Mẹo về Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt được Update vào lúc : 2022-11-12 05:46:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi 1 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  A Tứ diện là đa diện lồi.B Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi.C Hình lập phương là đa diện lồi.D Hình hộp là đa diện lồi.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 2 :

Vật thể nào trong những vật thể sau không phải là khối đa diện?

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Khái niệm khối đa diện đều: Khối đa diện là hình được tạo bởi hữu hạn những đa giác thỏa mãn nhu cầu hai Đk:

– Hai đa giác phân biệt chỉ hoàn toàn có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có đúng một đỉnh chung, hoặc chỉ có đúng 1 cạnh chung.

– Mỗi cạnh của đa giác nào thì cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Quan sát 4 hình vẽ, hình C có cạnh trên cùng là cạnh chung của 4 đa giác, vậy hình này sẽ không còn phải là khối đa diện.

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 3 :

Hình lăng trụ tam giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  A 4 mặt phẳngB 1 mặt phẳngC 2 mặt phẳngD 3 mặt phẳng

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Phương pháp + Cách giải: Hình lăng trụ tam giác đều phải có một mặt phẳng đối xứng trải qua trung điểm của những cạnh bên (tuy nhiên tuy nhiên với đáy) và 3 mặt phẳng đối xứng vuông góc với đáy (giao với 2 đáy theo những đường trung tuyến của tam giác đáy)

Tất cả có 4 mặt phẳng

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 4 :

Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau.

  A Khối chóp tứ giác S.ABCD được phân phân thành hai khối tứ diện S.ABD và S.ACD.B Khối chóp tứ giác S.ABCD được phân phân thành ba khối tứ diện S.ABC, S.ABD và S.ACD.C Khối chóp tứ giác S.ABCD được phân phân thành hai khối tứ diện C.SAB và C.SAD.D Khối chóp tứ giác S.ABCD không thể phân phân thành những khối tứ diện.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Vẽ hình và quan sát, chọn đáp án.

Lời giải rõ ràng:

Quan sát hình vẽ bên ta thấy khối chóp (S.ABCD) được phân thành hai khối tứ diện (S.ABC) và (S.ADC) hay hai khối tứ diện (C.SAB) và (C.SAD).

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, M là trung điểm của AA’.Cắt khối lăng trụ trên bằng hai mặt phẳng (MBC) và (MB’C’)ta được:

  A Ba khối tứ diện.B Ba khối chóp.C Bốn khối chóp.D Bốn khối tứ diện.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Phương pháp: Phân chia khối đa diện.

Cách giải

Cắt khối lăng trụ bởi hai mặt phẳng (MBC) và (MBC) ta được ba khối chóp M.ABC ; M.ABC ; M.BCCB.

Chọn B.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 6 :

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của tối thiểu bao nhiêu mặt?

  A Năm mặtB Hai mặt.C Ba mặtD Bốn mặt.

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của tối thiểu 3 mặt.

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 7 :

Tìm số mặt của hình đa diện ở hình vẽ bên:

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và đếm.

Lời giải rõ ràng:

Cách giải:

Hình đa diện trên có 9 mặt.

Chọn D.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 8 :

Số cạnh của những hình đa diện luôn luôn:

  A Lớn hơn hoặc bằng 6B Lớn hơn 6C Lớn hơn 7D Lớn hơn hoặc bằng 68

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lấy tứ diện làm đại diện thay mặt thay mặt để xét.

Lời giải rõ ràng:

Dễ thấy số cạnh của hình đa diện luôn luôn to nhiều hơn hoặc bằng 6.

Đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 9 :

Mỗi hình sau gồm một số trong những hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện.

