Thủ Thuật Hướng dẫn Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là được Update vào lúc : 2022-03-10 13:14:20 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra? là bài tập cơ bản điển hình cho chuyên đề axit nitric. Giúp những bạn nắm được kiến thức và kỹ năng đã học vận dụng làm bài tập, tiền đề cho những bài hóa nâng cao Hóa học lớp 11.

Nội dung chính

  Cho 5,6 g Fe tác dụng dung dịch HNO3 (dư)1. Axit nitric đặc tác dụng với kim loại2. Axit nitric đặc tác dụng với phi kim3. Axit nitric đặc tác dụng với những chất khử khác4. Nguyên tắc giải bài tập5. Bài tập trắc nghiệm minh họa 6. Bài tập vận dụng Fe tác dụng HNO3Câu hỏi trắc nghiệm7. Câu hỏi bài tập tự luận sắt kẽm kim loại tác dụng axit nitricVideo liên quan

Cho 5,6 g Fe tác dụng dung dịch HNO3 (dư)

  1. Axit nitric đặc tác dụng với kim loại2. Axit nitric đặc tác dụng với phi kim3. Axit nitric đặc tác dụng với những chất khử khác4. Nguyên tắc giải bài tập4. Bài tập trắc nghiệm minh họa5. Bài tập vận dụng Fe tác dụng HNO3

   Câu hỏi trắc nghiệmCâu hỏi bài tập tự luận sắt kẽm kim loại tác dụng axit nitrat

1. Axit nitric đặc tác dụng với sắt kẽm kim loại

Axit nitric tác dụng với sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo muối và nhiều thành phầm oxi hóa rất khác nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 sinh ra tùy thuộc vào độ mạnh yếu của sắt kẽm kim loại và nồng độ của dung dịch axit, thông thường thì:

  Dung dịch HNO3 đặc tác dụng với sắt kẽm kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với sắt kẽm kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử xuống mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt những khí thành phầm sinh ra

  N2O là khí gây cườiN2 không duy trì sự sống, sự cháyNO2 có màu nâu đỏNO khí không màu nhưng bị oxit hóa thành NO2 màu nâu đỏNH4NO3 không sinh ra ở dạng khí, khi cho kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy có mùi khai amoniac NH3

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 +NH3 + H2O

Ví dụ:

  8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)Fe + 6HNO3đặc nóng → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (2)Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (3)

Khi giải bài tập về phần axit nitric đặc nóng thường vận dụng bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố.

Chú ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

2. Axit nitric đặc tác dụng với phi kim

C + 4HNO3đặc nóng → CO2 + 4NO2 + 2H2O

3. Axit nitric đặc tác dụng với những chất khử khác

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

4. Nguyên tắc giải bài tập

Dùng định luật bảo toàn e

Mo → Mn+ + ne => ne nhường = ne nhận

N+5 + (5-x)e → N+5

Đặc biệt:

+ Nếu phản ứng tạo ra nhiều thành phầm khử N thì ne nhường = Σne nhận

+ Nếu có nhiều chất khử tham gia phản ứngΣne nhường = ne nhận

Trong một số trong những trường hợp cần kết phù thích hợp với định luật bảo toàn điện tích (tổng điện tích dương = tổng điện tích âm) và định luật bảo toàn nguyên tố

Có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc những bán phản ứng để màn biểu diễn những quy trình.

+ Đặc biệt trong trường sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với axit HNO3 ta có:

nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10 nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3

nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3

Nếu hỗn hợp gồm cả sắt kẽm kim loại và oxit sắt kẽm kim loại phản ứng với HNO3 (và giả sử tạo ra khí NO) thì:

nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)

5. Bài tập trắc nghiệm minh họa

Ví dụ 1: Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư).Sau phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít B. 13,44 lít C. 3,36 lít D. 10,08 lít

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phương trình hóa học

Fe+ 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Lưu ý: Xem phương trình số (2)

Ví dụ 2. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư). Sau phản ứng sinh ra V lít khí N2O (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 2,24 lít B. 1,68 lít C. 3,36 lít D. 0,84 lít

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phương trình hóa học

8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

nFe = 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nN2O = 3/8nFe= 0,1 x 3/8 = 0,0375 mol

→ V = 0,0375 x 22,4 = 0,84 lít

Lưu ý: Xem phương trình số (1)

Ví dụ 3. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau phản ứng thành phầm sinh ra NOsản phẩm khử duy nhất. Tính khối lương muối thu được?

