Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng được Update vào lúc : 2022-03-29 20:33:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Từ VLOS

Nội dung chính

  I.
  Đường
  lối
  xây
  dựng,
  bảo
  vệ
  chính
  quyền

  kháng
  chiến
  chống
  thực
  dân
  Pháp
  xâm
  lược
  (1945

  1954)[sửa]

  II.
  Đường
  lối
  kháng
  chiến
  chống
  Mỹ,
  cứu
  nước,
  thống
  nhất
  tổ
  quốc
  (1954

  1975)[sửa]

CHƯƠNG
III

ĐƯỜNG
LỐI
KHÁNG
CHIẾN
CHỐNG
THỰC
DÂN
PHÁP

ĐẾ
QUỐC
MỸ
XÂM
LƯỢC
(1945-1975)

I.
Đường
lối
xây
dựng,
bảo
vệ
chính
quyền

kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp
xâm
lược
(1945

1954)[sửa]

1.
Chủ
trương
xây
dựng

bảo
vệ
chính
quyền
cách
mạng
(1945

1954)[sửa]

a.
Hoàn
cảnh
Việt
Nam
sau
cách
mạng
Tháng
Tám


Với
thắng
lợi
của
cách
mạng
Tháng
Tám,
nước
Việt
Nam
dân
chủ
Cộng
hoà
ra
đời,
Đảng
ta
đã
trở
thành
Đảng
lãnh
đạo
chính
quyền
trong
cả
nước.


Nhân
dân
ta

truyền
thống
yêu
nước,
truyền
thống
đấu
tranh
kiên
cường
bất
khuất
chống
ngoại
xâm.
Truyền
thống
đó
càng
được
phát
huy
khi
nhân
dân
ta
đã
thực
sự
trở
thành
người
làm
chủ
đất
nước,
thực
sự
được
hưởng
thành
quả
do
cách
mạng
đem
lại,
nên

quyết
tâm
cao
độ
trong
việc
xây
dựng

bảo
vệ
chế
độ
mới.


Sau
chiến
tranh
thế
giới
thứ
II,
chủ
nghĩa

hội
đã
trở
thành
một
hệ
thống
thế
giới,
phong
trào
giải
phóng
dân
tộc
phát
triển
trở
thành
một
dòng
thác
cách
mạng;
phong
trào
dân
chủ

hoà
bình
cũng
đang
vươn
lên
mạnh
mẽ.
Về

bản

lâu
dài
thì
tình
hình
ấy

lợi
cho
cách
mạng
Việt
Nam.


Chính
quyền
Nhà
nước
vừa
ra
đời
còn
non
trẻ
chưa
được
củng
cố
vững
chắc.
Lực
lượng

trang
cách
mạng
đang
trong
thời
kỳ
hình
thành,
những
công
cụ
bạo
lực
khác
chưa
được
xây
dựng.


Nền
kinh
tế
nước
ta
bị
kiệt
quệ
sau
nhiều
năm
chiến
tranh.Tài
chính,
kho
bạc
chỉ
còn
1,2
triệu
đồng
Đông
Dương
(một
nửa
rách nát
nát),
ngân
hàng
Đông
Dương
vẫn
đang
nằm
trong
tay

bản
Pháp.
Bên
cạnh
đó,
bọn
Tưởng
Giới
Thạch
mang
tiền
quan
kim

quốc
tệ
sang
tiêu

Việt
Nam
gây
rối
loạn
thị
trường.


Văn
hoá:
95%
dân
số

chữ,
những
tệ
nạn

hội

chế
độ

để
lại
còn
nặng
nề.


Chính
trị:

+

miền
Bắc
(từ

tuyến
16
Đà
Nẵng
trở
ra):
Gần
20
vạn
quân
Tưởng

lượt
vào
miền
Bắc.
Sau
sống lưng
chúng

bọn
Việt
Quốc,
Việt
Cách
với
âm
mưu
thủ
tiêu
chính
quyền
cách
mạng,
đưa
bọn
tay
sai
lập
chính
quyền

nhìn

thực
hiện
chính
sách
cứơp
bóc
nhân
dân
Việt
Nam.

+

Miền
Nam
(từ

tuyến
16
trở
vào):
Trên
một
vạn
quân
Anh
cũng
mượn
tiếng

vào
tước

khí
của
Nhật,
nhưng
kỳ
thực

chúng
mở
đường
cho
thực
dân
Pháp
cướp
lại
nước
ta.
Ngày
23/9/1945
dưới
sự
yểm
trở
của
2

đoàn
thiết
giáp
Anh,
Pháp
đã
nổ
súng
tấn
công
Sài
Gòn,
chính
thức
xâm
lược
nước
ta
lần
thứ
2.

Trên
đất
nước
ta
lúc
này
còn

khoảng chừng
6
vạn
quân
Nhật
đang
chờ
lệnh
giải
giáp
nhưng
một
số
quân
Nhật
đã
thực
hiện
lệnh
của
quân
Anh,
cầm
súng
với
quân
Anh,
dọn
đường
cho
quân
Pháp
mở
rộng
vùng
chiếm
đóng

miền
Nam.
Chưa
bao
giờ,
cùng
một
lúc
cách
mạng
Việt
Nam
phải
đối
phó
với
nhiều
kẻ
thù
như
thời
điểm
này.
Chúng

thể
mâu
thuẫn
với
nhau
về
lợi
ích
kinh
tế
nhưng
đều
thống
nhất
với
nhau
trong
âm
mưu
chống
cộng
sản,
thủ
tiêu
chính
quyền
cách
mạng,
xoá
bỏ
thành
quả

cuộc
CMT8
vừa
giành
được.

b.
Chủ
trương
của
Đảng
ta


Tình
hình
khó
khăn
trên
đặt
ra
trước
mắt
Đảng

nhân
dân
ta
những
nhiệm
vụ
nặng
nề

cấp
bách.
Chúng
ta
vừa
phải
xây
dựng

củng
cố
chính
quyền
cách
mạng

những
cấp,
vừa
phải
khôi
phục
kinh
tế,
giải
quyết
nạn
đói,
nạn
thất
học,
vừa
phải
đấu
tranh
với
những
thế
lực
thù
địch
để
bảo
vệ
chính
quyền
cách
mạng

khẳng
định
vị
thế
của
nước
Việt
Nam
dân
chủ
cộng
hoà.


Ngày
25/11/1945
Ban
chấp
hành
trung
ương
Đảng
ra
chỉ
thị
“Kháng
chiến
kiến
quốc”
vạch
ra
con
đường
đi
lên
cho
cách
mạng
Việt
Nam
trong
giai
đoạn
mới.

+
Về
chỉ
đạo
chiến
lược:
Đảng
xác
định
mục
tiêu
của
cách
mạng
Việt
Nam
lúc
này
vẫn

dân
tộc
giải
phóng,
khẩu
hiệu
lúc
này

“Dân
tộc
trên
hết,
Tổ
quốc
trên
hết”,
nhưng
không
phải

giành
độc
lập


giữ
vững
độc
lập.

+
Về
xác
định
kẻ
thù:
Phân
tích
âm
mưu
của
những
đế
quốc
đối
với
Đông
Dương,
Ban
chấp
hành
trung
ương
nêu
rõ:
Kẻ
thù
chính
của
ta
lúc
này

thực
dân
Pháp
xâm
lược,
phải
tập
trung
ngọn
lửa
đấu
tranh
vào
chúng.

vậy
phải
lập
mặt
trận
dân
tộc
thống
nhất
chống
thực
dân
Pháp
xâm
lược;
mở
rộng
mặt
trận
Việt
Minh
nhằm mục đích
thu
hút
mọi
tầng
lớp
nhân
dân,
thống
nhất
mặt
trận
Việt

Minh

Lào
chống
Pháp
xâm
lược;
kiên
quyết
giành
độc
lập
tự
do

hạnh
phúc
dân
tộc
vv…….

+
Về
phương
hướng
nhiệm
vụ:
Đảng
nêu
lên
bốn
nhiệm
vụ
chủ
yếu

cấp
bách
cần
khẩn
trương
thực
hiện
là:

Củng
cố
chính
quyền
cách
mạng.

Chống
thực
dân
Pháp
xâm
lược.

Bài
trừ
nội
phản.

Cải
thiện
đời
sống
nhân
dân.

+
Những
biện
pháp
cụ
thể
để
thực
hiện
những
nhiệm
vụ
trên:
Xúc
tiến
bầu
cử
Quốc
hội,
thành
lập
chính
phủ
chính
thức,
lập
hiến
pháp,
củng
cố
chính
quyền
nhân
dân;
động
viên
lực
lượng
toàn
dân,
kiên
trì
kháng
chiến,
tổ
chức

lãnh
đạo
cuộc
kháng
chiến
lâu
dài;
kiên
trì
nguyên
tắc
thêm
bạn
bớt
thù,
thực
hiện
khẩu
hiệu
“Hoa

Việt
thân
thiện”
đối
với
quân
đội
Tưởng
Giới
Thạch

“Độc
lập
về
chính
trị,
nhân
nhượng
về
kinh
tế”
đối
với
Pháp.

Tóm
lại:
Những
chủ
trương
trên
đây
của
Ban
chấp
hành
trung
ương
Đảng
được
nêu
trong
bản
chỉ
thị
“Kháng
chiến
kiến
quốc”
ra
ngày
25/11/1945
đã
giải
quyết
kịp
thời
những
vấn
đề
quan
trọng
về
chỉ
đạo
chiến
lược

sách
lược
cách
mạng
trong
tình
thế
mới

cùng
phức
tạp

khó
khăn
của
nước
Việt
Nam
dân
chủ
cộng
hoà
vừa
mới
khai
sinh.

Kháng
chiến

kiến
quốc


tưởng
chiến
lược
của
Đảng,
của
Chủ
tịch
Hồ
Chí
Minh
nhằm mục đích
phát
huy
sức
mạnh
đoàn
kết
dân
tộc,
quyết
tâm
đẩy
mạnh
kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp,
bảo
vệ

xây
dựng
chế
độ
mới.

c.
Kết
quả,
ý
nghĩa

bài
học
kinh
nghiệm


Kết
quả:

+
Về
chính
trị


hội:
Đã
xây
dựng
được
nền
móng
cho
một
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân
với
đầy
đủ
những
yếu
tố
cấu
thành
cần
thiết.
Quốc
hội,
Hội
đồng
nhân
dân
những
cấp
được
thành
lập
thông
qua
phổ
thông
bầu
cử.
Hiến
pháp
dân
chủ
nhân
dân
được
quốc
hội
thông
qua

ban
hành.
Bộ
máy
chính
quyền
từ
Trung
ương
đến
làng,


những

quan

pháp,
toà
án,
những
công
cụ
chuyên
chính
như
vệ
quốc
đoàn,
Công
an
nhân
dân
được
thiết
lập

tăng
cường.
Các
đoàn
thể
nhân
dân
như
mặt
trận
Việt
Minh,
Hội
Liên
hiệp
quốc
dân
Việt
Nam,
Tổng
Công
đoàn
Việt
Nam,
Hội
Liên
hiệp
phụ
nữ
Việt
Nam
được
xây
dựng

mở
rộng.
Đảng
dân
chủ
Việt
Nam,
Đảng

hội
Việt
Nam
được
thành
lập.

+
Về
kinh
tế,
văn
hoá:
Đã
phát
động
phong
trào
tăng
gia
sản
xuất,
cứu
đói,
xoá
bỏ
những
thứ
thuế


của
chế
độ
cũ,
ra
sắc
lệnh
giảm

25%,
xây
dựng
ngân
quỹ
quốc
gia.
Các
lĩnh
vực
sản
xuất
được
hồi
phục.
Cuối
năm
1945,
nạn
đói

bản
được
đẩy
lùi,
năm
1946
đời
sống
nhân
dân
được
ổn
định


cải
thiện.
Tháng
11/1946,
giấy
bạc
“Cụ
Hồ”
được
phát
hành.
Đã
mở
lại
những
trường
lớp

tổ
chức
khai
giảng
năm
học
mới.
Cuộc
vận
động
toàn
dân
xây
dựng
nền
văn
hoá
mới
đã
bước
đầu
xoá
bỏ
được
nhiều
tệ
nạn

hội

tập
tục
lạc
hậu.
Phong
trào
diệt
dốt,
bình
dân
học
vụ
được
thực
hiện
sôi
nổi.
Cuối
năm
1946
cả
nước
đã

thêm
2,5
triệu
người
biết
đọc,
biết
viết.

