Mẹo về Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen được Update vào lúc : 2022-03-07 13:21:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Moocgan sẽ là cha đẻ của di truyền học tân tiến.

Ptc: ♀ Ruồi thân xám, cánh dài × ♂ Ruồi thân đen, cánh cụt

Nội dung chính

    1.2. Giải thích thí nghiệm2.3. Nội dung2.4. Cơ sở tế bào học2.5. Ý nghĩa2.6. Bài tập vận dụng2. Hoán vị gen2.1. Thí nghiệm của Moocgan2.2. Giải thích thí nghiệm2.3. Nội dung2.4. Cơ sở tế bào học:2.5. Ý nghĩa2.6. Bài tập vận dụngVideo liên quan

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích con đực F1:

Pa: ♂ F1 Thân xám, cánh dài × ♀ Thân đen, cánh cụt

Fa: 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

1.2. Giải thích thí nghiệm

Từ P → F1 có:

    Thân xám trội hoàn toàn so với thân đen. Cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt.

Quy ước gen:

    B: thân xám; b: thân đen V: cánh dài; v: cánh cụt

P thuần chủng rất khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản → ♂ F1 dị hợp 2 cặp gen.

Fa có 2 kiểu tổng hợp giao tử tỷ suất bằng nhau = 2 loại giao tử ♂ x 1 loại giao tử ♀.  

Trong phép lai phân tích: ♀ thân đen, cánh cụt luôn cho một loại giao tử (b,v) = 100% →  ♂ F1 dị hợp 2 cặp gen cho 2 loại giao tử tỷ suất bằng nhau → 2 cặp gen qui định màu thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên một cặp NST và những gen  link hoàn toàn.

2.3. Nội dung

Mỗi NST gồm một phân tử ADN, mỗi gen chiếm 1 vị trí xác lập trên phân tử ADN (lôcut), mỗi gen quy định 1 tính trạng. Các gen nằm trên cùng 1 NST thường di truyền cùng nhau tạo thành 1 nhóm gen link (Tuy nhiên, những gen trên cùng 1 NST không phải lúc nào thì cũng di truyền cùng nhau.) 

Số nhóm gen link ở mỗi loài thường bằng với số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

Ví dụ:  Ở ruồi giấm (2n = 8) có số nhóm gen link n = 4.

2.4. Cơ sở tế bào học

Sự phân li của những NST trong giảm phân đã dẫn tới sự phân li của những gen trên cùng 1 NST về những giao tử.

Cơ sở tế bào học của quy luật di truyền link không hoàn toàn

Sơ đồ lai:

Pt/c: ♀BV/BV (Xám – Dài) × ♂ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: BV – bv

F1: BV/bv (100% Xám – Dài)

Trong phép lai phân tích

Pa: ♂BV/bv (Xám – Dài) × ♀ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: 50% BV : 50% bv × 100% bv

Fa: 50% BV/bv (Xám – Dài) : 50% bv/bv (Đen – Cụt)

2.5. Ý nghĩa

Hạn chế xuất hiện biến dị tổng hợp.

Các gen trên cùng 1 NST thường di truyền cùng nhau nên giúp duy trì sự ổn định của loài.

Đảm bảo những tính trạng luôn di truyền cùng nhau nhờ đó trong chọn giống người ta hoàn toàn có thể tinh lọc những tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau.

2.6. Bài tập vận dụng

Câu 1. Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đương, thì cách viết kiểu gen nào là không đúng?

A. Aabb

B. AbAb

C. ABab

D. Abab

*Giải thích: Aa là alen của nhau nên chỉ có thể có cùng vị trí trên cặp NST tương đương ?  Đáp án A

Câu 2. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, những gen link hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau này cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

A. BVbv × bvbv

B. BVbv × BVbv

C. Bvbv × BVbv

D. Bvbv × bVbv

*Giải thích: 

P: Bvbv × bVbv

GP: 1bV : 1bv 1Bv : 1bv

F1: 1bVBv : 1bVbv : 1Bvbv : 1bvbv  

?  Đáp án D

Câu 3. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình là 3: 1, cho biết thêm thêm tính trạng trội là trội hoàn toàn?

