Mẹo Hướng dẫn Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 13:25:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Devils Tower national Monument Listening 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Devils Tower national Monument Listening được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 13:25:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nguyễn Thanh Tùng dịch

HACKERS IELTS READING Copyright © 2H0A17CHKaEckReSrs ILEaLngTuSagLeISRTesEeNarIcNhGInstitute Co., Ltd. published in Vietnam, 2022 This edition isCpopubyrliisghhet d©in20V1ie7tHnaamckuenrsdLear nagluicaegneseReasgereaercmheInnst tbiteuttwe eCeon.,HLatdc.kers Language Research Institute Co.p.., uLbtdli.sahnedd iAnlpVhieatnBaomo,k2s0t1h9rough Eric Yang Agency. This edition is published in Vietnam under a license agreement between All rights reserved. NO part of this Publication or related audio files may be reproduced, stored Hackers Language Research Institute Co., Ltd. and Alpha Books through Eric Yang Agency. Allinrigahrtestrrieesvearlvseyds.teNmO, poar rttraonf sthmisittPeudb, liincaatnioynfoorrmreolartebdy aaundyiomfeilaenssm, aeylebcterorenpicroodrumceecdh, asntoicreadl, inincaluredtirniegvaplhsoytsotceomp,yoinrgtr,arnescmoritdteindg, ,inoranoythfeorrwmisoer,bwyitahnoyutmtheeanpsr,ioerlewcrtirttoennicpoerrmmiescshioannoicfatlh, e including phoctoocpoypriyginhgt o, wrenceorr,dHinagc,koerrostLhaenrwgiusaeg, weiRtheosuetathrcehpIrniosrtiwturtietteCnop.,eLrtmdi.ssion of the copyright owner, Hackers Language Research Institute Co., Ltd. HACKERS IELTS READING Bản quyềnHtiAếnCgKVEiệRt ©S CIEôLngTSty CLổISpThEầnNSIáNcGh Alpha, 2022 Không phần nào tBroảnngqxuuyấềtnbtảiếnngphVẩiệmt ©nàCyôđnưgợtcypChổéphsầanoScáhcéhpAhlpayhap,h2á0t1h9ành dưới bất kỳ hình Không phthầứncnhàooặtcropnhgưxơunấgt btiệảnn npàhoẩmmànàkyhđônưgợccpóhséựpcshaoopchhéépp thrưaớycpbháằtnhgàvnăhndbưảớni bcấủtakỳ hình thức hoặc phương tiện đi lại đi lại Cnàôongmtày kChổônpghầcnó SsựácchhoAlpphhéap. trước bằng văn bản Chúng tôi luôn mong mcuủốanCnôhnậgn tđyưCợổc pnhhầữnngSáýckhiếAnlpđhóan.g góp của quý vị fan hâm mộ Chúng tôi luôn mong ước nhận được những ý kiến góp thêm phần của quý vị fan hâm mộ để sách ngày càng hoàn thiện hơn. để sách ngày càng hoàn thiện hơn. GGóóppýývvềềssáácchh,,lilêiênnhhệệvvềềbbảảnnththảảoovvààbbảảnnddịcịchh: p..: [emailprotected]@alaplhpahbaobookosk.vsn LLiêiênnhhệệhhợợpptátáccvvềềnnộội idduunnggssốố: :[emailprotected]@alaplphahbaobookosk.sv.nvn LLiiêênnhhệệhhợợppttááccxxuuấấttbbảảnn&&trturuyyềềnnththôônnggtrtêrênnsásáchc:hp: [emailprotected]@alaplhpahbaobookosk.vsn LLiiêênn hhệệddịịcchhvvụụttưưvvấấnn,,đđạại iddiệiệnn&&ggiaiaooddịcịchhbbảảnnqquuyềynề:nc: [emailprotected]@alaplhpahbaobookosk.vsn

HACKERS IELTS LISTENING Cập nhập Xu thế ra phía đề IELTS tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất IELTS là cánh cửa giúp những bạn thí sinh hiện thực hóa ước mơ vươn ra toàn toàn thế giới. Chính vì vậy, ngay từ giờ đây, hãy nỗ lực rèn luyện và sẵn sàng sẵn sàng cho bài thi quan trọng này. Viện Ngôn ngữ Hackers đã biên soạn cuốn sách HACKERS IELTS gồm 4 cuốn tương tự với 4 kỹ năng nhằm mục đích mục tiêu trình làng tới những bạn phương pháp luyện thi thích hợp nhất để hoàn toàn hoàn toàn có thể đạt điểm trên cao trong bài thi này. Cuốn Hackers IELTS Listening mà bạn đang cầm trong tay sẽ tương hỗ bạn: Đạt điểm trên cao thông qua việc rèn luyện nhiều dạng vướng mắc! Sách được thiết kế giúp người học nâng cao kỹ năng đọc hiểu qua quy trình luyện từng dạng vướng mắc một cách có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống. Ngoài ra, sách còn gợi ý những kế hoạch làm bài cho từng dạng vướng mắc. Luyện tập theo Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất! Các bài nghe trong Hackers IELTS Listening được biên soạn nhờ vào Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, những bài Actual Test cũng rất được biên soạn đúng chuẩn theo như hình thức giống hệt đề thi thật. Vì vậy, bạn đã có trong tay khá khá đầy đủ tài liệu để hoàn toàn hoàn toàn có thể sẵn sàng sẵn sàng kỹ lưỡng cho phần tranh tài của tớ. Tài liệu học tập phong phú giúp đạt được tiềm năng! Sách phục vụ những tài liệu như: Hỏi-đáp về phương pháp ghi chú, khác lạ giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ, từ vựng theo từng chủ đề và bài tập luyện chép chính tả nhằm mục đích mục tiêu giúp người học ôn luyện hiệu suất cao và đạt được tiềm năng của tớ. Hi vọng rằng Hackers IELTS Listening sẽ trở thành cuốn cẩm nang hữu ích giúp bạn đạt được điểm số mong ước trong bài thi IELTS và là người bạn sát cánh uy tín của bạn trên con phố chinh phục ước mơ. 3

HACKERS IELTS LISTENING CONTENTS

TOPIC LIST 6 Lý do HACKERS IELTS Listening giúp bạn đạt điểm trên cao 8 Giới thiệu kỳ thi IELTS 12 Giới thiệu IELTS Listening và những kế hoạch luyện thi 16 Kế hoạch học tập 18 Diagnostic Test 21 Chapter 01 Multiple Choice 28 Chapter 02 Note/Form Completion 44 Chapter 03 Table Completion 60 Chapter 04 Sentence/Summary/Flow-chart/Diagram Completion 72 Chapter 05 Matching 88 Chapter 06 Map/Plan/Diagram Labelling 100 Chapter 07 Short Answer 112 Actual Test 126 Phụ lục 1. Hỏi đáp về đáp án IELTS Listening 136 2. Điểm khác lạ giữa tiếng Anh Mỹ và Anh Anh 138 3. Từ vựng Listening theo chủ đề 144 Đáp án Script Phân tích Giải đề 158

TOPIC LIST Dưới đấy là list chủ đề xuất kiến nghị kiến nghị hiện trong sách. Các bài nghe trong sách đều được phân loại theo từng chủ đề. Các nội dung được biên soạn trong sách thể hiện Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất trong kỳ thi thực. Nếu bám sát theo lộ trình và những nội dung này, người học hoàn toàn hoàn toàn có thể nắm vững những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong bài thi và biết được những khuyết vấn đề cần khắc phục của tớ mình. Từ đó, người học sẽ đã có được kế hoạch học tập thích hợp như: lựa lựa chọn ra những chủ đề mà bản thân còn yếu, giải lại đề và ghi nhớ từ vựng thuộc chủ đề đó. Ch 1 HP 1-4 Ch 2 HT 1-10 Tourism · Entertainment Ch 7 HP 1-3 Ch 2 HP 1-4 Ch 3 HP 5-8 AT 1-10 SECTION 1 Facility DT 1-10 Ch 1 HP 8-11 Ch 2 HP 5-9 Ch 6 HP 5-7 AT 11-20 School life Ch 3 HP 1-4 Ch 2 HP 10-13 Ch 6 HP 8-11 Destination DT 11-20 Ch 7 HP 4-7 Ch 6 HP 1-4 Ch 6 HT 1-10 Ch 6 HP 12-14 SECTION 2 Infrastructure Ch 1 HT 1-10 Ch 5 HP 4-7 Event Ch 4 HP 1-4 Instruction Ch 1 HP 5-7 Other topics Ch 5 HP 1-3 6

AAnntthhrrooppoollooggyy··AArrcchhaaeeoollooggyy CChh77HHPP1122–1155 CChh77HHTT11–1100 BBiioollooggyy CChh44HHPP99–1133 CChh55HHTT11–1100 BBuussiinneessss CChh 11 HHTT 1111–2200 CChh 22 HHPP 1144–1188 CChh 33 HHPP 99–1133 EEdduuccaattiioonn CChh 44 HHPP 55–88 CChh 11 HHPP 1177–2200 SSEECCTTIIOONN 33 EEnnggiinneeeerriinngg TThheeaattrree CChh 77 HHPP 88–1111 GGeeoollooggyy AATT 2211–3300 LLiinngguuiissttiiccss CChh44HHPP1144–1177 CChh55HHPP88–1122 PPssyycchhoollooggyy DDTT 2211–3300 CChh 11 HHPP 1122–1166 BBiioollooggyy CChh55HHPP1133–1177 AATT3311–4400 BBuussiinneessss CChh 44 HHTT 11–1100 CChheemmiissttrryy CChh 22 HHTT 1111–2200 FFoooodd··NNuuttrriittiioonn CChh 11 HHPP 2211–2255 CChh 33 HHTT 11–1100 DDTT 3311–4400 CChh 33 HHPP 1144–1199 SSEECCTTIIOONN 44 HHiissttoorryy GGeeoollooggyy CChh 44 HHPP 1188–2211 MMeeddiiccaall sscciieennccee CChh 22 HHPP 1199–2222 PPssyycchhoollooggyy CChh 22 HHPP 2233–2288 TTeecchhnnoollooggyy CChh 44 HHPP 2222–2255 **DDTT::DDiaiaggnnoosstticicTTeesstt HHPP::HHaacckkeerrssPPrraacctticicee HHTT::HHaacckkeerrssTTeesstt AATT::AAccttuuaallTTeesstt 7

