Kinh Nghiệm về Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 19:07:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong số đó, chúng triệu tập tuyên truyền phá hoại về ngày Quốc khánh 2-9, về công cuộc bảo vệ và tăng trưởng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng của Nhà nước non trẻ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong cuộc kháng chiến kiến quốc. Chúng trắng trợn phủ nhận thành công xuất sắc, ý nghĩa to lớn, những bài học kinh nghiệm tay nghề quý; xuyên tạc nguyên nhân chủ quan và khách quan, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch cũng như sức mạnh to lớn của nhân dân ta trong những sự kiện trọng đại trên. Nhưng thực tiễn lịch sử đã bác bỏ hoàn toàn thủ đoạn, thủ đoạn sai trái, xấu độc của những thế lực chống phá.

Ngày 2-9-1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân gia chủ dân thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á Ra đời.

Sự kiện lịch sự có ý nghĩa vô cùng to lớn này là kết quả sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lôi kéo được sức mạnh toàn dân, tóm gọn và tận dụng tốt thời cơ để tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi.

Song, đúng như Lênin nói: Giành cơ quan ban ngành thường trực đã khó, giữ cơ quan ban ngành thường trực khó hơn. Nhà nước Việt Nam non trẻ vừa Ra đời đã sớm gặp phải vô vàn trở ngại vất vả, gian truân. Chính quyền cách mạng vừa mới về tay nhân dân đã ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cùng lúc phải đương đầu với giặc ngoại xâm, khi mà thực dân Pháp dã tâm xâm lược việt nam một lần nữa; giặc đói với ngân khố vương quốc hết sạch, sản xuất nông nghiệp rất yếu kém, nạn đói với trên 2 triệu người chết đói chưa khắc phục xong và giặc dốt với 90% dân số toàn nước bị mù chữ

Hình ảnh tuyên truyềnkỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh:Sở Văn hóa và Thể thao Tp Hà Nội Thủ Đô.

Nhưng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tại vị và tăng trưởng. Chúng ta đã thắng lợi cả 3 thứ giặc, nhất là giặc ngoại xâm với thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày 21-7-1954, mở ra đoạn đường mới cho cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam tiến hành thắng lợi đồng thời hai kế hoạch cách mạng: Cách social chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào toàn nước thống nhất cùng tăng trưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực tế thành công xuất sắc trong bảo vệ và tăng trưởng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (19461954) đã để lại những bài học kinh nghiệm tay nghề quý cho cách mạng Việt nam và toàn thế giới. Xin nêu một số trong những bài học kinh nghiệm tay nghề dưới đây:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo, vừa giữ vững nguyên tắc kế hoạch, vừa có sự linh hoạt trong sách lược mềm dẻo, khôn khéo để phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng. Ngày 25-11-1945, Trung ương Đảng đã sớm ra Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc. Chỉ thị nêu rõ hai trách nhiệm kế hoạch là kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chính sách mới, xác lập trách nhiệm hầu hết trước mắt là củng cố cơ quan ban ngành thường trực, chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội gián, việt gian phản động, đồng thời khẩn trương, tích cực cải tổ đời sống về mọi mặt của những tầng lớp nhân dân. Chỉ thị còn đưa ra những giải pháp thích hợp, khả thi, toàn vẹn và tổng thể về nhiều mặt để thực thi. Tiêu biểu như: Triển khai tăng gia tài xuất, cứu đói với Hũ gạo cứu đói, Ngày nhịn ăn cứu đói; chống mù chữ quyết liệt, tạo ra kết quả to lớn: chỉ với sau một năm đã có 2 triệu người thoát nạn mù chữ. Có thể xác lập: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã có đường lối, chủ trương kháng chiến, xây dựng chính sách dân gia chủ dân cùng những giải pháp tuyệt vời nhằm mục đích vừa xây dựng, củng cố, vừa tăng trưởng được cơ quan ban ngành thường trực cách mạng những cấp để vượt mặt cả 3 thứ giặc. Thắng lợi trong diệt Giặc đói, Giặc dốt cùng với việc xây dựng cơ sở kinh tế tài chính xã hội của nhà nước non trẻ đã góp thêm phần tạo cơ sở quan trọng để giang sơn kháng chiến thành công xuất sắc và tăng trưởng thuận tiện sau này.