  A Hình 2.B Hình 4.C Hình 1.D Hình 3.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Khái niệm: Hìnhđa diệngồm một số trong những hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn nhu cầu hai Đk:

a) Hai đa giác bất kì hoặc không còn điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Hình đa diện chia không khí thành hai phần (Phần bên trong và Phần bên phía ngoài). Hình đa diện cùng với Phần bên trong của nó gọi là khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Theo khái niệm hình đa diện ta chỉ thấy hình 4 không là hình đa diện.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 10 :

Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt ?

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 11 :

Hình đa diện trong hình bên có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh?

  A 11 mặt, 20 cạnhB 10 mặt, 15 cạnhC 9 mặt, 18 cạnhD 12 mặt, 25 cạnh

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ.

Lời giải rõ ràng:

Hình vẽ trên có 11 mặt và 20 canh.

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 12 :

Có bao nhiêu khối đa diện đều phải có những mặt là tam giác đều?

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa những khối đa diện đều.

Lời giải rõ ràng:

Có 3 khối đa diện đều mà những mặt của nó là tam giác đều: tứ diện đều, bát diện đều và khối hai mươi mặt đều.

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 13 :

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy ABCDlà hình vuông vắn. Biết hai mặt phẳng (left( SAB right)) và (left( SAD right)) cùng vuông góc với đáy. Hình chóp này còn có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Mặt phẳng (left( alpha right)) là mặt phẳng đối xứng của hình H khi mọi điểm thuộc hình H lấy đối xứng qua mặt phẳng (left( alpha right)) đề thuộc

hình H.

Lời giải rõ ràng:

Biết hai mặt phẳng (left( SAB right)) và (left( SAD right)) cùng vuông góc với đáy nên(SAbot left( ABCD right))

Ta thấy khối chóp (S.ABCD) có một mặt phẳng đối xứng là (left( SAC right))

ChọnB.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 14 :

Hình đa diện bên có bao nhiêu cạnh ?

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và đếm số cạnh của hình.

Lời giải rõ ràng:

Từ hình vẽ ta thấy hình đa diện bên có 15 cạnh.

Chọn: C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 15 :

Hình nào dưới đây không phải hình đa diện?

  A Hình 4.B Hình 1.C Hình 3.D Hình 2.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Khái niệm: Hình đa diện (gọi tắt là đa diện)(H)là hình được tạo bởi một số trong những hữu hạn những đa giác thỏa mãn nhu cầu hai Đk:

1) Hai đa giác phân biệt chỉ hoàn toàn có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

2) Mỗi cạnh của đa giác nào thì cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Lời giải rõ ràng:

Hình 3 vi phạm Đk 2) : Do trong Hình 3, tồn tại 1 cạnh là cạnh chung của 3 đa giáC.

Chọn: C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 16 :

Hình đa diện nào dưới đây không còn tâm đối xứng?

  A Hình lăng trụ tứ giác đều. B Hình bát diện đều. C Hình tứ diện đều.D Hình lập phương

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Vẽ hình xác lập tâm đối xứng.

Lời giải rõ ràng:

Hình tứ diện đều không còn tâm đối xứng.

Chọn C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  A Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.B Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt phẳng nhau.C Số đỉnh và số mặt củ hình đa diện luôn bằng nhau.D Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt phẳng nhau.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xét một vài hình đa diện thường gặp để thấy tính đúng sai

Lời giải rõ ràng:

Hình lập phương có số mặt là 6 và số đỉnh là 4.

Tứ diện có số đỉnh và số mặt phẳng nhau, và bằng 4.

Chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 18 :

Khối lăng trụ ngũ giác có toàn bộ bao nhiêu cạnh?

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Vẽ khối lăng trụ ngũ giác, đếm số cạnh.

Lời giải rõ ràng:

Một mặt đáy là 5 cạnh; số cạnh bên là 5 cạnh.

Khối lăng trụ ngũ giác có toàn bộ (2.5+5=15) cạnh.

Chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số những cạnh của hình đa diện luôn luôn

  A to nhiều hơn hoặc bằng 6. B to nhiều hơn 7.C to nhiều hơn 6. D to nhiều hơn hoặc bằng 8.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xét một khối đa diện bất kỳ để thấy tính đúng sai của mệnh đề

Lời giải rõ ràng:

Xét hình tứ diện có 6 cạnh nênsố những cạnh của hình đa diện luôn luôn to nhiều hơn hoặc bằng 6

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?

  A 5 cạnhB 3 cạnh C 4 cạnhD 6 cạnh

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa hình tứ diện.

Lời giải rõ ràng:

Hình tứ diện có (6) cạnh.

Chọn D.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 21 :

Tìm số cạnh tối thiểu của hình đa diện có 5 mặt.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Mỗi mặt của đa diện có tối thiểu 3 cạnh (khi mặt là tam giác) và mỗi cạnh của đa diện là cạnh chung của 2 mặt. Khi đó, một đa diện (n) mặt có tối thiểu (frac3n2) cạnh. Với (n=5) (Rightarrow ) Số cạnh (ge ,,frac153=7,5.)

Vậy khối đa diện cần tìm có tối thiểu 8 cạnh.

Chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 22 :

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một rất khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

  A

  6 mặt phẳng.

  B

  3 mặt phẳng.

  C

  9 mặt phẳng.

  D 4 mặt phẳng.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước rất khác nhau có 3 mặt phẳng đối xứng.

Chọn B.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 23 :

Khối đa diện sau có bao nhiêu mặt ?

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Đếm những mặt của khối đa diện

Lời giải rõ ràng:

Khối đa diện trên hình vẽ có toàn bộ 9 mặt.

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 24 :

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của tối thiểu bao nhiêu mặt?

  A Năm mặt.B Hai mặt.C Ba mặt.D Bốn mặt.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của tối thiểu 3 mặt.

Chọn: C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 25 :

Một hình đa diện có những mặt là những tam giác thì số mặt (M) và số cạnh (C) của đa diện đó thỏa mãn nhu cầu hệ thức nào dưới đây?

  A (3C=2M)B (C=2M)C (3M = 2C)D (2C = M)

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Chọn một khối đa diện bất kì để tìm số mặt M, số cạnh C

Lời giải rõ ràng:

Chọn tứ diện ABCD(Rightarrow ) (left{ beginarraylM = 4\C = 6endarray right.3M = 2C.)

Chọn C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong những hình dưới đây, hình nào không phải là hình đa diện ?

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 27 :

Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt?

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 28 :

Khối lăng trụ tam giác có bao nhiêu đỉnh?

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Khối lăng trụ tam giác có 6 đỉnh.

Chọn: A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 29 :

Khối chóp ngũ giác có số cạnh là:

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Khối chóp ngũ giác có 10 cạnh.

Chọn: D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 30 :

Số hình đa diện lồi trong những hình dưới đấy là:

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Khối đa diện(left( H right))được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của(left( H right))luôn thuộc(left( H right)). Khi đó đa diện số lượng giới hạn(left( H right))được gọi là đa diện lồi. Một khối đa diện là đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía riêng với mỗi mặt phẳng trải qua một mặt của nó.

Lời giải rõ ràng:

Chỉ có khối đa diện ở đầu cuối là đa diện lồi.

Chọn đáp án C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 31 :

Cắt khối lăng trụ (MNP.M’N’P’) bởi những mặt phẳng (left( MN’P’ right)) và (left( MNP’ right)) ta được những khối đa diện nào?

  A Ba khối tứ diện.B Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.C Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.D Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phân chia và lắp ghép những khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào hình vẽ ta chọn đáp án (bfA).

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 32 :

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

+) Hình chóp có đáy là đa giác đáy n cạnh thì có (n+1) đỉnh, có (n+1) mặt và có (2n) cạnh.

+) Theo hệ thức Ơ-le ta có: Số đỉnh + Số mặt = Số cạnh +2.

