Kinh Nghiệm về Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 10:46:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì được Update vào lúc : 2022-01-18 10:46:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

text-align:center;line-height:150%”>Số/No: ../HDDV text-align:center;line-height:150%”>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
text-align:center;line-height:150%”>SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
text-align:center;line-height:150%”>Độc lập Tự do Hạnh phúc
text-align:center;line-height:150%”>Independence Freedom Happinesstext-align:center;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>PROCESSING CONTRACT
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại , chúng tôi gồm:
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To day, on [date, month, year] , , we include:
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>BÊN ĐẶT HÀNG/THE CUSTOMER:
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>[TÊN CÔNG TY] / [COMPANY NAME]
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Business registration code: …………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp ngày ……………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Issued by the Department of Planning and Investment province/city on [date, month, year]
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Address: …………………………………………………………………………………………………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Điện thoại: Fax: ……………………………………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Tel: . Fax: …………………………………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Tax code: …………………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Account number: ……………………………………………………………………………………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Đại diện bởi Ông/Bà: . Năm sinh: ……………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Represented by Mr. /Ms. : . Date of birth: …………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: ……………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>ID number: Date of issue: Place of issue: ………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Position: …………………………………………………………………………………………………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Sau đây gọi là Bên A.
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Hereinafter referred to as Party A.
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>BÊN NHẬN GIA CÔNG/THE PROCESSER:
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>[TÊN CÔNG TY] / [COMPANY NAME]
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Business registration code: …………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp ngày ……………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Issued by Department of Planning and Investment province/city on [date, month, year]
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Address: …………………………………………………………………………………………………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Điện thoại: Fax: ……………………………………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Tel: . Fax: …………………………………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Tax code: …………………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………………………
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Account number: ……………………………………………………………………………………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Đại diện bởi Ông/Bà: . Năm sinh: ……………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Represented by Mr. /Ms. : . Date of birth: …………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: ……………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>ID number: Date of issue: Place of issue: ………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Position: …………………………………………………………………………………………………………………………..
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Sau đây gọi là Bên B .
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Hereinafter referred to as THE Party B.
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Đã thỏa thuận hợp tác hợp tác ký Hợp đồng Gia công đặt hàng (sau này gọi là Hợp đồng) theo những lao lý và Đk sau này:
justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Agreed to sign the Processing Contract (hereinafter referred to as the Contract), with the following terms and conditions:justify;line-height:150%”>ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
justify;line-height:150%”>ARTICLE 1. THE CONTRACTS OBJECT
mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%;
mso-list:l33 level1 lfo27;tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Sản phẩm cần sản xuất: …………………………………………………………………………………………..
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-35.45pt;
line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>……….. Product: ………………………………………………………………………………………………………………..
mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%;
mso-list:l33 level1 lfo27;tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Quy cách phẩm chất/Specifications:
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>(Số lượng, sắc tố, kích thước,)
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-35.45pt;
line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>……….. (Quantity, color, size,)
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>…………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. justify;line-height:150%”>ĐIỀU 2. NGUYÊN VẬT LIỆU
justify;line-height:150%”>ARTICLE 2. RAW MATERIALS
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l5 level1 lfo28;
tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Bên A có trách nhiệm phục vụ nguyên vật tư chính cho Bên B, gồm có
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Party A shall supply the main materials for Party B, including the followings:
text-align:center;line-height:150%”>STT/
text-align:center;line-height:150%”>No.
text-align:center;line-height:150%”>Nguyên liệu/
text-align:center;line-height:150%”>Materials
text-align:center;line-height:150%”>Số lượng/
text-align:center;line-height:150%”>Quantity
text-align:center;line-height:150%”>Đơn vị tính/
text-align:center;line-height:150%”>Unit
text-align:center;line-height:150%”>Giá/
text-align:center;line-height:150%”>Price
text-align:center;line-height:150%”>(VND)0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l15 level1 lfo7;tab-stops:dotted 467.8pt”>a) Thời gian phục vụ: trong vòng ngày Tính từ lúc ngày ký kết Hợp đồng;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Time: during the period of days from the signing of the Contract;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l15 level1 lfo7;tab-stops:dotted 467.8pt”>b) Địa điểm phục vụ/Location:
0cm;margin-left:127.6pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-2.0cm;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo8;tab-stops:99.25pt dotted 467.8pt”>– Số nhà, đường: …………………………………………………………………………………….