LÝ DO HACKERS IELTS LISTENING GIÚP BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO 01 Chinh phục IELTS Listening bằng kế hoạch học tập hợp lý! TOPIC LIST Xu hướng ra phía phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất và TOPIC LIST AAnntthhrrooppoollooggyy··AArrcchhaaeeoollooggyy CChh77HHPP1122–1155 CChh77HHTT11–1100 Cuốn sách gồm có những chủ đề bám sátCChh44HHPP99–1133 CChh55HHTT11–1100 BBiioollooggyy Dưới đấy là list chủ đề xuất kiến nghị kiến nghị hiện trong sách. Các bài nghe trong sách đều được BBuussiinneessss CChh21HHTT1111–2200 CChh22HHPP1144–1188 phân loại theo từng chủ đề. EEdduuccaattiioonn xu hướngCChh33HHPP99–1133 ra đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất trong bài IELTS Các nội dung được biên soạn trong sách thể hiện Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất trong kỳ thi CChh 44 HHPP 55–88 thực. Nếu bám sát theo lộ trình và những nội dung này, người học hoàn toàn hoàn toàn có thể nắm vững những chủ SSEECCTTIIOONN 33 EEnnggiinneeeerriinngg đề thường xuyên xuất hiện trong bài thi và biết được những khuyết vấn đề cần khắc phục của CChh 11 HHPP 1177–2200 bản thân. Từ đó, người học sẽ đã có được kế hoạch học tập thích hợp như: lựa lựa chọn ra những chủ đề TThheeaattrree mà bản thân còn yếu, giải lại đề và ghi nhớ từ vựng thuộc chủ đề đó. Listening.CChh77HHPP88–1111 Ngoài ra, những chủ đề này được GGeeoollooggyy AATT 2211–3300 LLiinngguuiissttiiccss Ch 1 HP 1-4 Ch 2 HT 1-10 PPssyycchhoollooggyy sắp xếp trong mục lục một cách logic giúpCChh44HHPP1144–1177 CChh55HHPP88–1122 Tourism · Entertainment Ch 7 HP 1-3 Ch 2 HP 1-4 Ch 3 HP 5-8 AT 1-10 SECTION 1 DT 1-10 Ch 1 HP 8-11 DDTT 2211–3300 CChh 11 HHPP 1122–1166 Ch 2 HP 5-9 Ch 6 HP 5-7 Facility AT 11-20 BBiioollooggyy AATT 3311–4400 Ch 2 HP 10-13 BBuussiinneessss người học dễ theo dõi và hoàn toàn hoàn toàn có thể lựa chọnCChh55HHPP1133–1177 School life Ch 3 HP 1-4 Ch 6 HP 8-11 CChh 44 HHTT 11–1100 Ch 7 HP 4-7 Destination DT 11-20 CChheemmiissttrryy CChh 22 HHTT 1111–2200 Ch 6 HP 1-4 Ch 6 HP 12-14 FFoooodd··NNuuttrriittiioonn Ch 6 HT 1-10 triệu tập ôn luyện những chủ đề mà bảnCChh21HHPP2211–2255 CChh33HHTT11–1100 SSEECCTTIIOONN 44 HHiissttoorryy Ch 1 HT 1-10 DDTT 3311–4400 CChh 33 HHPP 1144–1199 Ch 5 HP 4-7 GGeeoollooggyy SECTION 2 Infrastructure MMeeddiiccaall sscciieennccee thân còn yếu.CChh44HHPP1188–2211 CChh 22 HHPP 1199–2222 Event Ch 4 HP 1-4 Instruction Ch 1 HP 5-7 PPssyycchhoollooggyy CChh 22 HHPP 2233–2288 Other topics Ch 5 HP 1-3 TTeecchhnnoollooggyy CChh 44 HHPP 2222–2255 **DDTT::DDiaiaggnnoosstticicTTeesstt HHPP::HHaacckkeerrssPPrraacctticicee HHTT::HHaacckkeerrssTTeesstt AATT::AAccttuuaallTTeesstt 6 7 Kế hoạch học tập Bài kiểm tra tự nhìn nhận và kế hoạch Dựa vào kết quả của bài kiểm tra tự nhìn nhận (Diagnostic Test – tr.21), hãy tìm hiểu thêm hai kế hoạch HACKERS IELTS LISTENING học tập dưới đây và xây dựng cho mình kế hoạch thích hợp nhất. học tập 4 tuần/6 tuần Kế hoạch 4 tuần (Nếu làm bài Diagnostic Test đúng từ 27 câu trở lên) Người học hoàn toàn hoàn toàn có thể tự nhìn nhận kĩ năng Week 1 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 bản thân qua bài Diagnostic Test có hình DT Ôn tập DT Ch 1 HP Ch 1 HP Ch 1 HT Ch 2 HP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN Week 2 Ch 2 HP Ch 2 HT Từ vựng Từ vựng Từ vựng tr.145 Từ vựng Từ vựng tr.146 Từ vựng tr.146 thức và độ khó tương tự với đề thi thật.1. Hằng ngày, hãy nỗ lực học hết khối lượng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng theo kế hoạch. tr.144 tr.144 Ch 3 HP tr.145 Ch 3 HT 2. Bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ những kế hoạch làm bài, tiếp Từ đó vận dụng vào Ôn tập Ch Ch 3 HP Từ vựng tr.147 Ch 4 HP Hackers Practice và Hackers Test để ghi nhớ lâu hơn. 1-2 Từ vựng Từ vựng Sách cũng gợi ý kế hoạch 4 tuần/6 tuần3. Trong khi làm bài, hãy coi như bạn đang tham gia kỳ thi thật. Sau khi làm xong, Ôn tập từ tr.147 tr.148 vựng hãy tìm hiểu thêm những gợi ý, lý giải, phân tích của sách về những đáp án đúng, đáp Week 3 Ch 4 HP Ch 4 HT Ch 5 HP Ch 5 HP Ch 6 HP án sai để tự rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề. Từ vựng tr.148 Từ vựng tr.149 Ôn tập Ch Từ vựng Ch 5 HT Từ vựng 3-4 Từ vựng tr.150 giúp người học hoàn toàn hoàn toàn có thể lựa chọn một kế4. Hãy khởi đầu mỗi chương với phần Hackers Practice và Hackers Test, tiếp Từ đó kết tr.149 tr.150 Ôn tập từ thúc bằng việc giải và ôn tập Actual Test. Ch 6 HP vựng hoạch luyện thi hiệu suất cao và thích hợp với5. Trong trường hợp bạn không thể hoàn thành xong xong kế hoạch của một ngày như đã đề Week 4 Ch 6 HT Ch 7 HP Ch 7 HP Ôn tập Ch AT Ôn tập AT Từ vựng tr.151 Từ vựng tr.151 Ch 7 HT 5-7 ra, hãy tiếp tục học và nỗ lực hoàn thành xong xong bài tập của một tuần trước đó đó lúc tuần đó Ôn tập từ kết thúc. vựng trình độ của tớ. * Nếu muốn học trong 8 tuần, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể chia đôi nội dung học mỗi ngày để học trong hai ngày. Kế hoạch học tập 19 Kế hoạch 6 tuần (Nếu làm bài Diagnostic Test đúng từ 26 câu trở xuống) Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Ch 1 HP Ch 1 HP Week 1 DT Ôn tập DT Ôn tập DT Ch 1 HP Từ vựng Từ vựng Week 2 Ch 1 HT Ôn tập Ch 1 Ch 2 HP Ch 2 HP tr.144 tr.144 Từ vựng tr.145 Ôn tập từ Từ vựng vựng Ch 3 HP Ch 2 HP Ch 2 HT Từ vựng tr.145 Từ vựng Từ vựng Week 3 Ôn tập Ch 2 Ch 3 HP Ôn tập từ tr.147 Ch 3 HT tr.146 tr.146 vựng Ch 4 HT Từ vựng Từ vựng Ôn tập Ch 3 Ch 4 HP Week 4 Ch 4 HP Ch 4 HP tr.147 Ôn tập từ Từ vựng tr.148 Từ vựng tr.149 vựng Ch 5 HP Ôn tập Ch 4 Từ vựng tr.148 Ch 6 HP Ôn tập từ Ch 5 HP vựng tr.149 Week 5 Ch 5 HT Ôn tập Ch 5 Ch 7 HT Ch 6 HT Từ vựng tr.150 Ôn tập từ Ch 6 HP Từ vựng Ôn tập Ch 6 vựng Từ vựng Ôn tập từ tr.151 vựng tr.150 Week 6 Ch 7 HP Ôn tập Ch 7 AT Ôn tập AT Ôn tập AT Từ vựng tr.151 Ôn tập từ vựng * DT: Diagnostic Test HP: Hackers Practice HT: Hackers Test AT: Actual Test 18 8

