Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? được Update vào lúc : 2022-10-20 14:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ? 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ? được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-20 14:00:28 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cú pháp

Để tìm và trả về những bản ghi bằng những giá trị ODD hoặc thậm chí còn còn, cách đơn thuần và giản dị nhất là kiểm tra phần còn sót lại khi toàn bộ toàn bộ chúng ta chia giá trị cột cho 2. Khi phần còn sót lại là 0, đó là một số trong những trong những chẵn, nếu không, đó là một số trong những trong những lẻ.

Nội dung chính

  Làm thế nào bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể biết nếu ID SQL chẵn hoặc lẻ?
  Làm thế nào tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được số lẻ trong SQL?
  Làm thế nào để bạn viết thậm chí còn còn kỳ lạ trong SQL?
  Làm thế nào để bạn kiểm tra một số trong những trong những là lẻ hoặc thậm chí còn còn trong PHP?

Đây là cú pháp:

Trong PostgreSQL, SQL và Oracle của tôi, chúng tôi sử dụng hàm MOD để kiểm tra phần còn sót lại., we use MOD function to check the

remainder.

  Để tìm những hàng trong số đó một cột được chỉ định có mức giá trị chẵn:

SELECT *

FROM table_name

WHERE mod(column_name,2) = 0;

  Để tìm những hàng trong số đó một cột được chỉ định có những giá trị lẻ:

SELECT *

FROM table_name

WHERE mod(column_name,2) 0;

Trong MS SQL Server, không hề hiệu suất cao mod và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng %., there is no MOD function and you can use %.

  Để tìm những hàng trong số đó một cột được chỉ định có mức giá trị chẵn:

SELECT *

FROM table_name

where column_name % 2 = 0;

  Để tìm những hàng trong số đó một cột được chỉ định có những giá trị lẻ:

SELECT *

FROM table_name

where column_name % 2 0;

Trong MS SQL Server, không hề hiệu suất cao mod và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng %.

Thí dụ

emp_iddept_idfrom_dateto_date110022 Chúng tôi có Bảng dept_manager trong MySQL:D0011985-01-01110039 Chúng tôi có Bảng dept_manager trong MySQL:1985-01-011991-10-01110085 9999-01-01D0011985-01-01110114 9999-01-011985-01-011991-10-01110183 9999-01-01D0011985-01-01110228 9999-01-011985-01-011991-10-01110303 9999-01-01D0011985-01-01110344 9999-01-011985-01-011991-10-01110386 9999-01-011991-10-019999-01-01110420 9999-01-019999-01-011991-10-01110511 9999-01-01D0011985-01-01110567 9999-01-011985-01-011991-10-01110725 9999-01-01D0011985-01-01110765 9999-01-011985-01-011991-10-01110800 9999-01-011991-10-019999-01-01110854 9999-01-019999-01-011991-10-01111035 9999-01-01D0011985-01-01111133 9999-01-011985-01-011991-10-01111400 9999-01-01D0011985-01-01111534 9999-01-011985-01-011991-10-01111692 9999-01-01D0011985-01-01111784 9999-01-011985-01-011991-10-01111877 9999-01-011991-10-019999-01-01111939 9999-01-019999-01-011991-10-01

9999-01-01

SELECT *

FROM dept_manager

WHERE MOD(emp_id, 2) = 0;

D002

emp_iddept_idfrom_dateto_date110022 Chúng tôi có Bảng dept_manager trong MySQL:D0011985-01-01110114 9999-01-011985-01-011991-10-01110228 9999-01-011985-01-011991-10-01110344 9999-01-011985-01-011991-10-01110386 9999-01-011991-10-019999-01-01110420 9999-01-019999-01-011991-10-01110800 9999-01-011991-10-019999-01-01110854 9999-01-019999-01-011991-10-01111400 9999-01-01D0011985-01-01111534 9999-01-011985-01-011991-10-01111692 9999-01-01D0011985-01-01111784 9999-01-011985-01-011991-10-01

9999-01-01TablePlus provides a native client that allows you to access and manage Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, and many other databases simultaneously using an intuitive and powerful graphical interface.

D002.

1989-12-17 Download TablePlus for Windows.

D003 Download TablePlus for Linux

1992-03-21 Download TablePlus for iOS

Làm thế nào bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể biết nếu ID SQL chẵn hoặc lẻ?

Làm thế nào để bạn kiểm tra xem một số trong những trong những thậm chí còn còn tồn tại trong SQL Server?10 Câu vấn đáp Sử dụng toán tử mô đun N % 2.Nó trả về 0 nếu số đồng đều và 1 nếu số là số lẻ.Use the modulus operator n % 2 . It returns 0 if the number is even, and 1 if the number is odd.

Làm thế nào tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được số lẻ trong SQL?

% là toán tử mô đun hoặc mô đun, trả về phần còn sót lại của một bộ phận.Đối với bất kỳ số nguyên nào, khi phần còn sót lại từ phân loại bằng 0, số lượng là thậm chí còn còn, khác là nó kỳ lạ.Đây là tài liệu T-SQL, nhưng vận dụng ở bất kể đâu, không riêng gì có cho T-SQL hoặc máy tính.

Làm thế nào để bạn viết thậm chí còn còn kỳ lạ trong SQL?

Nhân toàn bộ những giá trị đặt chẵn với 2 (không gồm có những số không) và giá trị vị trí lẻ với cùng 1..

Làm thế nào để bạn kiểm tra một số trong những trong những là lẻ hoặc thậm chí còn còn trong PHP?

Sử dụng toán tử modulo (%): Đây là phương pháp đơn thuần và giản dị nhất để kiểm tra chẵn và lẻ và trong phương pháp này, chúng tôi chỉ việc kiểm tra xem số đó có chia hết cho 2 hoặc không sử dụng toán tử modulo ‘%’ hay là không.: This is the simplest method of checking for even and odd and in this method, we simply check whether the number is divisible by 2 or not using the modulo ‘%’ operator.Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ?

programming

mysql

MySQL odd number

Sql is odd

MySQL is NOT

MySQL IF

MySQL LEFT

MySQL MOD

Reply
1
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ? miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? – làm cách nào để kiểm tra xem mysql là chẵn hay lẻ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #check #mysql #odd #làm #cách #nào #để #kiểm #tra #xem #mysql #là #chẵn #hay #lẻ

Related posts:

4444

Clip Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn how do i check if mysql is even or odd? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #check #mysql #odd