A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,78 lít

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

nFe = 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO = nFe= 0,1 x 1 = 0,1 mol

→ V = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

Lưu ý: Xem phương trình số (3)

Ví dụ 4. Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu trong 800 g dung dịch HNO3 được dung dịch Y và 2,24 lit khí NO (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2M được kết tủa R. Sau khi nung R đến khối lượng không đổi thu được 20 g chất rắn.

a. Tính khối lượng Cu ban đầu.

b. Tính khối lượng những chất trong Y và nồng độ % của dung dịch HNO3 đã dùng

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mol
a. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thu được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)2.

Chất rắn thu được khi nung là CuO => nCuO = 20/80 = 0,25 mol

=> nCu(OH )2 = nCuO = 0,25 mol.

Theo định luật bảo toàn nguyên tố:

nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol => mCu = 0,25.64 = 16 g

b. Trong X, nCu2+ = nCu(OH)2 = 0,25 mol => mCu(NO3)2 = 188.0,25 = 47 g
Cu → Cu2+ + 2e

0,25 mol 0,5 mol

Mà: N+5 + 3e → N+2

0,3 mol 0,1 mol

Vậy chứng tỏ phản ứng của Cu và HNO3 phải tạo ra NH4NO3.

ne (Cu nhường) = Σne nhận = 0,5 mol => ne nhận N+5 →N-3 = 0,5 – 0,3 = 0,2 mol
N+5 + 8e → N-3

0,2 mol 0,025 mol

nNH4NO3 = 0,025 mol => mNH4NO3 = 80.0,025 = 2 g

Theo định luật bảo toàn nguyên tố:

n HNO3 pư = nN (trong Cu(NO3)2 ) + nN (trong NO) + nN (trong NH4NO3)

= 2nCu(NO3)2 + nNO + 2nNH4NO3 = 0,65 mol

Nếu sử dụng công thức tính nhanh ở trên ta có:

nHNO3 pư = 4.nNO + 10.nNH4NO3 = 4.0,1 + 10.0,25 = 0,65 mol

mHNO3 = 63.0,65 = 40,95 g => C% = 40,95/800.100% = 5,12%

Ví dụ 5.Cho m gam Mg, Zn, Al, Cu tác dụng hết với HNO3 thu được 16,8 lít hỗn hợp khí Z: NO, NO2 ,N2, N2O (không tạo muối amoni). Số mol NO và N2O bằng nhau. Tỉ khối của Z so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng

Đáp án hướng dẫn giải

NO và N2O có số mol bằng nhau => quy đổi 2 khí này thành: NO2, N2

Hỗn hợp khí Z coi như gồm N2 (x mol), NO2 (y mol)

MZ = 18,5.2= 37

nZ = V/22,4 = 0,75 mol

nN2/nNO2= 9/9 = 1/1

=> nN2 = nNO2 = 0,75/2 = 0,375 mol

Gọi công thức chung của hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại là M, hóa trị n

M0 → +ne

a na

2N+5 + 10e → N20

0,75 ← 3,75 ← 0,375

N+5 +1e → N+4

0,375 ← 0,375 ← 0,375

Bảo toàn e: na = 3,75 + 0,375= 4,125 => na = 4,125

nHNO3 = n. nFe(NO3)n + nNO2 + 2nN2 = 4,125 + 0,375 +2.0,375 = 5,25 mol

Ví dụ 6. Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng tối thiểu cần dùng để hoà tan hoàn toàn 9 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

A.1,0 lít B. 0,6 lít C.0,8 lít D.0,4 lít

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Gọi nFe = nCu = a mol. Theo đầu bài ta có

=> 56a + 64a = 9

=> a = 0,075 mol

Do thể tích dung dịch HNO3 cần dùng tối thiểu, nên sắt sẽ bị hòa tan hết bởi HNO3 vừa đủ tạo muối Fe3+, Cu tác dụng vừa đủ với Fe3+ tạo muối Cu2+ và Fe2+ => sau phản ứng chỉ thu được hai muối Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2

