Mẹo về Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-02 12:08:34 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được tiến hành trong tình hình nào? Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

a. Hoàn cảnh lịch sử

+ Tình hình trong nước và toàn thế giới có nhiều chuyển biến mới, yên cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trong số đó trước mắt phải vạch ra đường lối đánh thắng thực dân Pháp và can thiệp Mĩ, phải nêu rõ mục tiêu, trách nhiệm của cuộc cách mạng dân tộc bản địa, dân gia chủ dân ở việt nam.
+ Đứng trước yêu cầu đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II được triệu tập từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19 – 2 – 1951 tại Vinh Quang, Chiêm Hóa. Tuyên Quang. Tham dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 76 vạn đảng viên.

b. Nội dung Đại hội

+ Thông qua hai báo cáo quan trọng:
Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình diễn, đã tổng kết kinh nghiệm tay nghề của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo trào lưu giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam từ khi có Đảng và xác lập sự đúng đắn của đường lối chống Pháp của Đảng ta.

Báo cáo Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh nêu rõ trách nhiệm của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc bản địa, xóa khỏi những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân cày có ruộng tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

+ Quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để xây dựng ở mỗi nước một đảng Mác – Lê-nin riêng, ở Việt Nam, Đại hội quyết định hành động xây dựng Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch.

+ Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, quyết định hành động xây dựng báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng.

+ Bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng.

c. Ý nghĩa lịch sử

+ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II là mốc ghi lại bước tăng trưởng nới trong quy trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, làm tăng thêm thông tin của quần chúng nhân dân riêng với việc lãnh đạo của Đảng.
+ Qua Đại hội, nhân dân toàn thế giới hiểu thêm về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam nhận được sự đống ý, ủng hộ và giúp sức của những nước xã hội chu nghĩa, trào lưu công nhân quốc tế. Tạo Đk thúc đấy cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến lên, giành những thắng lợi mới.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội II của Đảng (1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện những quan điểm, tư tưởng, sự chỉ huy về trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Các quan điểm đó của Người, trở thành hệ giá trị lý luận quý báu, chỉ đường cho những kỳ đại hội của Đảng.

Đại hội lần thứ II của Đảng. (Ảnh: T.L)

1. Dấu ấn trong công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I họp ở Ma Cao (tháng 3-1935) đến Đại hội II của Đảng (tháng 2-1951) cách nhau 15 năm 8 tháng, là khoảng chừng thời hạn dài nhất so với thời hạn Một trong những kỳ Đại hội. Trong thời hạn đó, tình hình toàn thế giới và Đông Dương có nhiều chuyển quan trọng, nêu lên những yêu cầu cấp bách yên cầu Đảng phải xử lý và xử lý những yếu tố lý luận và thực tiễn phù phù thích hợp với thời cuộc; phải tương hỗ update và hoàn hảo nhất đường lối cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, tiến lên chủ nghĩa xã hội; kịp thời hoạch định những chủ trương để lấy cuộc kháng chiến đến thắng lợi; nhất là, Đảng phải ra công khai minh bạch lãnh đạo cách mạng với tư cách là một Đảng cầm quyền.

Để làm tròn trách nhiệm nặng nề và vẻ vang đó, Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có một quy trình sẵn sàng sẵn sàng công phu, kỹ lưỡng, ngặt nghèo, để lại những dấu ấn và bài học kinh nghiệm tay nghề quý. Ngay sau thắng lợi Việt Bắc, Hội nghị Trung ương mở rộng họp từ thời điểm ngày 15 đến ngày 17-1-1948 đã đặt yếu tố sẵn sàng sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ II. Tiếp đó, Hội nghị cán bộ lần thứ 6 (tháng 1-1949) nêu rõ việc sẵn sàng sẵn sàng Đại hội lần thứ II của Đảng với hai nội dung quan trọng: “một là, Trung ương sẵn sàng sẵn sàng đề án cho kịp thời, có đề án riêng cho những chi bộ; hai là, những địa phương phải gửi báo cáo tình hình mọi mặt về Trung ương trước tháng 3-1949”(1). Trong Báo cáo của Hội nghị, Tổng Bí thư Trường Chinh xác lập việc làm sẵn sàng sẵn sàng Đại hội II của Đảng là một trong những nhiêm vụ lớn và không thể chậm trễ. Đại hội có mục tiêu: “Sửa đổi chính cương, Điều lệ Đảng. Đúc kinh nghiệm tay nghề toàn quốc về mọi mặt quân sự chiến lược, dân vận, Đảng và định rõ trách nhiệm của Đảng ta mọi mặt trong quy trình kháng chiến hiện tại”(2).

Bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ việc trước hết phải làm là “chỉnh đốn nội bộ Đảng. Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy nó mà làm. Đảng ví như chiếc máy phát điện, những việc làm trên ví như những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng”(3).

Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quy trình sẵn sàng sẵn sàng Đại hội II là Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi Đại hội trù bị với những ý kiến chỉ huy ngắn gọn, súc tích không riêng gì có phản ánh tư tưởng chủ yếu và nội dung chính của Đại hội là “…Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng lao động Việt Nam”(4), mà còn chứng tỏ Người rất quan tâm đến thành công xuất sắc của Đại hội thông qua gợi ý cách thảo luận. Người hướng dẫn và nhấn mạnh yếu tố “nghiên cứu và phân tích thật sâu, thảo luận thật kỹ những yếu tố chính; làm rõ nội dung sự tăng trưởng và sự quan hệ giữa yếu tố này với vấn dề khác; nên đưa những yếu tố vào hiện tại và tương lai hơn quá khứ; nên làm bàn kỹ, xét kỹ tư tưởng, chủ trương, phương châm và tổ chức triển khai”(5).

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng Đại hội II được tiến hành khoa học, chu đáo, thận trọng, thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của Đại hội II, một đại hội phải triệu tập xử lý và xử lý nhiều yếu tố cấp bách. Những hướng dẫn của Hồ Chí Minh đã cho toàn bộ chúng ta biết dấu ấn quan trọng về mặt phương pháp luận, đó là triệu tập vào trách nhiệm chính, trách nhiệm trọng tâm, làm thật sâu, thật kỹ, để ý quan tâm những quan hệ và sự tăng trưởng từ hiện tại tới tương lai. Người dặn “Đại hội ta cũng phải quân sự chiến lược hóa”(6) là chỉ rõ mọi yếu tố phải xuất phát từ thực tiễn, từ tình hình rõ ràng.

2. Dấu ấn trong những văn kiện trình diễn tại Đại hội, thể hiện triệu tập cho trách nhiệm đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam

Đại hội lần thứ II của Đảng được tiến hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19/2/1951, với việc tham gia của 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 đảng viên. Để tăng cường kháng chiến, Đại hội đã đưa ra 12 chủ trương cơ bản để động viên, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc bản địa quyết tâm giành thắng lợi. Đặc biệt, Đại hội nhất trí thông qua “Chính cương”, “Điều lệ” của Đảng và Nghị quyết đưa Đảng ra hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình diễn Báo cáo chính trị nêu rõ những biến hóa của giang sơn và toàn thế giới, những trở ngại vất vả của Đảng và Chính phủ, nhất là những ưu, khuyết điểm của Đảng. Người đặc biệt quan trọng nhấn mạnh yếu tố đến công tác thao tác xây dựng Đảng, nhận định rằng: “Đảng ta thành tích quá nhiều, nhưng khuyết điểm cũng quá nhiều. Chúng ta nên phải thật thà tự phê bình để sửa chữa thay thế. Phải cố sửa chữa thay thế để tiến bộ”(7). Người chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của cán bộ, đảng viên, từ Trung ương đến địa phương như: “Ở những cty lãnh đạo những cấp, về lề lối thao tác, về chủ trương và cách lãnh đạo còn tồn tại những khuyết điểm khá phổ thông và nghiêm trọng. Ấy là những bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi và bệnh công thần”(8). Báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đảng đã chỉ rõ nguyên nhân của những yếu kém: “Trong Đảng có những bệnh ấy và bệnh khác. Trung ương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì Trung ương chưa chú trọng việc kiểm tra. Sự huấn luyện về chủ nghĩa tuy có, nhưng không được khắp, không được đủ. Dân chủ trong Đảng không được thực thi rộng tự do. Phê bình và tự phê bình chưa thành nền nếp thường xuyên”(9). Chỉ đạo tại Đại hội II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố những yếu tố rất quan trọng: Xác định những biến chuyển của tình hình toàn thế giới; những quy trình tăng trưởng của cách mạng Việt Nam; sửa chữa thay thế những khuyết điểm, sai lầm không mong muốn của Đảng; xác lập vai trò, bản chất của Đảng; những tác nhân tạo ra sức mạnh nội lực của dân tộc bản địa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lướt web cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1951.(Ảnh tư liệu BTLSQG)