+
Về
bảo
vệ
chính
quyền
cách
mạng:
Ngay
từ
khi
thực
dân
Pháp
nổ
súng
đánh
chiếm
Sài
Gòn

mở
rộng
phạm
vi
chiếm
đóng
ra
những
tỉnh
Nam
bộ,
Đảng
đã
kịp
thời
lãnh
đạo
nhân
dân
Nam
Bộ
đứng
lên
kháng
chiến

phát
động
phong
trào
Nam
tiến
chi
viện
Nam
bộ,
ngăn
không
cho
quân
Pháp
đánh
ra
Trung
Bộ.

miền
Bắc,
bằng
chủ
trương
lợi
dụng
mâu
thuẫn
trong
nội
bộ
kẻ
thù,
Đảng

Chính
phủ
ta
đã
thực
hiện
sách
lược
nhân
nhượng
với
quân
đội
Tưởng

tay
sai
của
chúng
để
giữ
vững
chính
quyền,
tập
trung
lực
lượng
chống
Pháp

miền
Nam.
Khi
Pháp

Tưởng

Hiệp
ước
Trùng
Khánh
(28-2-1946),
thoả
thuận
mua
bán
quyền
lợi
với
nhau,
cho
Pháp
kéo
quân
ra
miền
Bắc,
Đảng
lại
mau
lẹ
chỉ
đạo
chọn
giải
pháp
hoà
hoãn,
dàn
xếp
với
Pháp
để
buộc
quân
Tưởng
phải
rút
về
nước.
Hiệp
định

bộ
6-3-1946,
cuộc
đàm
phán


Đà
Lạt,


Phôngtennơbờlô
(Phongtênnbleau,
Pháp).

Tạm
ước
14-9-1946
đã
tạo
điều
kiện
cho
quân
dân
ta

thêm
thời
gian
để
chuẩn
bị
cho
cuộc
chiến
đấu
mới.


Ý
nghĩa
của
những
thành
quả
đấu
tranh
nói
trên

đã
bảo
vệ
được
nền
độc
lập
của
đất
nước,
giữ
vững
chính
quyền
cách
mạng;
xây
dựng
được
những
nền
móng
đầu
tiên


bản
cho
một
chế
độ
mới,
chế
độ
Việt
Nam
Dân
chủ
cộng
hoà;
chuẩn
bị
được
những
điều
kiện
cần
thiết,
trực
tiếp
cho
cuộc
kháng
chiến
toàn
quốc
sau
đó.


Nguyên
nhân
thắng
lợi:

được
những
thắng
lợi
quan
trọng
đó

do
Đảng
đã
đánh
giá
đúng
tình
hình
nước
ta
sau

Cách
mạng
Tháng
Tám,
kịp
thời
đề
ra
chủ
trương
kháng
chiến,
kiến
quốc
đúng
đắn;
xây
dựng

phát
huy
được
sức
mạnh
của
khối
đại
đoàn
kết
toàn
dân
tộc;
lợi
dụng
được
mâu
thuẫn
trong
hàng
ngũ
kẻ
địch….


Bài
học
kinh
nghiệm
trong
hoạch
định

chỉ
đạo
thực
hiện
chủ
trương
kháng
chiến
kiến
quốc
giai
đoạn
1945

1946
là:
Phát
huy
sức
mạnh
đại
đoàn
kết
dân
tộc,
dựa
vào
dân
để
xây
dựng

bảo
vệ
chính
quyền
cách
mạng.
Triệt
để
lợi
dụng
mâu
thuẫn
trong
nội
bộ
kẻ
thù,
chĩa
mũi
nhọn
vào
kẻ
thù
chính,
coi
sự
nhân
nhượng

nguyên
tắc
với
kẻ
địch
cũng

một
biện
pháp
đấu
tranh
cách
mạng
cần
thiết
trong
hoàn
cảnh
cụ
thể.
Tận
dụng
khả
năng
hoà
hoãn
để
xây
dựng
lực
lượng,
củng
cố
chính
quyền
nhân
dân,
đồng
thời
đề
cao
cảnh
giác,
sẵn
sàng
ứng
phó
với
khả
năng
chiến
tranh
lan
ra
cả
nước
khi
kẻ
địch
bội
ước.

2.
Đường
lối
kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp
xâm
lược

xây
dựng
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân
(1946

1954)[sửa]

a.
Hoàn
cảnh
lịch
sử


Tháng
11/1946,
quân
Pháp
mở
cuộc
tấn
công
chiếm
đóng
cả
thành
phố
Hải
Phòng

thị

Lạng
Sơn,
đổ
bộ
lên
Đà
Nẵng

gây
nhiều
cuộc
khiêu
khích,
tàn
sát
đồng
bào
ta

phố
Yên
Ninh

Hàng
Bún
(Hà
Nội).
Đồng
thời
Pháp
gửi
tối
hậu
thư
cho
chính
phủ
ta,
đòi
phải
tước
hết

khí
của
tự
vệ

Nội,
đòi
kiểm
soát
an
ninh
trật
tự

Thủ
đô.


Trước
tình
hình
đó,
từ
ngày
13
đến
ngày
22/12/1946
Ban
thường
vụ
trung
ương
Đảng
ta
đã
họp
tại
Vạn
Phúc,

Đông
dưới
sự
chủ
trì
của
Chủ
tịch
Hồ
Chí
Minh
để
hoạch
định
chủ
trương
đối
phó.
Hội
nghị
đã
cử
phái
viên
đi
gặp
phía
Pháp
để
đàm
phán,
tuy nhiên
không

kết
quả.
Hội
nghị
cho
rằng
khả
năng
hoà
hoãn
không
còn.
Hoà
hoãn
nữa
sẽ
dẫn
đến
hoạ
mất
nước,
nhân
dân
sẽ
trở
lại
cuộc
đời

lệ.
Do
đó,
hội
nghị
đã
quyết
định
hạ
quyết
tâm
phát
động
cuộc
kháng
chiến
trong
cả
nước

chủ
động
tiến
công
trước
khi
thực
dân
Pháp
thực
hiện
màn
kịch
hòn đảo
chính
quân
sự


Nội.
Mệnh
lệnh
kháng
chiến
được
phát
đi.
Vào
lúc
20h
ngày
19/12/1946,
tất
cả
những
chiến
trường
trong
cả
nước
đã
đồng
loạt
nổ
súng.
Rạng
sáng
ngày
20/12/1946,
lời
kêu
gọi
toàn
quốc
kháng
chiến
của
Hồ
Chí
Minh
được
phát
đi
trên
Đài
tiếng
nói
Việt
Nam.

  Thuận
  lợi
  của
  nhân
  dân
  ta
  bước
  vào
  cuộc
  kháng
  chiến
  chống
  thực
  dân
  Pháp
  xâm
  lược
  là:
  cuộc
  chiến
  tranh
  của
  ta

  cuộc
  chiến
  tranh
  chính
  nghĩa
  bảo
  vệ
  nền
  độc
  lập
  tự
  do
  của
  dân
  tộc,
  ta
  đã

  sự
  chuẩn
  bị
  cần
  thiết
  về
  mọi
  mặt,
  nên
  về
  lâu
  dài,
  ta
  sẽ

  khả
  năng
  đánh
  thắng
  quân
  xâm
  lược.
  Khó
  khăn
  của
  ta
  là:
  Tương
  quan
  lực
  lượng
  quân
  sự
  yếu
  hơn
  địch.
  Ta
  bị
  bao
  vây
  bốn
  phía,
  chưa
  được
  nước
  nào
  công
  nhận,
  giúp
  đỡ.
  Còn
  quân
  Pháp
  lại


  khí
  tối
  tân,
  đã
  chiếm
  đóng
  được
  hai
  nước
  Lào,
  Campuchia

  một
  số
  nơi

  Nam
  Bộ
  Việt
  Nam,

  quân
  đội
  đứng
  chân
  trong
  những
  thành
  thị
  lớn

  Miền
  Bắc.

b.
Quá
trình
hình
thành

nội
dung
đường
lối
kháng
chiến


Ngay
sau
cách
mạng
tháng
Tám,
trong
chỉ
thị
“Kháng
chiến
kiến
quốc”
Đảng
ta
đã
khẳng
định
kẻ
thù
chính
của
dân
tộc
ta

thực
dân
Pháp
xâm
lược.
Trong
quá
trình
chỉ
đạo
cuộc
kháng
chiến

Nam
Bộ,
trung
ương
Đảng

Hồ
Chí
Minh
đã
chỉ
đạo
kết
hợp
đấu
tranh
chính
trị,
quân
sự
với
ngoại
giao
để
làm
thất
bại
âm
mưu
của
Pháp
định
tách
Nam
Bộ
ra
khỏi
Việt
Nam.


Ngày
19/10/1946
thường
vụ
trung
ương
Đảng
mở
Hội
nghị
Quân
sự
toàn
quốc
lần
thứ
nhất,
do
Tổng

thư
Trường
Chinh
chủ
trì.
Xuất
phát
từ
nhận
định
“không
sớm
thì
muộn,
Pháp
sẽ
đánh
mình

mình
cũng
nhất
định
phải
đánh
Pháp”.
Hội
nghị
đã
đề
ra
những
chủ
trương,
biện
pháp
cụ
thể
cả
về

tưởng

tổ
chức
để
quân
dân
cả
nước
sẵn
sàng
bước
vào
cuộc
chiến
đấu
mới.
Trong
chỉ
thị
Công
việc
khẩn
cấp
bây
giờ
ra
ngày
5/11/1946,
Chủ
tịch
Hồ
Chí
Minh
đã
nêu
lên
những
việc

tầm
chiến
lược,
toàn
cục
khi
bước
vào
cuộc
kháng
chiến

khẳng
định
lòng
tin
vào
thắng
lợi
cuối
cùng.


Đường
lối
toàn
quốc
kháng
chiến
của
Đảng
được
thể
hiện
qua
3
văn
kiện
chính
là:
Lời
kêu
gọi
toàn
quốc
kháng
chiến
của
Hồ
Chí
Minh
(20/12/1946),
Chỉ
thị
“Toàn
dân
kháng
chiến”
của
trung
ương
Đảng
(22/12/1946)

tác
phẩm
“Kháng
chiến
nhất
định
thắng
lợi”
của
đồng
chí
Trường
Chinh
(9/1947).

+
Mục
đích
kháng
chiến:

để
tiếp
tục
sự
nghiệp
cách
mạng
tháng
Tám,
đánh
thực
dân
Pháp
xâm
lược,
hoàn
thành
giải
phóng
dân
tộc,
giành
độc
lập

thống
nhất
thật
sự
cho
Tổ
quốc.

+
Tính
chất
kháng
chiến:
Cuộc
kháng
chiến
của
ta

chiến
tranh
nhân
dân,
chiến
tranh
chính
nghĩa.

vậy,
cuộc
kháng
chiến
của
ta

tính
chất
dân
tộc
giải
phóng

dân
chủ
mới.

+
Chính
sách
kháng
chiến:
“Liên
hiệp
với
dân
tộc
Pháp,
chống
phản
động
thực
dân
Pháp.
Đoàn
kết
với
Miên

Lào

những
dân
tộc
yêu
chuộng
tự
do,
hoà
bình.
Đoàn
kết
chặt
chẽ
toàn
dân,
thực
hiện
toàn
dân
kháng
chiến
…phải
tự
cấp,
tự
túc
về
mọi
mặt”.

+
Nhiệm
vụ
kháng
chiến:

Đánh
đuổi
thực
dân
Pháp
xâm
lược
để
giành
độc
lập

thống
nhất
thật
sự
cho
dân
tộc.

Trong
quá
trình
kháng
chiến
không
thể
không
thực
hiện
những
cải
cách
dân
chủ,
tiến
hành
từng
bước
chính
sách
ruộng
đất
của
Đảng
nhằm mục đích
bồi
dưỡng
sức
dân,
củng
cố
khối
liên
minh
công
nông,
phân
hoá

lập
kẻ
thù.

Không
chỉ
đấu
tranh
cho
ta

còn
bảo
vệ
hoà
bình
thế
giới.