HACKERS IELTS LISTENING 02 Luyện tập từng bước để nâng cao trình độ! Sách được thiết kế giúp người học thuận tiện và đơn thuần và giản dị rèn luyện những dạng bài theo từng bước làm để hoàn toàn hoàn toàn có thể nắm chắc những dạng vướng mắc và có kế hoạch làm bài hợp lý. HACKERS IELTS LISTENING LUYỆN TẬP CHAPTER 0 1 Multiple Choice CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI Questions 1-4 CH1_HP1-4.mp3 STEP 1 [Thời gian phân tích đề] Đọc kỹ yêu cầu và tìm từ/cụm từ khóa của đề bài. Multiple choice là dạng bài chọn đáp án đúng chuẩn trong nhiều đáp án cho sẵn. Đây là một Choose the correct letter, A, B or C. trong những dạng phổ cập nhất trong bài thi IELTS Listening, xuất hiện trong hầu hết (1) Dạng bài Multiple choice hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu chọn nhiều hơn nữa thế nữa một đáp án, vì vậy bạn cần kiểm những kỳ thi và hoàn toàn hoàn toàn có thể gặp trong toàn bộ những phần. tra kỹ số lượng đáp án mà đề yêu cầu. DẠNG BÀI 1(2) Bạn cần đọc và tìm ra từ/cụm từ khóa của đề. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc hiểu những đáp Alex is mostly interested in seeing án trước lúc nghe đến. A art galleries. Dạng bài Multiple choice yêu cầu chọn đáp án đúng chuẩn để hoàn thành xong xong câu hoặc vấn đáp EXAMPLE B contemporary culture. vướng mắc. Với dạng thứ hai, đề bài hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu chọn nhiều hơn nữa thế nữa một đáp án, vì vậy trước Choose the correct letter, A, B or C. C(1) Đề bài yêu cầu lựa chọn một historical sites. khi nghe đến đến, bạn cần để ý quan tâm đọc và kiểm tra kỹ yêu cầu của đề bài. Đôi khi, đề bài hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu chọn đáp án đúng để điền vào bảng hay biểu đồ. 1 Dr Peter Lyons has recently been best known for his đáp án trong A, B và C. A publications about islands. Dạng chọn đáp án để hoàn thành xong xong câu B dissertation on tropical plants. 2) Sau khi đọc đề ta thấy Đây là dạng lựa chọn một đáp án đúng chuẩn trong những đáp án cho trước để hoàn thành xong xong câu. C extensive studies of rock categorisations. rằng từ khóa của bài là Choose the correct letter, A, B or C. 1 Dr Peter Lyons has recently been best known for his Dr Peter Lyons. 2Sau đó tiếTp he Top Spots half-day tour begins tục đọc để hiểu nội dung A publications about islands. CH B dissertation on tropical plants. chính của từng đáp án như: ấn C extensive studies of rock categorisations. 01 A 7 am.phẩm (publications), luận văn (dissertation), nghiên cứu và phân tích và phân tích (studies). Multiple Choice HACKERS IELTS LISTENING9 am. B C 2 pm. Dạng chọn đáp án vấn đáp vướng mắc 3 How much will Alex have to pay for his tour? A $25 Đây là dạng lựa chọn đáp án phù phù thích phù thích hợp với vướng mắc. Trong trường hợp có nhiều đáp án chính B $45 xác, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sẽ phải chọn 2-3 đáp án trong số 5-7 đáp án cho trước. Choose the correct letter, A, B or C. C $70 1 What is included in the scuba diving trip? 4 What will the guide for the Thursday tour be doing Central Station? A equipment A displaying a company sign B training C an offshore dive Hackers Practice & Hackers TestB distributing apparel to participants C collecting payments from participants Choose TWO letters, A-E. thức Bằng cách vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về những dạng Dạng bài & giải pháp làm bài2-3 Which TWO topics does Michael want to include in his presentation? A geographical features B historical context Giới thiệu những dạng vướng mắc và hìnhE political significance x28 uất hiện của từng dạng trong bài thi thật. câu hỏiCHAPTER1 29 và giải pháp làm bài vào những bài Đối với mỗi dạng, sách trình làng chiến rèn luyện có hình thức giống bài thi thật thuật làm bài hiệu suất cao nhất và ví dụ thực tiễn nhưng độ dài rất rất khác nhau, người học hoàn toàn hoàn toàn có thể để người học dễ vận dụng trong bài thi thật. vừa triệu tập rèn luyện vừa nâng cao kĩ năng thích ứng với đề thi thật.3.TỪVỰNGTHEOCHỦĐỀ precaution[prikC:?2n] thận trọng, thận trọng refrain[rifr*in] kìm chế, ghìm lại refer to ~ tìm hiểu thêm, quy cho, nhờ vào returnable[ M [emailprotected]:rn2bl, A [emailprotected]:n2bl] hoàn toàn hoàn toàn có thể hoàn trả 34 3) Destination (Cảnh quan) Từ vựng chap 3.mp3 SECTION 1 Questions 1-10 AT1-10.mp3 1) Tourism – Entertainment (Du lịch – Giải trí) Từ vựng chap 1.mp3 adjacent to ~ gần, kề với landmark[ M l%ndm&:rk, A  l%ndma:k] thắng cảnh adjoining[2dXCiniy] liền kề loan[ M loun, A  l2un] khoản vay, cho vay vốn ngân hàng vốn ngân hàng nhà nước Questions 1-4 accommodation[ M 2k&m2d*i?2n, A  2k’m2d*i?2n] (tiện nghi) go for ~ chọn attraction[2tr%k?2n] điểm tham quan maze[meiz] mê cung Complete the notes below. ăn ở, chỗ nghỉ bank[b5yk] bờ sông, lưu vực, ngân hàng nhà nước nhà nước mezzanine[m*z2ni:n] gác lửng (rạp hát) Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. all-inclusive[‘:linkl7:siv] trọn gói in advance trước breed[bri:d] giống, sinh ra national monument đài tưởng niệm vương quốc assortment of ~ phân loại, chủng loại itinerary[ M 1it.n2r+ri, A  1it.n2r2ri] lịch trình cattle[k%tl] gia súc nature reserve khu bảo tồn vạn vật vạn vật thiên nhiên attendance[2t*nd2ns] sự tham gia, xuất hiện magnificent[ M m5gn.f2snt, A  m5gn.fisnt] lộng lẫy, cloakroom[ M kl0ukru:m, A  [emailprotected]:m] phòng gửi đồ navigable[n%vig2bl] điều phối Phụ lục classical[kl%sik2l] tầm cỡ, cổ xưa notable[ M n0ut2bl, A  [emailprotected]] đáng để ý quan tâm costume[ M k$stju:m, A  kCst?u:m] trang phục open-air[ M 4up2n*2r, A  Aup2n*2] ngoài trời Venue Worthington Convention Centre coastal[ M k0ust2l, A  [emailprotected]] ven bờ biển, duyên hải opt[ M apt, A  cpt] kén chọn craft[ M kr5ft, A  kra:ft] thủ công, kỹ thuật panoramic[pBn2r%mik] toàn cảnh HACKERS IELTS LISTENING complimentary[ M k&mpl2m*nt2ri, A  k’mplim*nt2ri] (tặng date[deit] ngày, có niên đại picturesque[p/kt?2r*sk] đẹp như tranh vẽ kèm) miễn phí optimal[ M $pt2m2l, A  Cptim2l] tối ưu desert[ M d*z2rt, A  d*z2t] sa mạc, từ bỏ remains[rim*inz] di tích lịch sử lịch sử, phế tích, hóa thạch comprehensive[ M k&mprih*nsiv, A  k’mprih*nsiv] toàn dredge[dredX] nạo vét, kéo lưới replica[r*plik2] quy mô (thu nhỏ), bản sao diện, trọn gói preschool[pr.:sk8:l] tiền tiểu học enclosure[ M inkl0uX2r, A  [emailprotected]] khu vực được rào kín ridge[ridX] chỏm núi contemporary[ M k2nt*mp2r+ri, A  k2nt*mp2r2ri] tân tiến, eye-catching[!ikBt?iy] thích mắt span[sp5n] nhịp cầu, mở rộng, bắc ngang qua đương đại provincial[pr2v.n?2l] thuộc tỉnh (bang) foyer[ M fCi2r, A  fCiei] tiền sảnh, sân spectacular[ M spekt%kjul2r, A  spekt%kj2l2] tuyệt đẹp divine[div!in] tuyệt (diệu) hedge[hedX] hàng rào, vây hãm striking[str!ikiy] nổi trội, đáng để ý quan tâm en suite toilet toa-lét khép kín rendition[rend.?2n] buổi màn màn biểu diễn, vở diễn holidaymaker[ M h$lideim+ik2r, A hCl2dim+ik2] khách du lịch timeline[ M t!imlOin, A  t!iml1in] dòng thời hạn enactment[in%ktm2nt] (kịch) diễn lại, tái hiện lại (sự kiện) rock-climbing[ M r$kklOimiy, A  rCkklOimiy] leo núi imposing[ M imp0uziy, A  [emailprotected]] ấn tượng, thích mắt vessel[v*s2l] thùng, thuyền, bình, vại favourable[f*iv2r2bl] được yêu thích, nhận được tình cảm satisfactory[sBtisf%kt2ri] hài lòng ketch[ket?] thuyền khơi thành viên wildlife[w!ildl1if] hoang dã footpath[ M f7tp59, A  f7tpa:9] lối đi dạo, đường mòn souvenir[ M s8:v2n.2r, A  s8:v2n.2] quà lưu niệm không lấy phí of charge miễn phí stroll[ M stroul, A  str2ul] tản bộ 4) Infrastructure – Event – Instruction (Cơ sở hạ tầng – Sự kiện – Hướng dẫn) Từ vựng chap 4.mp3 fret[fret] do dự, phiền lòng stunning[st^niy] tuyệt đẹp, lộng lẫy gear[ M gi2r, A  gi2] thiết bị, phụ tùng summit[s^mit] đỉnh (núi) symphony orchestra dàn giao hưởng Example 2) Facility (Tiện nghi) Từ vựng chap 2.mp3 abandoned[2b%nd2nd]  bỏ rơi, bỏ mặc coordinator[ M kouC:rd2n+it2r, A  k2uC:dineit2] điều phối viên For Franklin Insurance conference accustomed to ~ quen với, hay dùng enquire[ M inkw!i2r, A inkw!i2] hỏi (đáp), khảo sát acclaimed[2kl*imd] nổi danh, nổi tiếng corridor[ M kC:rid2r, A  kCridc:] hiên chạy appeal[2p.:l] mê hoặc, thu hút estimate[ *st2m2t] ước tính, số lượng xấp xỉ appropriate[ M 2pr0upri2t, A [emailprotected]] hợp lý fiddle[f.dl] nghịch, chạm vào backmost[ M b%kmoust, A b%km2ust] ở đầu cuối, tít đằng sau council[k$uns2l] hội đồng availability[2v+il2b.l2ti] sẵn có, sẵn sàng furnished[ M [emailprotected]:rni?t, A [emailprotected]:ni?t] được trang bị 1 Auditorium vacant on June 12th call for ~ cần, yên cầu (cái gì) hire[ M h2i2r, A h2i2] thuê, tuyển dụng backstage[ M bBkst*idX, A  b5kst*idX] sau sân khấu deceptive[dis*ptiv] gian dối, lừa dối, lừa bịp check-up[t?*k6p] kiểm tra (sức mạnh thể chất) jot down ghi chép (nhanh) cheque[t?ek] séc, ngân phiếu off-putting[M C:fp8tiy, A ’fp7tiy] kinh tởm, rất rất khó chịu commission[k2m.?2n] trách nhiệm, phận sự donation[ M doun*i?2n, A  d2un*i?2n] quyên góp, tặng compulsory[k2mp^ls2ri] bắt buộc plan[pl5n] kế hoạch coverage[k^v2ridX] phủ, bao quát, khuôn khổ (bảo hiểm) policy[ M p$l2si, A pCl2si] chủ trương committee[k2m.ti]  ủy ban engagement[ing*idXm2nt] cam kết, hứa hẹn detergent[ M [emailprotected]:rdX2nt, A [emailprotected]:dX2nt] chất tẩy polish[M p$li?, A pCli?] đánh bóng, hoàn thiện Size: 80 square metres diagnose[ M d!i2gn4us, A d!i2gn2uz] chẩn đoán postcode[ M p0ustkoud, A [emailprotected]] mã bưu chính conservation[ M k&ns2rv*i?2n, A  k’ns2v*i?2n] bảo tồn furnace[ M  [emailprotected]:rnis, A  [emailprotected]:nis] lò (luyện), thử thách Costs £480 for a 2 on weekdays contractor[ M k&ntr%kt2r, A  k2ntr%kt2] thầu khoán, người layout[l*i1ut] bản in mẫu, thiết kế, sắp xếp đấu thầu contribute[k2ntr.bju:t] góp thêm phần, góp thêm phần level[l*v2l] mức, trình độ modernise[ M m$d2rnOiz, A  mCd2n1iz] tân tiến hóa recommence[r/:k2m*ns] khởi đầu lại, khởi sự lại Time: available from 8 am to 3 neighbouring [n*ib2riy] (khu) hàng xóm refurbishment[ M r/:[emailprotected]:rbi?m2nt, A  r/:[emailprotected]:bi?m2nt] làm mới off-limits[ M ’:fl.mits, A  ’fl.mits] bị cấm, khu vực cấm restoration[r+st2r*i?2n]  Phục hồi Lunches available £15 per person, 4 for special meals 144 Appendix 145 Actual Test Phụ lục Các bài thi được biên soạn theo như hình thức Phần hỏi đáp về những vướng mắc thường gặp và độ khó của bài thi thật giúp người học tự giúp người học hoàn toàn hoàn toàn có thể tránh mắc lỗi khi trả nhìn nhận kĩ năng bản thân trước lúc thi và lời những vướng mắc của phần tranh tài Nghe. Ngoài ra, thông thông qua đó luyện IELTS Listening hiệu suất cao nhất. bạn sẽ ôn luyện hiệu suất cao hơn với list những từ vựng thiết yếu cho từng chủ đề được liệt kê rõ ràng và khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống. Lý do HACKERS IELTS Listening giúp bạn đạt điểm trên cao 9 126

