Thủ Thuật về Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? được Update vào lúc : 2022-01-23 09:01:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cương lĩnh năm 1930 của Đảng đã nhấn mạnh yếu tố tiềm năng giành độc lập dân tộc bản địa và giành cơ quan ban ngành thường trực. Chủ trương này đã được thể nghiệm trong cao trào cách mạng 1930-1931 và Xôviết Nghệ – Tĩnh. Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ I (tháng 3-1935) tiếp tục để ra tiềm năng đó. Phong trào đấu tranh dân chủ (1936-1939) cũng đưa ra tiềm năng trực tiếp giành cơ quan ban ngành thường trực. Trong cao trào 1939-1945, yếu tố giành độc lập, giành cơ quan ban ngành thường trực được nêu lên trực tiếp. Mục tiêu giành cơ quan ban ngành thường trực nêu lên trong toàn cảnh quốc tế và trong nước chuyển biến mau lẹ. Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (tháng 7-1935), phân tích rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn chủ nghĩa phátxít, những đảng phải có sự chuyển hướng chỉ huy. Chủ nghĩa phátxít Ra đời tiến công trào lưu dân chủ, hoà bình toàn thế giới, tiềm năng tiêu diệt Liên Xô và chủ nghĩa xã hội toàn thế giới của chúng ngày càng lộ rõ. Ngày 1-9-1939, phátxít Đức tiến công Ba Lan. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ Giai đoạn từ thời điểm ngày một-9- 1939 đến ngày 22-6-1941. cuộc trận chiến tranh mang tính chất chất chất đế quốc chủ nghĩa, trận chiến tranh giữa đế quốc với đế quốc (Đức, Italia, Nhật và Anh. Pháp. Mỹ). Từ ngày 22-6-1941 đến ngày 2-9-1945. trình làng cuộc trận chiến tranh Một trong những thế lực phátxít như Đức. Italia. Nhật với những lực lượng Đồng minh gồm Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và những lực lượng chống phátxít. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa của Việt Nam đứng về phe Đồng minh chống phátxít. Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương: phátxít Nhật tăng cường xâm lược Trung Quốc (1931 – 1937) nhân dân Trung Quốc kháng chiến chống Nhật. Phátxít Nhật xâm chiếm những nước châu Á. Chiến tranh châu Á – Thái Bình Dương ngày càng mở rộng, ác liệt. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai ảnh hưởng thâm thúy đến tình hình Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng: Thực dân Pháp phátxít hóa cỗ máy thống trị, chúng ban bố lệnh tổng động viên, thực thi chủ trương kinh tế tài chính chỉ huy” thực ra là vơ vét sức người và sức của để phục vụ cho trận chiến trạnh đế quốc. Chúng thủ tiêu mọi quyền dân số, dân chủ rất ít mà nhân dân ta giành được trong thời kỳ 1936 – 1939, thẳng tay đàn áp trào lưu cách mạng, tiến công Đảng Cộng sản Đông Dương và những tổ chức triển khai quần chúng do Đảng lãnh đạo. Đảng chủ trương nhanh gọn rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, chuyển trọng tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí về địa phận nông thôn.