+
Phương
châm
tiến
hành
kháng
chiến:
tiến
hành
cuộc
chiến
tranh
nhân
dân,
thực
hiện
kháng
chiến
toàn
dân,
toàn
diện,
lâu
dài,
dựa
vào
sức
mạnh

chính.

  Kháng
  chiến
  toàn
  dân:

  toàn
  dân
  đánh
  giặc,
  lấy
  lực
  lượng

  trang,

  ba
  thứ
  quân
  làm
  nòng
  cốt…
  “Bất
  kỳ
  đàn
  ông,
  đàn

  không
  chia
  tôn
  giáo,
  đảng
  phái,
  dân
  tộc,
  bất
  kỳ
  người
  già,
  người
  trẻ.
  Hễ

  người
  Việt
  Nam
  đứng
  lên
  đánh
  thực
  dân
  Pháp”,
  thực
  hiện
  mỗi
  người
  dân

  một
  chiến
  sỹ,
  mỗi
  làng
  xóm

  một
  pháo
  đài.

  Kháng
  chiến
  toàn
  diện:
  Đánh
  địch
  về
  mọi
  mặt
  chính
  trị,
  quân
  sự,
  kinh
  tế,
  văn
  hoá,
  ngoại
  giao.
  Trong
  đó:

Kháng
chiến
về
chính
trị:
Thực
hiện
đoàn
kết
toàn
dân,
tăng
cường
xây
dựng
Đảng,
chính
quyền,
những
đoàn
thể
nhân
dân;
đoàn
kết
với
Miên,
Lào

những
dân
tộc
yêu
chuộng
tự
do,
hoà
bình.

Kháng
chiến

quân
sự:
Thực
hiện

trang
toàn
dân,
xây
dựng
lực
lượng

trang
nhân
dân,
tiêu
diệt
địch,
giải
phóng
nhân
dân

đất
đai,
thực
hiện
du
kích
chiến
tiến
lên
vận
động
chiến,
đánh
chính
quy,

“triệt
để
dùng
du
kích,
vận
động
chiến.
Bảo
toàn
thực
lực,
kháng
chiến
lâu
dài….
vừa
đánh
vừa

trang
thêm,
vừa
đánh
vừa
đào
tạo
thêm
cán
bộ”.

Kháng
chiến
về
kinh
tế:
Phá
hoại
kinh
tế
địch
như
đường
giao
thông,
cầu,
cống,
xây
dựng
kinh
tế
tự
cung
tự
cấp,
tập
trung
phát
triển
nông
nghiệp,
thủ
công
nghiệp,
thương
nghiệp

công
nghiệp
quốc
phòng
theo
nguyên
tắc:
“Vừa
kháng
chiến
vừa
xây
dựng
đất
nước”.

Kháng
chiến
về
văn
hoá:
Xoá
bỏ
văn
hoá
thực
dân,
phong
kiến,
xây
dựng
nền
văn
hoá
dân
chủ
mới
theo
ba
nguyên
tắc:
dân
tộc,
khoa
học,
đại
chúng.

Kháng
chiến
về
ngoại
giao:
Thực
hiện
thêm
bạn
bớt
thù,
biểu
dương
thực
lực.
“Liên
hiệp
với
dân
tộc
Pháp,
chống
phản
động
thực
dân
pháp”,
sẵn
sàng
đàm
phán
nếu
Pháp
công
nhận
Việt
Nam
độc
lập.

  Kháng
  chiến
  lâu
  dài:

  để
  chống
  âm
  mưu
  đánh
  nhanh,
  thắng
  nhanh
  của
  Pháp,
  để

  thời
  gian
  để
  củng
  cố,
  xây
  dựng
  lực
  lượng,
  nhằm mục đích
  chuyển
  hoá
  tương
  quan
  lực
  lượng
  từ
  chỗ
  ta
  yếu
  hơn
  địch
  đến
  chỗ
  ta
  mạnh
  hơn
  địch,
  đánh
  thắng
  địch.

  Kháng
  chiến
  dựa
  sức
  mình

  chính,
  trước
  hết
  phải
  độc
  lập
  về
  đường
  lối
  chính
  trị,
  chủ
  động
  xây
  dựng

  phát
  triển
  thực
  lực
  của
  cuộc
  kháng
  chiến,
  đồng
  thời
  coi
  trọng
  viện
  trợ
  quốc
  tế.

  Triển
  vọng
  kháng
  chiến:
  Mặc

  lâu
  dài,
  gian
  khổ,
  khó
  khăn,
  tuy nhiên
  nhất
  định
  thắng
  lợi.

Đường
lối
kháng
chiến
của
Đảng
với
những
nội
dung

bản
như
trên

đúng
đắn

sáng
tạo,
vừa
kế
thừa
được
kinh
nghiệm
của
tổ
tiên,
đúng
với
những
nguyên

về
chiến
tranh
cách
mạng
của
chủ
nghĩa
Mác

Lênin,
vừa
phù
hợp
với
hoàn
cảnh
đất
nước
lúc
bấy
giờ.
Đường
lối
kháng
chiến
của
Đảng
được
công
bố
sớm
đã

tác
dụng
đưa
cuộc
kháng
chiến
từng
bước
đi
tới
thắng
lợi
vẻ
vang.

Thực
hiện
đường
lối
kháng
chiến
của
Đảng,
từ
năm
1947
đến
năm
1950,
Đảng
ta
chỉ
đạo
cuộc
chiến
đấu
giam
chân
địch
trong
những
đô
thị,
củng
cố
những
vùng
tự
do
lớn,
đánh
bại
cuộc
hành
quân
lớn
của
địch
lên
Việt
Bắc;
lãnh
đạo
đẩy
mạnh
xây
dựng
hậu
phương,
tìm
cách
chống
phá
thủ
đoạn
“lấy
chiến
tranh
nuôi
chiến
tranh,
dùng
người
Việt
đánh
người
Việt”
của
thực
dân
Pháp.
Thắng
lợi
của
chiến
dịch
Biên
giới
cuối
năm
1950
đã
giáng
một
đòn
nặng
nề
vào
ý
chí
xâm
lược
của
địch,
quân
ta
giành
được
quyền
chủ
động
chiến
lược
trên
chiến
trường
chính
Bắc
Bộ.


Đầu
năm
1951,
trước
tình
hình
thế
giới

cách
mạng
Đông
Dương

nhiều
chuyển
biến
mới.
Nước
ta
đã
được
những
nước

hội
chủ
nghĩa
công
nhận

đặt
quan
hệ
ngoại
giao.
Cuộc
kháng
chiến
của
nhân
dân
ba
nước
Đông
Dương
đã
giành
được
những
thắng
lợi
quan
trọng.
Song
lợi
dụng
tình
thế
khó
khăn
của
thực
dân
Pháp,
đế
quốc
Mỹ
đã
can
thiệp
trực
tiếp
vào
cuộc
chiến
tranh
Đông
Dương.
Điều
kiện
lịch
sử
đó
đã
đặt
ra
yêu
cầu
bổ
sung

hoàn
chỉnh
đường
lối
cách
mạng,
đưa
cuộc
chiến
tranh
đến
thắng
lợi.


Tháng
2/1951,
Đảng
cộng
sản
Đông
Dương
đã
họp
đại
hội
đại
biểu
lần
thứ
II
tại
Chiêm
Hoá

Tuyên
Quang.
Đại
hội
đã
nhất
trí
tán
thành
Báo
cáo
chính
trị
của
Ban
chấp
hành
Trung
ương
do
Chủ
tịch
Hồ
Chí
Minh
trình
bày

ra
Nghị
quyết
tách
Đảng
cộng
sản
Đông
Dương
thành
ba
đảng
cách
mạng
để
lãnh
đạo
cuộc
kháng
chiến
của
ba
dân
tộc
đi
đến
thắng
lợi.

Việt
Nam,
Đảng
ra
hoạt
động
công
khai
lấy
tên

Đảng
lao
động
Việt
Nam.
Báo
cáo
hoàn
thành
giải
phóng
dân
tộc,
phát
triển
dân
chủ
nhân
dân,
tiến
tới
chủ
nghĩa

hội
do
Tổng

thư
Trường
Chinh
trình
bày
tại
Đại
hội
của
Đảng
lao
động
Việt
Nam
đã
kế
thừa

phát
triển
đường
lối
cách
mạng
trong
cương
lĩnh
chính
trị
đầu
tiên
của
Đảng
thành
đường
lối
cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân.
Đường
lối
đó
được
phản
ánh
trong
chính
cương
của
Đảng
lao
động
Việt
Nam.

  Nội
  dung
  của
  Chính
  cương
  Đảng
  lao
  động
  Việt
  Nam.

+
Tính
chất

hội
Việt
Nam

ba
tính
chất:
Dân
chủ
nhân
dân
một
phần
thuộc
địa
nửa
phong
kiến.
Ba
tính
chất
đó
đang
đấu
tranh
lẫn
nhau,
nhưng
mâu
thuẫn
chủ
yếu
lúc
này

mâu
thuẫn
giữa
tính
chất
dân
chủ
nhân
dân

tính
chất
thuộc
địa.
Mâu
thuẫn
đó
đang
được
giải
quyết
trong
quá
trình
kháng
chiến
của
dân
tộc
Việt
Nam
chống
thực
dân
Pháp

can
thiệp
Mỹ.

+
Đối
tượng
cách
mạng
Việt
Nam

hai
đối
tượng:

•Đối
tượng
chính

chủ
nghĩa
đế
quốc
xâm
lược
cụ
thể
lúc
này

đế
quốc
Pháp

bọn
can
thiệp
Mỹ.

•Đối
tượng
phụ
hiện
nay

phong
kiến,
cụ
thể

phong
kiến
phản
động.

+
Nhiệm
vụ
cách
mạng:

•Đánh
đuổi
bọn
đế
quốc
xâm
lược,
giành
độc
lập

thống
nhất
thật
sự
cho
dân
tộc.

•Xoá
bỏ
những
di
tích
phong
kiến

nửa
phong
kiến,
làm
cho
người
cày

ruộng.

•Phát
triển
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân
gây

sở
cho
chủ
nghĩa

hội.

Ba
nhiệm
vụ
đó
khăng
khít
với
nhau.
Song
nhiệm
vụ
chính
trước
mắt

hoàn
thành
giải
phóng
dân
tộc.

+
Động
lực
của
cách
mạng
gồm:
Công
nhân,
nông
dân,
tiểu

sản,

sản
dân
tộc.
Ngoài
ra
còn

những
thân

(địa
chủ)
yêu
nước

tiến
bộ.
Những
giai
cấp,
tầng
lớp

phần
tử
đó
họp
lại
thành
nhân
dân,

nền
tảng

công
nông,
lao
động
trí
óc.
Giai
cấp
công
nhân

giai
cấp
lãnh
đạo
cách
mạng.

+
Sắp
xếp
loại
hình
cách
mạng:
Đảng
ta
căn
cứ
vào
3
loại
hình
cách
mạng
của
Lênin
(cách
mạng
giải
phóng
dân
tộc,
cách
mạng

sản
kiểu
mới

cách
mạng

sản)
gọi
cách
mạng
Việt
Nam

cách
mạng
dân
tộc,
dân
chủ,
nhân
dân.
Đồng
chí
Trường
Chinh
giải
thích:

Gọi

cách
mạng
dân
tộc


đánh
đổ
đế
quốc
giành
độc
lập
cho
dân
tộc.

Gọi

cách
mạng
dân
chủ


đánh
đổ
giai
cấp
phong
kiến
giành
lại
ruộng
đất
cho
nông
dân.

Gọi

cách
mạng
nhân
dân


do
nhân
dân
tiến
hành
cuộc
cách
mạng
ấy.

Đây

sự
bổ
sung

phát
triển

luận
cách
mạng
của
Đảng
ta
vào
học
thuyết
Mác-
Lênin

công
lao
to
lớn
thuộc
về
đồng
chí
Trường
Chinh.

+
Phương
hướng
tiến
lên
của
cách
mạng
dân
tộc,
dân
chủ,
nhân
dân:
Cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân
nhất
định
sẽ
tiến
lên
chủ
nghĩa

hội.
Đây

một
quá
trình
lâu
dài

đại
thể
trải
qua
ba
giai
đoạn:

•Giai
đoạn
thứ
nhất,
nhiệm
vụ
chủ
yếu

hoàn
thành
giải
phóng
dân
tộc.