LÝ DO HACKERS IELTS LISTENING GIÚP BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO 03 Đáp án, script, phân tích và giải đề giúp nâng cao kĩ năng! 0 1CHAPTER Multiple Choice M: That really sounds ideal! And what does the Nam: Nghe có vẻ như như hay đấy. Giá của chuyến tham tour cost? quan này là bao nhiêu ? example * Gợi ý cho từng vướng mắc sẽ tiến hành viết màu tím và đánh số tương ứng với vướng mắc đó trang 30 W: Lets see… Its $55 for the half-day… that Nữ: Để xem nào… Chuyến tham quan có mức giá 55 đô-la runs for a total of about 5 hours. Or, there cho nửa ngày, trình làng trong mức chừng 5 giờ. Ngoài Nam: Chào Helen. Mời ngồi. Tôi giúp gì được cho em? is our full-day tour that costs a bit more. It ra, còn tồn tại một chuyến tham quan trọn một ngày, includes a 7-hour tour with a không lấy phí lunch. nhưng sẽ giá cả giá bán đắt hơn một chút ít ít. Chuyến tham quan kéo Nữ: Dạ. Em đang viết một bài báo khoa học cho lớp sinh thái xanh xanh học, và gặp một số trong những trong những yếu tố ạ. dài 7 giờ và gồm có buổi tiệc trưa miễn phí. M: Seems reasonable enough. 2What time does Nam: Vậy à? Nói thử tôi nghe xem nào! the half-day tour start? Nam: Được đấy. 2Chuyến tham quan trong nửa ngày bắt nguồn từ mấy giờ? Nữ: Em không tìm tìm kiếm được đủ thông tin cho chủ đề nghiên cứu và phân tích và phân tích quy trình hình thành những quần quần hòn đảo ạ. W: 2Its from 9 am to 2 pm this Wednesday. The Nam: guide for this tour likes to start earlier in the Nữ: Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ Tư tuần này. Ừ. Em đã xem thử những nghiên cứu và phân tích và phân tích của Tiến sĩ Peter Lyons chưa? 1Ông ấy là người dân có uy tín trong day so that you can see the sunlight shines Hướng dẫn viên muốn khởi đầu sớm để du nghành nghiên cứu và phân tích và phân tích về quy trình hình thành của những quần quần hòn đảo và cũng rất nổi tiếng với nhiều cuốn on the major landmarks optimal times. khách hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy tia nắng chiếu lên những sách về quần hòn đảo nhiệt đới gió mùa gió mùa. thắng cảnh vào múi giờ đẹp tuyệt vời nhất trong thời hạn ngày. M: That might be a bit too early for me. Nữ: Em có đọc bài luận của ông ấy về việc phân loại đá, và em nghĩ đó mới là nghành trình độ Nam: Vậy có vẻ như như hơi sớm quá với tôi. của ông ấy. W: Then you might like the Major Views full- day tour this Thursday. That tour also stops Nữ: Vậy quý khách hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia chuyến tham quan Nam: Không phải, chỉ là thời kỳ đầu khi ông ấy mới làm nghiên cứu và phân tích và phân tích thôi, mới mới gần đây ông ấy đã triệu tập by the National Gallery of Victoria but takes trọn một ngày Major Views vào thứ Năm tuần nhiều hơn nữa thế nữa vào những quần quần hòn đảo rồi. you up to popular viewing spots where you này. Chuyến tham quan này cũng ghé thăm phòng can see the citys most famous landmarks. trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp vương quốc Victoria và sẽ đi Nữ: À. Ra thế. Vậy em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những nghiên cứu và phân tích và phân tích của ông ấy ở thư viện trường. It starts in the morning too 11 am, but the qua những danh thắng nổi tiếng nhất của thành bulk of it takes place in the afternoon, ending phố. Chuyến tham quan bắt nguồn từ 11 giờ sáng Nam: Ừ, có thật nhiều tài liệu về ông ấy. Ngoài ra, còn tồn tại những tài liệu tìm hiểu thêm về những nghành nghiên 6 pm. The guide will also take you to a nice nhưng phần lớn sẽ trình làng trong buổi chiều và kết cứu khác của ông ấy nữa restaurant for lunch. thúc vào lúc 6 giờ tối. Hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách tới một nhà hàng quán ăn quán ăn rất tuyệt để ăn trưa. HACKERS PRACTICE trang 34 M: Oh, all right. Mmm, I reckon the Thursday tour will suit me best. What is the cost for that Nam: Được. Tôi nghĩ chuyến tham quan hôm thứ Đáp án bài tập rèn luyện 5-7 A, C, F tour? Năm sẽ phù thích phù thích hợp với tôi nhất. Giá là bao nhiêu? M정u답ltip및le C해ho석ice 12-13 B, D 1A 2B 3C 4A W: 3Its $70 per person. But we have a special Nữ: 3Chuyến đi có mức giá 70 đô-la một người. Nhưng 8B 9C 10 A 11 B 18 A this month; you get $25 off if you make vì đấy là tháng khuyến mại đặc biệt quan trọng quan trọng, quý khách 14 B 15 A 16 B 17 A 24 A least two bookings. sẽ tiến hành giảm 25 đô-la nếu tham gia từ hai 19-20 A, D 21 A 22 C 23 B người trở lên. 25 B M: That seems reasonable. However, 3Im the only person, so please book just one spot for me. Nam: Có vẻ hợp lý đấy. Tuy nhiên, 3tôi chỉ có một Questions 1-4 Giọng Anh-Úc, Anh-Anh CH1_HP1-4.mp3 mình nên chị hãy đặt giúp tôi một chỗ. HACKERS IELTS LISTENING W: Great. Whats your name and phone Section 1. You will hear a conversation between Section 1. Bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa nhân viên cấp dưới cấp dưới number? Nữ: Vâng. Quý khách vui lòng cho tôi biết tên và số a tour company agent and a traveller discussing của một công ty du lịch và một người tiêu dùng thảo luận chi điện thoại ạ! tour details. tiết về chuyến tham quan. M: Alex Fenway. F-E-N-W-A-Y. And my mobile number is 555 671 920. Nam: Alex Fenway. F-E-N-W-A-Y. Số điện thoại của W: Thank you for contacting Sunwave Tours. Nữ: Sunwave xin nghe. Tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp gì cho quý khách? tôi là 555671920. How may I help you? W: Thank you, Alex. 4On the day of the tour, Nam: Xin chào. Tôi là Alex. Tôi đang thao tác ở Melbourne there will be a guide Central Station to Nữ: Cảm ơn anh Alex. 4Vào ngày tham quan, hướng M: Hi. My name is Alex. Im here in Melbourne for cho tới hết thứ Bảy tuần này và tôi muốn tham gia meet you. The guide will be holding a large dẫn viên sẽ đứng ở ga TT đợi anh. Người work until this Saturday, and Id like to go on the chuyến tham quan thành phố được quảng cáo trên sign and wearing a T-shirt with Sunwave này sẽ cầm một tấm bảng lớn và mặc áo thun có city tour that I saw advertised in your flyer. Im tờ rơi của công ty. Tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể đi được vào thứ Tư hoặc Tours printed on it. in chữ Sunwave Tours. available on either Wednesday or Thursday. thứ Năm. M: Great. Thanks for all your help. Nam: Vâng. Cảm ơn chị thật nhiều. W: We can certainly accommodate that. What in Nữ: Tất nhiên là chúng tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ dịch vụ đó rồi. our city are you interested in seeing? Quý khách muốn tham quan những khu vực nào Từ vựng contemporary tân tiến landmark thắng cảnh optimal tối ưu, tốt nhất trong thành phố? bulk of ~ phần lớn reckon nhận định rằng, nghĩ rằng M: Well, I am curious about both historical sites and contemporary culture. But Im Nam: Tôi tò mò về di tích lịch sử lịch sử lịch sử hay văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tân tiến. Questions 1-4 also interested in old architecture. So, 1I do Nhưng tôi cũng thích những khu khu công trình xây dựng xây dựng kiến trúc cổ want to tour some art galleries more than kính. Vì thế, 1tôi muốn tham quan một số trong những trong những kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng 1 Địa điểm Alex muốn ghé thăm nhất là anything. I heard that theres a national art nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp hơn những nơi khác. Tôi nghe nói trong A Bảo tàng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp. gallery in the city. thành phố có một vài kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp vương quốc. B Văn hóa tân tiến. C Di tích lịch sử. W: Yes, there is. Id actually recommend our Top Nữ: Vâng. Có ạ. Tôi nghĩ anh hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia chuyến Spots tour. It starts just in front of our office on tham quan Top Spots, bắt nguồn từ đường Elizabeth Giải thích Trong phần liên quan tới cụm từ khóa (Alex ~ interested in seeing), nhân vật nam nói rằng Elizabeth Street and concludes the National ngay trái chiều văn phòng của chúng tôi và kết thúc I do want to tour some art galleries more than anything (tôi muốn tham quan một số trong những trong những kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng nghệ Gallery of Victoria. And there are lots of places tại phòng trưng bày Nghệ thuật vương quốc Victoria. thuật nhất) nên A là đáp án đúng. to get lunch in that area afterward. 174 CHAPTER 01 Multiple Choice 175 Script, phân tích đáp án và từ vựng Sách đưa ra những phân tích đúng chuẩn về những dạng bài và phục vụ những từ vựng quan trọng để người học không riêng gì có hiểu mà còn tăng cường vốn từ vựng một cách có trọng tâm. Gợi ý và lý giải đáp án Sách đưa ra những lý giải rõ ràng cho những đáp án giúp người đọc vừa làm rõ câu vấn đáp, vừa làm quen với những phương pháp và kế hoạch vấn đáp. 10

HACKERS IELTS LISTENING 04 Các cuốn sách còn sót lại trong bộ HACKERS IELTS IELTS READING Cuốn sách phân tích khá khá đầy đủ từng dạng vướng mắc và kế hoạch làm bài tương ứng trong bài thi Đọc. Các bài đọc rèn luyện có độ dài và độ khó tăng dần, bao quát toàn bộ những chủ đề hay gặp trong bài thi Reading của IELTS. Nội dung bài đọc được dịch ra tiếng Việt và lý giải đáp án kỹ lưỡng. IELTS SPEAKING Cuốn sách update 20 chủ đề hay được hỏi nhất trong bài thi Nói với dàn bài rõ ràng và câu vấn đáp mẫu để giúp bạn thật tự tin khi bước vào phòng thi Nói. IELTS WRITING Cuốn sách phân tích khá khá đầy đủ từng dạng đề và kế hoạch làm bài tương ứng trong bài thi Viết. Các mẫu câu và cách dùng từ đắt được liệt kê theo chủ đề. Sách còn hướng dẫn bạn cách lập dàn ý và triển khai thành nội dung nội dung bài viết khá khá đầy đủ. Lý do HACKERS IELTS Listening giúp bạn đạt điểm trên cao 11

Giới thiệu kỳ thi IELTS IELTS là gì? Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra kĩ năng ngôn từ của những người dân dân muốn thao tác hoặc học tập bằng tiếng Anh. Các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói sẽ trình làng trong tổng số 2 giờ 55 phút. Điểm IELTS được nhìn nhận theo thang điểm từ là một trong.0 đến 9.0. Điểm tổng là yếu tố trung bình của bốn phần tranh tài. Có hai loại bài thi: Academic Module (IELTS Học thuật) là bài thi dành riêng cho học viên sẵn sàng sẵn sàng du học ở những trường ĐH hoặc những cơ sở giáo dục cao hơn. General Training Module (IELTS Tổng quát) dành riêng cho những người dân dân muốn di cư, tìm việc, hoặc thao tác tại những nước Anh, Canada, Úc, Mỹ. Trong hai loại bài IELTS này, phần Nghe và Nói là giống nhau nhưng Đọc và Viết rất rất khác nhau. Cấu trúc bài thi IELTS Học thuật Phần thi Số lượng bài Thời gian Đặc điểm Listening và vướng mắc kiểm tra Reading Bốn bài nghe 30 phút – Bài nghe gồm có cả giọng Anh, Writing Tổng cộng có (Thời gian Úc, Mỹ Speaking vấn đáp là 10 – Thí sinh có thêm 10 phút riêng để 40 vướng mắc phút riêng điền đáp án vào phiếu vấn đáp (Mỗi bài nghe – Bài nghe gồm những dạng vướng mắc biệt) trắc nghiệm, câu vấn đáp ngắn, điền 10 vướng mắc) vào ô trống, hoàn thành xong xong biểu bảng… 3 bài đọc 60 phút – Bài đọc dài và nội dung về nhiều Tổng 40 vướng mắc chủ đề rất rất khác nhau – Bài đọc gồm những dạng vướng mắc trắc (Mỗi bài đọc nghiệm, câu vấn đáp ngắn, điền vào 13-14 vướng mắc) chỗ trống, hoàn thành xong xong biểu bảng… Task 1: 1 vướng mắc 60 phút – Không có sự phân loại thời hạn rõ Task 2: 1 vướng mắc ràng giữa 2 vướng mắc – Điểm Task 2 nhiều hơn nữa thế nữa Task 1 Thời gian chờ đón Bao gồm 3 phần 11-14 phút – Phỏng vấn trực tiếp 1:1 với giám Phần 1: 10-15 vướng mắc khảo – Tất cả nội dung bài thi Nói được Phần 2: 1 vướng mắc ghi âm lại Phần 3: 4-6 vướng mắc Khoảng 2 giờ 55 phút 12