Cương lĩnh năm 1930 của Đảng đã nhấn mạnh yếu tố tiềm năng giành độc lập dân tộc bản địa và giành cơ quan ban ngành thường trực. Chủ trương này đã được thể nghiệm trong cao trào cách mạng 1930-1931 và Xôviết Nghệ – Tĩnh. Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ I (tháng 3-1935) tiếp tục để ra tiềm năng đó. Phong trào đấu tranh dân chủ (1936-1939) cũng đưa ra tiềm năng trực tiếp giành cơ quan ban ngành thường trực. Trong cao trào 1939-1945, yếu tố giành độc lập, giành cơ quan ban ngành thường trực được nêu lên trực tiếp. Mục tiêu giành cơ quan ban ngành thường trực nêu lên trong toàn cảnh quốc tế và trong nước chuyển biến mau lẹ. Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (tháng 7-1935), phân tích rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn chủ nghĩa phátxít, những đảng phải có sự chuyển hướng chỉ huy. Chủ nghĩa phátxít Ra đời tiến công trào lưu dân chủ, hoà bình toàn thế giới, tiềm năng tiêu diệt Liên Xô và chủ nghĩa xã hội toàn thế giới của chúng ngày càng lộ rõ. Ngày 1-9-1939, phátxít Đức tiến công Ba Lan. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ Giai đoạn từ thời điểm ngày một-9- 1939 đến ngày 22-6-1941. cuộc trận chiến tranh mang tính chất chất chất đế quốc chủ nghĩa, trận chiến tranh giữa đế quốc với đế quốc (Đức, Italia, Nhật và Anh. Pháp. Mỹ). Từ ngày 22-6-1941 đến ngày 2-9-1945. trình làng cuộc trận chiến tranh Một trong những thế lực phátxít như Đức. Italia. Nhật với những lực lượng Đồng minh gồm Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và những lực lượng chống phátxít. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa của Việt Nam đứng về phe Đồng minh chống phátxít. Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương: phátxít Nhật tăng cường xâm lược Trung Quốc (1931 – 1937) nhân dân Trung Quốc kháng chiến chống Nhật. Phátxít Nhật xâm chiếm những nước châu Á. Chiến tranh châu Á – Thái Bình Dương ngày càng mở rộng, ác liệt. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai ảnh hưởng thâm thúy đến tình hình Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng: Thực dân Pháp phátxít hóa cỗ máy thống trị, chúng ban bố lệnh tổng động viên, thực thi chủ trương kinh tế tài chính chỉ huy” thực ra là vơ vét sức người và sức của để phục vụ cho trận chiến trạnh đế quốc. Chúng thủ tiêu mọi quyền dân số, dân chủ rất ít mà nhân dân ta giành được trong thời kỳ 1936 – 1939, thẳng tay đàn áp trào lưu cách mạng, tiến công Đảng Cộng sản Đông Dương và những tổ chức triển khai quần chúng do Đảng lãnh đạo. Đảng chủ trương nhanh gọn rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, chuyển trọng tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí về địa phận nông thôn.

Khi Nhật xâm lược Đông Dương (tháng 9-1940), hàng ngũ quân địch ở Đông Dương tăng thêm, ách áp bức và xích míc dân tộc bản địa càng trở nên nặng nề. Nhân dân Đông Dương chịu cảnh một cổ hai tròng (Pháp – Nhật), chúng câu kết với nhau chống phá cách mạng.

Đối với Pháp: tháng 6 – 1940, nước Pháp rơi vào tay phátxít Đức. Đảng Cộng sản Pháp và những lực lượng dân chủ tiến bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống phátxít Đức. Chính giới Pháp bị phân hoá: một lực lượng triệu tập xung quanh Đờ Gôn (phái Đờ Gôn) thống phátxít một lực lượng triệu tập xung quanh Pêtanh làm tay sai cho Đức ở Đông Dương cũng luôn có thể có hai phái: phái Đờ Gôn và phái Pêtanh.

Sau khi xâm chiếm Việt Nam và Đông Dương, phátxít Nhật từng bước gạt bỏ ảnh hưởng của Pháp ở Đông Dương và đỉnh điểm là tiến hành thay máu chính quyền gạt bỏ Pháp (ngày 9-3-1945).

Trước yên cầu của tình hinh cách mạng, trước sự việc đàn áp quyết liệt của quân địch, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra với những quy mô rất khác nhau, có cuộc đấu tranh nổ ra ở quy mô lớn (khởi nghĩa Bắc Sơn (tháng 9-1940), khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 11-1940), cuộc binh biến Đô Lương (tháng 1-1941), không riêng gì có đấu tranh chính trị mà cả đấu tranh vũ trang. Những cuộc đấu tranh ấy tuy thất bại nhưng nó phản ánh ý chí đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta, Đảng phái tóm gọn được để sở hữu sự lãnh đạo kịp thời. “Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu tranh đấu bằng võ lực của những dân tộc bản địa ở một nước Đông Dương”.

Mặc dù thực dân Pháp đàn áp quyết liệt, nhưng do chuyển hướng kịp thời về phường pháp và địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí nên lực lượng lãnh đạo cách mạng cơ bản vẫn được bảo toàn và tăng trưởng.

