt để nhận xét nhiều dòng cùng một lúc trong những ides rất rất khác nhau như Spyder, Idle, Jupyter Notebook và Pycharm. Hãy theo dõi những nội dung nội dung bài viết nhiều thông tin hơn.

Khuyến nghị đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Python

Khóa học: Python 3 cho những người dân dân mới khởi đầu

Hơn 15 giờ nội dung video với hướng dẫn hướng dẫn cho những người dân dân mới khởi đầu. Tìm hiểu làm thế nào để tạo những ứng dụng trong toàn toàn thế giới thực và làm chủ những điều cơ bản.

Phím tắt để nhận xét nhiều dòng trong Python là gì?

Phím tắt để nhận xét nhiều dòng mã trong Spyder IDE trước tiên là chọn toàn bộ những dòng nên phải nhận xét và tiếp Từ đó nhấn Ctrl+4 phối hợp chính.Điều này biến toàn bộ những dòng được chọn thành một nhận xét Python như được hiển thị phía dưới.ctrl+4 is pressed. This turns the entire selected lines into a python comment as shown below.

Làm thế nào để bạn nhận xét một khối mã trong Python?

Cách phổ cập nhất để nhận xét một khối mã trong Python là sử dụng ký tự #.Bất kỳ dòng mã nào khởi đầu bằng # trong Python đều sẽ là một nhận xét và bị bỏ qua bởi trình biên dịch.using the # character. Any line of code starting with # in Python is treated as a comment and gets ignored by the compiler.

Làm thế nào để bạn nhận xét nhiều dòng cùng một lúc?

Để nhận xét nhiều dòng mã nhấp chuột phải và chọn Nguồn> Thêm phản hồi khối.(Ctrl+Shift+/)right-click and select Source > Add Block Comment. ( CTRL+SHIFT+/ )

Làm thế nào để bạn viết phản hồi bằng Python Làm thế nào để bạn nhận xét nhiều dòng trong Python?

Liên tiếp # là cách duy nhất để những dòng phản hồi trong Python (nếu bạn muốn nhận xét nhiều dòng thì bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn những dòng đó và nhấn (Ctrl+ #) trong Python3.select those lines and press (ctrl+#) in python3.Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python?

programming

python

Comment out Python

Comment in IntelliJ

Comment in PyCharm

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Down Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? – Làm thế nào để bạn nhận xét ra nhiều dòng trong python? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #comment #multiple #lines #python #Làm #thế #nào #để #bạn #nhận #xét #nhiều #dòng #trong #python

Related posts:

4142

Clip Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn how do you comment out multiple lines in python? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #comment #multiple #lines #python