HACKERS IELTS LISTENING Các nội dung liên quan đến kỳ thi IELTS Thời gian Được tiến hành khoảng chừng chừng 48 lần một năm, 2 ~ 4 lần một tháng Địa điểm Kỳ thi sẽ tiến hành tổ chức triển khai triển khai tại khu vực được chỉ định chính thức bởi Hội đồng Anh hoặc IDP. Cách Đk xx Thí sinh hoàn toàn hoàn toàn có thể Đk trước tối thiểu 5 đến 7 ngày (lịch Đk hoàn toàn hoàn toàn có thể kết thúc sớm hơn dự kiến) xx Đăng ký qua Internet: Hội đồng Anh hoặc IDP xx Đăng ký trực tiếp: Tại khu vực được chỉ định chính thức bởi Hội đồng Anh hoặc IDP Lệ phí xx Lệ phí thi: ~ 5.000.000 vnd xx Phí cấp bảng điểm – Gửi miễn phí 5 bảng điểm đến những trường mà thí sinh yêu cầu trong vòng 4 tuần Tính từ lúc ngày thi – Nếu muốn gửi nhiều hơn nữa thế nữa 5 bảng điểm hoặc sau 4 tuần Tính từ lúc ngày thi, thí sinh phải trả lệ phí Hình thức thanh toán Thẻ tín dụng thanh toán thanh toán, tiền mặt Hủy Đk thi Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể được hoàn trả 75% lệ phí 15 ngày trước thời gian ngày thi Những để ý quan tâm khi đi thi Chỉ CMT, CCCD và hộ chiếu được đồng ý trong thời hạn ngày thi Điểm thi và phúc tra xx Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm tra điểm số trực tuyến sau 13 ngày Tính từ lúc ngày thi xx Có thể lựa chọn nhận giấy ghi nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện Phúc tra: xx Thí sinh nộp bản gốc kết quả thi và đơn Đk theo đường bưu điện hoặc trực tuyến xx Thí sinh hoàn toàn hoàn toàn có thể Đk phúc tra phần tranh tài mình yêu thích trong 4 phần kỹ năng Tips xx Thí sinh phải mang theo hộ chiếu/CMT/CCCD đã dùng Đk thi để giám thị kiểm tra trước lúc vào thi. xx Tất cả vật dụng thành viên đều phải gửi ở nơi giữ đồ trước lúc vào phòng thi. xx Thí sinh được chụp hình và kiểm tra dấu vân tay trước lúc vào thi. xx Giữa 3 phần tranh tài Nghe, Đọc, Viết không hề thời hạn nghỉ riêng. Trong trường hợp cần đi vệ sinh khi đang làm bài, thí sinh thoát khỏi phòng thi phải được sự giám sát của giám thị. xx Lịch thi nói sẽ tiến hành thông báo riêng tới từng thí sinh. Giới thiệu kỳ thi IELTS 13

Giới thiệu về kỳ thi IELTS Thang điểm IELTS Band Score Bài thi IELTS nhìn nhận kĩ năng Anh ngữ của thí sinh qua những band điểm. Dưới đấy là miêu tả từng band điểm. Band Mức độ thuần Miêu tả score thục Có kĩ năng tiếng toàn vẹn và tổng thể và thể hiện được kĩ năng sử dụng 9 Expert user ngôn từ thích hợp, đúng chuẩn, thành thạo, tóm gọn được mọi khía cạnh của ngôn từ. Có kĩ năng tiếng toàn vẹn và tổng thể dù còn mắc một số trong những trong những ít lỗi sử dụng 8 Very good user ngôn từ thiếu đúng chuẩn và chưa thích hợp. Có thể hiểu nhầm trong một vài trường hợp lạ lẫm thuộc. Có kĩ năng xử lý tốt những tranh luận phức tạp, rõ ràng. Có kĩ năng tiếng tốt dù còn một số trong những trong những lỗi sử dụng ngôn từ thiếu 7 Good user đúng chuẩn, chưa thích hợp, và hiểu nhầm trong một số trong những trong những trường hợp. Nhìn chung hoàn toàn hoàn toàn có thể xử lý tốt ngôn từ phức tạp và hiểu được những lập luận rõ ràng. Nhìn chung hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng ngôn từ hiệu suất cao dù còn một số trong những trong những lỗi thiếu đúng chuẩn, không thích hợp, hoặc hiểu nhầm ý. Có 6 Competent user thể sử dụng và hiểu những cấu trúc tương đối phức tạp, nhất là trong những trường hợp quen thuộc. Có kĩ năng sử dụng ngôn từ tương đối và nắm được ý nghĩa cơ 5 Modest user bản của ngôn từ trong hầu hết những trường hợp dù còn mắc nhiều lỗi. Có kĩ năng tiếp xúc cơ bản trong những nghành quen thuộc. Khả năng tiếp xúc số lượng số lượng giới hạn trong những hình huống quen thuộc. 4 Limited user Thường xuyên gặp yếu tố trong việc hiểu và diễn đạt. Không hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những cấu trúc phức tạp. 3 Extremely limited Chỉ truyền tải và hiểu được nội dung cơ bản nhất trong những tình user huống quen thuộc. Thường xuyên gặp trở ngại vất vả trong tiếp xúc. 2 Intermittent user Gặp thật nhiều trở ngại vất vả trong việc nói và viết tiếng Anh Không hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Anh, ngoại trừ một vài từ vựng 1 Non-user riêng lẻ. 0 Did not attempt Thí sinh không tham gia cuộc thi the test 14

HACKERS IELTS LISTENING Cách tính điểm thi IELTS Mỗi kỹ năng đều được xem điểm riêng và điểm tổng, IELTS Overall, là yếu tố trung bình cộng của bốn điểm thành phần. Các cơ quan, tổ chức triển khai triển khai sử dụng điểm IELTS để xem nhận kĩ năng tiếng Anh của ứng viên đều phải có những yêu cầu rất rất khác nhau về số điểm thành phần và điểm Overall cần đạt. Thí sinh cần nhờ vào những quy định riêng này để lên kế hoạch sẵn sàng sẵn sàng thật thích hợp cho kỳ thi. Đạt điểm trên cao trong một phần tranh tài thế mạnh hoàn toàn hoàn toàn có thể tương hỗ cho phần yếu thế hơn, nhưng nếu sự khác lạ Một trong những điểm thành phần quá rộng sẽ ảnh hưởng tới điểm Overall. Vì vậy, rất khó để đạt điểm trên cao nếu thí sinh chỉ triệu tập vào một trong những trong những kỹ năng nhất định nào đó. Dưới đấy là ví dụ tính band điểm. Band điểm Overall là yếu tố trung bình cộng của bốn điểm thành phần và sẽ tiến hành làm tròn theo quy tắc làm tròn số thập phân. Listening Reading Writing Speaking Điểm trung Overall bình cộng Band 5.5 5.5 của bốn điểm Score 5.0 4.5 thành phần 7.5 7.5 Thí sinh A 4.0 6.0 5.25 5.5 Thí sinh B Thí sinh C 5.0 5.0 4.875 5.0 6.5 7.0 7.125 7.0 Giới thiệu về kỳ thi IELTS 15

Giới thiệu IELTS Listening và kế hoạch luyện thi Bài thi IELTS Listening gồm 4 Section với 40 vướng mắc, mỗi phần có 10 câu. Các bài nghe được phát âm bằng giọng Anh, Úc và Mỹ. Thời gian làm bài là 30 phút, trong số đó có 10 phút dành riêng cho việc ghi đáp án vào phiếu vấn đáp. Cấu trúc bài thi IELTS Listening Cấu trúc Giới thiệu Nội dung Số vướng mắc SECTION 1 SECTION 2 Hội thoại giữa hai người về những chủ đề Mỗi phần Mỗi phần 10 SECTION 3 thường ngày một nội vướng mắc dung khác SECTION 4 Độc thoại về những chủ đề thường ngày nhau Hội thoại giữa 2-4 người về một chủ đề mang tính chất chất chất chất trình độ/ học thuật Độc thoại về một chủ đề mang tính chất chất chất chất trình độ/học thuật 10 phút ghi đáp án Điểm đặc biệt quan trọng quan trọng của bài thi IELTS Listening Đối với Section 1- 2 – 3, bài nghe cho từng Section được tách làm hai đoạn. Trước mỗi đoạn, thí sinh sẽ đã có được thời hạn để phân tích đề bài. Đối với Section 4, bài nghe được phát liền, không ngắt quãng. Trước khi bài nghe khởi đầu, thí sinh sẽ đã có được thời hạn để phân tích đề bài. Sau khi kết thúc mỗi phần tranh tài, thí sinh có 30 giây để kiểm tra lại đáp án. Sau khi kết thúc toàn bộ những phần tranh tài, thí sinh có 10 phút để chuyển những đáp án từ đề bài vào phiếu vấn đáp. 16

HACKERS IELTS LISTENING CÁC DẠNG ĐỀ IELTS Listening Dạng đề Giới thiệu dạng đề Multiple Choice Lựa chọn đáp án trong nhiều phương án cho trước Note/Form Completion Điền đáp án vào chỗ trống trong câu hay đoạn cho trước Table Completion Điền đáp án vào chỗ trống trong bảng biểu cho trước Sentence/Summary/ Chọn đáp án để điền vào chỗ trống trong câu/đoạn tóm Flow-chart/Diagram Completion tắt/lưu đồ/sơ đồ cho trước Matching Lựa chọn đáp án trong list sao cho phù phù thích phù thích hợp với những thông tin cho trước Điền hoặc chọn đáp án để điền vào chỗ trống trong bản Map/Plan/Diagram Labelling đồ/bản vẽ/sơ đồ cho trước Short Answer Điền đáp án vào những vướng mắc cho trước Chiến lược rèn luyện IELTS Listening 1. Làm quen với phát âm và ngữ điệu đúng chuẩn. Để hoàn toàn hoàn toàn có thể nghe tốt, bạn phải nghe và làm quen với ngữ âm, ngữ điệu phong phú của người bản ngữ. Đặc biệt, hơn một nửa nội dung bài thi IELTS Listening được nói với giọng Anh-Anh, vì vậy bạn nên phải làm quen với ngữ âm và ngữ điệu của giọng này. 2. Tăng cường vốn từ vựng. Bạn sẽ không còn hề thể nghe được những từ vựng mà mình chưa chắc như đinh, vì vậy hãy nỗ lực ghi nhớ những từ vựng xuất hiện nhiều lần trong sách. Hơn nữa, chỉ học thuộc nghĩa của từ là chưa đủ mà còn phải ghi nhớ cách phát âm đúng chuẩn. 3. Luyện tập diễn giải ý theo nhiều phương pháp rất rất khác nhau. Sẽ có nhiều trường hợp bạn nên phải diễn đạt nội dung trong đề bài Theo phong thái khác mà không trở thành sai nghĩa, vì vậy hãy ôn luyện phần bài tập trong sách hằng ngày. Đừng chỉ số lượng số lượng giới hạn trong việc thay đổi từ vựng, mà hãy thử thay đổi cả cấu trúc ngữ pháp của câu. 4. Luyện tập nghe-chép chính tả. IELTS Listening gồm có những dạng bài yêu cầu bạn nghe và điền đáp án đúng, vì vậy bạn cần rèn luyện nghe và chép lại những nội dung nghe được một cách đúng chuẩn. Việc này sẽ tương hỗ bạn thuận tiện và đơn thuần và giản dị phát hiện những phần bản thân cần cải tổ. Giới thiệu IELTS Listening và kế hoạch luyện thi 17