Những năm 1938-1939, từ Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc theo dõi và chỉ huy sát sao cách mạng trong nước. Cuối năm 1940, tại biên giới Việt – Trung, Người đã mở lớp đào tạo và giảng dạy Hàng trăm cán bộ cách mạng. Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định hành động trở về Tổ quốc cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Trước biến chuyển của tình hình toàn thế giới và trong nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị tháng 11-1939 tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do đồng chí Nguyễn Văn Cừ – Tổng Bí thư của Đảng chủ trì; Hội nghị Trung ương tháng 11-1940 tại Đình Bảng, Từ Sơn (Bắc Ninh) do đồng chí Trường Chinh chủ trì và Hội nghị Trung ương lần thứ tám (tháng 5-1941) tại Khuổi Nậm, Pác Bó (Cao Bằng) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, ghi lại sự hoàn hảo nhất đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, đường lối đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực của Đảng.

Trên cơ sở phân tích yêu cầu bức thiết của trào lưu cách mạng trong nước và nhận định kĩ năng diễn biến của Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tương hỗ update, tăng trưởng những nội dung cơ bản trong đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa.

1. Nêu cao tiềm năng giành độc lập, giành cơ quan ban ngành thường trực, đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, trách nhiệm chống phong kiến và những yêu cầu dân chủ khác phải rải ra thực thi từng bước, phục vụ trách nhiệm chống đế quốc. Khẩu hiệu thời gian hiện nay là “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”.

Trên cơ sở phân tích những xích míc trong xã hội Việt Nam, Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 xác lập xích míc nóng giãy thời gian hiện nay là xích míc giữa đế quốc với những dân tộc bản địa Đông Dương, vì vậy: “bước đường sống sót của những dân tộc bản địa Đông Dương không hề tồn tại con phố nào khác hơn là con phố đánh đổ đế quốc Pháp, chống toàn bộ ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”.

Hội nghị Trung ương tháng 11-1940 tiếp tục xác lập quan điểm giải phóng dân tộc bản địa và xác lập: “Đảng phải sẵn sàng sẵn sàng để gánh lấy cái thiên chức thiêng liêng lãnh đạo những dân tộc bản địa bị áp bức Đông Dương vũ trang bạo dộng giành lấy quyền tự do, độc lập”.

Phát triển tư tưởng của Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 và tháng 11-1940, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (tháng 5- 1941) xác lập: “Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa, giành độc lập cho giang sơn là trách nhiệm trước tiên cùa Đảng ta. Đảng xác lập chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thay bằng khẩu hiệu tịch ký ruộng đất của đế quốc Pháp và của những địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc bản địa. Hội nghị nhấn mạnh yếu tố phải để quyền lợi của dân tộc bản địa lên trên quyền lợi của giai cấp, bộ phận: “Trong thời gian hiện nay quyền lợi của hộ phận, của giai cấp phải để dưới sự sinh tử, tồn vong của vương quốc, của dân tộc bản địa. Trong thời gian hiện nay nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc bản địa thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của cục phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”

2. Xây dựng lực lượng cách mạng của quần chúng nhân dân tập hợp trong Mật trận Việt Minh và những đoàn thể cứu quốc.

Lực lượng chính trị của quần chúng được tập hợp trong Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất tạo ra lực lượng chính trị hùng hậu. Hội nghị Trung ương lần thứ tám quyết định hành động xây dựng một mặt trận lấy tên là Việt Nam độc lập liên minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục đích tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa. Mục tiêu chung là giành độc lập dân tộc bản địa, cứu quốc nên tập hợp trong Mặt trận Việt Minh là những đoàn thể mang tên Cứu quốc (Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thiếu niên cứu quốc…) để vận động mọi người dân yêu nước không phân biệt những thành phần giai cấp, lứa tuổi, đoàn kết thống nhất dưới sự Lãnh đạo của Đảng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. Mặt trận Việt Minh là hình ảnh một khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, là linh hồn, ngọn cờ tập hợp quần chúng khởi nghĩa thắng lợi.