Fe → Fe2+ + 2e

0,075 → 0,15

Cu → Cu2+ + 2e

0,075 → 0,15

=> ∑ne cho = 2.(0,075 + 0,075) = 0,3 mol

=> ne nhận = 3.nNO = 0,3 => nNO = 0,1 mol

Ta có:nNO − 3nNO3− = ne cho = 0,3 mol

Bảo toàn nguyên tố N:

nHNO3 = nNO3− + nNO= 0,3 + 0,1 = 0,4 mol

=> VHNO3 = 0,4/1 = 0,4 lít

Ví dụ 7. Hoà tan hết hỗn hợp A gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không còn khí bay ra và trong dung dịch chứa 56,7gam Zn(NO3)2 và 4 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong A là

A. 33,33% B. 66,67% C. 61,61% D. 50,00%

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Theo đề bài ta có:

nZn(NO3)2 = 0,3 mol;

nNH4NO3 = 0,05 mol

ZnO tác dụng với HNO3 không sinh ra thành phầm khử vì đã đạt số oxi hóa tối đa

Bảo toàn e: 2.nZn = 8.nNH4NO3 => nZn = 4.0,05 = 0,2 mol

Bảo toàn nguyên tố Zn: nZn(NO3)2 = nZn + nZnO => nZnO = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

%mZn = (0,2.65)/(0,2.65 + 0,1.81).100% = 61,61%

6. Bài tập vận dụng Fe tác dụng HNO3

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. HNO3 tác dụng được với toàn bộ những chất trong dãy nào sau này:

A. NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3

B. K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)3

C. FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O

D. CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2.

Câu 2. Axit nitric đặc nguội hoàn toàn có thể phản ứng được với những chất nào sau này?

A. Al, CuO, Na2CO3

B. CuO, Ag, Al(OH)3

C. P, Fe, FeO

D. C, Ag, BaCl2

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào dung dịch HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X hoàn toàn có thể là:

A. CuB. FeC. ZnD. Al

Câu 4. Cho những chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tác dụng được với HNO3 giải phóng khí NO là:

A. 3B. 4C. 5D. 6

Câu 5. Dung dịch nào sau này không hòa tan được Cu sắt kẽm kim loại:

A. Dung dịch HNO3

B. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 + HCl

C. Dung dịch FeCl3

D. Dung dịch FeCl2

Câu 6. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau này được chọn làm nguyên vật tư chính:

A. NaNO3, H2SO4 đặc

B. N2 và H2

C. NaNO3, N2, H2 và HCl

D. AgNO3 và HCl

Câu 7. Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì thành phầm thu được là:

A. Fe(NO3)2, NO và H2O

B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)2, N2

D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 8. Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

A. 1,12 gam.B. 11,2 gam.C. 0,56 gam.D. 5,6 gam.

Câu 9. Cho HNO3 đậm đặc vào than nung đỏ có khí bay ra là:

A. CO2

B. NO2

C. Hỗn hợp CO2 và NO2

D. Không có khí bay ra

Câu 10. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 8.B. 5.C. 7.D. 6.

Đáp án vướng mắc trắc nghiệm sắt kẽm kim loại tác dụng axit nitrat

1C2C3D4C5D6A7D8A9C10C

7. Câu hỏi bài tập tự luận sắt kẽm kim loại tác dụng axit nitric

Câu 1. Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu trong 800 g dung dịch HNO3 được dung dịch Y và 4,48 lit khí NO (đktc). Tính m?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Ta có: nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Quá trình cho e:

Cu → Cu2+ + 2e

0,3 mol 0,3 mol 0,6 mol

Quá trình nhận e:

N5+ + 3e → N2+

0,6 mol 0,6 mol 0,2 mol

Áp dụng định luật bảo toàn electron: nCu = 0,3 mol; mCu = 0,3.64 = 19,2 gam.

Câu 2. Cho 11 g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol

N+5 + 3e → N+2

Gọi x, y lần lượt là số mol Al và Fe trong hỗn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3 + 3e

x mol 3x mol

Fe → Fe+3 + 3e

y mol 3y mol

Theo định luật bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) ta có x = 0,2; y = 0,1 => mAl = 5,4; mFe = 5,6 gam

Câu 3. Cho 6 g sắt kẽm kim loại tổng hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội lấy dư thấy có 4,48 lít khí NO2 bay ra (đktc). Thành phần % về khối lượng của sắt kẽm kim loại tổng hợp là?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Trong hỗn hợp chỉ có Mg phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nguội .

