Kinh Nghiệm về Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: được Update vào lúc : 2022-04-19 10:23:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài toán đốt cháy và thủy phân este

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (144.32 KB, 19 trang )

Bài toán đốt cháy và thủy phân este
Câu 1: Khi đốt cháy một este X thì thu được lượng CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
Khẳng định nào sau này là đúng thời cơ nói về X
A. X là este không no, đơn chức
B. X là este không no, đa chức
C. X là este đơn chức
D. X là este no, đơn chức
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 14.8 gam este X thu được 13.44 lit CO2 (đktc) và 10.8 gam H2O.
CTPT của X là:
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C5H10O2
Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở X với 200ml dung dịch NaOH
2M (vừa đủ) thu được 18,4 gam ancol Y và 32,8 gam một muối Z. Tên gọi của X là
A. Etyl fomat
B. Etyl axetat
C. Metyl axetat
D. Propyl axetat
Câu 4: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8
gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ = 1 : 1
(đo ở cùng Đk). Công thức đơn thuần và giản dị của X và Y là:
A. C2H4O
B. C3H6O
C. C4H8O
D. C5H10O
Câu 5: Khẳng định nào sau này không đúng
A. Este bị thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit hoặc bazơ
B. Thủy phân este no, đơn chức mạch hở trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit sẽ thu được muối và ancol
C. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm không phải là phản ứng thuận nghịch
D. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa

Câu 6: Một este X có CTPT là C4H8O2. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH
thu được 8,2 gam muối. Tên gọi của X là :
A. Etylaxetat
B. Metylpropionat
C. Metylaxetat

D. propylfomat
Câu 7:
Hợp chất hữu cơ X đơn chức có CTPT C4H8O2.X có phản ứng tráng bạc. Số đồng phân có
thể có của X là:
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn m gam este X đơn chức bằng NaOH thu được muối hữu cơ A
và ancol B. Cho B vào trong bình Na dư thấy khối lượng bình tăng 3,1g và có một,12 lít khí (đktc)
thoát ra. Mặt khác cũng cho m gam este X phản ứng vừa đủ 16g brom thu được thành phầm
chứa 35,1% brom theo khối lượng. CTCT của X:
A. C15H33COOCH3
B. C17H33COOCH3
C. C17H31COOCH3
D. C17H33COOC2H5
Câu 9: X có CTPT C4H8O2. Cho 20g X tác dụng vừa đủ với NaOH được 15,44g muối. X là:
A. C2H5COOCH3
B. HCOOC3H7
C. CH3COOC2H5
D. C3H7COOH
Câu 10:
Este X có những điểm lưu ý sau:

– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau
– Thủy phân X trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit được chất Y tham gia phản ứng tráng gương và chất Z
có số nguyên tử những bon bằng một nửa số nguyên tử cácbon trong X.
Phát biểu nào sau này không đúng?
A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra thành phầm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O
B. Chất Y tan vô hạn trong nước
C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức
D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170 độ C thu được anken
Câu 11: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch
NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
A. Etyl fomat
B. Etyl axetat
C. Etyl propionat
D. Propyl axetat

Câu 12:
Cho sơ đồ sau (những vần âm chỉ thành phầm hữu cơ):
+

o

H 3O ,t
P2O5
C6 H 5OH
NaOH du
KCN
CH 3Cl 
→ X 
→ Y 

→ Z 
→ T 

→M + N

Công thức cấu trúc của M và N lần lượt là :
A. CH3COONa và C6H5ONa.
B. CH3COONa và C6H5CH2OH.
C. CH3OH và C6H5COONa.
D. CH3COONa và C6H5COONa.
Câu 13: Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2
g/ml) của một hiđroxit sắt kẽm kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn
dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành
thành phầm hoàn toàn có thể phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối
cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu trúc của X là:
A. CH3COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3
D. C2H5COOCH3
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thủy phân hoàn
toàn 6 gam este trên cần vừa đủ 0,1 mol NaOH . CTPT của este là:
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H6O2
D. C5H10O2
Câu 15: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai
chất hữu cơ Y và Z trong số đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là
A. HCOOC3H7
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H5

D. C2H5COOCH3
Câu 16:
Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung
dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là
A. 8,0g
B. 20,0g
C. 16,0g
D. 12,0g

