Mẹo về How do I see all virtual desktops? Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa How do I see all virtual desktops? được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-12 06:04:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Even though the Virtual Desktops has been around for quite some time, its the first time officially introduced in Windows 10 as a feature thats available out of the box. Its still quite basic with new features coming along with new releases from time to time. One of the new features released in build 14316 which is still only available to Windows Insiders is the ability to show or pin a particular app window to all virtual desktops.

Here is how you can do it.

First of all, you will need to have more than one virtual desktop to be able to see and use this feature. To add a new virtual desktop, just click the Task View button next to the Cortana icon on the Taskbar or press Win + Tab to open Task View, the +(New desktop) icon. If you like the keyboard shortcuts, you can useWin + Ctrl + D to create a new virtual desktop.

Once you have more than virtual desktops in place, click Task View button or pressWin + Tab to open Task View, right-click the app window that you want to show on all virtual desktops and chooseShow this window on all desktops from the context menu.

The selected window will now show up in all virtual desktops you have on Windows 10. If you have multiple Chrome windows open and want all of them to show up in all virtual desktops, you can choose the other option called Show windows from this app on all desktops from the context menu instead. That way, not only the selected apps window but all open windows of that particular app will show up in all virtual desktops.

Again, this feature is only available for Windows Insiders the moment. If you are running the stable build you will need the anniversary update to be able to use it.

As a bonus, check out thisKeyboard Shortcuts Guide for Virtual Desktop in Windows 10.

://.youtube/watch?v=EpuzGDUqVNw

4350

Video How do I see all virtual desktops? ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video How do I see all virtual desktops? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download How do I see all virtual desktops? miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down How do I see all virtual desktops? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về How do I see all virtual desktops?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết How do I see all virtual desktops? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#virtual #desktops