Đặc biệt, Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã rất đúng đắn, sáng tạo xác lập đường lối kháng chiến là: Kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp sức của quốc tế. Các nội dung này còn có cơ sở khoa học, thích hợp thực tiễn, có quan hệ biện chứng, hữu cơ. Như kháng chiến toàn dân thì mới hoàn toàn có thể trường kỳ và tự lực cánh sinh; có kháng chiến toàn vẹn và tổng thể mới vừa kháng chiến vừa kiến quốc hiệu suất cao. Chủ trương kháng mặt trận kỳ giúp toàn bộ chúng ta có Đk thuận tiện chuyển hóa thế và lực, tranh thủ thời hạn hòa hoãn để củng cố, tăng trưởng lực lượng, nhờ vậy, tình hình ngày càng có lợi, giúp toàn bộ chúng ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng yếu, càng thua và ở đầu cuối toàn bộ chúng ta giành thắng lợi hoàn toàn

Hai là, củng cố, tăng trưởng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng thực sự đoàn kết, thống nhất để thực thi trách nhiệm chung. Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã phát hành Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc, nêu lên trách nhiệm số 1 là củng cố cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược. Bộ máy cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân từ Trung ương đến địa phương được chú trọng xây dựng với hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt. Tổng tuyển cử Quốc hội ngày 6-1-1946 thành công xuất sắc, mở đường cho bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã. Tổ chức mặt trận, những đoàn thể quần chúng cũng khá được xây dựng tăng trưởng và hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao. Chính phủ mới do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, được Quốc hội tán thành với nhiều thành phần tham gia, đã đoàn kết thống nhất cùng kháng chiến, kiến quốc. Hệ thống cơ quan ban ngành thường trực từ Trung ương đến cơ sở đều dữ thế chủ động, tích cực nỗ lực xây dựng, củng cố, tăng trưởng, phát huy hiệu lực hiện hành quản trị và vận hành, chỉ huy trong việc giữ vững và tăng trưởng cơ quan ban ngành thường trực ngày càng trưởng thành, vững mạnh, chỉ huy kháng thắng lợi lợi.

Ba là, Huy động và phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân. Đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Hồ Chủ tịch đã phát huy sức mạnh toàn dân đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng diệt giặc đói, diệt giặc dối và diệt giặc ngoại xâm. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể với Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 của Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc bản địa, hễ là người Việt Nam thì đều phải đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, cứu Tổ quốc. Nhân dân quyết tâm, tích cực ủng hộ Đảng, Chính phủ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp; nhiệt huyết tham gia lao động sản xuất chống đói, dân dã học vụ chống dốt và chiến đấu, phục vụ chiến đấu để kháng thắng lợi lợi. Khi đó, từng người dân là một chiến sỹ, mỗi làng, xóm là một pháo đài trang nghiêm, sức mạnh toàn vẹn và tổng thể về chính trị, quân sự chiến lược, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống của toàn bộ dân tộc bản địa được lôi kéo ở tại mức cao nhất. Chỉ tính trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân đã góp phần gần 22 vạn lượt dân công và 12 triệu ngày công, gần 21 vạn xe đạp điện thồ, hơn 23 vạn tấn gạo, 992 tấn thịt, 800 tấn rau, 992 tấn thực phẩm khác Sự góp phần to lớn, toàn vẹn và tổng thể về mọi mặt của nhân dân đã tạo ra sức mạnh để toàn bộ chúng ta thắng lợi, đúng như Hồ Chủ tịch đã xác lập: Trong cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng đó đó là ở nhân dân.