•Giai
đoạn
thứ
hai,
nhiệm
vụ
chủ
yếu

xoá
bỏ
những
di
tích
phong
kiến

nửa
phong
kiến,
thực
hiện
triệt
để
người
cày

ruộng,
phát
triển
kỹ
nghệ,
hoàn
chỉnh
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân.

•Giai
đoạn
thứ
ba,
nhiệm
vụ
chủ
yếu

xây
dựng

sở
cho
chủ
nghĩa

hội,
tiến
lên
thực
hiện
chủ
nghĩa

hội

Ba
giai
đoạn
ấy
không
tách
rời
nhau,

mật
thiết
liên
hệ,
xen
kẽ
với
nhau.

+
Giai
cấp
lãnh
đạo

mục
tiêu
của
Đảng:
“Người
lãnh
đạo
cách
mạng

giai
cấp
công
nhân.
Đảng
lao
động
Việt
Nam

Đảng
của
giai
cấp
công
nhân

của
nhân
dân
lao
động
Việt
Nam.
Mục
đích
của
Đảng

phát
triển
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân,
tiến
lên
chế
độ

hội
chủ
nghĩa

Việt
Nam,
để
thực
hiện
tự
do,
hạnh
phúc
cho
giai
cấp
công
nhân,
nhân
dân
lao
động

tất
cả
những
dân
tộc
đa
số,
thiểu
số

Việt
Nam.

+
Chính
sách
của
Đảng:

15
chính
sách
lớn
nhằm mục đích
phát
triển
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân,
gây
mầm
mống
cho
chủ
nghĩa

hội

đẩy
mạnh
kháng
chiến
đến
thắng
lợi.

+
Quan
hệ
quốc
tế:
Việt
Nam
đứng
về
phe
hoà
bình

dân
chủ,
phải
tranh
thủ
sự
giúp
đỡ
của
những
nước

hội
chủ
nghĩa

nhân
dân
thế
giới,
của
Trung
Quốc,
Liên
Xô,
thực
hiện
đoàn
kết
Việt

Trungđoàn
kết
Việt

Miên

Lào.


Đường
lối,
chính
sách
của
Đảng
ta
đã
được
bổ
sung,
phát
triển
qua
những
hội
nghị
trung
ương
tiếp
theo.

+
Tại
HN
trung
ương
lần
thứ
nhất
(3

1951),
Đảng
ta
đã
nhấn
mạnh
chủ
trương
phải
tăng
cường
hơn
nữa
công
tác
chỉ
đạo
chiến
tranh,
củng
cố

gia
cường
quân
đội
chủ
lực,
củng
cố
bộ
đội
địa
phương

dân
quân
du
kích;
gia
cường
việc
lãnh
đạo
kinh
tế
tài
chính,
thực
hiện
việc
khuyến
khích,
giúp
đỡ

sản
dân
tộc
kinh
doanh

gọi
vốn
của

nhân
để
phát
triển
công
thương
nghiệp,
tích
cực
tham
gia
phong
trào
bảo
vệ
hoà
bình
thế
giới,
củng
cố
Đảng
về

tưởng,
chính
trị,
tổ
chức.

+
Nghị
quyết
HNTƯ
lần
thứ
hai
(họp
từ
27/9/1951
đến
ngày
5/10/1951),
đã
nêu
lên
chủ
trương
đẩy
mạnh
cuộc
kháng
chiến
trên

sở
thực
hiện
tốt
ba
nhiệm
vụ
lớn
là:


Ra
sức
tiêu
diệt
sinh
lực
địch,
tiến
tới
giành
ưu
thế
quân
sự.


Ra
sức
phá
âm
mưu
thâm
độc
của
địch

lấy
chiến
tranh
nuôi
chiến
tranh,
dùng
người
Việt
đánh
người
Việt.


Đẩy
mạnh
kháng
chiến

vùng
tạm
bị
chiếm,
củng
cố

phát
triển
sức
kháng
chiến
đoàn
kết.

+
Tại
HNTƯ
lần
thứ

(tháng
1

1953)
vấn
đề
cách
mạng
ruộng
đất
được
Đảng
tập
trung
nghiên
cứu,
kiểm
điểm

đề
ra
chủ
trương
thực
hiện
triệt
để
giảm
tô,
chuẩn
bị
tiến
tới
cải
cách
ruộng
đất.
Hội
nghị
cho
rằng,
muốn
kháng
chiến
hoàn
toàn
thắng
lợi,
dân
chủ
nhân
dân
thật
thà
thực
hiện,
thì
phải
thiết
thực
nâng
cao
quyền
lợi
kinh
tế

chính
trị
của
nông
dân,
phải
chia
ruộng
đất
cho
nông
dân.

+
HNTƯ
lần
thứ
năm
(11

1953),
Đảng
quyết
định
phát
động
quần
chúng
triệt
để
giảm


tiến
hành
cải
cách
ruộng
đất
trong
kháng
chiến.

3.
Kết
quả,
ý
nghĩa
lịch
sử,
nguyên
nhân
thắng
lợi

bài
học
kinh
nghiệm[sửa]

a.
Kết
quả

ý
nghĩa
lịch
sử

a1.
Kết
quả
của
việc
thực
hiện
đường
lối

Về
chính
trị:
Đảng
ra
hoạt
động
công
khai
đã

điều
kiện
kiện
toàn
tổ
chức,
tăng
cường
sự
lãnh
đạo
đối
với
cuộc
kháng
chiến.
Bộ
máy
chính
quyền
năm
cấp
được
củng
cố.
Mặt
trận
Liên
hiệp
quốc
dân
Việt
Nam
(Liên
Việt)
được
thành
lập.
Khối
đại
đoàn
kết
toàn
dân
phát
triển
lên
một
bước
mới.
Chính
sách
ruộng
đất
được
triển
khai,
từng
bước
thực
hiện
khẩu
hiệu
người
cày

ruộng.

Về
quân
sự:
Đến
cuối
năm
1952,
lực
lượng
chủ
lực
đã

sáu
đại
đoàn
bộ
binh,
một
đại
đoàn
công
binh

pháo
binh.
Thắng
lợi
những
chiến
dịch
Trung
Du.
Đường
18,

Nam
Ninh,
Hoà
Bình,
Tây
Bắc,
Thượng
Lào…đã
tiêu
diệt
được
nhiều
sinh
lực
địch,
giải
phóng
nhiều
vùng
đất
đai

dân
cư,
mở
rộng
vùng
giải
phóng
của
Việt
Nam

cho
cách
mạng
Lào….
Chiến
thắng
Điện
Biên
Phủ
ngày
7/5/1954
được
ghi
vào
lịch
sử
dân
tộc
ta
như
một
Bạch
Đằng
một
Chi
Lăng
hay
một
Đống
Đa
trong
thế
kỷ
XX

đi
vào
lịch
sử
thế
giới
như
một
chiến
công
hiển
hách,
báo
hiệu
sự
thắng
lợi
của
nhân
dân
những
dân
tộc
bị
áp
bức,
sự
sụp
đổ
của
chủ
nghĩa
thực
dân.

Về
ngoại
giao:
Với
phương
châm
kết
hợp
đấu
tranh
chính
trị,
quân
sự

ngoại
giao,
khi
biết
tin
Pháp

ý
định
đàm
phán,
thương
lượng
với
ta,
ngày
27-12-1953,
Ban

thư
ra
Thông

nêu
rõ:
“lập
trường
của
nhân
dân
Việt
Nam

kiên
quyết
kháng
chiến
đến
thắng
lợi
cuối
cùng.
Song
nhân
dân

Chính
phủ
ta
cũng
tán
thành
thương
lượng
nhằm mục đích
mục
đích
giải
quyết
hoà
bình
vấn
đề
Việt
Nam”.
Ngày
8-5-1954,
Hội
nghị
quốc
tế
về
chấm
dứt
chiến
tranh
Đông
Dương
chính
thức
khai
mạc

Giơnevơ
(Thuỵ
Sĩ).
Ngày
20-7-1954,
những
văn
bản
của
Hiệp
nghị
Giơnevơ
về
chấm
dứt
chiến
tranh,
lập
lại
hoà
bình

Đông
Dương
được

kết,
cuộc
kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp
xâm
lược
của
quân
dân
ta
kết
thúc
thắng
lợi.

a2.
Ý
nghĩa
lịch
sử

Đối
với
nước
ta,
việc
đề
ra

thực
hiện
thắng
lợi
đường
lối
kháng
chiến,
xây
dựng
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân
đã
làm
thất
bại
cuộc
chiến
tranh
xâm
lược
của
thực
dân
Pháp
được
đế
quốc
Mỹ
giúp
sức

mức
độ
cao,
buộc
chúng
phải
công
nhận
độc
lập,
chủ
quyền,
toàn
vẹn
lãnh
thổ
của
những
nước
Đông
Dương;
đã
làm
thất
bại
âm
mưu
mở
rộng

kéo
dài
chiến
tranh
của
đế
quốc
Mỹ,
kết
thúc
chiến
tranh
lập
lại
hoà
bình

Đông
Dương;
giải
phóng
hoàn
toàn
miền
Bắc,
tạo
điều
kiện
để
miền
Bắc
tiến
lên
chủ
nghĩa

hội
làm
căn
cứ
địa,
hậu
thuẫn
cho
cuộc
đấu
tranh

miền
Nam;
tăng
thêm
niềm
tự
hào
dân
tộc
cho
nhân
dân
ta

nâng
cao
uy
tín
của
Việt
Nam
trên
trường
quốc
tế.

Đối
với
quốc
tế,
thắng
lợi
đó
đã
cổ

mạnh
mẽ
phong
trào
giải
phóng
dân
tộc
trên
thế
giới,
mở
rộng
địa
bàn,
tăng
thêm
lực
lượng
cho
chủ
nghĩa

hội

cách
mạng
thế
giới;
cùng
với
nhân
dân
Lào

Campuchia
đập
tan
ách
thống
trị
của
chủ
nghĩa
thực
dân

trên
thế
giới,
trước
hết

hệ
thống
thuộc
địa
của
thực
phân
Pháp.

Đánh
giá
về
ý
nghĩa
lịch
sử
của
cuộc
kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp
xâm
lược,
Hồ
Chí
Minh
nói:
“Lần
đầu
tiên
trong
lịch
sử,
một
nước
thuộc
địa
nhỏ
yếu
đã
đánh
thắng
một
nước
thực
dân
hùng
mạnh.
Đó

một
thắng
lợi
vẻ
vang
của
nhân
dân
Việt
Nam,
đồng
thời
cũng

một
thắng
lợi
của
những
lực
lượng
hoà
bình,
dân
chủ


hội
chủ
nghĩa
trên
thế
giới”.

b.
Nguyên
nhân
thắng
lợi

bài
học
kinh
nghiệm

b1.
Nguyên
nhân
thắng
lợi

Thắng
lợi
của
cuộc
kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp

can
thiệp
Mỹ

kết
quả
tổng
hợp
của
nhiều
nguyên
nhân,
trong
đó
nổi
bật
là:sự
lãnh
đạo
vững
vàng
của
Đảng
với
đường
lối
kháng
chiến
đúng
đắn
đã
huy
động
được
sức
mạnh
toàn
dân
đánh
giặc;

sự
đoàn
kết
chiến
đấu
của
toàn
dân
tập
hợp
trong
mặt
trận
dân
tộc
thống
nhất
rộng
rãi

Mặt
trận
Liên
Việt,
được
xây
dựng
trên
nền
tảng
khối
liên
minh
công
nông

trí
thức
vững
chắc.lực
lượng

trang
gồm
ba
thứ
quân
do
Đảng
ta
trực
tiếp
lãnh
đạo
ngày
càng
vững
mạnh,
chiến
đấu
dũng
cảm,
mưu
lược,
tài
trí,

lực
lượng
quyết
định
tiêu
diệt
địch
trên
chiến
trường,
đè
bẹp
ý
chí
xâm
lược
của
địch,
giải
phóng
đất
đai
của
Tổ
quốc.chính
quyền
dân
chủ
nhân
dân,
của
dân,
do
dân


dân
được
giữ
vững,
củng
cố

lớn
mạnh,
làm
công
cụ
sắc
bén
tổ
chức
toàn
dân
kháng
chiến

xây
dựng
chế
độ
mới.sự
liên
minh
đoàn
kết
chiến
đấu
keo
sơn
giữa
ba
dân
tộc
Việt
Nam,
Lào,
Campuchia
cùng
chống
một
kẻ
thù
chung;
đồng
thời

sự
ủng
hộ,
giúp
đỡ
to
lớn
của
Trung
Quốc,
Liên
Xô,
những
nước

hội
chủ
nghĩa,
những
dân
tộc
yêu
chuộng
hoà
bình
trên
thế
giới,
kể
cả
nhân
dân
tiến
bộ
Pháp.

b2.
Bài
học
kinh
nghiệm

Trải
qua
quá
trình
lãnh
đạo,
tổ
chức
cuộc
kháng
chiến
kiến
quốc,
Đảng
ta
đã
tích
luỹ
được
nhiều
kinh
nghiệm
quan
trọng.