0cm;margin-left:99.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>No./Street/Road: ………………………………………………………………………………….
0cm;margin-left:127.6pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-2.0cm;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo8;tab-stops:99.25pt dotted 467.8pt”>– Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………….
0cm;margin-left:99.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Ward: …………………………………………………………………………………………………
0cm;margin-left:127.6pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-2.0cm;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo8;tab-stops:99.25pt dotted 467.8pt”>– Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………..
0cm;margin-left:99.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>District/Provincial City: ……………………………………………………………………….
0cm;margin-left:127.6pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-2.0cm;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo8;tab-stops:99.25pt dotted 467.8pt”>– Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………….
0cm;margin-left:99.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Province/City: ……………………………………………………………………………………..
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l15 level1 lfo7;tab-stops:dotted 467.8pt”>c) Bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng những nguyên vật tư do Bên A phục vụ, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng đúng loại nguyên vật tư vào sản xuất thành phầm.
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Party B shall takes full responsibility for quality, quantity supplied by Party A, maintains and uses right items to manufacture the product.
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l5 level1 lfo28;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Bên B có trách nhiệm phục vụ nguyên vật tư phụ để làm, gồm có
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>The Party B will supply the secondary materials for manufacturing, including:
text-align:center;line-height:150%”>STT/
text-align:center;line-height:150%”>No.
text-align:center;line-height:150%”>Nguyên liệu/
text-align:center;line-height:150%”>Materials
text-align:center;line-height:150%”>Số lượng/
text-align:center;line-height:150%”>Quantity
text-align:center;line-height:150%”>Đơn vị tính/
text-align:center;line-height:150%”>Unit
text-align:center;line-height:150%”>Giá/
text-align:center;line-height:150%”>Price
text-align:center;line-height:150%”>(VND)justify;line-height:160%”>ĐIỀU 3. THỜI GIAN GIA CÔNG VÀ GIAO NHẬN SẢN PHẨM
justify;line-height:160%”>ARTICLE 3. TIME OF PROCESSING AND DELIVERY
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:160%;mso-list:l32 level1 lfo29;
tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Bên B phụ trách gia công thành phầm trong thời hạn ngày, từ thời gian ngày tháng năm 20 đến ngày tháng năm 20 ;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
160%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Party B takes responsibility for processing, during the period of days, from [date, month, year] to [date, month, year] ;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:160%;mso-list:l32 level1 lfo29;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Thời gian giao thành phầm: trong vòng ngày Tính từ lúc ngày kết thúc thời hạn gia công;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
160%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Time of delivery: within days from the end of the processing period;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:160%;mso-list:l32 level1 lfo29;
tab-stops:dotted 467.8pt”>3. Trong trường hợp Bên B chậm giao thành phầm thì Bên A hoàn toàn hoàn toàn có thể gia hạn, nếu hết thời hạn này mà Bên B vẫn chưa hoàn thành xong xong việc làm thì Bên A có quyền đơn phương chấm hết thực thi Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
160%;tab-stops:dotted 467.8pt”>In case of delay in delivery by Party B, Party A maybe extends a deadline, if Party B continue to fail to meet the deadline, Party A has a right to terminates the Contract and requires a compensation for damages;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:160%;mso-list:l32 level1 lfo29;
tab-stops:dotted 467.8pt”>4. Trường hợp Bên A chậm nhận thành phầm thì Bên B hoàn toàn hoàn toàn có thể gửi thành phầm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho Bên A. Bên A phải chịu mọi ngân sách phát sinh từ việc gửi giữ.
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
160%;tab-stops:dotted 467.8pt”>In case Party A delays to receive the products, Party B maybe sends the product to the storage and inform Party A. All fees related to the storage of the Product shall be incurred by Party A. justify;line-height:150%”>ĐIỀU 5. THANH TOÁN
justify;line-height:150%”>ARTICLE 5. PAYMENT
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:
justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l23 level1 lfo30;
tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Đồng tiền thanh toán/Currency
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Thanh toán bằng đồng đúc đúc Việt Nam.
margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;
line-height:150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Payment currency: Viet Nam dong.
