Mẹo về Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 được Update vào lúc : 2022-04-20 12:58:26 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1 trang 65 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Tính quãng đường rồi viết vào ô trống :

v 54 km/giờ12,6 km/giờ 44 km/giờ 82,5 km/giờt 2 giờ 30 phút 1,25 giờ giờ 90 phúts (km)

Trả lời

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ nhất :

s = v x t = 54 x 2,5 = 135km

Quãng đường của ô trống thứ hai :

s = 12,6 x 1,25 = 15,75km

giờ = 1,75 giờ

Quãng đường của ô trống thứ ba :

s = 44 x 1,75 = 77km

90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ tư :

s = 82,5 1,5 = 123,75km

v 54 km/giờ 12,6 km/giờ 44 km/giờ 82,5 km/giờt 2 giờ 30 phút 1,25 giờ giờ 90 phúts (km) 135km 15,75km 77km 123,75km

Bài 2 trang 65 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 42 phút, đến thành phố lúc 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà người đó đến thành phố.

Trả lời

Tóm tắt

t : 7 giờ 42 phút đến 11 giờ 18 phút

v : 42,5 km/giờ

s : ? km

Thời gian của người đi xe máy là :

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút

3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là :

42,5 x 3,6 = 153 (km)

Đáp số : 153km

Bài 3 trang 65 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một người đi xe đạp điện với vận tốc 12,6 km/giờ trong giờ.

Tính quãng đường người này đã đi được.

Trả lời

giờ = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đi được là :

12,6 x 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số : 31,5 km

Bài 4 trang 66 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một xe ngựa đi với vận tốc 8,6 km/giờ từ 8 giờ 50 phút đến 10 giờ 5 phút. Tính quãng đường xe ngựa đi được.

Trả lời

Thời gian xe ngựa đi là :

10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường xe ngựa đi được là :

8,6 x 1,25 = 10,75 (km)

Đáp số : 10,75 km

Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 65 bài 133 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính quãng đường rồi viết vào ô trống

1. Tính quãng đường rồi viết vào ô trống :

v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

(13 over 4) giờ

90 phút

s (km)

2. Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 42 phút, đến thành phố lúc 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà người đó đến thành phố.

3. Một người đi xe đạp điện với vận tốc 12,6 km/giờ trong (21 over 2) giờ. Tính quãng đường người này đã đi được.

4. Một xe ngựa đi với vận tốc 8,6 km/giờ từ 8 giờ 50 phút đến 10 giờ 5 phút. Tính quãng đường xe ngựa đi được.

1.

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ nhất :

s = v ⨯ t = 54 ⨯ 2,5 = 135km

Quãng đường của ô trống thứ hai :

s = 12,6 ⨯ 1,25 = 15,75km

(13 over 4) giờ = 1,75 giờ

Quãng đường của ô trống thứ ba :

s = 44 ⨯ 1,75 = 77km

90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ tư :

s = 82,5 ⨯ 1,5 = 123,75km

v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

Quảng cáo

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

(13 over 4) giờ

90 phút

s (km)

135km

15,75km

77km

123,75km

2.

Tóm tắt

t : 7 giờ 42 phút đến 11 giờ 18 phút

v : 42,5 km/giờ

s : ? km

Bài giải

Thời gian của người đi xe máy là :

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút

3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là :

42,5 ⨯ 3,6 = 153 (km)

Đáp số : 153km

3.

Bài giải

(21 over 2) giờ = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đi được là :

12,6 ⨯ 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số : 31,5 km

4.

Bài giải

Thời gian xe ngựa đi là :

10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường xe ngựa đi được là :

8,6 ⨯ 1,25 = 10,75 (km)

Đáp số : 10,75 km    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 65, 66 Bài 133: Luyện tập hay, rõ ràng giúp học viên biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

://.youtube/watch?v=gGGPe0F21Tg

Video Giải VBT Toán lớp 5 Bài 133: Luyện tập – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Bài 1 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Tính quãng đường rồi viết vào ô trống :

v
54 km/giờ
12,6 km/giờ
44 km/giờ
82,5 km/giờ
t
2 giờ 30 phút
1,25 giờ
giờ
90 phút
s (km)

Quảng cáo

Lời giải:

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Tính quãng đường ở ô trống thứ nhất:

s = v × t = 54 × 2,5 = 135 (km)

Tính quãng đường ở ô trống thứ hai:

s = 12,6 ×1,25 = 15,75 (km)

Tính quãng đường ở ô trống thứ ba:

s = 44 × 1,75 = 77 (km)

Đổi: 90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ tư:

s = 82,5 × 1,5 = 123,75 (km)

v
54 km/giờ
12,6 km/giờ
44 km/giờ
82,5 km/giờ
t
2 giờ 30 phút
1,25 giờ
giờ
90 phút
s (km)
135km
15,75km
77km
123,75km

Quảng cáo

Bài 2 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 42 phút, đến thành phố lúc 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà người đó đến thành phố.

Lời giải:

Tóm tắt

t : 7 giờ 42 phút đến 11 giờ 18 phút

v : 42,5 km/giờ

s : ? km

Thời gian của người đi xe máy là :

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút

3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là :

42,5 x 3,6 = 153 (km)

Đáp số : 153km

Bài 3 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Một người đi xe đạp điện với vận tốc 12,6 km/giờ trong giờ.

Tính quãng đường người này đã đi được.

Lời giải:

giờ = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đi được là :

12,6 x 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số : 31,5 km

Bài 4 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2: Một xe ngựa đi với vận tốc 8,6 km/giờ từ 8 giờ 50 phút đến 10 giờ 5 phút. Tính quãng đường xe ngựa đi được.

Lời giải:

Thời gian xe ngựa đi là :

10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường xe ngựa đi được là :

8,6 x 1,25 = 10,75 (km)

Đáp số : 10,75 km

Bài tập Quãng đường

Xem thêm những bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

://.youtube/watch?v=gGGPe0F21Tg

4455

Video Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải bài tập toán lớp 5 bài 133

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài tập toán lớp 5 bài 133 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #tập #toán #lớp #bài