Về công tác thao tác lý luận của Đảng, tại Đại hội có nhiều ý kiến đề cập tới chủ nghĩa Mác, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình diễn rõ phương pháp vận dụng sáng tạo và vận dụng học thuyết này. Người nêu rõ: “Tôi thấy những đồng chí lên phát biểu ý kiến nhắc tới chủ nghĩa Mác luôn. Cái đó rất đúng. Nhưng mà nhắc tới chủ nghĩa Mác, phải vận dụng chủ nghĩa Mác cho đúng. Cốt yếu là ở đấy. Chủ nghĩa Mác là gì? Là cộng sản. Mà làm cộng sản thì ai lãnh đạo? Giai cấp công nhân…Nói chung toàn toàn thế giới cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhưng quyền lãnh đạo không phải cứ nói “ta lãnh đạo đây, ta lãnh đạo đây” mà phải tranh đấu, huấn luyện, tổ chức triển khai mà tranh lấy”(10).

Về tổ chức triển khai Đảng Cộng sản ở mỗi nước, theo đề xuất kiến nghị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, vào thời gian lúc đó trên cơ sở của Đảng Cộng sản Đông Dương nên tổ chức triển khai ở mỗi nước một Đảng Cộng sản để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa mình. Tại Đại hội, đồng chí Cayxỏn Phômvihản, đại diện thay mặt thay mặt nhân dân Lào phát biểu đáp từ đề xuất kiến nghị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, xác lập những thành công xuất sắc của Đảng Cộng sản Đông Dương trong lãnh đạo cách mạng Đông Dương trong 21 năm qua, đã làm tròn trách nhiệm do ba dân tộc bản địa phó thác, do tình hình thay đổi nên “…đề xuất kiến nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tách Đảng Cộng sản Đông Dương ra Đảng Lao động Việt Nam và ở Miên, Lào có hai tổ chức triển khai khác là rất đúng và thích phù thích hợp với tình hình mới; ba dân tộc bản địa có ba vương quốc rõ rệt…Chúng tôi, người cộng sản Lào tán thành đề xuất kiến nghị đó không chút vướng mắc”(11). Đại biểu Campuchia phát biểu: “Tôi nhận rằng từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Đông Dương rất có thành tích trong việc lãnh đạo cách mạng Việt, Miên, Lào. Nhưng nay cách mạng ba nước có ba đặc tính riêng rất khác nhau, không thể có một Đảng bao trùm được mà Miên, Lào sẽ lập hai Đảng rất khác nhau. Vì thế tôi rất hoan nghênh đề xuất kiến nghị sáng suốt của Báo cáo chính trị”(12).