Kế hoạch học tập Dựa vào kết quả của bài kiểm tra tự nhìn nhận (Diagnostic Test – tr.21), hãy tìm hiểu thêm hai kế hoạch học tập dưới đây và xây dựng cho mình kế hoạch thích hợp nhất. Kế hoạch 4 tuần (Nếu làm bài Diagnostic Test đúng từ 27 câu trở lên) Week 1 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 DT Ôn tập DT Ch 1 HP Ch 1 HP Ch 1 HT Ch 2 HP Week 2 Ch 2 HP Ch 2 HT Từ vựng Từ vựng Từ vựng tr.145 Từ vựng Từ vựng tr.146 Từ vựng tr.146 tr.144 tr.144 Ch 3 HP tr.145 Ch 3 HT Ôn tập Ch Ch 3 HP Từ vựng tr.147 Ch 4 HP 1-2 Từ vựng Từ vựng Ôn tập từ tr.147 tr.148 vựng Week 3 Ch 4 HP Ch 4 HT Ch 5 HP Ch 5 HP Ch 6 HP Từ vựng tr.148 Từ vựng tr.149 Ôn tập Ch Từ vựng Ch 5 HT Từ vựng 3-4 Từ vựng tr.150 tr.149 tr.150 Ôn tập từ Ch 6 HP vựng Week 4 Ch 6 HT Ch 7 HP Ch 7 HP Ôn tập Ch AT Ôn tập AT Từ vựng tr.151 Từ vựng tr.151 Ch 7 HT 5-7 Ôn tập từ vựng * Nếu muốn học trong 8 tuần, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể chia đôi nội dung học mỗi ngày để học trong hai ngày. Kế hoạch 6 tuần (Nếu làm bài Diagnostic Test đúng từ 26 câu trở xuống) Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Ch 1 HP Ch 1 HP Week 1 DT Ôn tập DT Ôn tập DT Ch 1 HP Từ vựng Từ vựng Week 2 Ch 1 HT Ôn tập Ch 1 Ch 2 HP Ch 2 HP tr.144 tr.144 Từ vựng tr.145 Ôn tập từ Từ vựng vựng Ch 3 HP Ch 2 HP Ch 2 HT Từ vựng tr.145 Từ vựng Từ vựng Week 3 Ôn tập Ch 2 Ch 3 HP Ôn tập từ tr.147 Ch 3 HT tr.146 tr.146 vựng Ch 4 HT Từ vựng Từ vựng Ôn tập Ch 3 Ch 4 HP Week 4 Ch 4 HP Ch 4 HP tr.147 Ôn tập từ Từ vựng tr.148 Từ vựng tr.149 vựng Ch 5 HP Ôn tập Ch 4 Từ vựng tr.148 Ch 6 HP Ôn tập từ Ch 5 HP vựng tr.149 Week 5 Ch 5 HT Ôn tập Ch 5 Ch 7 HT Ch 6 HT Từ vựng tr.150 Ôn tập từ Ch 6 HP Từ vựng Ôn tập Ch 6 vựng Từ vựng Ôn tập từ tr.151 vựng tr.150 Week 6 Ch 7 HP Ôn tập Ch 7 AT Ôn tập AT Ôn tập AT Từ vựng tr.151 Ôn tập từ vựng * DT: Diagnostic Test HP: Hackers Practice HT: Hackers Test AT: Actual Test 18

HACKERS IELTS LISTENING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN 1. Hằng ngày, hãy nỗ lực học hết khối lượng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng theo kế hoạch. 2. Bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ những kế hoạch làm bài, tiếp Từ đó vận dụng vào Hackers Practice và Hackers Test để ghi nhớ lâu hơn. 3. Trong khi làm bài, hãy coi như bạn đang tham gia kỳ thi thật. Sau khi làm xong, hãy tìm hiểu thêm những gợi ý, lý giải, phân tích của sách về những đáp án đúng, đáp án sai để tự rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề. 4. Hãy khởi đầu mỗi chương với phần Hackers Practice và Hackers Test, tiếp Từ đó kết thúc bằng việc giải và ôn tập Actual Test. 5. Trong trường hợp bạn không thể hoàn thành xong xong kế hoạch của một ngày như đã đưa ra, hãy tiếp tục học và nỗ lực hoàn thành xong xong bài tập của một tuần trước đó đó lúc tuần đó kết thúc. Kế hoạch học tập 19

HACKERS IELTS LISTENING 20 Tài liệu luyện chép chính tả Ghi nhớ từ vựng Bài giảng IELTS trực tuyến tại HackersIngang

HACKERS IELTS LISTENING DIAGNOSTIC TEST * Answer sheet có tại trang 152 DIAGNOSTIC TEST 21

SECTION 1    Questions 1-10  DT1-10.mp3 Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. KINGS PLACE TENNIS COURTS Example courts tennis and badminton Facilities Has 1 indoor courts for tennis Pro shop sells rackets and 2 Class Details Complete beginner lessons are 3 a week Beginner Class 2 is once weekly Intermediate learners participate in a competition for 4 Can play a trò chơi with the instructor to check their 5 Comprehensive Package Includes 6 booking of courts Member discounts pro-shop and on lessons offered Cost 7 £ per month for first-time members Learner Package Includes access to all tennis courts Members can use the 8 for an additional fee Get 9 off of classes Signing up Daniel back to confirm the trial Must 10 22

SECTION 2  Questions 11-20  DT11-20.mp3 Questions 11 and 12 Choose TWO letters, A-E. 11-12 Which TWO characteristics of the dinosaur exhibits does the speaker highlight? A bone displays B posted drawings C interactive activities D re-creations of creatures E explanatory timelines Questions 13-16 DT Choose the correct letter, A, B or C. HACKERS IELTS LISTENING 13 What is special about the Under the Sea exhibit? A It shows how dolphins swim by using models. B It contains a life-size display of a blue whale. C It compares the evolution of fish and other species. 14 What aspect of sharks does the model display in the shark area focus on? A their nature as hunters B how they raise infants C their cycle of life 15 The plant life exhibits allow visitors to view displays of A gardening mechanisms. B flora from diverse environments. C rare wildflower seeds. 16 At the Activity zone, human development is depicted through A movie screenings. B three-dimensional presentations. C staged demonstrations. DIAGNOSTIC TEST 23

Questions 17-20 stairs Label the plan below. Write the correct letter, A-G, next to Questions 17-20. E ABC D foyer G F ticket counter main entrance 17 Information centre 18 Cloakroom 19 Childrens activity area 20 Gift shop 24

SECTION 3  Questions 21-30  DT21-30.mp3 Questions 21-24 What effect does art therapy have on the following age groups? Choose FOUR answers from the box and write the correct letter, A-E, next to Questions 21-24. Effects of Art Therapy A assists in motor skill development B enhances recall ability C enables better expression of feelings D helps people recover from traumatic events E slows the mental effects of aging DT Age Groups HACKERS IELTS LISTENING 21 Preschool children 22 Adolescents 23 Adults 24 Senior citizens DIAGNOSTIC TEST 25

Questions 25-30 Choose the correct letter, A, B, or C. 25 Who will the students conduct interviews with as part of their research? A patients of art therapists B psychology experts C website journalists 26 What is Raymond worried about? A There are not many studies that focus on multiple age ranges. B There is little material written on the selected topic. C There may be insufficient time to write about all the collected data. 27 According to the professor, the students could study preschool children and senior citizens because A there is not enough material on people of other ages. B similar therapies have been used for both groups. C there is a word limit for the project. 28 How do senior citizens tend to react when asked to express themselves through art? A They draw things that they see around them. B They are hesitant and dont know what to draw. C They take to it very quickly. 29 Group sessions for both seniors and preschoolers resulted in A more physical activity. B less social interaction. C improved mental functions. 30 How does art therapy that includes music help patients? A It allows them to express personal feelings. B It allows them to relax. C It provides them with a sense of unity. 26

SECTION 4  Questions 31-40  DT31-40.mp3 Questions 31-40 Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer. HISTORY AND DEVELOPMENT OF RAILWAYS Railway development in Great Britain The first locomotive invented by Richard Trevithick was not a 31 success. Large-scale rail construction began in the UK in the 1830s due to industrialisation. Industrial areas needed 32 to port cities, which trains provided cheaply and quickly. DT Global expansion of railway systems Global railway construction allowed 33 trade to grow rapidly. HACKERS IELTS LISTENING Rapid railway development occurred in North America in the 19th century. 34 discovered in the West provided further motivation for building railroads across the continent. Historic occasions affecting railways Introduced in 1912, diesel fuel allowed locomotives to transport larger weights much faster. Extremely long journeys could now be made in a few 35 . Railways were military 36 during the two world wars and were rebuilt afterward. Reasons for growth in train transport 37 needed a more efficient way of moving their goods during periods of industrialisation. Railways also allowed some Europeans to manage their 38 . Current trains and railway systems The fuels used for trains are now 39 and better for the environment. The rapid improvement of 40 railway networks in several continents made rail highly popular. Trains may become more popular because they are fast, efficient, and affordable. Đáp án Script Phân tích Giải thích trang 158 DIAGNOSTIC TEST 27

HACKERS IELTS LISTENING CHAPTER 0 1 Multiple Choice Multiple choice là dạng bài chọn đáp án đúng chuẩn trong nhiều đáp án cho sẵn. Đây là một trong những dạng phổ cập nhất trong bài thi IELTS Listening, xuất hiện trong hầu hết những kỳ thi và hoàn toàn hoàn toàn có thể gặp trong toàn bộ những phần. DẠNG BÀI Dạng bài Multiple choice yêu cầu chọn đáp án đúng chuẩn để hoàn thành xong xong câu hoặc vấn đáp vướng mắc. Với dạng thứ hai, đề bài hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu chọn nhiều hơn nữa thế nữa một đáp án, vì vậy trước lúc nghe đến, bạn cần để ý quan tâm đọc và kiểm tra kỹ yêu cầu của đề bài. Đôi khi, đề bài hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu chọn đáp án đúng để điền vào bảng hay biểu đồ. Dạng chọn đáp án để hoàn thành xong xong câu Đây là dạng lựa chọn một đáp án đúng chuẩn trong những đáp án cho trước để hoàn thành xong xong câu. Choose the correct letter, A, B or C. 1 Dr Peter Lyons has recently been best known for his A publications about islands. B dissertation on tropical plants. C extensive studies of rock categorisations. Dạng chọn đáp án vấn đáp vướng mắc Đây là dạng lựa chọn đáp án phù phù thích phù thích hợp với vướng mắc. Trong trường hợp có nhiều đáp án đúng chuẩn, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sẽ phải chọn 2-3 đáp án trong số 5-7 đáp án cho trước. Choose the correct letter, A, B or C. 1 What is included in the scuba diving trip? A equipment B training C an offshore dive Choose TWO letters, A-E. 2-3 Which TWO topics does Michael want to include in his presentation? A geographical features B historical context E political significance 28