A. aBab × ABab

B. AbaB × ABab

C. ABaB × ABab

D. ABab × Abab

*Giải thích:

P: ABaB × ABab

GP: 1AB : 1aB × 1AB : 1ab

F1: 1ABAB  : 1ABab : 1ABaB : 1aBab

Tỉ lệ kiểu hình: 3 A-B- : 1 aaB-

?  Đáp án C

Câu 4. Một loài thực vật có gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả đỏ, gen b quy định quả trắng. Cho cây có kiểu gen Ab/ab giao phấn với cây có kiểu gen Ab/aB. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỷ suất kiểu hình ở F1 là 

A. 3 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng           

B. 3 cây cao, quả trắng : 1 cây thấp, quả đỏ 

C. 1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ 

D. 1 cây thấp, quả đỏ : 2 cây cao, quả trắng: 1 cây cao, quả đỏ 

*Giải thích:  

P: Abab × AbaB

GP: 1Ab :  1ab × 1Ab : 1aB

F1: 1AbAb : 1AbaB : 1Abab : aBab

Tỉ lệ kiểu hình: 1aaB-: 2 A-bb: 1A-B-

? Đáp án D

Câu 5. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định cánh hoa thẳng trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh hoa cuộn. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ, cánh thẳng. Cho những cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 25% cây hoa đỏ, cánh cuộn; 50% cây hoa đỏ, cánh thẳng; 25% cây hoa vàng, cánh thẳng. Cho biết không xẩy ra đột biến, từ kết quả của phép lai trên hoàn toàn có thể rút ra kết luận: 

A. kiểu gen của những cây F1 là Aabb, những gen phân li độc lập. 

B. kiểu gen của những cây F1 là AaBb, những gen phân li độc lập. 

C. kiểu gen của những cây F1là Ab/aB, những gen link hoàn toàn. 

D. kiểu gen của những cây F1 là AB/ab, những gen link hoàn toàn. 

*Giải thích:

đỏ/vàng = 3/1 → Aa x Aa

cuộn/thẳng = 1/3 → Bb x Bb

→ P dị hợp 2 cặp gen.

Nhận thấy đời con: 

    Tính trạng hoa vàng luôn di truyền với tính trạng cánh thẳng → Gen a và B cùng nằm trên 1 NST. Hoa đỏ luôn di truyền với cánh cuộn ? Gen A và b cùng nằm trên 1 NST.

Các gen tuân theo quy luật LKG hoàn toàn.

F1×F1: AbaB  × AbaB

GP: 1Ab :  1aB × 1Ab : 1aB

F2: 1AbAb : 2AbaB : 1aBab

Tỉ lệ kiểu hình: 1A-bb: 2 A-B-: 1aaB-

? Đáp án C

2. Hoán vị gen

2.1. Thí nghiệm của Moocgan

Ptc: ♀ Thân xám, cánh dài × ♂ Thân đen, cánh cụt

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích con cháu F1:

Pa: ♀ F1 thân xám, cánh dài × ♂ thân đen, cánh cụt

Fa: 965 Thân xám, cánh dài: 0,415 

944 Thân đen, cánh cụt: 0,415

206 Thân xám, cánh cụt : 0,085 

185 Thân đen, cánh dài: 0,085

2.2. Giải thích thí nghiệm

Ruồi ♂ bv/bv  (Đen – Cụt) chỉ tạo 1 loại giao tử bv = 100%

→ Do đó số loại và tỉ lệ KH ở đời con của phép lai phân tích tùy từng số loại và tỉ lệ giao tử của ruồi cái F1 đem lai.

Fa có 4 loại kiểu hình tỷ suất 41,5% XD : 41,5% ĐC : 8,5% XC : 8,5% ĐD

→ Ruồi cái F1 giảm phân cho 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau và phân thành 2 nhóm BV = bv = 41,5% và Bv = bV = 8,5%

→ Gen quy định tính trạng sắc tố cánh và kích thước thân ở ruồi cái F1 di truyền không tuân theo quy luật phân li độc lập hoặc link gen hoàn toàn mà tuân theo quy luật link không hoàn toàn (hoán vị gen).