Lời giải rõ ràng:

Giả sử hình chóp có đa giác đáy n cạnh (Rightarrow ) hình chóp có (n+1) đỉnh, (n+1) mặt và (2n) cạnh.

Theo hệ thức Ơ-le ta có: Số đỉnh + Số mặt = Số cạnh + 2.

(beginalign & Rightarrow n+1+n+1=20+2 \ & Leftrightarrow 2n=20 \ & Leftrightarrow n=10. \ endalign)

Vậy hình chóp có 11 mặt.

Chọn B.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 33 :

Một hình lăng trụ có 2022 mặt. Hỏi hình lăng trụ đó có toàn bộ bao nhiêu cạnh?

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng Hệ thức Euleur có: (D+M=C+2)

Lời giải rõ ràng:

Gọi số cạnh của một đáy của hình lăng trụ là n cạnh, nên số cạnh đáy của hình lăng trụ (2 mặt đáy) là 2n cạnh.

Số cạnh bên là n cạnh.

Tổng số cạnh của lăng trụ là 3n cạnh.

Lại có Đ + M = C + 2

Nên:2n + 2022 = 3n + 2

n= 2022

Vây số cạnh của hình lăng trụ là 3.2022 = 6048 (cạnh)

Chọn C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 34 :

Cho lăng trụ đứng (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình thoi (không phải hình vuông vắn). Phát biểu nào sau này sai?

  A Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã cho là những hình chữ nhật bằng nhau. B Trung điểm của đường chéo (AC’) là tâm đối xứng của hình lăng trụ.C Hình lăng trụ đã cho có 5 mặt phẳng đối xứng.D Thể tích khối lăng trụ đã cho là (V_ABCD.A’B’C’D’=BB’.S_A’B’C’D’.)

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựng hình, xác lập tâm và những mặt phẳng đối xứng của hình lăng trụ đứng

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào đáp án, ta thấy rằng:

Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã cho là những hình chữ nhật bằng nhau (Rightarrow )A đúng. Trung điểm của đường chéo (AC’) là tâm đối xứng của hình lăng trụ (Rightarrow )B đúng. Hình lăng trụ đã cho có 3 mặt phẳng đối xứng (Rightarrow )C sai. Thể tích khối lăng trụ đã cho là (V_ABCD.A’B’C’D’=BB’.S_A’B’C’D’) (Rightarrow )D đúng.

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 35 :

Khối đa diện phía dưới có bao nhiêu đỉnh?

  A (9) B (3)
  C (11) D (12)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 36 :

Số mặt phẳng đối xứng của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông vắn là:

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm mặt phẳng đối xứng.

Lời giải rõ ràng:

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông vắn có 4 mặt phẳng đối xứng cắt theo chiều dọc và 1 mặt phẳng cắt theo chiều ngang.

Chọn đáp án C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 37 :

Người ta nối trung điểm những cạnh của hình hộp chữ nhật rồi cắt bỏ những hình chóp tam giác ở những góc của hình hộp như hình vẽ bên. Hình còn sót lại là một đa diện có số đỉnh và số cạnh là:

  A 12 đỉnh, 24 cạnhB 10 đỉnh, 24 cạnhC 10 đỉnh, 48 cạnhD 12 đỉnh, 20 cạnh

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính số cạnh và số đỉnh nằm trên một mặt của hình hộp chữ nhật.

Lời giải rõ ràng:

Hình hộp chữ nhật có toàn bộ 12 cạnh ( Rightarrow ) Số đỉnh của hình nên phải ghi nhận là 12 đỉnh ( Rightarrow ) Loại B, C.

Mỗi mặt của hình hộp chữ nhật chứa 4 cạnh của hình nên phải ghi nhận mà hình hộp chữ nhật có 6 mặt ( Rightarrow ) Số cạnh của hình nên phải ghi nhận là 24 cạnh.