Trước những ý kiến, nguyện vọng của hai nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu thị nụ cười về quyết định hành động của Đại hội xây dựng ba Đảng Cộng sản ở ba nước. Người bày tỏ: “Sau khi nghe đến những đồng chí ở Miên, Lào phát biểu ý kiến, chắc Đại hội cũng như tôi, toàn bộ chúng ta rất cảm động…Chúng ta như con một nhà, một nhà cộng sản, một nhà cách mạng. Bây giờ con cháu đã lớn khôn rồi, phải chia nhà, chia cửa ở riêng. Con trai có vợ, con gái có chồng. Sau này con đẻ cháu đông đúc; từ mái ấm gia đình nhỏ tiến lên mái ấm gia đình lớn rất mạnh, từ mái ấm gia đình lớn tiến lên họ hàng, họ hàng càng to, càng mạnh, đông người nhiều việc, nhất định chóng thành công xuất sắc”(13).

Về tại sao toàn bộ chúng ta lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam: “Là cốt để củng cố thêm vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, củng cố công nông liên minh, gắn bó giai cấp công nhân với những tầng lớp nhân dân lao động khác, thống nhất những lực lượng dân tộc bản địa và dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng”(14) và lấy tên Đảng Lao động Việt Nam chẳng những lợi cho việc đoàn kết toàn dân vượt mặt quân xâm lược, mà còn lợi cho việc thống nhất mặt trận phản đế của ba dân tộc bản địa Việt, Miên, Lào chống đế quốc Pháp – Mỹ, giành độc lập hoàn toàn cho những dân tộc bản địa Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc bản địa Việt Nam”(15). Đây là sáng tạo đặc biệt quan trọng của Hồ Chí Minh khi nói về bản chất giai cấp công nhân của Đảng phù phù thích hợp với Đk, tình hình việt nam.

Các văn kiện được trình diễn tại Đại hội đều thể hiện dấu ấn, tư tưởng và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luận cương cách mạng Việt Nam do đồng chí Trường Chinh đọc xác lập Hồ Chủ tịch, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng. Báo cáo nêu lên nhiều phẩm chất cao quý, đức độ, tài năng, bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là hình tượng sáng ngời của đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nêu gương sáng về tinh thần nhất quyết đấu tranh, lòng trung thành với chủ rất mực với Đảng, với giai cấp và dân tộc bản địa. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh, trí tuệ và tư duy thay đổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người dạy toàn bộ chúng ta mọi khi tình hình thay đổi, Đk mới của cuộc vận động cách mạng đã đẻ ra, thì phải lập tức xét lại chủ trương, chủ trương và phương pháp vận động, vị trí căn cứ vào tình hình mới mà định phương châm kế hoạch và giải pháp, tránh việc bám lấy những khuôn khổ cũ kỹ”(16).

Những chỉ huy đó của Người, cho tới nay, vẫn còn đấy nguyên giá trị được thể hiện xuyên thấu trong những kỳ đại hội của Đảng, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội xác lập, Đảng tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nghỉ vận dụng và tăng trưởng sáng tạo phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng quy trình; kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; đường lối thay đổi vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị thật sự trong sáng, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, khả năng lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực thi đường lối, chủ trương phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam và Xu thế tăng trưởng của thời đại.

———-

(1)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2001, tr.24.

(2)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, tập10, tr.149.

(3)Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập.6, Nxb CTQG, H, 2011, tr 15.

(4)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr 15.

(5)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.14.

(6)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.14.

(7)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr 32.

(8)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr 33.

(9)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr 35.

(10)Dẫn theo: Ban Tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang Thủ đô kháng chiến, Nxb CTQG, HN,2011, tr 115.

(11)Dẫn theo: Ban Tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang Thủ đô kháng chiến, Nxb CTQG, HN,2011, tr 117.

(12)Dẫn theo: Ban Tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang Thủ đô kháng chiến, Nxb CTQG, HN,2011, tr 117.

(13)Dẫn theo: Ban Tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang Thủ đô kháng chiến, Nxb CTQG, HN,2011, tr 117.

(14)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.12, tr.156

(15)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.41.

(16)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.12, tr.174.

Theo ://hochiminh/

4520

Video Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hoàn #cảnh #của #Đại #hội #đại #biểu #toàn #quốc #lần #thứ #của #Đảng