2.3. Nội dung

Trong quy trình giảm phân, có sự tiếp hợp và trao đổi chéo Một trong những crômatit khác nguồn gốc trong cặp tương đương trong kì đầu của giảm phân I, dẫn đến hoán vị gen làm xuất hiện tổng hợp gen mới.

Hai gen nằm gần nhau lực link càng lớn thì tần số hoán vị gen càng nhỏ → Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với mức chừng cách Một trong những gen trên NST.

Tần số hoán vị gen (f) bằng tổng tỉ lệ những giao tử mang gen hoán vị. 

Tần số hoán vị giữa 2 gen không bao giờ vượt quá 50%, xấp xỉ từ 0 – 50% → giao tử hoán vị gen không vượt quá 25%.

Hiện tượng hoán vị gen hoàn toàn có thể chỉ xẩy ra ở một giới (vd: ruồi giấm, tằm dâu…) hoặc xẩy ra ở cả hai giới (Vd: đậu hà lan, người…)

Để xác lập tần số hoán vị gen, người ta thường dùng phép lai phân tích.

2.4. Cơ sở tế bào học:

Cơ sở tế bào học của quy luật di truyền hoán vị gen (link gen không hoàn toàn)

Cơ sở tế bào học của quy luật di truyền hoán vị gen (link gen không hoàn toàn)

– 1 tế bào có kiểu gen BV/bv khi tiếp hợp và trao đổi chéo cho 4 loại giao tử tỉ lệ bằng nhau BV = bv = Bv = bV.

– Đồng thời trong quy trình giảm phân của con cháu, chỉ có ở một số trong những tế bào ở kì đầu của giảm phân I có hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 cromatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đương  → dẫn đến việc hoán vị của những gen tương ứng → tổng hợp lại những gen không alen → tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử có mang gen trao đổi chéo thấp hơn tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử mang gen link.

Tần số hoán vị gen (f)=số cá thể có kiểu hình tái tổ hợp gentổng số cá thể đời con× 100

=206+185965+944+206+185 ×100=17%

Sơ đồ lai: 

*Sơ đồ lai:

Pt/c: ♀BV/BV (Xám – Dài) × ♂ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: BV × bv

F1: BVbv (100% Xám – Dài)

Trong phép lai phân tích

Pa: ♀BV/bv (Xám – Dài) × ♂bv/bv  (Đen – Cụt)

GP: BV = bv = 0,415 

 Bv = bV = 0,085 100% bv

Fa: 0,415 BV/bv (Xám – Dài) : 0,415 bv/bv (Đen – Cụt) : 0,085 Bv/bv ( Xám – Cụt) : 0,085 bV/bv ( Đen – Dài)

2.5. Ý nghĩa

Tăng xuất hiện những biến dị tổng hợp tương hỗ cho sinh vật phong phú, phong phú, phục vụ nguyên vật tư thứ cấp cho chọn giống và tiến hoá. 

Nhờ hoán vị gen mà những gen quý trên những NST tương đương hoàn toàn có thể tổ phù thích hợp với nhau → điều này rất có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá.

Thông qua việc xác lập tần số hoán vị gen người ta hoàn toàn có thể lập map di truyền – xác lập vị trí và khoảng chừng cách Một trong những gen trên NST. Đơn vị đo khoảng chừng cách gen được xem bằng 1% = 1cM (centiMoocgan).

2.6. Bài tập vận dụng

Câu 1. Khi nói về link gen và hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau này đúng?

I. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp nhiễm sắc thể tương đương là cơ sở để dẫn tới hoán vị gen.

II. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

III. Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng chừng cách Một trong những gen trên nhiễm sắc thể.

IV. Hoán vị gen tạo Đk cho những gen tổng hợp lại với nhau, làm phát sinh biến dị tổng hợp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

? Đáp án D.