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI STEP 1 [Thời gian phân tích đề] Đọc kỹ yêu cầu và tìm từ/cụm từ khóa của đề bài. (1) Dạng bài Multiple choice hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu chọn nhiều hơn nữa thế nữa một đáp án, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ số lượng đáp án mà đề yêu cầu. (2) Bạn cần đọc và tìm ra từ/cụm từ khóa của đề. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc hiểu những đáp án trước lúc nghe đến. EXAMPLE (1) Đề bài yêu cầu lựa chọn một Choose the correct letter, A, B or C. đáp án trong A, B và C. 1 Dr Peter Lyons has recently been best known for his 2) Sau khi đọc đề ta thấy CH A publications about islands. rằng từ khóa của bài là 01 B dissertation on tropical plants. Dr Peter Lyons. Sau đó tiếp C extensive studies of rock categorisations. tục đọc để hiểu nội dung chính của từng đáp án như: ấn phẩm (publications), luận văn Multiple Choice  HACKERS IELTS LISTENING (dissertation), nghiên cứu và phân tích và phân tích (studies). CHAPTER 1 29

STEP 2 [Thời gian nghe] Lắng nghe những thông tin liên quan tới từ/cụm từ khóa. Nghe kỹ những thông tin liên quan tới từ/cụm từ khóa và tìm những gợi ý vấn đáp. EXAMPLE CH1_EX.mp3 M: Hello, Helen. Please have a seat. Can I help you with Lắng nghe những thông something? tin liên quan tới từ khóa Dr Peter Lyons như: Hes W: Yes, well, Im working on my research paper for my well-known for his books ecology class. But Ive run into a bit of trouble. on tropical islands too và recently hes focused far M: I see. What seems to be the problem, exactly? more on islands để lựa W: I cant find sufficient research about my topic island chọn đáp án đúng chuẩn. formation. M: Well, have you looked up any research from Dr Peter Lyons? 1Hes an authority on island formations and is well- known for his books on tropical islands too. W: Ive read his dissertation on rock categorisations, and I thought that was the field where he had the most expertise. M: No, that was in his early years as a researcher, recently hes focused far more on islands. W: I see, Ill definitely look him up in the university library then. M: Y es, hes a great source. And he also provides references for other studies on… Choose the correct letter, A, B or C. 1 Dr Peter Lyons has recently been best known for his A publications about islands. B dissertation on tropical plants. C extensive studies of rock categorisations. Xem bản dịch ở tr. 174 TIPS 1. D ạng bài Multiple choice hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu lựa chọn đáp án miêu tả hành vi tiếp theo của người nói. Dạng này hầu hết xuất hiện ở đầu cuối, vì vậy bạn cần để ý quan tâm lắng nghe phần cuối của đoạn hội thoại để tìm những từ khóa thể hiện thì tương lai như: will hay be going to và những trạng từ chỉ thời hạn như: now, next, after, before. 2. V ới dạng bài Multiple choice, bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể phải nghe toàn bộ nội dung và lựa chọn nhiều hơn nữa thế nữa một đáp án. Khi đó, bạn cần nghe kỹ những thông tin liên quan và tìm ra gợi ý vấn đáp. Lưu ý rằng những thông tin này hoàn toàn hoàn toàn có thể được nhắc tới Theo phong thái giống hoặc khác với những đáp án trong đề (paraphrasing). 30

STEP 3 [Thời gian nghe] Lựa chọn đáp án đúng. Lựa chọn đáp án thể hiện đúng nội dung mà bạn nghe được (đáp án hoàn toàn hoàn toàn có thể được diễn đạt Theo phong thái khác so với nội dung nghe). Sau khi lựa chọn, bạn cần kiểm tra tính đúng chuẩn của đáp án. EXAMPLE Đoạn hội thoại đưa ra những gợi Choose the correct letter, A, B or C. ý như Hes well-known for his 1 Dr Peter Lyons has recently been best known for his books on tropical islands too. A publications about islands. (Ông ấy còn được nghe biết bởi B dissertation on tropical plants. những cuốn sách về những hòn C extensive studies of rock categorisations. quần hòn đảo nhiệt đới gió mùa gió mùa) và Recently, hes focused far more on islands (Gần Kiểm tra đáp án đây, ông ấy quan tâm nhiều hơn nữa thế nữa đến những quần quần hòn đảo). Vì thực ra his books on tropical islands có cùng ý nghĩa với publications about islands (những ấn phẩm về những quần quần hòn đảo), nên A là đáp án đúng chuẩn. Đáp án B có tới hai từ liên quan là dissertation và tropical, tuy nhiên đáp án này thực CH chất là về thực vật nhiệt đới gió mùa gió mùa. Vì thế, B là đáp án sai. 01 Đoạn hội thoại tuy có đề cập tới: Ive read his dissertation on rock categorisations ~ I Multiple Choice  HACKERS IELTS LISTENING thought that was the field where he had the most expertise (Tôi đã đọc bài luận của ông ấy về phân loại đá, nên tôi nghĩ rằng đó là chuyên ngành của ông ấy), nhưng câu tiếp theo No, that was in his early years as a researcher (Không phải, đó là nội dung nội dung bài viết trong trong năm đầu sự nghiệp nghiên cứu và phân tích và phân tích của ông ấy) đã phủ định nội dung trên. Vì thế, C là đáp án sai. TIPS Trong trường hợp phải chọn nhiều hơn nữa thế nữa một đáp án, bạn cần lưu ý mỗi đáp án chỉ được sử dụng để vấn đáp cho một vướng mắc và khi điền vào phiếu vấn đáp, chỉ tô duy nhất một đáp án cho từng câu. Nếu tô nhiều hơn nữa thế nữa một, những câu này sẽ bị xem là không đúng chuẩn. CHAPTER 1 31

HACKERS PRACTICE LUYỆN DIỄN ĐẠT Ý THEO CÁC CÁCH KHÁC NHAU (PARAPHRASING) CH1_HP_Paraphrasing.mp3 Nghe và lựa chọn đáp án thể hiện nội dung bạn nghe được. 01 A They will stop by an attraction. B They will read a historical text. 02 A A painting will be put on display. B A space is under construction. 03 A Entries must be submitted by a certain date. B They will give you a hand on a weekday. 04 A They gather the base of a mountain. B They go on a seasonal outing. 05 A He is unfamiliar with a university department. B He is unsure about registration fee payments. 06 A It splits a body toàn thân toàn thân of water. B It is the centre of a river. Đáp án 01 A They will stop by an attraction. All of us will go and look around the very old opera venue. 02 B A space is under construction. The central art gallery is currently being renovated. 03 A Entries must be submitted by a certain date. The deadline for handing in the entrance form is the first Monday of next month. 04 B They go on a seasonal outing. Everyone from our club goes on a hike together in the mountains each autumn. 05 A He is unfamiliar with a university department. Im afraid Im not entirely sure what the office of the registrar is. 06 A It splits a body toàn thân toàn thân of water. The island breaks the bay up into two main sections. 32

HACKERS IELTS LISTENING 07 A There are tips for proper exercise training. CH B There are restrictions on certain foods. 01 08 A It is a practice that is performed in hospitals worldwide. Multiple Choice  HACKERS IELTS LISTENING B It is a method that produces positive results. 09 A The device produces little trash. B The machine makes miniature models. 10 A It is vital that humpbacks communicate periodically. B It is through singing that humpbacks interact. 11 A The firms have come up with additional tactics which could increase revenues. B A new approach to marketing will lead to widespread changes within the company. 12 A Airplane engineering was not a significant career in the 1900s. B Aircrafts were improved thanks to her work in the 1900s. Đáp án 07 B There are restrictions on certain foods. Nutritionists create menu plans with limits on daily fat and calorie levels. 08 B It is a method that produces positive results. Art therapy is proven effective among mental patients. 09 A The device produces little trash. We are making a machine that generates a very small amount of rubbish material. 10 B It is through singing that humpbacks interact. Humpback whales can communicate by singing, sometimes for periods of up to 24 hours. 11 A The firms have come up with additional tactics which could increase revenues. The companies have created a series of new business strategies which involve using innovative marketing plans to increase sales. 12 B Aircrafts were improved thanks to her work in the 1900s. E . Lilian Todd was an aviation pioneer who was responsible for important progress in aircraft design in the early years of the 20th century. CHAPTER 1 33

LUYỆN TẬP Questions 1-4  CH1_HP1-4.mp3 Choose the correct letter, A, B or C. 1 Alex is mostly interested in seeing A art galleries. B contemporary culture. C historical sites. 2 The Top Spots half-day tour begins A 7 am. B 9 am. C 2 pm. 3 How much will Alex have to pay for his tour? A $25 B $45 C $70 4 What will the guide for the Thursday tour be doing Central Station? A displaying a company sign B distributing apparel to participants C collecting payments from participants   34

Questions 5-7  CH1_HP5-7.mp3 Choose THREE letters, A-G. 5-7 Which THREE things does the speaker say travellers should make sure to do when making payments overseas? A take advantage of tax refunds B get the correct change C pay with money rather than cards D avoid counterfeit cash E pay credit card fees F get a good exchange rate G pay traveller taxes CH 01 Multiple Choice  HACKERS IELTS LISTENING CHAPTER 1 35

Questions 8-11  CH1_HP8-11.mp3 Choose the correct letter, A, B or C. Devils Tower National Monument 8 Guests can inquire about routes the A visitor centre. B climbing office. C gift shop. 9 Devils Tower was made a national monument because of its importance to A previous explorers. B rock climbers. C native people. 10 According to the speaker, why was the formation called Devils Tower? A Its name was misinterpreted. B Its summit is difficult to reach. C Its trails can be dangerous. 11 Visitors are not allowed to A bring food into the park. B give food to wildlife. C leave the marked trails. 36

Questions 12-16  CH1_HP12-16.mp3 Choose TWO letters, A-E. Psychology Study Abroad Programme 12-13 Which TWO aspects of the programme was Laura particularly positive about? A the application process B the quality of the lectures C the advice on her thesis D the expertise of the professors E the field trips Choose the correct letter, A, B or C. CH 01 14 Laura says that the psychometrics course A involved difficult topics. Multiple Choice  HACKERS IELTS LISTENING B was not too complex. C was for advanced students. 15 Why does Laura recommend the adult counselling course to John? A It is the focus of Johns study. B It is highly praised by the school. C It involves fewer assignments. 16 How does the psychology course differ in Singapore compared to the UK? A There is less data to learn. B The course is less theoretical. C They have to learn statistics.   CHAPTER 1 37

Questions 17-20  CH1_HP17-20.mp3 Choose the correct letter, A, B, or C. 17 Alices biometric access system will A use drivers thumbprints to open car locks. B scan the drivers eyes to unlock the car. C turn on the ignition when someone sits in the car. 18 The sponsorship from the university includes A financial tư vấn. B personal advising. C laboratory training. Choose TWO letters, A-E. 19-20 Which TWO characteristics of the proposal have specific requirements? A length B punctuation C file format D graphics E references 38

Questions 21-25  CH1_HP21-25.mp3 Choose the correct letter, A, B, or C. 21 One result of high sugar consumption is that A it can cause diabetes. B it can lead to other more serious addictions. C it is a direct cause for increases in heart rates. 22 Why is honey a good alternative to refined sugar? A It tastes the same in drinks. B It has fewer calories than sugar. C It is more easily processed by the body toàn thân toàn thân. 23 The speaker says people dont realise CH 01 A how much water should be consumed in a day. B how much sugar a soft drink contains. C how many vitamins are in herbal tea. 24 Products which are said to be fat-không lấy phí should be avoided because Multiple Choice  HACKERS IELTS LISTENING A they often contain extra sugar. B they do not list every ingredient. C they are made with sugar substitutes. 25 According to the speaker, people should eat fruits and vegetables because A they are a sugarless alternative. B they can satisfy the desire for sweetness. C they are a natural way to diet. Đáp án Script Phân tích Giải thích trang 174 CHAPTER 1 39