Mặt trận Việt Minh xử lý và xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ của dân tộc bản địa Việt Nam chứ không phải mặt trận chung của Đông Dương, vì thế nó khơi dậy mạnh mẽ và tự tin tinh thần dân tộc bản địa của từng người Việt Nam. Mặt trận Việt Minh hình thành về mặt tổ chức triển khai, là khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai từ Trung ương đến cơ sở nên đã phát huy sức mạnh ở chính tổ chức triển khai đó. Hội nghị Trung ương tháng 2- 1943 tại Võng La (Đông-Anh – Tp Hà Nội Thủ Đô) quyết định hành động đẩy nhanh sự tăng trưởng của Mặt trận Việt Minh.

3. Xây dựng, tăng trưởng lực lượng vũ trang và vị trí căn cứ địa cách mạng, chú trọng đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa, đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi.

Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 quyết định hành động xúc tiến sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa, nhấn mạnh yếu tố trách nhiệm chính trị của công tác thao tác quần chúng thời gian hiện nay là dự bị Đk bước tới bạo động làm cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Sau khởi nghĩa Bắc Sơn đội du kích Bắc Sơn Ra đời, vị trí căn cứ địa Bắc Sơn – Vũ Nhai do Thường vụ Trung ương chỉ huy được hình thành. Hội nghị Trung ương tháng 11- 1940 duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, lực lượng vũ trang Bắc Sơn tăng trưởng thành những trung đội Cứu quốc quân. Tại Cao Bằng, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng ngày 22-12-1944. Căn cứ địa Cao Bằng do Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lãnh đạo. Đến năm 1943 vị trí căn cứ địa Bắc Sơn – Vũ Nhai tiếp nối đuôi nhau với vị trí căn cứ địa Cao Bằng. Hội nghị quân sự chiến lược cách mạng Bắc Kỳ từ thời điểm ngày 13 đến ngày 20-4-1945 tại Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã quyết định hành động lập chiến khu trong toàn nước, nối liên lạc Một trong những chiến khu Bắc,Trung, Nam. Xây dựng những vị trí căn cứ địa kháng Nhật ở những nơi có Đk. Hội nghị quyết dịnh thống nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân và những lực lượng vũ trang cách mạng khác thành Việt Nam giải phóng quân. Đầu tháng 5-1945, Hồ Chí Minh về Tuyên Quang, Người chọn Tân Trào làm vị trí căn cứ để chỉ huy cách mạng toàn nước. Ngày 4-6- 1945, Khu giải phóng Việt Bắc được xây dựng gồm có sáu tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang). Khu giải phóng trở thành vị trí căn cứ địa của cá nước.

Xác định hình thức, phương thức đấu tranh: tư tưởng chỉ huy: đi từ khởi nghĩa từng phần, giành thắng lợi bộ phận tiến lên tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước được Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 đưa ra và Hội nghị Trung ương lần thứ tám tháng (5-1941) xác lập: “sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa là trách nhiệm TT của Đảng ta và dân ta trong quy trình hiện tại”. Hội nghị Trung ương lần thứ tám xác lập phương châm và hình thái khởi nghĩa ở việt nam: “Phải luôn luôn sẵn sàng sẵn sàng một lực lượng sẵn sàng, nhằm mục đích vào thời cơ thuận tiện hơn hết mà đánh lại quân thù… với lực lượng sẵn có, ta hoàn toàn có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng hoàn toàn có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”.

Vấn đề thời cơ cách mạng cũng khá được những hội nghị Trung ương nêu rõ:

Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 dự kiến thời cơ: cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính, chính trị gây ra bởi đế quốc trận chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách mạng Đông Dương nổ bùng và tiền đồ cách mạng giải phóng dân tộc bản địa nhất định sẽ quang minh rực rỡ. Hội nghị Trung ương tháng 11-1940, Đảng Dự kiến “Một cao trào cách mạng nhất định sẽ nổi dậy. Đảng phải sẵn sàng sẵn sàng để gánh lấy cái thiên chức thiêng liêng lãnh đạo những dân tộc bản địa bị áp bức Đông Dương vũ trang bạo động giành lấy quyền tự do, độc lập”. Hội nghị Trung ương lần thứ tám dự kiến khunh hướng tăng trưởng của trận chiến tranh: phátxít Đức sẽ đánh Liên Xô; trận chiến tranh Thái Bình Dương sẽ bùng nổ, cuộc trận chiến tranh do bọn đế quốc gây ra tàn sát loài người một cách ghê gớm nhưng phe liên minh chống phátxít và cuộc trận chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô nhất định sẽ thắng lợi, phe phátxít nhất định sẽ thất bại, đièu kiện thuận tiện cho những dân tộc bản địa đấu tranh giải phóng. Cuối năm 1943, Hồ Chí Minh dự báo Chiến tranh toàn thế giới hoàn toàn có thể kết thúc trong một năm hay một năm rưỡi nữa, đấy là thời cơ tốt cho ta giành thắng lợi. Dự báo thời cơ, chớp thời cơ là một khoa học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trong lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang của Đảng. Ngày 15-8-1945 Nhật đầu hàng Đồng minh, đó là thời cơ thuận tiện cho cuộc tổng khởi giành thắng lợi.

4. Đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực và lựa chọn hình thức Nhà nước dân chủ Cộng hòa (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) chứ không phải hình thức cơ quan ban ngành thường trực Xôviết như ở Nga. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương: Thành lập những uỷ ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ. Lập nên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, hoàn toàn độc lập.

5. Về xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt quan trọng chú trọng công tác thao tác xây dựng Đảng nhằm mục đích nâng cao khả năng tổ chức triển khai thực tiễn và khả năng lãnh đạo của Đảng (Hội nghị Trung ương lần thứ tám có hẳn phụ lục về yếu tố Đảng), đồng thời chủ trương kiện toàn khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và hành vi; quay quồng đào tạo và giảng dạy cán bộ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ công vận, nông vận, binh vận, quân sự chiến lược và tăng cường công tác thao tác vận động quần chúng; cán bộ phải bắt buộc chịu huấn luyện theo chương trình phổ thông của Đảng. Đặc biệt, Đảng chú trọng chống những thành phần phá hoại trong Đảng.

Như vậy, những Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, tháng 11-1940, và Hội nghị Trung ương lần thứ lám (tháng 5-1941) đã tiếp tục tăng trưởng, hoàn hảo nhất dường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Đường lốì đó có vai trò chỉ huy trào lưu cách mạng trên khắp toàn nước.

Đảng chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực

Chiến tranh thê g]ới thứ hai bước vào quy trình kêt thúc. Ngày 9-5-1945, phátxít Đức đầu hàng Liên Xô và Đồng minh không Đk, ở châu Á, phátxít Nhật đang đi gần đến thất bại hoàn toàn. Trước sự tăng trưởng mau lẹ của tình hình, Trung ương Đảng quyết định hành động triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ thời điểm ngày 13 đến ngày 15-8-1945. Hội nghị nhận định: thời cơ rất tốt cho ta giành cơ quan ban ngành thường trực đã tới và quyết định hành động phát động toàn dân khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực từ tay phátxít Nhật và tay sai trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dưong. Hội nghị nêu rõ khẩu hiệu đấu tranh thời gian hiện nay là: “Phản đối xâm lược”, Hoàn toàn độc lập, “Chính quyền nhân dân”. Những nguyên tắc để chỉ huy khởi nghĩa là: triệu tập, thống nhất và kịp thời. Hội nghị quyết định hành động những yếu tố quan trọng về chủ trương đối nội và đối ngoại trong tình hình mới. Quyết định cử Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Trường Chinh phụ trách và kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương.

Đêm 13-8-1945. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa.

Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào. Đại hội nhiệt liệt tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Mười chủ trương của Việt Minh, quyết định xây dựng Ủy ban giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam.

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư lôi kéo đồng bào và chiến sỹ toàn nước: “Giờ quyết định hành động cho vận mệnh dân tộc bản địa ta đã tới. Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu đồng bào ta đã nhất tề nổi dậy khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực. Từ ngày 14-8-1945, những cty giải phóng quân đã liên tục hạ nhiều đồn bốt của Nhật ở những tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Yên Bái. Ngày 18-8-1945, nhân dân những tỉnh Bắc Giang, Tp Hải Dương, Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hoá, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Nam và Khánh Hoà giành cơ quan ban ngành thường trực ở tỉnh lỵ.

Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Tp Hà Nội Thủ Đô hàng trăm vạn quần chúng dự cuộc mít-tinh lớn tại Quảng trường Nhà hát lớn thành phố, sau míttinh quần chúng toả đi chiếm Phủ Khâm sai, Toà Thị chính, Trại lính bảo an, Sở Cảnh sát và những văn phòng của cơ quan ban ngành thường trực bù nhìn. Trước khí thế áp hòn đảo của quần chúng khởi nghĩa, quân Nhật ở Tp Hà Nội Thủ Đô hoàn toàn tê liệt, không đủ can đảm chống cự. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô có ý nghĩa quyết định hành động riêng với toàn nước, cổ vũ động viên nhân dân những nước khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực. Nhiều địa phương vị trí căn cứ vào bản thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành dộng của toàn bộ chúng ta” đã kịp thời dữ thế chủ động phát động khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực khi chưa nhận được lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng.

Ngày 23-8-1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế; ngày 25-8-19.45, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Sài Gòn.

Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngàv 14 đến ngày 28-8- 1945), cuộc tổng khởi nghĩa dã thành công xuất sắc trên toàn nước cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại cuộc mít tinh lớn ở Quảng trường Ba Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô), thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào, với toàn thể toàn thế giới; Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ra đời. Bản tuyên ngôn độc lập xác lập “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam quyết đem tật cả tinh thần và lực lượng, tính mạng con người và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bản Tuyên ngôn độc lập đã xác lập trên cả hai phương diện: phương diện pháp lý cũng như trên thực tiễn độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa ta. Tuyên ngôn độc lập là tác phẩm bất hủ của Hồ Chí Minh, là kết tinh truyền thống cuội nguồn lịch sử kiên cường, quật cường của dân tộc bản địa ta, là bản anh hùng ca mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc bản địa Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và góp thêm phần làm phong phú tư tưởng về quyền con ngươi của những dân tộc bản địa trên toàn thế giới quyền độc lập, tự do.

Với đường lối cách mạng đúng đắn nêu trên, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc. Có thể nói, Cách m.tng Thãng Tám thắng lợi là vì những nguyên nhân sau

– Sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân hầu hết nhất, quyết định hành động thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

– Sức mạnh mẽ và tự tin của toàn dân tộc bản địa trong Mặi trận Việt Minh.

– Thời cơ cách mạng thuận tiện.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kết quá tổng hợp của những trào lưu cách mạng liên tục trình làng trong 15 năm tiếp theo ngày xây dựng Đảng, từ cao trào Xôviết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đến trào lưu giải phóng dân tộc bản địa 1939 – 1945, tuy nhiên cách mạng có những lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở việt nam bị xóa khỏi, một kỷ nguyên mới mở ra ký nguyên độc lập dân lộc gắn sát với chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá về Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức nơi khác cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng: lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001) nhìn nhận là một trong ba thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong quy trình lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám, Đảng đã có được một số trong những kinh nghiệm tay nghề quý báu góp phần vào kho tàng lý luận cách mạng dân tộc bản địa dân chủ ở một nước thuộc địa nửa phong kiến:

– Nêu cao tiềm năng đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa với ý chí tự lực tự cưòng, phối hợp đúng đắn trách nhiệm chống đế quốc và chống phong kiến.

    Đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Việt Minh và những đoàn thể cứu quốc, trên cơ sở nòng cốt là công nhân và nông dân.

– Triệt để tận dụng xích míc trong hàng ngũ quân địch, cô lập cao độ quân địch, hầu hết là đế quốc và tay sai phản động; tranh thủ những thành phần trung lập, lừng chừng; triệu tập mọi lực lượng, triệu tập chống quân địch nguy hiểm nhất.

– Nắm vững thời cơ, đẩy lùi rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, dữ thế chủ động sáng tạo trong sử dụng hình thức, phương pháp khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực.

– Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai, thống nhất ý chí và hành vi.

://.youtube/watch?v=Cdpn9vvfxf8

Reply
3
0
Chia sẻ

4222

Review Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đường lối đấu tranh giành chính quyển (1939-1945) và thắng lợi của cách mạng tháng tám 1945? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đường #lối #đấu #tranh #giành #chính #quyển #và #thắng #lợi #của #cách #mạng #tháng #tám