Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-09-23 21:21:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn dùng python xml python 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng python xml python được Update vào lúc : 2022-09-23 21:20:26 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

XML là gì?

XML là viết tắt của eXtensible Markup Language. Nó được thiết kế để tàng trữ và vận chuyển lượng tài liệu từ nhỏ đến trung bình và được sử dụng rộng tự do trong việc chia sẻ thông tin có cấu trúc.

Python được được cho phép bạn phân tích cú pháp và sửa đổi tài liệu định dạng XML. Để phân tích những tệp có định dạng XML, bạn cần một tệp XML trọn vẹn trong bộ nhớ. Trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề này,

toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lớp XML minidom trong Python để nạp và phân tích tệp XML.

Trong bài này, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu về:

Cách

phân tích cú pháp XML bằng minidom

Chúng ta tạo trước một tệp XML mẫu để phân tích.

Bước 1) Bên trong tệp, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy thẻ tên(fname), họ(lname), quê quán(home) và trình độ (SQL, Python,Testing,  Business).

Bước 2) Khi toàn bộ toàn bộ chúng ta phân tích xong tài liệu, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ in ra “tên node (node name)” gốc của tài liệu đó cùng với “tên thẻ con thứ nhất (firstchild tagname)”. Tên thẻ (tagname) và tên node

(node name) là những thuộc tính chuẩn của tệp XML.

  Nạp mô-đun xml.dom.minidom và khai báo tệp cần đọc (myxml.xml)

  Tệp này còn tồn tại một số trong những trong những thông tin cơ bản của nhân

  viên như: tên, họ, quê quán, trình độ, v.v.

  Chúng ta sử dụng hàm phân tích cú pháp của minidom XML để đọc và phân tích tệp XML

  Chúng ta có biến doc để lưu kết quả trả về của hàm parse.

  Chúng ta muốn in tên node và tên thẻ con từ tệp, vì vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta cần đưa nó vào hàm print.

  Chạy

  mã nguồn – Chương trình sẽ in ra tên node (#document) và tên thẻ con thứ nhất (employee) từ tệp XML.

Lưu ý:

Trong trường hợp bạn lạ lẫm thuộc với nhiều chủng loại quy ước đặt tên, nodeName (tên node) và child tagName (tên thẻ con) là tên thường gọi thường gọi hay thuộc tính chuẩn của một dom XML.

Bước 3) Chúng ta cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể gọi list những thẻ XML và in

chúng ra. Ở đây toàn bộ toàn bộ chúng ta in ra một tập những kỹ năng như SQL, Python, Kiểm thử, Kinh tế.

  Khai báo biến expertise, từ đó toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể lấy ra toàn bộ những thông tin của một thẻ.

  Sử dụng hàm chuẩn “getElementsByTagName” từ dom.

  Hàm sẽ tương hỗ lấy ra toàn bộ những kỹ năng được liệt kê trong tệp.

  Khai báo vòng lặp để duyệt qua từng thẻ kỹ năng.

  Chạy mã nguồn – Chương trình sẽ in ra list 4 kỹ năng.

Cách tạo node

XML

Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo một thuộc tính mới bằng phương pháp sử dụng hàm “createElement” rồi tiếp Từ đó nối thuộc tính hay thẻ mới này vào những thẻ hiện có trong XML. Chúng ta sẽ thêm một thẻ “BigData” trong tệp XML của tớ.

Bạn cần lập trình để thêm một thuộc tính (BigData) vào thẻ XML hiện có.

Sau đó bạn cần in ra thẻ XML với thuộc tính mới được tương hỗ update vào những thẻ XML hiện

có.

  Để thêm một thuộc tính XML mới vào tệp, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng “doc.create elements”

  Đoạn mã này sẽ tạo một thẻ kỹ năng cho thuộc tính mới là

  “Big-data”

  Thêm thẻ kỹ năng này vào trong thẻ con thứ nhất (employee).

  Thực thi mã nguồn – thẻ mới “big data” sẽ xuất hiện cùng với list những kỹ năng khác.

Ví dụ phân tích cú pháp XML

Ví dụ sử dụng Python 2

import xml.dom.minidom

def main():

# use the parse() function to load and parse an XML file

doc = xml.dom.minidom.parse(“Myxml.xml”);

# print out the document node and the name of the first child tag

print doc.nodeName

print doc.firstChild.tagName

# get a list of XML tags from the document and print each one

expertise = doc.getElementsByTagName(“expertise”)

print “%d expertise:” % expertise.length

for skill in expertise:

print skill.getAttribute(“name”)

# create a new XML tag and add it into the document

newexpertise = doc.createElement(“expertise”)

newexpertise.setAttribute(“name”, “BigData”)

doc.firstChild.appendChild(newexpertise)

print ” ”

expertise = doc.getElementsByTagName(“expertise”)

print “%d expertise:” % expertise.length

for skill in expertise:

print skill.getAttribute(“name”)

if name == “__main__”:

main()

Ví dụ sử dụng

Python 3

import xml.dom.minidom

def main():

# use the parse() function to load and parse an XML file

doc = xml.dom.minidom.parse(“Myxml.xml”)

# print out the document node and the name of the first child tag

print (doc.nodeName)

print (doc.firstChild.tagName)

# get a list of XML tags from the document and print each one

expertise = doc.getElementsByTagName(“expertise”)

print (“%d expertise:” % expertise.length)

for skill in expertise:

print (skill.getAttribute(“name”))

# create a new XML tag and add it into the document

newexpertise = doc.createElement(“expertise”)

newexpertise.setAttribute(“name”, “BigData”)

doc.firstChild.appendChild(newexpertise)

print (” “)

expertise = doc.getElementsByTagName(“expertise”)

print (“%d expertise:” % expertise.length)

for skill in expertise:

print (skill.getAttribute(“name”))

if __name__ == “__main__”:

main()

Cách phân tích cú pháp XML bằng ElementTree

ElementTree là một API để thao tác với XML. ElementTree là cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị để xử lý những tệp XML.

Chúng ta sử dụng tài liệu XML sau này làm tài liệu mẫu:

SQL

Python

Đọc XML bằng ElementTree:

Trước tiên chúng

ta phải thêm mô-đun xml.etree.EuityTree.

import xml.etree.ElementTree as ET

Bây giờ toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ đọc ra thành phần gốc của tệp XML

root = tree.getroot()

Sau đấy là mã nguồn hoàn hảo nhất nhất để đọc tài liệu xml ở trên

import xml.etree.ElementTree as ET

tree = ET.parse(‘items.xml’)

root = tree.getroot()

# all items data

print(‘Expertise Data:’)

for elem in root:

for subelem in elem:

print(subelem.text)

Kết quả

Expertise Data:

SQL

Python

Tổng kết

Python được được cho phép bạn phân tích toàn

bộ tài liệu XML cùng một lúc chứ không riêng gì có là từng dòng một. Để phân tích tài liệu XML, bạn nên phải có toàn bộ tài liệu trong bộ nhớ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng python xml python

programming

python

XML trong Python

Parse trong Python

xml.etree.elementtree là gì

File XML Python

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng python xml python miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn dùng python xml python tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Hướng dẫn dùng python xml python miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng python xml python

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng python xml python vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #python #xml #python

Related posts:

4145

Review Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng python xml python Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #python #xml #python #Đầy #đủ