Bốn là, Xây dựng, củng cố và tăng trưởng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh. Hồ Chủ tịch và Đảng ta luôn quan tâm đến đường lối trận chiến tranh nhân dân, sức mạnh nền quốc phòng toàn dân trong số đó chú trọng đến việc xây dựng, củng cố, tăng trưởng quân đội của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày càng trưởng thành và tăng trưởng. Hồ Chủ tịch đã xác lập: Muốn đánh giặc phải có quân đội và ngay từ thời điểm ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã được xây dựng theo Chỉ thị của Người. Đội quân này nhanh gọn có thắng lợi Phai Khắt và Nà Ngần, tham gia vào Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, là lực lượng quân sự chiến lược quyết định hành động thắng lợi trên mặt trận của cuộc kháng mặt trận kỳ. Tham gia kháng chiến, quân đội càng chiến đấu thì sẽ càng thắng lợi và càng tăng trưởng vững mạnh hơn về mọi mặt. Tháng 8-1945, lực lượng vũ trang của ta có 5.000 người, nhưng đến tháng 12-1946 đã lên đến mức 85.000 cán bộ, chiến sỹ. Chính những cty lực lượng vũ trang cùng với mức chừng 2 triệu dân quân du kích, tự vệ đã là nòng cốt quyết định hành động thắng lợi quân sự chiến lược trong kháng chiến. Kháng thắng lợi lợi thì Quân đội ta cũng đồng thời trưởng thành tăng trưởng mạnh cả về số lượng và chất lượng với những sư đoàn nòng cốt mạnh. Trong kháng chiến kiến quốc, lực lượng Công an nhân dân cũng khá được quan tâm xây dựng, tăng trưởng, phối hợp ngặt nghèo với Quân đội nhân dân bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và thành quả của độc lập tự do của giang sơn.

Năm là, Chúng ta tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế để bảo vệ, tăng trưởng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và giang sơn. Trong khi tự lực cánh sinh là chính, coi đấy là yếu tố quyết định hành động thì toàn bộ chúng ta cũng tranh thủ sự ủng hộ tích cực của quốc tế. Đó là yếu tố ủng hộ của những nước xã hội chủ nghĩa, lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên toàn thế giới khi đó. Hồ Chủ tịch và Đảng ta xác lập quân địch chính, nguy hiểm nhất thời gian hiện nay là thực dân Pháp nên đã triệu tập mũi nhọn vào chúng; nhưng cũng phân biệt rõ bọn thực dân xâm lược Pháp với nhân dân lao động Pháp, tuyên truyền, vận động để nhân dân Pháp và cả binh lính Pháp ủng hộ Việt Nam. Bài học thành công xuất sắc trong công tác thao tác đối ngoại này đã mở ra thời cơ để cách mạng Việt Nam ngày càng có uy tín trên trường quốc tế.

Những bài học kinh nghiệm tay nghề quý báu cơ bản trên đây đã tạo ra sức mạnh để Việt Nam giữ vững và tăng trưởng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và giang sơn; đồng thời được phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất nước nhà, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Những bài học kinh nghiệm tay nghề ấy vẫn còn đấy nguyên giá trị và được vận dụng thành công xuất sắc vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong trận chiến đấu phòng, chống đại dịch Covid-19 lúc bấy giờ, nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề nêu trên đã được nghiên cứu và phân tích vận dụng hiệu suất cao. Chúng ta đã và đang tăng cường hiệu lực hiện hành lãnh đạo của Đảng, sự chỉ huy, điều hành quản lý của Chính phủ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp, vai trò nòng cốt, xung kích của ngành Y tế, Quân đội nhân dân, khối mạng lưới hệ thống chính trị, sự ủng hộ của hiệp hội quốc tế và nhất là yếu tố đồng thuận, đoàn kết, thống nhất, ủng hộ toàn vẹn và tổng thể, to lớn của toàn dân đã và đang tạo ra sức mạnh tổng hợp để Việt Nam thắng lợi đại dịch Covid-19.

CÔNG MINH

://.youtube/watch?v=BFFsK-WyMrQ

Reply
0
0
Chia sẻ

4221

Review Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm là quân địch nguy hiểm nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giặc #đói #giặc #dốt #giặc #ngoại #xâm #là #kẻ #thù #nguy #hiểm #nhất