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 38 :

Số mặt phẳng đối xứng của khối lăng trụ tam giác đều là:

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Ta có những mặt đối xứng của khối lăng trụ tam giác đều là những mặt phẳng trung trực của những đoạn thẳng (AB,BC,CA,AA’).

Chọn: B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 39 :

Tổng diện tích s quy hoạnh toàn bộ những mặt của hình tứ diện đều cạnh a bằng:

  A (dfraca^2sqrt 3 2).B (2a^2sqrt 3 ).C (a^2sqrt 3 ).D (dfraca^2sqrt 3 4).

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tứ diện đều phải có 4 mặt đều là tam giác đều.

Lời giải rõ ràng:

Tổng diện tích s quy hoạnh toàn bộ những mặt của hình tứ diện đều cạnhabằng: (4.dfraca^2sqrt 3 4 = a^2sqrt 3 ).

Chọn: C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 40 :

Cho một hình đa diện. Khẳng định nào sau này sai ?

  A Mỗi đỉnh là đỉnh chung của tối thiểu ba cạnh.B Mỗi mặt có tối thiểu ba cạnh.C Mỗi đỉnh là đỉnh chung của tối thiểu ba mặt.D Mỗi cạnh là cạnh chung của tối thiểu ba mặt.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm: Khối đa diện là hình gồm một số trong những hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn nhu cầu hai Đk:

+) Hai đa giác bất kì hoặc không còn điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

+) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Lời giải rõ ràng:

Sử dụng khái niệm: Khối đa diện là hình gồm một số trong những hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn nhu cầu hai Đk:

+) Hai đa giác bất kì hoặc không còn điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

+) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Vậy đáp án sai là D.

Chọn D.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 41 :

Tính tổng số đo những góc ở toàn bộ những mặt của hình chóp ngũ giác?

  A (5pi )B (7pi )C (6pi )D (8pi )

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tính tổng số đo của những góc ở từng mặt tiếp theo đó cộng tổng lại ta được tổng số đo của toàn bộ những góc trong hình chóp ngũ giác.

Đa giác có (n) đỉnh thì có tổng số đo những góc là (left( n – 2 right)pi .)

Lời giải rõ ràng:

Hình chóp ngũ giác xuất hiện đáy là hình ngũ giác, có tổng số đo những góc là (left( 5 – 2 right)pi = 3pi )và 5 mặt bên, mỗi mặt bên là một tam giác có số đo những góc là (pi .)

Do đó tổng số đo toàn bộ những góc của hình chóp ngũ giác là (3pi + 5pi = 8pi .)

Chọn D.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 42 :

Hình nào dưới đây có nhiều mặt phẳng đối xứng nhất?

  A Hình tứ diện đềuB Hình lăng trụ tam giác đềuC Hình lập phương D Hình chóp tứ giác đều

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tìm số mặt phẳng đối xứng của từng hình để so sánh.

Lời giải rõ ràng:

Mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là mặt phẳng trải qua một đỉnh và trung tuyến của mặt trái chiều. Như vậy tứ diện đều phải có 6 mặt phẳng đối xứng

– Lăng trụ tam giác đều phải có 3 mặt phẳng đối xứng trải qua trung tuyến của tam giác đáy và vuông góc với đáy và 1 mặt phẳng đối xứng trải qua những trung điểm cạnh bên

– Hình lập phương (ABCD.A’B’C’D’) có (M,N,P,Q.,M’,N’,P’,Q.’) lần lượt là trung điểm những cạnh (AB,BC,CD,DA,A’B’,B’C’,C’D’,D’A’) có 9 mặt phẳng đối xứng là (left( ABC’D’ right),left( BCD’A’ right),left( CDA’B’ right),left( DAB’C’ right),left( ACC’A’ right),left( BDD’B’ right),left( MPP’M’ right),left( NQQ’N right)) và 1 mặt phẳng trải qua trung điểm những cạnh bên.