Câu 2. Cho biết quy trình giảm phân không xẩy ra đột biến nhưng xẩy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân của khung hình có KG Ab/aB là:

 A. AB = ab = 10%; Ab = aB =  40%

B. AB = ab = 20%;  Ab = aB = 30%

C. AB = ab = 40%; Ab = aB  = 10%

D. AB = ab = 30%;  Ab= aB = 20% 

*Giải thích:

Ab/aB có f = 20% nên giao tử hoán vị: AB = ab = f2 = 10%

Giao tử link Ab = aB = 1-f2 = 40%

? Đáp án A

Câu 3. Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen AB/ab . Quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xẩy ra hoán vị gen. Tần số hoán vị gen và khoảng chừng cách giữa hai gen trên NST là: 

A. 20% và 20 cM.

B. 10% và 10 A0.

C. 20% và 20A0.

D. 10% và 10 cM.

*Giải thích:

1 tế bào xẩy ra hoán vị cho 2 loại giao tử hoán vị nên f = 400x22000x4 = 10% = 10cM

? Đáp án D

Câu 4. Cho cây (P) có kiểu gen AB/ab tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết trong quy trình hình thành giao tử đực và giao tử cái đều không xẩy ra đột biến nhưng xẩy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây có kiểu gen  AB/aB chiếm tỉ lệ

A. 8%

B. 4%

C. 16%

D. 20%

*Giải thích:

P: AB/ab (f=20%) ×  AB/ab(f=20%)         

GP:  AB = ab = 40% AB = ab = 40%

Ab = aB = 10% Ab = aB = 10%

F1: AB/aB = 0,4 x 0,1 x 2 = 8%. 

? Đáp án: A

Câu 5. Cho những bướm tằm đều sinh ra từ kén trắng, dài dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) giao phối với nhau. Trong tổng thành viên thu được ở F1, số thành viên kén vàng, dài chiếm 21%. Cho biết không xẩy ra đột biến và chỉ xẩy ra hoán vị gen ở giới đực. Tỉ lệ giao tử của bướm tằm đực P là

 A. AB = ab = 50%

B. Ab = aB = 42%; AB = ab = 8%

C. Ab = aB = 50%.

D. AB = ab = 21%; Ab = aB = 29%.

*Giải thích:

Áp dụng công thức tính tỉ lệ kiểu hình khi P dị hợp 2 cặp gen

A-B-  – aabb  = 50%

A-bb  + aabb  = 25%

aaB-   + aabb = 25%

Kén vàng, dài = 21% → vàng, ngắn = 25% – 21% = 4%

Vì con cháu không xẩy ra hoán vị gen nên KG: ABab

Vàng, ngắn 0,04 ab/ab = 0,5 ab ♀ x 0,08 ab ♂ → KG ♂ Ab/aB , tần số HVG f = 16% ? AB = ab = f/2 = 8%

? Đáp án B.

Câu 6. Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây thân cao, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 54% cây thân cao, quả tròn; 21% cây thân cao, quả dài; 21% cây thân thấp, quả tròn; 4% cây thân thấp, quả dài. Cho biết không xẩy ra đột biến nhưng xẩy ra hoán vị gen cả trong quy trình hình thành giao tử đực và giao tử cái với tần số như nhau. Trong những Dự kiến sau, có bao nhiêu Dự kiến đúng?

(1) Kiểu gen của P:  x , tần số hoán vị gen là 40%.

(2) F1 gồm 10 loại kiểu gen

(3) Trong tổng số cây F1, số cây dị hợp về 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 68%.

(4) Trong tổng số cây thân cao, quả tròn F1, số cây không mang alen lặn chiếm tỉ lệ 23,5%.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

*Giải thích: Vì P cao, tròn tự thụ phấn

0,04 thấp, dài ab/ab = 0,2 ab x 0,2 ab → P:  x , tần số hoán vị gen là 40%.

(1) Đúng.

(2) Đúng AB/AB , AB/Ab , AB/aB , AB/ab , Ab/aB , Ab/Ab , Ab/ab , aB/aB , aB/ab , ab/ab

(3) AB/Ab+ AB/aB + Ab/ab + aB/ab = 48% → Sai

(4) ABABTổng cây cao, tròn=0,2× 0,20,54=227 →Sai

? Đáp án B

———————————–

Hy vọng nội dung bài viết và những bài tập trắc nghiệm sẽ giúp những em hoàn toàn có thể làm rõ hơn về quy tắc link gen và hoán vị gen.

Người biên soạn:

Giáo viên: Nguyễn Thị Ly Gin

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

4112

Clip Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen Free.

Giải đáp vướng mắc về Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giống nhau giữa link gen và hoán vị gen vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giống #nhau #giữa #liên #kết #gen #và #hoán #vị #gen