Thứ
nhất,
đề
ra
đường
lối
đúng
đắn

quán
triệt
sâu
rộng
đường
lối
đó
cho
toàn
Đảng,
toàn
quân,
toàn
dân
thực
hiện,
đó

đường
lối
chiến
tranh
nhân
dân,
kháng
chiến
toàn
dân,
toàn
diện,
lâu
dài
dựa
vào
sức
mình

chính.

Thứ
hai,
kết
hợp
chặt
chẽ,
đúng
đắn
nhiệm
vụ
chống
đế
quốc
với
nhiệm
vụ
chống
phong
kiến

xây
dựng
chế
độ
dân
chủ
nhân
dân,
gây
mầm
mống
cho
chủ
nghĩa

hội,
trong
đó
nhiệm
vụ
tập
trung
hàng
đầu

chống
đế
quốc,
giải
phóng
dân
tộc,
bảo
vệ
chính
quyền
cách
mạng.

Thứ
ba,
thực
hiện
phương
châm
vừa
kháng
chiến
vừa
xây
dựng
chế
độ
mới,
xây
dựng
hậu
phương
ngày
càng
vững
mạnh
để

tiềm
lực
mọi
mặt
đáp
ứng
yêu
cầu
ngày
càng
cao
của
cuộc
kháng
chiến.

Thứ
tư,
quán
triệt

tưởng
chiến
lược
kháng
chiến
gian
khổ

lâu
dài,
đồng
thời
tích
cực,
chủ
động
đề
ra

thực
hiện
phương
thức
tiến
hành
chiến
tranh

nghệ
thuật
quân
sự
sáng
tạo,
kết
hợp
đấu
tranh
quân
sự
với
đấu
tranh
ngoại
giao,
đưa
kháng
chiến
đến
thắng
lợi.

Thứ
năm,
tăng
cường
công
tác
xây
dựng
Đảng,
nâng
cao
sức
chiến
đấu

hiệu
lực
lãnh
đạo
của
Đảng
trong
chiến
tranh.

II.
Đường
lối
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước,
thống
nhất
tổ
quốc
(1954

1975)[sửa]

1.
Giai
đoạn
1954

1964[sửa]

a.
Bối
cảnh
lịch
sử
của
cách
mạng
Việt
Nam
sau
tháng
7/1954

Sau
Hiệp
định
Giơnevơ,
cách
mạng
Việt
Nam
vừa

những
thuận
lợi
mới,
vừa
đứng
trước
nhiều
khó
khăn,
phức
tạp.


Thuận
lợi:
Hệ
thống

hội
chủ
nghĩa
tiếp
tục
lớn
mạnh
cả
về
kinh
tế,
quân
sự,
khoa
học

kỹ
thuật,
nhất

của
Liên
Xô;
phong
trào
giải
phóng
dân
tộc
tiếp
tục
phát
triển

Châu
Á,
Châu
Phi

khu
vực
Mỹ
La
Tinh,
phong
trào
hoà
bình
dân
chủ
lên
cao

những
nước

bản;
miền
Bắc
hoàn
toàn
được
giải
phóng,
làm
căn
cứ
địa
chung
cho
cả
nước;
thế

lực
của
cách
mạng
đã
lớn
mạnh
hơn
sau
chín
năm
kháng
chiến;

ý
chí
độc
lập
thống
nhất
Tổ
quốc
của
nhân
dân
từ
Bắc
chí
Nam.


Khó
khăn:
Đế
quốc
Mỹ

tiềm
lực
kinh
tế,
quân
sự
hùng
mạnh,
âm
mưu
làm

chủ
thế
giới
với
những
chiến
lược
toàn
cầu
phản
cách
mạng;
thế
giới
bước
vào
thời
kỳ
chiến
tranh
lạnh,
chạy
đua

trang
giữa
hai
phe

hội
chủ
nghĩa


bản
chủ
nghĩa;
xuất
hiện
sự
bất
đồng
trong
hệ
thống

hội
chủ
nghĩa,
nhất

giữa
Liên


Trung
Quốc;
đất
nước
ta
bị
chia
làm
hai
miền,
kinh
tế
miền
Bắc
nghèo
nàn,
lạc
hậu,
miền
Nam
trở
thành
thuộc
địa
kiểu
mới
của
Mỹ

đế
quốc
Mỹ
trở
thành
kẻ
thù
trực
tiếp
của
nhân
dân
ta.

Đảng
lãnh
đạo
đồng
thời
hai
chiến
lược
cách
mạng

hai
miền
khác
nhau

đặc
điểm
lớn
nhất
của
cách
mạng
Việt
Nam
sau
tháng
7/1954.
Đặc
điểm
bao
trùm

những
thuận
lợi
khó
khăn
nêu
trên


sở
để
Đảng
ta
phân
tích,
hoạch
định
đường
lối
chiến
lược
chung
cho
cách
mạng
Việt
Nam
trong
giai
đoạn
mới.

b.
Quá
trình
hình
thành,
nội
dung

ý
nghĩa
của
đường
lối

b1.
Quá
trình
hình
thành

nội
dung
đường
lối


Tháng
9/1954
bộ
chính
trị
ra
nghị
quyết
về
tình
hình
mới,
nhiệm
vụ
mới

chính
sách
mới
của
Đảng.
Nghị
quyết
đã
chỉ
ra
những
đặc
điểm
chủ
yếu
của
tình
hình
trong
lúc
cách
mạng
Việt
Nam
bước
vào
một
giai
đoạn
mới
là:
từ
chiến
tranh
chuyển
sang
hoà
bình;
nước
nhà
tạm
chia
làm
hai
miền;
từ
nông
thôn
chuyển
vào
thành
thị;
từ
phân
tán
chuyển
đến
tập
trung.


Tại
HNTƯ
lần
thứ
bảy
(3/1955)

lần
thứ
tám
(8/1955)
trung
ương
Đảng
nhận
định:
muốn
chống
đế
quốc
Mỹ

tay
sai,
củng
cố
hoà
bình,
thực
hiện
thống
nhất
hoàn
thành
độc
lập

dân
chủ,
điều
cốt
lõi

phải
ra
sức
củng
cố
miền
Bắc,
đồng
thời
giữ
vững

đẩy
mạnh
cuộc
đấu
tranh
của
nhân
dân
miền
Nam.


Tháng
12/1957,
tại
HNTƯ
lần
thứ
13,
đường
lối
tiến
hành
đồng
thời
hai
chiến
lược
cách
mạng
được
xác
định:
“Mục
tiêu

nhiệm
vụ
cách
mạng
của
toàn
đảng,
toàn
dân
ta
hiện
nay
là:
củng
cố
miền
Bắc,
đưa
miền
Bắc
tiến
dần
lên
chủ
nghĩa

hội.
Tiếp
tục
đấu
tranh
để
thực
hiện
thống
nhất
nước
nhà
trên

sở
độc
lập

dân
chủ
bằng
phương
pháp
hoà
bình.


Tháng
1/1959
HNTƯ
lần
thứ
15
họp
bàn
về
cách
mạng
miền
Nam.
Sau
nhiều
lần
họp

thảo
luận,
Ban
chấp
hành
trung
ương
đã
ra
nghị
quyết
về
cách
mạng
miền
Nam.

+
Hội
nghị
xác
định
tính
chất

hội
miền
Nam
sau
1954


hội
thuộc
địa
kiểu
mới

nửa
phong
kiến.

+
Mâu
thuẫn

bản
của

hội
miền
Nam

mâu
thuẫn
giữa
nhân
dân
ta

miền
Nam
với
đế
quốc
Mỹ
xâm
lược

tay
sai
của
chúng.
Mâu
thuẫn
giữa
nhân
dân
miền
Nam

chủ
yếu

nông
dân
với
địa
chủ
phong
kiến.
Trong
hai
mâu
thuẫn
trên,
thì
mâu
thuẫn
chủ
yếu

miền
Nam

mâu
thuẫn
giữa
nhân
dân
ta

miền
Nam
với
đế
quốc
mỹ
xâm
lược
cùng
tập
đoàn
thống
trị
Ngô
Đình
Diệm

tay
sai
của
đế
quốc
Mỹ,
đại
diện
cho
bọn
địa
chủ
phong
kiến


sản
mại
bản
thân
Mỹ
phản
động
nhất.

+
Nhiệm
vụ
chiến
lược
của
cách
mạng
Việt
Nam:

•Cách
mạng

hội
chủ
nghĩa

miền
Bắc.

•Cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân

miền
Nam.

Hai
nhiệm
vụ
chiến
lược
đó
tuy
tính
chất
khác
nhau,
nhưng
quan
hệ
hữu

với
nhau
nhằm mục đích
phương
hướng
chung

giữ
vững
hoà
bình,
thực
hiện
thống
nhất
nước
nhà,
tạo
điều
kiện
thuận
lợi
để
đưa
cả
nước
Việt
Nam
tiến
lên
chủ
nghĩa

hội.

+
Nhiệm
vụ

bản
của
cách
mạng
miền
Nam
là:
đoàn
kết
toàn
dân,
kiên
quyết
đấu
tranh
chống
đế
quốc
Mỹ
xâm
lược,
đánh
đổ
tập
đoàn
thống
trị
độc
tài
Ngô
Đình
Diệm,
thành
lập
một
chính
quyền
liên
hiệp
dân
tộc
dân
chủ

miền
Nam,
thực
hiện
độc
lập
dân
tộc

những
quyền
tự
do
dân
chủ,
cải
thiện
đời
sống
nhân
dân,
giữ
vững
hoà
bình,
thực
hiện
thống
nhất
nước
nhà
trên

sở
độc
lập

dân
chủ,
tích
cực
góp
phần
bảo
vệ
hoà
bình

Đông
Nam
á

trên
thế
giới.

+
Con
đường
phát
triển

bản
của
cách
mạng
miền
Nam

khởi
nghĩa
giành
chính
quyền
về
tay
nhân
dân.
Đó

con
đường
lấy
sức
mạnh
của
quần
chúng,
dựa
vào
lực
lượng
chính
trị
của
quần
chúng

chủ
yếu,
kết
hợp
với
lực
lượng

trang
để
đánh
đổ
quyền
thống
trị
của
đế
quốc

phong
kiến,
dựng
lên
chính
quyền
thống
trị
của
đế
quốc

phong
kiến,
dựng
lên
chính
quyền
cách
mạng
của
nhân
dân.

+
Phương
pháp
cách
mạng:
Cần

sách
lược
lợi
dụng
mâu
thuẫn
trong
hàng
ngũ
kẻ
thù
phân
hoá
cao
độ
đế
quốc
Mỹ

tay
sai
của
chúng.
Sử
dụng,
kết
hợp
những
hình
thức
đấu
tranh
hợp
pháp,
nửa
hợp
pháp,
phối
hợp
chặt
chẽ
phong
trào

đô
thị
với
phong
trào
nông
thôn

vùng
căn
cứ.
Cần
kiên
quyết
giữ
vững
đường
lối
hoà
bình
thống
nhất
nước
nhà.
Đồng
thời
hội
nghị
dự
báo
đế
quốc
Mỹ

tên
đế
quốc
hiếu
chiến
nhất
cho
nên
trong
bất
kỳ
điều
kiện
nào,
cuộc
khởi
nghĩa
của
nhân
dân
miền
Nam

khả
năng
chuyển
thành
cuộc
đấu
tranh

trang
trường
kỳ

thắng
lợi
nhất
định
thuộc
về
ta.

+
Về
mặt
trận:
Hội
nghị
chủ
trương
cần

mặt
trận
dân
tộc
thống
nhất
riêng

miền
Nam

tính
chất,
nhiệm
vụ

thành
phần
thích
hợp
nhằm mục đích
tập
hợp
tất
cả
những
lực
lượng
chống
đế
quốc

tay
sai.