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:
justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l23 level1 lfo30;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Giá trị của Hợp đồng/Price
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Tổng cộng: đồng (bằng chữ: …)
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 460.7pt”>In total: . dong (in word: ……………………………………………….. )
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Trong số đó gồm có/Including:
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:
justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l23 level1 lfo30;
tab-stops:dotted 467.8pt”>3. Phương thức thanh toán/Mode of payment
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:10.0cm dotted 467.8pt”>Tiền mặt/Cash
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:10.0cm dotted 467.8pt”>Chuyển khoản/bank transfer
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Tên ngân hàng nhà nước nhà nước/Bank name: ……………………………………………………………………………………..
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Tài khoản số/Account Number: ………………………………………………………………………………..
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Chủ thông tin thông tin tài khoản / Account Holder: ………………………………………………………………………………
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>Chi nhánh/Branch: ………………………………………………………………………………………………….
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:
justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l23 level1 lfo30;
tab-stops:dotted 467.8pt”>4. Thời hạn thanh toán/Time of payment
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:10.0cm dotted 467.8pt”>Trả ngay/Payment the signing of the Contracr
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:10.0cm dotted 467.8pt”>Theo từng đợt thanh toán
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:10.0cm dotted 467.8pt”>Pay by instalments
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:10.0cm dotted 467.8pt”>(Đợt thanh toán, từ thời gian ngày tháng năm 20 đến ngày tháng năm 20 , số tiền thanh toán/Time, from [date, month, year] to [date, month, year], price)
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>…………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. justify;line-height:150%”>ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Bên A
justify;line-height:150%”>ARTICLE 6. THE RIGHTS AND THE OBLIGATIONS OF PARTY A
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l25 level1 lfo31;
tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Nghĩa vụ của Bên A/Party As obligations
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo32;tab-stops:70.9pt dotted 467.8pt”>a) Cung cấp nguyên vật tư theo như đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và khu vực cho Bên B , trừ trường hợp có thoả thuận khác;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To supply raw materials to Party B according to the true quantity, quality, on time and place, except other agreement;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo32;tab-stops:dotted 467.8pt”>b) Cung cấp những sách vở thiết yếu liên quan đến việc gia công;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To supply the necessary documents related to the processing;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo32;tab-stops:dotted 467.8pt”>c) Chỉ dẫn cho Bên B thực thi hợp đồng;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To guide Party B to perform the Contract;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo32;tab-stops:dotted 467.8pt”>d) Chịu trách nhiệm riêng với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá gia công, nguyên vật tư, máy móc, thiết bị dùng để làm;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To take responsibility for the legally intellectual property of the products, raw materials, machine, equipment to process;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo32;tab-stops:dotted 467.8pt”>e) Thanh toán cho Bên B theo như đúng thoả thuận.
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To pay to Party B following the true agreement.
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l25 level1 lfo31;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Quyền của Bên A/Party As rights
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l36 level1 lfo33;tab-stops:dotted 467.8pt”>a) Cử người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công theo thoả thuận trong Hợp đồng.
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To assign representatives to check, supervise the processing the processing workplace following the agreement in the Contract;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l36 level1 lfo33;tab-stops:dotted 467.8pt”>b) Bán, tiêu hủy, tặng cho thành phầm gia công, máy móc, thiết bị, nguyên vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận hợp tác hợp tác và phù phù thích phù thích hợp với quy định của pháp lý;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To sell, destroy, give the products, machine, equipment, excess raw material, wasted materials following the agreement and in compliance with the laws;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l36 level1 lfo33;tab-stops:dotted 467.8pt”>c) Đơn phương chấm hết thực thi Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Bên B vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To terminate the Contract and require compensation for damages as Party B seriously breach the Contract.justify;line-height:150%”>ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
justify;line-height:150%”>ARTICLE 7. THE RIGHTS AND THE OBLIGATIONS OF THE PARTY B
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l21 level1 lfo34;
tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Nghĩa vụ của Bên B /THE Party Bs obligations
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>a) Bảo quản nguyên vật tư do Bên A phục vụ;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To preserve raw materials suppied by Party A;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>b) Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật tư để tuân theo thỏa thuận hợp tác hợp tác với Bên A về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To provide all or part of raw materials to process, following to Party A about quantity, quality, engineering standard and price;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>c) Báo cho Bên A đổi nguyên vật tư khác trong trường hợp nguyên vật tư trước đó không bảo vệ chất lượng; từ chối thực thi gia công nếu việc sử dụng nguyên vật tư hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra thành phầm nguy hại cho xã hội; trường hợp không báo hoặc không từ chối thì phải phụ trách về thành phầm tạo ra;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To announce Party A to change raw materials in case of the previous raw materials are not guarantee the quality, refuse the processing if it makes the dangerous products; in case of not announce and not refuse, Party B have to take full responsibility for the products created;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>d) Giao thành phầm cho Bên A đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và khu vực đã thoả thuận;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To deliver to Party A true quantity, quality, on time and place agreed;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>e) Giữ bí mật những thông tin về quy trình gia công và thành phầm tạo ra;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To keep a secret of information about processing and the products created;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>f) Chịu trách nhiệm về chất lượng thành phầm, trừ trường hợp thành phầm không bảo vệ chất lượng do nguyên vật tư mà Bên A phục vụ hoặc do sự hướng dẫn không hợp lý của Bên A;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To take responsibility for quality of the products, except the products are not guarantee quality because the raw materials supplied by Party A or unreasonable director of Party A;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>g) Hoàn trả nguyên vật tư còn sót lại cho Bên A sau khi kết thúc Hợp đồng;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To return the remainded materials to Party A after the Contract to be terminated;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l34 level1 lfo35;tab-stops:dotted 467.8pt”>h) Chịu trách nhiệm về tính chất chất hợp pháp của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi gia công hàng hoá trong trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm marketing thương mại, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To take responsibility for the legality of the processing in case of the products in category of prohibited business, export-import.