– Hình chóp tứ giác đều phải có 4 mặt phẳng đối xứng.

Vậy hình lập phương có nhiều mặt phẳng đối xứng nhất.

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 43 :

Hình chóp có 22 cạnh thì có bao nhiêu mặt?

  A 11 mặt.B 12 mặt.C 10 mặt.D 19 mặt.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

– Tính số cạnh đáy.

– Tổng số mặt phẳng số mặt bên cộng mặt đáy.

Lời giải rõ ràng:

Gọi số cạnh của đáy là (n,,left( n in mathbbN^* right))( Rightarrow ) Đáy của chóp là (n – ) giác.

Ứng với mỗi đỉnh của đáy của một cạnh nối đỉnh của hình chóp với đỉnh của chóp.

Suy ra hình chóp có tổng số cạnh là (2n).

Theo bài ra ta có: (2n = 22 Rightarrow n = 11,,,left( tm right).)

Do đó hình chóp đáy là 11 giác. Do đó chóp có 11 mặt bên + 1 đáy.

Vậy hình chóp có tổng 12 mặt.

Chọn B.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 44 :

Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

  A (4) mặt phẳng.B (1) mặt phẳng. C (2)mặt phẳng.D (3)mặt phẳng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựng hình và đếm số mặt phẳng đối xứng.

Lời giải rõ ràng:

Hình chóp tứ giác đều phải có (4) mặt phẳng đối xứng.

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 45 :

Lăng trụ đứng có đáy là ngũ giác đều phải có số mặt phẳng đối xứng bằng

  A (5)B (6)C (1)D (4)

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết khối đa diện để làm bài.

Lời giải rõ ràng:

Lăng trụ đứng ngũ giác đều phải có một mặt phẳng đối xứng ngang (trải qua trung điểm những cạnh bên) và 5 mặt phẳng đối xứng đứng (ứng với 5 trục đối xứng của đáy).

Chọn B.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 46 :

Hình lăng trụ hoàn toàn có thể có số cạnh nào sau này?

  A (2022.)B (2022).C (2022.)D (2022.)

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Số cạnh của lăng trụ có đáy là (n – )giác là (3n).

Lời giải rõ ràng:

Giả sử hình lăng trụ có đáy là (n – )giác. Khi đó, số cạnh của lăng trụ là: (3n)

Suy ra, trong những đáp án trên, số cạnh của hình lăng trụ chỉ hoàn toàn có thể là 2022 (Vì (2022,, vdots ,,3)).

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 47 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  A Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.B Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt phẳng nhau.C Số đỉnh và số mặt củ hình đa diện luôn bằng nhau.D Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt phẳng nhau.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xét một vài hình đa diện thường gặp để thấy tính đúng sai

Lời giải rõ ràng:

Hình lập phương có số mặt là 6 và số đỉnh là 4.

Tứ diện có số đỉnh và số mặt phẳng nhau, và bằng 4.

Chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 48 :

Trong những lăng trụ sau, lăng trụ nào không nội tiếp được trong một mặt cầu?

  A Lăng trụ có đáy là hình chữ nhật.B Lăng trụ có đáy là hình vuông vắn.C Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi.D Lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Các tứ giác hoàn toàn có thể nội tiếp đường tròn là: hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình thang cân.

Lời giải rõ ràng:

Các tứ giác hoàn toàn có thể nội tiếp đường tròn là: hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình thang cân.

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 49 :

Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của tối thiểu

  A Bốn cạnhB Năm cạnhC Hai cạnhD Ba cạnh

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm hình đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của tối thiểu 3 cạnh.

Chọn D.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 50 :

Biết những hình dưới đây tạo thành từ hữu hạn những đa giác. Hình nào là hình đa diện.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Chọn B.

Đáp án – Lời giải

4159

Video Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình chóp 50 cạnh thì có bao nhiêu mặt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #chóp #cạnh #thì #có #bao #nhiêu #mặt