Mg → Mg2+ + 2e

x 2x

N5+ + 3e → N+4O2

0,2 0,2

n = 4,48/22,4 = 0,2 mol => ne nhận = n = 0,2 mol

Bảo toàn e

ne cho = ne nhận => nMg = 0,1 mol => mMg = 24.0,1 = 2,4 g

%mMg = 40%

=> %mAl = 100% – 40% = 60%

Bài 4. Cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thấy tạo ra 11,2 lít (đktc) hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2 với tỉ lệ mol tương ứng là một trong:2:1. Tìm m

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Ta có n hỗn hợp khí =0,5 mol

→ nNO =nN2 =0,125 mol; nN2O= 0,25 mol.

Bảo toàn e:

3nAl = 3nNO +8nN2O +10nN2 = 3.0,125 + 8.0,25 + 10.0,125 = 3,625 mol → nAl = 29/24

→ m = 32,625 gam.

Bài 5. Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, phản ứng làm giải phóng ra khí N2O (thành phầm khử duy nhất) và dung dịch sau phản ứng tăng 3,9 gam. Tính m?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Mg(0) → Mg(+2) + 2e

4x————————8x

2N(+5) + 8e → N(+1)

8x———x

Khi cho Mg vào dung dịch HNO3 thì có khí thoát ra, thấy khối lượng dung dịch tăng 3,9 gam nghĩa là m(Mg) – m(N2O) = 3,9

Hay: 4x. 24 – x. 44 = 3,9 nên x = 0,075 mol

Vậy m(Mg) = 4. 0,075. 24 = 7,2 (g)

Bài 6. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được một,344 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Tính khối lượng Fe có trong hỗn hợp.

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

nNO = 1,344/22,4 = 0,06 mol

Coi hỗn hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 11,36 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,18 ← 0,06

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,18 (2)

(1),(2) => x = 0,16; y = 0,15

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,16 mol

=> m = 0,16.242 = 38,72 gam

Bài 7. Để m gam bột Fe ngoài không khí thuở nào gian thu được 23,6 g hỗn hợp gồm Fe và những oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Ta có: nNO = 0,2 mol

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mO2 = mhỗn hợp – mFe = 23,6 – m (gam)

→ nO2 = (11,8-m)/32 mol

Ta có sơ đồ phản ứng:

Quá trình cho – nhận electron:

Quá trình khử Quá trình oxi hóa

Feo → Fe+3+ 3e O2 + 4e → 2O2-

N+5 + 3e → N+2

Áp dụng định luật bảo toàn electron: 3nFe = 4.nO2 + 3.nNO

3m/56 = 4.(23,6 − m)/ 32 + 3.0,1 → m = 19,88 (gam)

Bài 8. Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong số đó oxi chiếm 18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l. Sau khi phản ứng xong, thu được 0,2 mol NO (thành phầm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Qui đổi hỗn hợp về: x mol Fe ; y mol Cu ; O

có : %mO = 18,367%mM => nO = 0,45 mol

Khi cho M + HNO3 → NO

Bảo toàn e : 3nFe + 2nCu = 2nO + 3nNO

=> 3x + 2y = 1,5 mol

Và : 56x + 64y = 32 g

=> x = 0,4 ; y = 0,15 mol

Bảo toàn N :

nHNO3 = 3nFe(NO3)3 + 2nCu(NO3)2 + nNO = 1,7 mol

=> a = 2M

Bài 9. Cho 11,36 gam hỗn hợp. gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Xem hỗn hợp. Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 chỉ gồm 2 nguyên tố Fe và O

Ta có sơ đồ: Fe: x mol; Fe(NO3)3: x mol

O : y mol

Ta có 56x + 16y = 11,36 (1)

Quá trình nhường electron:

Fe0 – 3e → Fe+3

x → 3x

Quá trình nhận electron:

O + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,18 → 0,06

Áp. dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,16 mol và y = 0,15 mol

⇒ mFe(NO3)3 = 0,16. 242 = 38,72 (g)

……………………………………..

Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra? được VnDoc biên soạn trong bộ bài tập Nitric nhằm mục đích củng cố bài tập trên lớp cho những bạn nắm vững lí thuyết trên lớp

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Hóa học 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Meta: Tài liệu học tập lớp 11. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

://.youtube/watch?v=WnD7sA6epYw

4543

Clip Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là Free.

Giải đáp vướng mắc về Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hóa tan hoàn toàn 11 2g Fe vào V l dung dịch HCl 2m vừa đủ phản ứng gia trị V là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hóa #tan #hoàn #toàn #vào #dung #dịch #HCl #vừa #đủ #phản #ứng #gia #trị #là