+
Về
vai
trò
của
Đảng
bộ
miền
Nam:
Hội
nghị
chỉ

sự
tồn
tại

trưởng
thành
của
Đảng
bộ
miền
Nam
dưới
chế
độ
độc
tài
phát
xít

một
yếu
tố
quyết
định
thắng
lợi
phong
trào
cách
mạng
miền
Nam.
Phải
củng
cố
Đảng
vững
mạnh
về
chính
trị,

tưởng,
tổ
chức,
đề
cao
công
tác

mật,
triệt
để
khả
năng
hoạt
động
hợp
pháp

nửa
hợp
pháp
để
che
dấu
lực
lượng
đề
phòng
sự
xâm
nhập
phá
hoại
của
bọn
gián
điệp

những
phần
tử
đầu
hàng,
phản
bội
chui
vào
phá
hoại
Đảng.

Nghị
quyết
hội
Nghị
lần
thứ
15

ý
nghĩa
lịch
sử
to
lớn,
chẳng
những
đã
mở
đường
cho
cách
mạng
miền
Nam
tiến
lên,

còn
thể
hiện

bản
lĩnh
độc
lập
tự
chủ,
sáng
tạo
của
Đảng
ta
trong
những
năm
tháng
khó
khăn
của
cách
mạng.

Quá
trình
đề
ra

chỉ
đạo
thực
hiện
những
nghị
quyết,
chủ
trương
nói
trên
chính

quá
trình
hình
thành
đường
lối
chiến
lược
chung
cho
cách
mạng
cả
nước,
được
hoàn
chỉnh
tại
Đại
hội
lần
thứ
III
của
Đảng.


Đại
hội
đại
biểu
toàn
quốc
lần
thứ
III
(9-1960)
tại

Nội
đã
xác
định:

+
Nhiệm
vụ
chung:
“Tăng
cường
đoàn
kết
toàn
dân,
kiên
quyết
đấu
tranh
giữ
vững
hoà
bình,
đẩy
mạnh
cách
mạng

hội
chủ
nghĩa

miền
Bắc,
đồng
thời
đẩy
mạnh
cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân

miền
Nam,
thực
hiện
thống
nhất
nước
nhà
trên

sở
độc
lập

dân
chủ,
xây
dựng
một
nước
Việt
Nam
hoà
bình,
thống
nhất,
độc
lập,
dân
chủ

giàu
mạnh,
thiết
thực
góp
phần
tăng
cường
phe

hội
chủ
nghĩa

bảo
vệ
hoà
bình

Đông
Nam
Á

thế
giới”.

+
Nhiệm
vụ
chiến
lược:
Cách
mạng
Việt
Nam
trong
giai
đoạn
hiện
tại

hai
nhiệm
vụ
chiến
lược:

•Một
là,
tiến
hành
cách
mạng

hội
chủ
nghĩa

miền
Bắc.

•Hai
là,
giải
phóng
miền
Nam
khỏi
ách
thống
trị
của
đế
quốc
Mỹ

bọn
tay
sai,
thực
hiện
thống
nhất
nước
nhà,
hoàn
thành
độc
lập

dân
chủ
trong
cả
nước.

+
Mục
tiêu
chiến
lược:
“Nhiệm
vụ
cách
mạng

miền
Bắc

nhiệm
vụ
cách
mạng

miền
Nam
thuộc
hai
chiến
lược
khác
nhau,
mỗi
nhiệm
vụ
nhằm mục đích
giải
quyết
yêu
cầu
cụ
thể
của
mỗi
miền
trong
hoàn
cảnh
nước
nhà
tạm
bị
chia
cắt.
Hai
nhiệm
vụ
đó
lại
nhằm mục đích
giải
quyết
mâu
thuẫn
chung
của
cả
nước
giữa
nhân
dân
ta
với
đế
quốc
Mỹ

bọn
tay
sai
của
chúng,
thực
hiện
mục
tiêu
chung
trước
mắt

hoà
bình
thống
nhất
Tổ
quốc”.

+
Mối
quan
hệ
của
cách
mạng
hai
miền:
Do
cùng
thực
hiện
một
mục
tiêu
chung
nên
“Hai
nhiệm
vụ
chiến
lược
ấy

quan
hệ
mật
thiết
với
nhau


tác
dụng
thúc
đẩy
lẫn
nhau”.

+
Vị
trí,
tác
dụng:

•Cách
mạng

hội
chủ
nghĩa

miền
Bắc

nhiệm
vụ
xây
dựng
tiềm
lực

bảo
vệ
căn
cứ
địa
của
cả
nước,
hậu
thuẫn
cho
cách
mạng
miền
Nam,
chuẩn
bị
cho
cả
nước
đi
lên
chủ
nghĩa

hội
về
sau,
nên
giữ
vai
trò
quyết
định
nhất
đối
với
sự
phát
triển
của
toàn
bộ
cách
mạng
Việt
Nam

đối
với
sự
nghiệp
thống
nhất
cả
nước.

•Cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân

miền
Nam
giữ
vai
trò
quyết
định
trực
tiếp
đối
với
sự
nghiệp
giải
phóng
miền
Nam
khỏi
ách
thống
trị
của
đế
quốc
Mỹtay
sai,
thực
hiện
hoà
bình
thống
nhất
nước
nhà,
hoàn
thành
cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân
trong
cả
nước.

+
Con
đường
thống
nhất
đất
nước:
Trong
khi
tiến
hành
đồng
thời
hai
chiến
lược
cách
mạng,
Đảng
kiên
trì
con
đường
hoà
bình
thống
nhất
theo
tinh
thần
Hiệp
nghị
Giơnevơ,
sẵn
sàng
thực
hiện
hiệp
thương
tổng
tuyển
cử
hoà
bình
thống
nhất
Việt
Nam,

đó

con
đường
tránh
được
sự
hao
tổn
xương
máu
cho
dân
tộc
ta

phù
hợp
với
xu
hướng
chung
của
thế
giới.
“Nhưng
chúng
ta
phải
luôn
luôn
nâng
cao
cảnh
giác,
sẵn
sàng
đối
phó
với
mọi
tình
thế.
Nếu
đế
quốc
Mỹ

bọn
tay
sai
của
chúng
liều
lĩnh
gây
ra
chiến
tranh
hòng
xâm
lược
miền
Bắc,
thì
nhân
dân
cả
nước
ta
sẽ
kiên
quyết
đứng
dậy
đánh
bại
chúng,
hoàn
thành
độc
lập

thống
nhất
Tổ
quốc”.

+
Triển
vọng
của
cách
mạng
Việt
Nam:
Cuộc
đấu
tranh
nhằm mục đích
thực
hiện
thống
nhất
nước
nhà

một
quá
trình
đấu
tranh
cách
mạng
gay
go,
gian
khổ,
phức
tạp

lâu
dài
chống
đế
quốc
Mỹtay
sai
của
chúng

miền
Nam.
Thắng
lợi
cuối
cùng
nhất
định
thuộc
về
nhân
dân
ta,
Nam
Bắc
nhất
định
sum
họp
một
nhà,
cả
nước
sẽ
đi
lên
chủ
nghĩa

hội.

b2.
Ý
nghĩa
của
đường
lối

Đường
lối
tiến
hành
đồng
thời

kết
hợp
chặt
chẽ
hai
chiến
lược
cách
mạng
do
Đại
hội
lần
thứ
III
của
Đảng
đề
ra

ý
nghĩa

luận

thực
tiễn
hết
sức
to
lớn.


Đường
lối
đó
thể
hiện

tưởng
chiến
lược
của
Đảng:
giương
cao
ngọn
cờ
độc
lập
dân
tộc

chủ
nghĩa

hội,
vừa
phù
hợp
với
miền
Bắc
vừa
phù
hợp
với
miền
Nam,
vừa
phù
hợp
với
cả
nước
Việt
Nam

phù
hợp
với
tình
hình
quốc
tế,
nên
đã
huy
động

kết
hợp
được
sức
mạnh
của
hậu
phương

tiền
tuyến,
sức
mạnh
cả
nước

sức
mạnh
của
ba
dòng
thác
cách
mạng
trên
thế
giới,
tranh
thủ
được
sự
đồng
tình
giúp
đỡ
của
cả
Liên


Trung
Quốc.
Do
đó
đã
tạo
ra
được
sức
mạnh
tổng
hợp
để
dân
tộc
ta
đủ
sức
đánh
thắng
đế
quốc
Mỹ
xâm
lược,
giải
phóng
miền
Nam,
thống
nhất
đất
nước.


Đặt
trong
bối
cảnh
Việt
Nam

quốc
tế
lúc
bấy
giờ,
đường
lối
chung
của
cách
mạng
Việt
Nam
đã
thể
hiện
tinh
thần
độc
lập,
tự
chủ

sáng
tạo
của
Đảng
ta
trong
việc
giải
quyết
những
vấn
đề
không

tiền
lệ
lịch
sử,
vừa
đúng
với
thực
tiễn
Việt
Nam,
vừa
phù
hợp
với
lợi
ích
của
nhân
loại

xu
thế
của
thời
đại.


Đường
lối
chiến
lược
chung
cho
cả
nước

đường
lối
cách
mạng

mỗi
miền


sở
để
Đảng
chỉ
đạo
quân
dân
ta
phấn
đấu
giành
được
những
thành
tựu
to
lớn
trong
xây
dựng
chủ
nghĩa

hội

miền
Bắc

đấu
tranh
thắng
lợi
chống
những
chiến
lược
chiến
tranh
của
đế
quốc
Mỹ

tay
sai

miền
Nam.

2.
Giai
đoạn
1965

1975[sửa]

a.
Bối
cảnh
lịch
sử

Từ
đầu
năm
1965,
để
cứu
vãn
nguy

sụp
đổ
của
chế
độ
Sài
Gòn

sự
phá
sản
của
chiến
lược
“Chiến
tranh
đặc
biệt”,
đế
quốc
Mỹ
ào
ạt
đưa
quân
Mỹ

quân
những
nước
chư
hầu
vào
miền
Nam,
tiến
hành
cuộc
“Chiến
tranh
cục
bộ”
với
quy

lớn;
đồng
thời
dùng
không
quân,
hải
quân
tiến
hành
cuộc
chiến
tranh
phá
hoại
đối
với
miền
Bắc.
Trước
tình
hình
đó,
Đảng
ta
đã
quyết
định
phát
động
cuộc
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước
trên
phạm
vi
toàn
quốc.


Thuận
lợi:
khi
bước
vào
cuộc
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước,
cách
mạng
thế
giới
đang

thế
tiến
công.

miền
Bắc,
kế
hoạch
5
năm
lần
thứ
nhất
đã
đạt

vượt
những
mục
tiêu
về
kinh
tế,
văn
hoá.
Sự
chi
viện
sức
người,
sức
của
của
miền
Bắc
cho
cách
mạng
miền
Nam
được
đẩy
mạnh
cả
theo
đường
bộ

đường
biển.


miền
Nam,
vượt
qua
những
khó
khăn
trong
những
năm
1961

1962,
từ
năm
1963,
cuộc
đấu
tranh
của
quân
dân
ta
đã

bước
phát
triển
mới.
Ba
công
cụ
của
“Chiến
tranh
đặc
biệt”
(ngụy
quân,
ngụy
quyền,
ấp
chiến
lược

đô
thị)
đều
bị
quân
dân
ta
tấn
công
liên
tục.
Đến
đầu
năm
1965,
chiến
lược
“Chiến
tranh
đặc
biệt”
của
đế
quốc
Mỹ
được
triển
khai
đến
mức
cao
nhất
đã

bản
bị
phá
sản.


Khó
khăn:
Sự
bất
đồng
giữa
Liên


Trung
Quốc
càng
trở
nên
gay
gắt

không

lợi
cho
cách
mạng
Việt
Nam.
Việc
đế
quốc
Mỹ
mở
cuộc
“Chiến
tranh
cục
bộ”,

ạt
đưa
quân
đội
viễn
chinh
Mỹ

những
nước
chư
hầu
vào
trực
tiếp
xâm
lược
miền
Nam
đã
làm
cho
tương
quan
lực
lượng
trở
nên
bất
lợi
cho
ta.