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l21 level1 lfo34;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Quyền của Bên B /THE Party Bs rights
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo36;tab-stops:dotted 467.8pt”>a) Yêu cầu Bên A giao nguyên vật tư đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và khu vực đã thoả thuận;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>Requiring Party A to deliver raw materials in accurate quantity, quality and on time as agreed;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo36;tab-stops:dotted 467.8pt”>b) Từ chối sự hướng dẫn không hợp lý của Bên A, nếu hướng dẫn đó hoàn toàn hoàn toàn có thể làm giảm chất lượng thành phầm thì phải báo ngay cho Bên A;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To Refuse unreasonable direction of Party A, if the direction may decrease the quality of the products, Party B must annouce to Party A immediately;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo36;tab-stops:dotted 467.8pt”>c) Yêu cầu Bên A trả đủ tiền công theo như đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:dotted 467.8pt”>To require Party A to make payments on time and in the right mode as agreed.justify;line-height:150%”>ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
justify;line-height:150%”>ARTICLE 8. RESPONSIBILITY FOR BREACH OF CONTRACT
mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%;
mso-list:l26 level1 lfo37;tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Trường hợp thành phầm không bảo vệ chất lượng mà Bên A đồng ý nhận thành phầm và yêu cầu sửa chữa thay thế thay thế nhưng Bên B không thể sửa chữa thay thế thay thế được trong thời hạn ngày thì Bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>In case the product quality is not as the quality as agreed, Party A agees to receive and requires Party B to repair, but, Party B fails repair them during the period of days, Party A has the right to terminate the Contract and requires a compensation for damages;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l26 level1 lfo37;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Trong trường hợp Bên B giao thừa thành phầm thì Bên A có quyền không sở hữu và nhận số thành phầm thừa;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>In case of Party B deliver products in the amount exceeding the agreed amount, Party A has the right not to receive the exceeding amount.
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l26 level1 lfo37;
tab-stops:dotted 467.8pt”>3. Trường hợp Bên B đơn phương chấm hết Hợp đồng mà không do lỗi của Bên A, Bên B phải thanh toán hết cho phần giá trị thành phầm đã nhận được được, đồng thời chịu phạt % giá trị Hợp đồng bị vi phạm cho Bên A;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>In case of Party B unilaterally terminates the Contract, without Party As fault, Party B have to make full payment for the products received, and be subject to a fine of percent of the Contracts price;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l26 level1 lfo37;
tab-stops:dotted 467.8pt”>4. Trong trường hợp một bên không thực thi thanh toán cho bên kia đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán đó, bên chậm trả có trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán cho bên bị vi phạm một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất vay vay chậm trả .. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời hạn tính từ thời gian ngày trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán đến hạn đến ngày bên có trách nhiệm và trách nhiệm thực tiễn thực thi việc thanh toán.
