Thủ Thuật về Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết được Update vào lúc : 2022-09-19 22:01:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn dùng forloop trong PHP 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng forloop trong PHP được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-19 22:00:29 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Trong PHP tương hỗ bốn loại vòng lặp rất rất khác nhau:
  2. Vòng lặp While trong PHP – While loop
  3. Vòng lặp do…while trong PHP
  Sự khác lạ giữa while và do…while khi lặp
  4. Vòng lặp for() trong PHP – For loop
  5. Vòng lặp foreach() trong PHP – Foreach loop
  TỔNG KẾT

Trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề này, bạn sẽ học cách sử dụng vòng lặp while, do…while, for, foreach để lặp lại một loạt những hành vi trong PHP.

Các vòng lặp được sử dụng để thực thi cùng một khối mã nhiều lần, cho tới lúc một Đk nhất định được phục vụ.

Ý tưởng cơ bản đằng sau một vòng lặp là tự động hóa hóa hóa những trách nhiệm lặp đi lặp lại trong một chương trình để

tiết kiệm chi phí ngân sách thời hạn và công sức của con người của con người và tối ưu hơn.

Trong PHP tương hỗ bốn loại vòng lặp rất rất khác nhau:

  while – khi ABC (Đk) vẫn còn đấy đấy đúng thì thực thi việc làm XYZ
  do…while – Thực hiện XYZ 1 lần rồi tiếp Từ đó mới kiểm tra ABC. Nếu đúng thì thực thi XYZ tiếp cho tới lúc ABC sai.
  for – Lặp lại XYZ cho tới lúc bộ đếm đạt đến số nhất định.
  foreach – Lặp qua những thành phần trong

  mảng

Bạn cũng tiếp tục học cách lặp qua những giá trị của mảng bằng vòng lặp foreach() ở cuối chương này. Vòng lặp foreach() được sinh ra là để dành riêng cho mảng.

2. Vòng lặp While trong PHP – While loop

Câu lệnh while sẽ lặp qua một khối mã cho nếu Đk trong câu lệnh while nhìn nhận là đúng.

Sytax:

while(condition)

// Code to be executed

Ví dụ phía dưới đây xác lập một vòng lặp khởi đầu bằng $i = 1.

Vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn là $i nhỏ hơn hoặc bằng 3. $i sẽ tăng thêm một

mỗi lần vòng lặp chạy:

<?php

$i = 1;

while($i <= 3)

$i++;

echo “The number is ” . $i . “
”;

?>

Kết quả:

The number is 2

The number is 3

The number is 4

3. Vòng lặp do…while trong PHP

Vòng lặp do-while là một biến thể của vòng lặp while, nhìn nhận Đk ở cuối mỗi lần lặp của vòng lặp.

Với vòng lặp do-while, khối mã được thực thi một lần và tiếp Từ đó Đk được xem xét đến, nếu Đk là đúng, câu lệnh được lặp lại miễn là yếu tố kiện được chỉ định được nhìn nhận là đúng.

Syntax:

do

// Code to be executed

while(condition);

Ví dụ sau định nghĩa một vòng lặp khởi đầu bằng $i = 1.

Sau đó, nó sẽ tăng $i lên 1 và in đầu ra.

Sau đó, Đk được xem xét và vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn là $i nhỏ hơn hoặc bằng 3.

<?php

$i = 1;

do

$i++;

echo “The number is ” . $i . “
”;

while($i <= 3);

?>

Kết quả:

The number is 2

The number is 3

The number is 4

Như bạn thấy, với vòng lặp do…while thì lần thứ nhất không cần kiểm tra Đk.

Sự khác lạ giữa while và do…while khi lặp

Vòng lặp while khác với vòng lặp do…while như sau:

4. Vòng lặp for() trong PHP – For loop

Vòng lặp for lặp lại một khối mã cho tới lúc một Đk nhất định được phục vụ. Nó thường được sử dụng để thực thi một khối mã trong một số trong những trong những lần nhất

định.

Syntax:

for(initialization; condition; increment)

// Code to be executed

3 tham số của vòng lặp for nghĩa là:

Ví dụ dưới đây định nghĩa một vòng lặp khởi đầu bằng $i = 1. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho tới lúc $i nhỏ hơn hoặc bằng 3.

Biến $ i sẽ tăng thêm một mỗi lần vòng lặp chạy:

<?php

for($i=1; $i<=3; $i++)

echo “The number is ” . $i . “
”;

?>

Kết quả:

The number is 1

The number is 2

The number is 3

5. Vòng lặp foreach() trong PHP – Foreach loop

Vòng lặp foreach được sử dụng để lặp qua những mảng.

Syntax:

foreach($array as $value)

// Code to be executed

Ví dụ sau này đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết một vòng lặp sẽ in những

giá trị của mảng đã cho:

<?php

$colors = array(“Red”, “Green”, “Blue”);

// Loop through colors array

foreach($colors as $value)

echo $value . “
”;

?>

Kết quả:

Red

Green

Blue

Có thêm một cú pháp của vòng lặp foreach, đó là phần mở rộng của vòng lặp thứ nhất.

foreach($array as $key => $value)

// Code to be executed

Ví dụ:

<?php

$superhero = array(

“name” => “Peter Parker”,

“email” => “”,

“age” => 18

);

// Loop through superhero array

foreach($superhero as $key => $value)

echo $key . ” : ” . $value . “
”;

?>

Kết quả:

name : Peter Parker

email :

age : 18

TỔNG KẾT

Như vậy là bạn đã biết phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của vòng lặp trong PHP. Cũng đơn thuần và giản dị thôi phải không nào?

Bài tới toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ học về hàm trong PHP. Bắt đầu đến những phần khó hơn. Hãy chăm chỉ ôn tập lại bài đã học bạn nhé.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng forloop trong PHP

programming

php

__DIR__ trong PHP

In trong PHP

As trong PHP

Vòng lặp foreach

Vòng lặp PHP

For trong Laravel

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Download Hướng dẫn dùng forloop trong PHP miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn dùng forloop trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng forloop trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng forloop trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #forloop #trong #PHP

Related posts:

4578

Video Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng forloop trong PHP Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #forloop #trong #PHP #Chi #tiết