Tình
hình
đó
đặt
ra
yêu
cầu
mới
cho
Đảng
ta
trong
việc
xác
định
quyết
tâm

đề
ra
đường
lối
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước
nhằm mục đích
đánh
thắng
giặc
Mỹ
xâm
lược,
giải
phóng
miền
Nam,
thống
nhất
Tổ
quốc.

b.
Quá
trình
hình
thành,
nội
dung

ý
nghĩa
của
đường
lối

b1.
Quá
trình
hình
thành

nội
dung
đường
lối

Khi
đế
quốc
Mỹ
tiến
hành
chiến
lược
“Chiến
tranh
đặc
biệt”

miền
Nam,
những
hội
nghị
của
Bộ
Chính
trị
đầu
năm
1961

đầu
năm
1962
đã
nêu
chủ
trương
giữ
vững

phát
triển
thế
tiến
công

ta
đã
giành
được
sau
cuộc
“đồng
khởi”
năm
1960,
đưa
cách
mạng
miền
Nam
từ
khởi
nghĩa
từng
phần
phát
triển
thành
chiến
tranh
cách
mạng
trên
quy

toàn
miền.
Bộ
Chính
trị
chủ
trương
kết
hợp
khởi
nghĩa
của
quần
chúng
với
chiến
tranh
cách
mạng,
giữ
vững

đẩy
mạnh
đấu
tranh
chính
trị,
đồng
thời
phát
triển
đấu
tranh

trang
nhanh
lên
một
bước
mới,
ngang
tầm
với
đấu
tranh
chính
trị.
Thực
hành
kết
hợp
đấu
tranh
quân
sự

đấu
tranh
chính
trị
tuy nhiên
tuy nhiên,
đẩy
mạnh
đánh
địch
bằng
ba
mũi
giáp
công:
quân
sự,
chính
trị,
binh
vận.
Vận
dụng
phương
châm
đấu
tranh
phù
hợp
với
đặc
điểm
từng
vùng
chiến
lược:
rừng
núi,
đồng
bằng,
thành
thị.


Hội
nghị
Trung
ương
Đảng
lần
thứ
chín
(tháng
11

1963),
ngoài
việc
xác
định
đúng
đắn
quan
điểm
quốc
tế,
hướng
hoạt
động
đối
ngoại
vào
việc
kết
hợp
sức
mạnh
dân
tộc
với
sức
mạnh
thời
đại
để
đánh
Mỹ

thắng
Mỹ,
còn
quyết
định
nhiều
vấn
đề
quan
trọng
về
cách
mạng
miền
Nam.
Hội
nghị
tiếp
tục
khẳng
định
đấu
tranh
chính
trị,
đấu
tranh

trang
đi
đôi,
cả
hai
đều

vai
trò
quyết
định

bản,
đồng
thời
nhấn
mạnh
yêu
cầu
mới
của
đấu
tranh

trang.
Đối
với
miền
Bắc,
Hội
nghị
tiếp
tục
xác
định
trách
nhiệm

căn
cứ
địa,
hậu
phương
đối
với
cách
mạng
miền
Nam,
đồng
thời
nâng
cao
cảnh
giác,
triển
khai
mọi
mặt
sẵn
sàng
đối
phó
với
âm
mưu
đánh
phá
của
địch.


Trước
hành
động
gây
“Chiến
tranh
cục
bộ”

miền
Nam,
tiến
hành
chiến
tranh
phá
hoại
ra
miền
Bắc
của
đế
quốc
Mỹ,
Hội
nghị
Trung
ương
lần
thứ
11
(tháng
3

1965)

lần
thứ
12
(tháng
12

1965)
đã
tập
trung
đánh
giá
tình
hình

đề
ra
đường
lối
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước
trên
cả
nước.

+
Về
nhận
định
tình
hình

chủ
trương
chiến
lược:
Trung
ương
Đảng
cho
rằng
cuộc
“Chiến
tranh
cục
bộ”

Mỹ
đang
tiến
hành

miền
Nam
vẫn

một
cuộc
chiến
tranh
xâm
lược
thực
dân
mới,
buộc
phải
thực
thi
trong
thế
thua,
thế
thất
bại

bị
động,
cho
nên

chứa
đựng
đầy
mâu
thuẫn
về
chiến
lược.
Từ
sự
phân
tích

nhận
định
đó,
trung
ương
Đảng
quyết
định
phát
động
cuộc
kháng
chiến
chống
Mỹ
cứu
nước
trong
toàn
quốc,
coi
chống
Mỹ
cứu
nước

nhiệm
vụ
thiêng
liêng
của
cả
dân
tộc
từ
Nam
chí
Bắc.

+
Quyết
tâm

mục
tiêu
chiến
lược:
Nêu
cao
khẩu
hiệu
“Quyết
tâm
đánh
thắng
giặc
Mỹ
xâm
lược”,
“kiên
quyết
đánh
bại
cuộc
chiến
tranh
xâm
lược
của
đế
quốc
Mỹ
trong
bất
kỳ
tình
huống
nào,
để
bảo
vệ
miền
Bắc,
giải
phóng
miền
Nam,
hoàn
thành
cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
nhân
dân
trong
cả
nước,
tiến
tới
thực
hiện
hoà
bình
thống
nhất
nước
nhà”.

+
Phương
châm
chỉ
đạo
chiến
lược:
Tiếp
tục

đẩy
mạnh
cuộc
chiến
tranh
nhân
dân
chống
chiến
tranh
phá
hoại
của
Mỹ

miền
Bắc,
thực
hiện
kháng
chiến
lâu
dài,
dựa
vào
sức
mình

chính,
càng
đánh
càng
mạnh

cố
gắng
đến
mức
độ
cao,
tập
trung
lực
lượng
của
cả
hai
miền
để
mở
những
cuộc
tiến
công
lớn,
tranh
thủ
thời

giành
thắng
lợi
quyết
định
trong
thời
gian
tương
đối
ngắn
trên
chiến
trường
miền
Nam.

+

tưởng
chỉ
đạo

phương
châm
đấu
tranh

miền
Nam:
Giữ
vững

phát
triển
thế
tiến
công,
kiên
quyết
tiến
công

liên
tục
tiến
công.
“Tiếp
tục
kiên
trì
phương
châm
đấu
tranh
quân
sự
kết
hợp
với
đấu
tranh
chính
trị,
triệt
để
vận
dụng
ba
mũi
giáp
công”,
đánh
địch
trên
cả
ba
vùng
chiến
lược.
Trong
giai
đoạn
hiện
nay,
đấu
tranh
quân
sự

tác
dụng
quyết
định
trực
tiếp

giữ
một
vị
trí
ngày
càng
quan
trọng.

+Tư
tưởng
chỉ
đạo
đối
với
miền
Bắc:
Chuyển
hướng
xây
dựng
kinh
tế,
bảo
đảm
tiếp
tục
xây
dựng
miền
Bắc
vững
mạnh
về
kinh
tế

quốc
phòng
trong
điều
kiện

chiến
tranh,
tiến
hành
cuộc
chiến
tranh
nhân
dân
chống
chiến
tranh
phá
hoại
của
đế
quốc
Mỹ
để
bảo
vệ
vững
chắc
miền
Bắc

hội
chủ
nghĩa,
động
viên
sức
người
sức
của

mức
cao
nhất
để
chi
viện
cho
cuộc
chiến
tranh
giải
phóng
miền
Nam,
đồng
thời
tích
cực
chuẩn
bị
đề
phòng
để
đánh
bại
địch
trong
trường
hợp
chúng
liều
lĩnh
mở
rộng
“Chiến
tranh
cục
bộ”
ra
cả
nước.

+
Nhiệm
vụ

mối
quan
hệ
giữa
cuộc
chiến
đấu

hai
miền:
Trong
cuộc
chiến
tranh
chống
Mỹ
của
nhân
dân
cả
nước,
miền
Nam

tiền
tuyến
lớn,
miền
Bắc

hậu
phương
lớn.
Bảo
vệ
miền
Bắc

nhiệm
vụ
của
cả
nước,

miền
Bắc

hội
chủ
nghĩa

hậu
phương
vững
chắc
trong
cuộc
chiến
tranh
chống
Mỹ.
Phải
đánh
bại
cuộc
chiến
tranh
phá
hoại
của
đế
quốc
Mỹ

miền
Bắc

ra
sức
tăng
cường
lực
lượng
miền
Bắc
về
mọi
mặt
nhằm mục đích
đảm
bảo
chi
viện
đắc
lực
cho
miền
Nam
càng
đánh
càng
mạnh.
Hai
nhiệm
vụ
trên
đây
không
tách
rời
nhau,

mật
thiết
gắn

nhau.
Khẩu
hiệu
chung
của
nhân
dân
cả
nước
lúc
này

“Tất
cả
để
đánh
thắng
giặc
Mỹ
xâm
lược”.

b2.Ý
nghĩa
của
đường
lối

Đường
lối
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước
của
Đảng
được
đề
ra
tại
những
Hội
nghị
Trung
ương
lần
thứ
11

12

ý
nghĩa
hết
sức
quan
trọng:


Thể
hiện
quyết
tâm
đánh
Mỹ

thắng
Mỹ,
tinh
thần
cách
mạng
tiến
công,
tinh
thần
độc
lập
tự
chủ,
sự
kiên
trì
mục
tiêu
giải
phóng
miền
Nam,
thống
nhất
Tổ
quốc,
phản
ánh
đúng
đắn
ý
chí,
nguyện
vọng
chung
của
toàn
Đảng,
toàn
quân,
toàn
dân
ta.


Thể
hiện

tưởng
nắm
vững,
giương
cao
ngọn
cờ
độc
lập
dân
tộc

chủ
nghĩa

hội,
tiếp
tục
tiến
hành
đồng
thời

kết
hợp
chặt
chẽ
hai
chiến
lược
cách
mạng
trong
hoàn
cảnh
cả
nước

chiến
tranh

mức
độ
khác
nhau,
phù
hợp
với
thực
tế
đất
nước

bối
cảnh
quốc
tế.


Đó

đường
lối
chiến
tranh
nhân
dân,
toàn
dân,
toàn
diện,
lâu
dài,
dựa
vào
sức
mình

chính
được
phát
triển
trong
hoàn
cảnh
mới,
tạo
nên
sức
mạnh
mới
để
dân
tộc
ta
đủ
sức
đánh
thắng
giặc
Mỹ
xâm
lược.

3.
Kết
quả,
ý
nghĩa
lịch
sử,
nguyên
nhân
thắng
lợi

bài
học
kinh
nghiệm[sửa]

a.
Kết
quả

ý
nghĩa
lịch
sử

a1.
Kết
quảmiền
Bắc,
thực
hiện
đường
lối,
chủ
trương
của
Đảng,
sau
21
năm
nỗ
lực
phấn
đấu,
công
cuộc
xây
dựng
chủ
nghĩa

hội
đã
đạt
được
những
thành
tựu
đáng
tự
hào.
Một
chế
độ

hội
mới,
chế
độ

hội
chủ
nghĩa
bước
đầu
được
hình
thành.

chiến
tranh
ác
liệt,
bị
tổn
thất
nặng
nề
về
vật
chất,
thiệt
hại
lớn
về
người,
tuy nhiên
không

nạn
đói,
dịch
bệnh

sự
rối
loạn

hội.
Văn
hoá,

hội,
y
tế,
giáo
dục
không
những
được
duy
trì

còn

sự
phát
triển
mạnh.
Sản
xuất
nông
nghiệp
phát
triển,
công
nghiệp
địa
phương
được
tăng
cường.