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>In case one Party fails to make payments to the other Parties on time in accordance to this Agreement, apart from the payment obligations, the violating Party shall also make a payment of late interest to the affected Parties with the late payment interest of % per day on the late payment amount from the due date of the amount to the date in which the violating Party fulfills its payment obligations.justify;line-height:150%”>ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG
justify;line-height:150%”>ARTICLE 9. FORCE MAJEURE
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo40;
tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Bất khả kháng trong gia công gồm có những sự kiện sau mà khi ký Hợp đồng những bên chưa lường hết được:
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>The force majeure in processing includes the following cases which the parties are unable to know, since signing the Contract:
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l29 level1 lfo38;tab-stops:dotted 467.8pt”>a) Thiên tai (núi lửa, động đất, sóng thần, bão, lũ lụt, lóc xoáy);
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>Natural disaster (volcano, earthquake, tsunami, hurricane, flood, typhoon);
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l29 level1 lfo38;tab-stops:dotted 467.8pt”>b) Đình công, bãi công;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>Strike;
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l29 level1 lfo38;tab-stops:dotted 467.8pt”>c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp lý.
0cm;margin-left:70.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>The other cases, following the laws.
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo40;
tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Không bên nào phải phụ trách riêng với bất kể sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực thi bất kể nội dung nào của Hợp đồng trong trường hợp chậm trễ hay vi phạm gây ra bởi những sự kiện trên và bên chậm trễ không hề lỗi;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>Neither party shall be held responsible for any delay or failure in performance of any part of this agreement to the extent such delay or failure is caused by force majeure and without the fault or negligence of the delayed or non-performing party;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo40;
tab-stops:dotted 467.8pt”>3. Bên chịu ràng buộc bởi những sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm và trách nhiệm thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng ngày Tính từ lúc ngày sự kiện bất khả kháng khởi đầu tác động lên việc thực thi Hợp đồng của bên bị ảnh hưởng;
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>The affected party shall notify the other party in writing within days after the beginning of any such cause that would affect its performance;
margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-35.45pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo40;
tab-stops:dotted 467.8pt”>4. Trong trường hợp việc thực thi Hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ngày Tính từ lúc ngày bên không trở thành ảnh hưởng nhận được tin báo theo quy định này, bên không trở thành ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm hết Hợp đồng mà không phải phụ trách pháp lý riêng với bên kia. Bên đơn phương chấm hết Hợp đồng có trách nhiệm và trách nhiệm thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm hết Hợp đồng.
0cm;margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
150%”>Notwithstanding, if a partys performance is delayed for a period exceeding days from the date the other party receives notice under this paragraph, the non-affected party will have the right, without any liability to the other party, to terminate this Contract. The party unilaterally terminating the Contract shall inform the other party of the termination.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

-36.0pt;text-autospace:none”>ARTICLE 10. TERMINATION

Hợp đồng này bị chấm hết trong trường hợp xẩy ra những sự kiện sau này:

-36.0pt;text-autospace:none”>This Agreement shall be terminable by an occurrence of one of the reasons below:
-36.0pt;text-autospace:none”>1. Một bên có hành vi vi phạm những lao lý cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng mười lăm (15) ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.
-36.0pt;text-autospace:none”> Breach of any material term or condition of this Agreement, if the defaulting Party fails to remedy such default or breach infifteen (15) days from the date ofwritten notice or request from the non-defaulting party.
-36.0pt;text-autospace:none”>2. Một bên lâm vào cảnh cảnh tình trạng phá sản, mất kĩ năng thanh toán hoặc giải thể.
-36.0pt;text-autospace:none”> Dissolution, or liquidation, or insolvency, or bankruptcy of any of the Parties;
-36.0pt;text-autospace:none”>3. Theo thoả thuận Một trong những Bên.
-36.0pt;text-autospace:none”> By mutual Agreement between the Parties;
-36.0pt;text-autospace:none”>4. Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm hết hợp đồngtrước tối thiểu mười lăm (15) ngày.
-36.0pt;text-autospace:none”> On fifteen (15) days written notice from one party to the other.
-36.0pt;text-autospace:none”>5. Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp lý.
