Thủ Thuật về Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất được Update vào lúc : 2022-10-08 06:01:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-08 06:00:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong bài này, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về kiểu tài liệu boolean trong PHP. Để học tốt bài này, những bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên lập trình Web PHP với XAMPP để biết phương pháp chạy ứng dụng web PHP với XAMPP.

Nội dung chính

  2. Một số hàm trả về kiểu boolean trong PHP
  Chuyển đổi sang boolean
  Lưu ý khi sử dụng hàm Đk với một biến

Kiểu tài liệu boolean còn gọi là kiểu luận lý (logic) hoặc kiểu bool. Kiểu tài liệu boolean chỉ tàng trữ 2 giá trị: TRUE hoặc FALSE. Trong PHP, giá trị true
false không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể viết true/TRUE/True hoặc false/FALSE/False đều được.

Giá trị kiểu NULL cũng rất sẽ là FALSE trong boolean. Ngoài NULL, 0 cũng rất sẽ là FALSE trong boolean. Nếu một chuỗi (string) rỗng (empty) thì nó cũng rất sẽ là FALSE trong boolean.

<?php

$x = TRUE;

$y = FALSE;

$a = NULL;

$b = 0;

$c = “”;

var_dump($x);

var_dump($y);

var_dump($a);

var_dump((bool)$b);

var_dump((bool)$c);

?>

Kết quảbool(true) bool(false) NULL bool(false) bool(false)

Một số giá trị trong PHP tương tự với kiểu tài liệu boolean như sau:

   Số nguyên khác 0 chuyển thành true, số 0 chuyển thành false.
   Số thực bằng 0.0 chuyển thành false, còn sót lại là true.
   Chuỗi (string) khác rỗng (empty) chuyển thành true, chuỗi rỗng chuyển thành false.
   Giá trị
   NULL tương tự với false.
   Mảng (array) không hề thành phần nào tương tự với false.

<?php

// số nguyên khác 0

$x = 1;

var_dump((bool)$x);//bool(true)

// số 0

$x = 0;

var_dump((bool)$x);//bool(false)

// số thực khác 0.0

$x = 1.2;

var_dump((bool)$x);//bool(true)

// số thực 0.0

$x = 0.0;

var_dump((bool)$x);//bool(false)

// chuỗi (string) khác rỗng

$x = ’12a’;

var_dump((bool)$x);//bool(true)

// chuỗi (string) rỗng

$x = ”;//hoặc “”

var_dump((bool)$x);//bool(false)

// NUll tương tự false

$x = NULL;

var_dump((bool)$x);//bool(false)

// mảng (array) rỗng

$x = [];

var_dump((bool)$x);//bool(false)

?>

2. Một số hàm trả về kiểu boolean trong PHP

Hàm is_bool() trong PHP giúp kiểm tra giá trị của một biến có phải kiểu bool/boolean hay là không. Để quy đổi những kiểu tài liệu khác về bool/boolean, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những

hàm ép kiểu (type casting) như (bool), (boolean) hoặc boolval().

<?php

$x = true;

echo ‘Is $x bool? ‘;

var_dump(is_bool($x));

$y = ‘a’;

echo ‘
Is $y bool? ‘;

var_dump(is_bool($y));

echo ‘
Is $y existing? ‘;

var_dump(isset($y));

?>
Kết quảIs $x bool? bool(true)

Is $y bool? bool(false)

Is $y existing? bool(true)

Các hàm kiểm tra kiểu tài liệu is_int(), is_double(), is_float() , is_string() hoặc hàm kiểm tra sự tồn tại của biến isset() cũng trả về kiểu boolean.

PHP programming web programming

Trên trang php mở đầu phần trình làng bằng câu “This is the simplest type” tức “Đây là kiểu đơn thuần và giản dị nhất”. Nhưng nếu đọc thêm thông tin phía dưới, bạn sẽ thấy thực ra nó không đơn thuần và giản dị tí

nào. Và nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta không để ý sẽ lẫn như chơi thôi.

True và False là kiểu tài liệu Boolean, tức là nó tương ứng với 2 giá trị đúng hoặc sai, trong số đó true là đúng, còn false là sai. PHP không phân biệt chữ hoa chữ thường, do vậy bạn viết true, TRUE hay True đều được, tương tự với false cũng thế, FALSE và False cũng rất được.

Trong PHP, true và false thường được vận dụng trong câu lệnh Đk, ví như if, nếu như đúng thì làm điều gì nó, còn nếu sai thì làm

gì. Nếu đúng ở đây tức là true, nếu không ở đây tức là false.

Chuyển đổi sang boolean

Để quy đổi rõ ràng một giá trị thành bool, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng (bool) hoặc (boolean). Tuy nhiên trong phần lớn trường hợp, việc ép kiểu là không thiết yếu, vì giá trị sẽ tự động hóa hóa được quy đổi nếu một toán tử, hàm hoặc cấu trúc điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh yêu cầu một đối số bool.

Khi quy đổi sang kiểu tài liệu boolean, những giá trị dưới đây mặc định sẽ là
false:

  giá trị boolean false tự nó là false rồi, ví dụ bạn khai báo $x = false, thì $x là boolean false;
  số nguyên 0 sẽ là false;
  số thực 0.0 và -0.0 sẽ là false;
  chuỗi rỗng và chuỗi “0” sẽ là false;
  mảng không hề thành phần nào sẽ là false;
  kiểu giá trị NULL cũng là false;

Mọi giá trị khác sẽ tiến hành xem là true.

Chú ý: -1 sẽ là true, bất kỳ số nào thì cũng rất sẽ là

true, ngoại trừ số 0, bất kể nó là số dương hay số âm!

Bạn hãy nhìn kết quả true, false phía dưới để biết thêm về kiểu tài liệu này:

<?php

var_dump((bool) “”); // bool(false)

var_dump((bool) “0”); // bool(false)

var_dump((bool) 1); // bool(true)

var_dump((bool) -2); // bool(true)

var_dump((bool) “foo”); // bool(true)

var_dump((bool) 2.3e5); // bool(true)

var_dump((bool) array(12)); // bool(true)

var_dump((bool) array()); // bool(false)

var_dump((bool) “false”); // bool(true)

?>

Lưu ý khi sử dụng hàm Đk với một biến

Cách sử dụng hàm Đk kiểu như:

if($con)// câu lệnh

Rất hay được sử dụng vì nó tiện, toàn bộ toàn bộ chúng ta không phải viết thêm toán tử so sánh như == hay >

Chúng ta hay làm điều này khi gán $con là 0 hoặc 1, tương ứng với false và true.

Nhưng

với để ý quan tâm trên thì toàn bộ toàn bộ chúng ta phải rất là thận trọng với TRUE, chính bới với bất kỳ giá trị nào của $con mà khác 0 (dù là số âm, hay dương, hay ký tự) nó cũng đều thành true hết.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP

programming

php

Reply
1
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #truefalse #trong #PHP

Related posts:

4218

Review Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng truefalse trong PHP Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #truefalse #trong #PHP #Mới #nhất