Quân
dân
miền
Bắc
đã
đánh
thắng
cuộc
chiến
tranh
phá
hoại
của
đế
quốc
Mỹ,
điển
hình

trận
“Điện
Biên
Phủ
trên
không”
trên
bầu
trời

Nội,
Hải
Phòng
từ
18
đến
30/12/1972
(bắn
rơi
81
máy
bay
Mỹ,

34
B52,
bắt
43
giặc
lái
Mỹ).

Miền
Bắc
không
chỉ
chia
lửa
với
những
chiến
trường

còn
hoàn
thành
xuất
sắc
vai
trò
căn
cứ
địa
của
cách
mạng
cả
nước

nhiệm
vụ
hậu
phương
lớn
đối
với
chiến
trường
miền
Nam.miền
Nam,
với
sự
lãnh
đạo,
chỉ
đạo
đúng
đắn
của
Đảng,
quân
ta
đã
vượt
lên
mọi
gian
khổ
hy
sinh,
bền
bỉ

anh
dũng
chiến
đấu,
lần
lượt
đánh
bại
những
chiến
lược
chiến
tranh
xâm
lược
của
đế
quốc
Mỹ.
Trong
giai
đoạn
1954

1960
đã
đánh
bại
“Chiến
tranh
đơn
phương”
của


Ngụy,
đưa
cách
mạng
từ
thế
giữ
gìn
lực
lượng
sang
thế
tiến
công,
giai
đoạn
1961

1965
đã
giữ
vững

phát
triển
thế
tiến
công,
đánh
bại
chiến
lược
“Chiến
tranh
đặt
biệt”
của
Mỹ,
giai
đoạn
1965

1968
đã
đánh
bại
chiến
lược
“chiến
tranh
cục
bộ”
của
Mỹ

chư
hầu,
buộc
Mỹ
phải
xuống
thang
chiến
tranh,
chấp
nhận
ngồi
vào
bàn
đàm
phán
với
ta
tại
Pari;
giai
đoạn
1969

1975
đã
đánh
bại
chiến
lược
“Việt
Nam
hoá
chiến
tranh”
của
Mỹ

tay
sai

đỉnh
cao

Đại
thắng
Mùa
Xuân
1975
với
Chiến
dịch
Hồ
Chí
Minh
lịch
sử,
đập
tan
toàn
bộ
chính
quyền
địch,
buộc
chúng
phải
tuyên
bố
đầu
hàng

điều
kiện,
giải
phóng
hoàn
toàn
miền
Nam.

a2.
Ý
nghĩa
lịch
sử


Ý
nghĩa
lịch
sử
đối
với
nước
ta

đã
kết
thúc
thắng
lợi
21
năm
chiến
đấu
chống
đế
quốc
Mỹ
xâm
lược,
30
năm
chiến
tranh
cách
mạng
giải
phóng
dân
tộc
,
chấm
dứt
hơn
một
thế
kỷ
chống
chủ
nghĩa
thực
dân
kiểu


chủ
nghĩa
thực
dân
kiểu
mới,
giải
phóng
miền
Nam,
đưa
lại
độc
lập,
thống
nhất,
toàn
vẹn
lãnh
thổ
đất
nước;
hoàn
thành
cuộc
cách
mạng
dân
tộc
dân
chủ
trên
phạm
vi
cả
nước,
mở
ra
kỷ
nguyên
mới
cho
dân
tộc
ta,
kỷ
nguyên
cả
nước
hoà
bình,
thống
nhất,
cùng
chung
một
nhiệm
vụ
chiến
lược,
đi
lên
chủ
nghĩa

hội;
tăng
thêm
sức
mạnh
vật
chất,
tinh
thần,
thế

lực
cho
cách
mạng

dân
tộc
Việt
Nam,
để
lại
niềm
tự
hào
sâu
sắc

những
kinh
nghiệm
quý
cho
sự
nghiệp
dựng
nước

giữ
nước
giai
đoạn
sau;
góp
phần
quan
trọng
vào
việc
nâng
cao
uy
tín
của
Đảng

dân
tộc
Việt
Nam
trên
trường
quốc
tế.


Ý
nghĩa
đối
với
cách
mạng
thế
giới

đã
đập
tan
cuộc
phản
kích
lớn
nhất
của
chủ
nghĩa
đế
quốc
vào
chủ
nghĩa

hội

cách
mạng
thế
giới
kể
từ
sau
cuộc
Chiến
tranh
thế
giới
lần
thứ
hai,
bảo
vệ
vững
chắc
tiền
đồn
phía
Đông
Nam
Á
của
chủ
nghĩa

hội;
làm
phá
sản
những
chiến
lược
chiến
tranh
xâm
lược
của
đế
quốc
mỹ,
gây
tổn
thất
to
lớn

tác
động
sâu
sắc
đến
nội
tình
nước
Mỹ
trước
mắt

lâu
dài;
góp
phần
làm
suy
yếu
chủ
nghĩa
đế
quốc,
phá
vỡ
một
phòng
tuyến
quan
trọng
của
chúng

khu
vực
Đông
Nam
Á,
mở
ra
sự
sụp
đổ
không
thể
tránh
khỏi
của
chủ
nghĩa
thực
dân
mới,
cổ

mạnh
mẽ
phong
trào
đấu
tranh

mục
tiêu
độc
lập
dân
tộc,
dân
chủ
tự
do

hoà
bình
phát
triển
của
nhân
dân
thế
giới.

Đánh
giá
thắng
lợi
lịch
sử
của
sự
nghiệp
chống
Mỹ,
cứu
nước,
Báo
cáo
chính
trị
tại
Đại
hội
đại
biểu
toàn
quốc
lần
thứ
IV
của
Đảng
(tháng
12/1976)
khẳng
định:
“Năm
tháng
sẽ
trôi
qua,
nhưng
thắng
lợi
của
nhân
dân
ta
trong
sự
nghiệp
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước
mãi
mãi
được
ghi
vào
lịch
sử
dân
tộc
như
một
trong
những
trang
chói
lọi
nhất,
một
biểu
tượng
sáng
ngời
về
sự
toàn
thắng
của
chủ
nghĩa
anh
hùng
cách
mạng

trí
tuệ
con
người,

đi
vào
lịch
sử
thế
giới
như
một
chiến
công

đại
của
thế
kỷ
XX,
một
sự
kiện

tầm
quan
trọng
quốc
tế
to
lớn


tính
thời
đại
sâu
sắc”.

b.
Nguyên
nhân
thắng
lợi

bài
học
kinh
nghiệm

b1.Nguyên
nhân
thắng
lợi

Thắng
lợi
của
sự
nghiệp
chống
Mỹ,
cứu
nước

kết
quả
tổng
hợp
của
nhiều
nguyên
nhân,
trong
đó
quan
trọng
nhất
là:


Sự
lãnh
đạo
đúng
đắn
của
Đảng
Cộng
sản
Việt
Nam,
người
đại
biểu
trung
thành
cho
những
lợi
ích
sống
còn
của
cả
dân
tộc
Việt
Nam,
một
Đảng

đường
lối
chính
trị,
đường
lối
quân
sự
độc
lập,
tự
chủ,
sáng
tạo.


Cuộc
chiến
đấu
đầy
gian
khổ
hy
sinh
của
nhân
dân

quân
đội
cả
nước,
đặc
biệt

của
cán
bộ,
chiến


hàng
chục
triệu
đồng
bào
yêu
nước

miền
Nam
ngày
đêm
đối
mặt
với
quân
thù,
xứng
đáng
với
danh
hiệu
“Thành
đồng
Tổ
quốc”.


Công
cuộc
xây
dựng

bảo
vệ
hậu
phương
miền
Bắc

hội
chủ
nghĩa
của
đồng
bào

chiến

miền
Bắc,
một
hậu
phương
vừa
chiến
đấu
vừa
xây
dựng,
hoàn
thành
xuất
sắc
nghĩa
vụ
của
hậu
phương
lớn,
hết
lòng
hết
sức
chi
viện
cho
tiền
tuyến
lớn
miền
Nam
đánh
thắng
giặc
Mỹ
xâm
lược.


Tình
đoàn
kết
chiến
đấu
của
nhân
dân
ba
nước
Việt
Nam,
Lào,
Campuchia

sự
ủng
hộ,
sự
giúp
đỡ
to
lớn
của
những
nước

hội
chủ
nghĩa
anh
em,
sự
ủng
hộ
nhiệt
tình
của
chính
phủ

nhân
dân
tiến
bộ
trên
toàn
thế
giới
kể
cả
nhân
dân
tiến
bộ
Mỹ.

b2.
Bài
học
kinh
nghiệm

Thắng
lợi
của
cuộc
kháng
chiến
chống
Mỹ,
cứu
nước
đã
để
lại
cho
Đảng
ta
nhiều
bài
học
kinh
nghiệm

giá
trị

luận

thực
tiễn
sâu
sắc.

Một
là,
đề
ra

thực
hiện
đường
lối
giương
cao
ngọn
cờ
độc
lập
dân
tộc

chủ
nghĩa

hội
nhằm mục đích
huy
động
sức
mạnh
toàn
dân
đánh
Mỹ,
cả
nước
đánh
Mỹ.
Đường
lối
đó
thể
hiện
ý
chí

nguyện
vọng
thiết
tha
của
nhân
dân
miền
Bắc,
nhân
dân
miền
Nam,
của
cả
dân
tộc
Việt
Nam,
phù
hợp
với
những
trào
lưu
của
cách
mạng
thế
giới,
nên
đã
động
viên
đến
mức
cao
nhất
lực
lượng
của
toàn
dân
tộc,
kết
hợp
sức
mạnh
của
tiền
tuyến
lớn
với
hậu
phương
lớn,
kết
hợp
sức
mạnh
của
nhân
dân
ta
với
sức
mạnh
của
thời
đại,
tạo
nên
sức
mạnh
tổng
hợp
để
chiến
đấu

chiến
thắng
giặc
Mỹ
xâm
lược.

Hai
là,
tin
tưởng
vào
sức
mạnh
của
dân
tộc,
kiên
định

tưởng
chiến
lược
tiến
công,
quyết
đánh

quyết
thắng
đế
quốc
Mỹ
xâm
lược.

tưởng
đó

một
nhân
tố
hết
sức
quan
trọng
để
hoạch
định
đúng
đắn
đường
lối,
chủ
trương,
biện
pháp
đánh
Mỹ,
nhân
tố
đưa
cuộc
chiến
đấu
của
dân
tộc
ta
đi
tới
thắng
lợi.

Ba
là,
thực
hiện
chiến
tranh
nhân
dân,
tìm
ra
phương
pháp
đấu
tranh
đúng
đắn,
sáng
tạo.
Để
chống
lại
kẻ
địch
xâm
lược
hùng
mạnh,
phải
thực
hiện
chiến
tranh
nhân
dân.
Đồng
thời
phải
chú
trọng
tổng
kết
thực
tiễn
để
tìm
ra
phương
pháp
đấu
tranh,
phương
pháp
chiến
đấu
đúng
đắn,
linh
hoạt,
sáng
tạo.

Bốn
là,
trên

sở
đường
lối,
chủ
trương
chiến
lược
chung
đúng
đắn
phải

công
tác
tổ
chức
thực
hiện
giỏi,
năng
động,
sáng
tạo
của
những
cấp
bộ
đảng
trong
quân
đội,
của
những
ngành,
những
địa
phương,
thực
hiện
phương
châm
giành
thắng
lợi
từng
bước
để
đi
đến
thắng
lợi
hoàn
toàn.

Năm
là,
phải
hết
sức
coi
trọng
công
tác
xây
dựng
Đảng,
xây
dựng
lực
lượng
cách
mạng

cả
hậu
phương

tiền
tuyến;
phải
thực
hiện
liên
minh
ba
nước
Đông
Dương

tranh
thủ
tối
đa
sự
đồng
tình,
ủng
hộ
ngày
càng
to
lớn
của
những
nước

hội
chủ
nghĩa,
của
nhân
dân

chính
phủ
những
nước
yêu
chuộng
hoà
bình

công

trên
thế
giới.


Mục
lục

Chương
mở
đầu

Chương
I:
Sự
ra
đời
của
Đảng
CS
VN

cương
lĩnh
chính
trị
đầu
tiên
của
Đảng

Chương
II:
Đường
lối
đấu
tranh
giành
chính
quyền
(1930

1945)


Chương
III:
Đường
lối
kháng
chiến
chống
thực
dân
Pháp

đế
quốc
Mỹ
xâm
lược
(1945-1975)

Chương
IV:
Đường
lối
công
nghiệp
hóa

Chương
V:
Đường
lối
xây
dựng
nền
kinh
tế
thị
trường
định
hướng
XHCN

Chương
VI:
Đường
lối
xây
dựng
hệ
thống
chính
trị

Chương
VII:
Đường
lối
xây
dựng
phát
triển
nền
văn
hóa

giải
quyết
những
vấn
đề

hội

Chương
VIII:
Đường
lối
đối
ngoại

Xem thêm link đến trang này.

4063

Clip Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đường #lối #kháng #chiến #chống #Mỹ #cứu #nước #của #Đảng