-36.0pt;text-autospace:none”> Other cases as prescribed inthis Agreement and/or any provisions of law.150%”>ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ARTICLE 11. DISPUTE RESOLUTION

margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”>1. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước tiên sẽ tiến hành xử lý và xử lý trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền lợi hợp pháp Một trong những Bên.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”> Any disputes arising out of this Agreement shall first be settled on the basis of negotiation, conciliation and assurance of legal interests between the Parties.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”>2. Trong trường hợp không đạt được thoả thuận trong vòng (30) ba mươi ngày Tính từ lúc ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ tiến hành đưa ra xử lý và xử lý tại Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”> In the sự kiện of failure to reach an agreement within thirty (30) days of the date on which the dispute arises, the matter shall be referred to the competent People’s Court.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”>3. Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để xử lý và xử lý mọi tranh chấp của Hợp đồng này.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”> The applicable Vietnamese Law shall serve as the basis for settling all disputes hereof.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”>4. Trong thời hạn có xích míc hoặc có tranh chấp đang rất được xử lý và xử lý thì những Bên phải tiếp tục thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của tớ theo Hợp đồng này, ngoại trừ yếu tố hiện giờ hiện giờ đang bị tranh chấp.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;
line-height:150%”> During the time of conflict or disputation, the Parties shall continue to perform their obligations under this Agreement, except for the matter being disputed.justify;line-height:150%”>ĐIỀU 12. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
justify;line-height:150%”>ARICLE 12. EFFECTIVENESS
mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%;
mso-list:l35 level1 lfo41;tab-stops:dotted 467.8pt”>1. Hợp đồng này sẽ đã có được hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày tháng năm 20
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>The Contract shall take effect from [date, month, year]
mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%;
mso-list:l35 level1 lfo41;tab-stops:dotted 467.8pt”>2. Từ thời hạn Hợp đồng có hiệu lực hiện hành hiện hành, những bên phải thực thi quyền và trách nhiệm và trách nhiệm riêng với nhau theo cam kết. Hợp đồng hoàn toàn hoàn toàn có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận hợp tác hợp tác của những bên hoặc theo quy định của pháp lý.
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%;
tab-stops:dotted 467.8pt”>From the date in which the Contract becomes effective , the parties must perform the rights and the obligations together in accordance with this Contract. The Contract can be changed or canceled, following the partiess agreement or regulations of the laws.justify;line-height:150%”>ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
justify;line-height:150%”>ARTICLE 13. MISCELLANEOUS
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”>1. Trong quy trình thực thi, nếu có phát sinh, những Bên phải lập phụ lục Hợp đồng.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”> In the course of implementation, if any, the Parties must make an appendix to the Agreement.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”>2. Hai Bên cam kết thực thi khá khá đầy đủ những lao lý đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, tương hỗ update đều phải được những Bên đồng ý bằng văn bản.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”> The two Parties undertake to fully implement the terms stated in the Agreement. Any changes or additions must be agreed in writing by the Parties.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”>3. Bên nào tự ý đơn phương chấm hết Hợp đồng phải bồi thường tổng số tiền đã ký kết kết trong Hợp đồng cho Bên còn sót lại.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”> Any party unilaterally unilaterally terminates the contract must compensate the total amount signed in the contract to the other party.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”>4. Hợp đồng được tự động hóa hóa thanh lý sau khi hai Bên hoàn thành xong xong xong những trách nhiệm và trách nhiệm và lao lý trong Hợp đồng.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”> Agreement is automatically liquidated after the two Parties complete the obligations and terms in the Agreement.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”>5. Tất cả những văn bản, thông báo có liên quan đến Hợp đồng này đều được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc có bản dịch tiếng Việt/tiếng Anh đính kèm. Trong trường hợp có bất kì sự khác lạ giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt. sẽ đã có được mức giá trị vận dụng..
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%”>All other documents or notices provided under or in connection with this Agreement shall be in both Vietnamese and English, or accompanied by Vietnamese and English translation. In case of any discrepancies or inconsistencies between the English version and Vietnamese version, the Vietnamese shall prevail.
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-36.0pt;line-height:150%”>6. Hợp đồng này được lập thành (02)bản, có mức giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (01) bản làm cơ sở để thực thi.
margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%”>This Agreement is made in two (02) copies, with the equal validity, each party keeps (01) copy. text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>ĐẠI DIỆN BÊN A
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>ON BEHALF OF PARTY A
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>(Signature, full name, position)
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>ĐẠI DIỆN BÊN B
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>ON BEHALF OF PARTY B
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
text-align:center;line-height:150%;tab-stops:467.8pt”>(Signature, full name, position)

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Gia công thành phầm & thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Gia #công #hàng #hóa #tiếng #Anh #là #gì

4597

Clip Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Gia công thành phầm & hàng hóa tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Gia #công #hàng #hóa #tiếng #Anh #là #gì