Câu 17: Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng hết
200 ml dd NaOH .Nồng độ mol/l của dd NaOH là.
A. 0,5M
B. 1M
C. 1,5M
D. 2M
Câu 18: Thủy phân HCOOC6H5 trong dung dịch NaOH dư sẽ thu được hỗn hợp thành phầm
trong số đó có chứa
A. Một muối
B. Phenol
C. Hai muối
D. Axit fomic
Câu 19: Khi phân tích este E đơn chức mạch hở thấy cứ 1 phần khối lượng H thì có 7,2 phần
khối lượng C và 3,2 phần khối lượng O. Thủy phân E thu được axit A và rượu R bậc 3.
CTCT của E là
A.HCOOC(CH3)2CH=CH2
B.CH3COOC(CH3)2CH3.
C. CH2=CHCOOC(CH3)2CH3.
D. CH2=CHCOOC(CH3)2CH=CH2.
Câu 20: Cho ancol X tác dụng với axit Y thu được este Z. Làm bay hơi 4,30g Z thu được thể

tích hơi bằng thể tích của một,60g oxi (ở cùng to, p.). Biết MX>MY, công thức cấu trúc thu gọn của
Z là công thức nào?
A. CH3COOCH=CH2
B. CH2=CHCOOCH3
C. HCOOCH=CHCH3
D. HCOOCH2CH=CH2
Câu 21: Cho este C3H6O2 xà phòng hoá bởi NaOH thu được muối có khối lượng bằng 41/37
khối lượng este. CTCT của este là
A. HCOOC3H7
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H5
D. CH3COOCH3
Câu 22: Tìm CTCT của este C4H8O2 biết rằng khi tác dụng hết với Ca(OH)2 thu được muối
có khối lượng to nhiều hơn khối lượng của este.
A. HCOOC3H7
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H5
D. C2H5COOCH3

Câu 23: Một este đơn chức E có dE/O2 = 2,685. Khi cho 17,2g E tác dụng với 150ml dd
NaOH 2M tiếp theo đó cô cạn được 17,6g chất rắn khan và 1 ancol. Tên gọi của E là:
A. Vinyl axetat
B. anlyl axetat
C. Vinyl fomiat
D. Anlyl fomiat
Câu 24: X là một chất hữu cơ đơn chức có M = 88. Nếu đem đun 2,2 gam X với dung dịch
NaOH dư, thu được 2,75 gam muối. Công thức cấu trúc thu gọn của chất nào sau này thích hợp
với X:
A. HCOOCH2CH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.
C. C2H5COOCH3.
D.HCOOCH(CH3)2.
Câu 25: Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu
được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được
lượng CO2 nhiều hơn nữa khối lượng nước là một trong,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có
tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:
A. C2H5COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. C2H5COOC3H7
D. C2H5COOC2H5
Câu 26:
Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na,
thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau:
o

+ H 2 , Ni ,t
+ CH 2COOH , XtH 2 SO4
→ Y 
→ Este có mùi chuối chín.
X 
Tên của X là
A. pentanal.
B. 2-metylbutanal.
C. 3-metylbutanal.
D. 2,2-đimetylpropanal

Câu 27: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức mạch hở, có cùng CTPT C5H10O2 phản ứng
được với dung dịch NaOH nhưng không còn phản ứng tráng bạc là
A. 7

B. 9
C. 5
D. 8.

Câu 28: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có công thức phân tử C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với
NaOH dư thu được 6,14 gam hỗn hợp hai muối và 3,68 gam rượu Y duy nhất có tỉ khối hơi
so với oxi là một trong,4375. Khối lượng mỗi este trong X lần lượt là
A. 4,4 gam và 2,22 gam.
B. 3,33 gam và 6,6 gam.
C. 4,44 gam và 8,8 gam
D. 5,6 gam và 11,2 gam.

Câu 29:
Đốt cháy este X đơn chức, mạch hở thu được số mol CO2 > số mol H2O và neste = nCO2
– nH2O. Công thức phân tử của X là
A.CnH2nO2 ( n ≥ 2)
B. CnH2n+2O2 ( n ≥ 4)
C. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)
D. CnH2n-2O2( n ≥ 3)

Câu 30: Đun 20,4 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức A với 300 ml dung dịch NaOH 1M
thu được muối B và hợp chất hữu cơ C. Khi cho C tác dụng với Na dư cho 2,24 lít khí H2
(đktc). Biết rằng khi đun nóng muối B với NaOH (xt CaO, t˚) thu được khí K có tỉ khối đối
với O2 bằng 0,5. C là hợp chất đơn chức khi bị oxi hóa bởi CuO (t˚) cho thành phầm D không
phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư
CTCT của A là:
A. CH3COOCH2CH2CH3
B.CH3COOCH(CH3)CH3
C.HCOOCH(CH3)CH3

D. CH3COOCH2CH3
Câu 31:
Trong số những este sau, este nào khi thủy phân trong dung dịch kiềm sẽ thu được thành phầm có
phản ứng tráng bạc
A. CH3COOCH3
B. C6H5COOCH3
C. CH3COOCH=CH2
D. CH3COOCH2CH=CH2
Câu 32: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch
KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat
B. etyl propionat
C. etyl axetat
D. propyl axetat

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít
khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với
400 ml dung dịch NaOH 1M , cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn
khan, trong số đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY

4161

Video Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là:

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy hoàn toàn 18,5 g 1 este x đơn chức thu được 33 gam co2 và 13,5 gam nước. tên thường gọi của b là: vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #hoàn #toàn #este #đơn #chức #thu #được #gam #co2 #và #gam #nước #tên #gọi #của #là