Nhóm dịch HDL, Trần Hồng Lê hiệu đính

HACKERS IELTS SPEAKING Copyright © 2022 Hackers Language Research Institute Co., Ltd. published in Vietnam, 2022 This edition is published in Vietnam under a license agreement between Hackers Language Research Institute Co., Ltd. and Alpha Books through Eric Yang Agency. All rights reserved. NO part of this Publication or related audio files may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner, Hackers Language Research Institute Co., Ltd. HACKERS IELTS SPEAKING Bản quyền tiếng Việt © Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2022 Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện đi lại đi lại nào mà không hề sự được được cho phép trước bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách Alpha. Chúng tôi luôn mong ước nhận được những ý kiến góp thêm phần của quý vị fan hâm mộ để sách ngày càng hoàn thiện hơn. Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: [emailprotected] Liên hệ hợp tác về nội dung số: [emailprotected] Liên hệ hợp tác xuất bản & truyền thông trên sách: [emailprotected] Liên hệ dịch vụ tư vấn, đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt & thanh toán thanh toán bản quyền: [emailprotected]

HACKERS IELTS SPEAKING Hướng dẫn tự luyện thi IELTS theo Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Bài thi IELTS là ngưỡng cửa những bạn thí sinh phải vượt qua để thực thi ước mơ vươn ra toàn toàn thế giới to lớn. Hiện nay, những thí sinh đang phải góp vốn góp vốn đầu tư thật nhiều thời hạn, công sức của con người của con người để sẵn sàng sẵn sàng cho kỳ thi IELTS. Nhằm tiềm năng phục vụ cho những bạn phương pháp học đúng đắn nhất, Viện nghiên cứu và phân tích và phân tích ngôn từ HACKERS đã biên soạn cuốn sách HACKERS IELTS gồm 4 cuốn tương tự với 4 kỹ năng. Cuốn sách HACKERS IELTS SPEAKING mà những bạn đang cầm trong tay sẽ tương hỗ bạn: Đạt điểm trên cao thông qua phương pháp tiếp cận theo từng phần tranh tài và từng chủ đề! Sách được thiết kế theo phương pháp tiếp cận theo từng phần tranh tài và từng chủ đề, không riêng gì có giúp thí sinh tóm gọn khá khá đầy đủ phương pháp tiến hành phần tranh tài Nói mà còn tương hỗ trang bị kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cho những chủ đề thi phong phú, phong phú. Cập nhật Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất – Trang bị toàn vẹn và tổng thể cho bài thi thật! Nội dung được sửa đổi và sửa đổi và biên tập theo Xu thế ra phía đề phần tranh tài Nói tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất giúp những bạn trang bị toàn vẹn và tổng thể cho kỳ thi thật. Hãy lưu ý những vướng mắc được dán tem Đề mới những bạn nhé! Đạt điểm số như mong ước nhờ tài liệu tương hỗ đặc biệt quan trọng quan trọng! Cung cấp phụ lục khá khá đầy đủ, phong phú với những bí kíp dành riêng cho việc học IELTS giúp người học ứng phó với những trường hợp phát sinh tại phòng thi, sửa những lỗi thường gặp khi nói, biết phương pháp tự kiểm tra đáp án của tớ, cách đưa ra ý tưởng, đối đáp theo từng chủ đề. Hi vọng rằng HACKERS IELTS SPEAKING sẽ trở thành cuốn cẩm nang hữu ích giúp bạn đạt được điểm số mong ước trong bài thi IELTS và là người bạn sát cánh uy tín của bạn trên con phố chinh phục ước mơ.

HACKERS IELTS SPEAKING CONTENTS Lý do HACKERS IELTS Speaking hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp người học đạt điểm trên cao 6 Hướng dẫn cách tận dụng tối đa 200% tài liệu tương hỗ update 10 Giới thiệu về kỳ thi IELTS 12 Giới thiệu IELTS Speaking và kế hoạch ôn luyện 16 Kế hoạch ôn luyện 22 Tiếp cận theo từng phần tranh tài Part 1 Trả lời vướng mắc về bản thân Tìm hiểu phương thức tiến hành Part 1 | Nắm chắc kế hoạch vấn đáp Part 1 28 EXPRESSION – Các cấu trúc hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng khi lý giải rõ ràng 31 Part 2 Nói về chủ đề trong Phiếu đề (Task Card) Tìm hiểu phương thức tiến hành Part 2 | Nắm chắc kế hoạch vấn đáp Part 2 34 EXPRESSION – Cấu trúc hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng khi triển khai bài nói 38 Part 3 Trả lời vướng mắc mở rộng Tìm hiểu phương thức tiến hành Part 3 | Nắm chắc kế hoạch vấn đáp Part 3 40 EXPRESSION – Cấu trúc hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng khi nói mở đầu và kết luận 44

LÝ DO HACKERS IELTS SPEAKING CÓ THỂ GIÚP THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM CAO! 01 Chinh phục bài thi Nói IELTS bằng phương pháp tiếp cận theo từng phần tranh tài và từng chủ đề! PART HACKERS IELTS SPEAKING Ví dụ tiến hành Part 1 TiếpPart 1 Ví dụ tiến hành cận theo từng phần Good afternoon. My name is Jason. Can you tell me your full name, please? 01 Trả lời vướng mắc về bản thân Xin chào, tôi tên là Jason. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng cho tôi biết tên của bạn được không? Giám khảo Good afternoon. My name is Linh Chi. Xin chào, tên tôi là Linh Chi. Part 01: Trả lời vướng mắc về bản thân Linh Chi Người học hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu kỹ lưỡng phương Can you tell me where youre from? Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể cho tôi biết bạn tới từ đâu không? PART 01 Bắt đầu thi Giám khảo Vào phòng thi và kiểm tra sách vở tùy thân Im from Hanoi. Tôi tới từ Hanoi. thức tiến hành bài thi Nói theo từng phần (Part Trả lời vướng mắc về bản thân HACKERS IELTS SPEAKING y Thí sinh đến phòng thi khi tới thời hạn thi của tớ. Bắt đầu thi y Trước khi khởi đầu Part 1, chào hỏi đơn thuần và giản dị với giám khảo. Linh Chi y Giám khảo bật máy ghi âm để ghi âm toàn bộ nội dung thi, tiếp Từ đó kiểm tra Can I see your identification, please? Tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể xem sách vở tùy thân của bạn được không? tên và hộ chiếu của thí sinh. Giám khảo Giải thích về phong thái tiến hành Part 1 và khởi đầu thi Bắt đầu Part 1 Sure. Tất nhiên rồi ạ. 1, 2 và 3), học cách xây dựng kế hoạch vấn đáp y Sau khi kiểm tra cơ bản thông tin của thí sinh xong, Part 1 chính thức được khởi đầu. Linh Chi y Trước khi Part 1 được khởi đầu, giám khảo sẽ lý giải cho thí sinh nội Bắt đầu Part 1 dung thi sẽ là một vài vướng mắc về chủ đề đời sống thường ngày. Thank you, thats fine. Now in this part of the test, Id like to ask you some questions about yourself. y Part 1 được tiến hành trong mức chừng từ 4~5 phút. Cảm ơn bạn. Được rồi. Bây giờ ở phần này tôi sẽ hỏi bạn một vài vướng mắc về bản thân. Giám khảo First of all, are you a student or do you work? và những cấu trúc thiết yếu, từ đó ứng dụng vào Trước tiên, cho tôi hỏi bạn là sinh viên hay đang đi thao tác? Câu hỏi liên quan đến chủ đề đời sống thường ngày Im a student. Im a senior Hanoi University, and I will graduate soon. y Ở Part 1, giám khảo sẽ đặt vướng mắc về 3~4 chủ đề quen thuộc với thí sinh Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên năm 4 Đại học Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô và tôi sắp tốt nghiệp. hầu hết như lý lịch thành viên hoặc đời sống thường ngày, mỗi chủ đề có 3~4 vướng mắc, tổng có toàn bộ 10~15 vướng mắc. Linh Chi y Ở Part 1, những vướng mắc thường gặp như sau Do you live in an apartment or a house? Bạn sống ở chung cư hay nhà riêng? việc vấn đáp những vướng mắc theo từng phần và xây – Bạn là sinh viên hay đã đi thao tác? – Bạn sống ở chung cư hay nhà riêng? Giám khảo – Bạn có thích ngôi nhà mà bạn đang sống không? Câu hỏi – Bạn có thích nghe nhạc không? I live in a studio apartment. It consists of a single room and has just enough – Bạn thích thể loại nhạc nào? Đặt vướng mắc và vấn đáp space for a bed and a desk … Căn hộ chỉ có một phòng đủ cho một chiếc giường Linh Chi và một chiếc bàn What do you like about your house or apartment? dựng nền tảng cho bài thi Nói. Điểm bạn thích ở trong nhà riêng hay căn hộ cao cấp cao cấp của bạn là gì? Giám khảo Đưa ra câu vấn đáp phù phù thích phù thích hợp với vướng mắc Linh Chi First of all, my apartment is conveniently located. Its only about 3 minutes y Part 1 được tiến hành dưới hình thức một cuộc rỉ tai tự nhiên nên from the nearest bus stop … Đầu tiên, căn hộ cao cấp cao cấp của tôi có vị trí thuận tiện. Chỉ mất không hề thời hạn sẵn sàng sẵn sàng cho câu vấn đáp. khoảng chừng chừng 3 phút để đi đến bến xe buýt sớm nhất y Khi vấn đáp cho vướng mắc của giám khảo ở Part 1, thí sinh vấn đáp ngay sau khi Trả lời nhận được vướng mắc và tiếp Từ đó phải lý giải thêm vào cho câu vấn đáp. What do you not like about your house or apartment? Điểm bạn không thích ở trong nhà riêng hay căn hộ cao cấp cao cấp của bạn là gì? Giám khảo Linh Chi Im content with nearly everything about my apartment, except for my upstairs neighbor. He is so noisy. For instance, … Tôi hài lòng với hầu hết toàn bộ mọi thứ ở căn hộ cao cấp cao cấp của tôi, chỉ trừ người hàng xóm tại tầng trên. Anh ta quá ồn ào. Ví dụ như 28 Trả lời vướng mắc về bản thân 29 Tiếp cận theo từng chủ đề UNIT HACKERS IELTS SPEAKING PART 2&3 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Cuốn sách tóm lược 20 chủ đề tổng quát dựa 01 Job & Study Ở Part 2, vướng mắc thường gặp là hãy miêu tả nghề nghiệp mà bạn thấy thú vị, nghề nghiệp bạn mơ Học tập và Nghề nghiệp ước hay miêu tả nghề nghiệp bạn cảm thấy khó làm. Bạn chỉ việc sẵn sàng sẵn sàng cho vướng mắc hay gặp nhất là Nghề nghiệp mà bạn thấy thú vị là gì?, là bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể vận dụng vào những vướng mắc khác ví như trên số lượng chủ đề phong phú xuất hiện trong kỳnghề nghiệp bạn mơ ước hay nghề nghiệp bạn thấy khó làm. Ở Part 3, giám khảo thường hỏi những câu khó hơn như nghề nghiệp nào tìm tìm kiếm được ít tiền, hay điểm khác lạ giữa thao tác ở một tập đoàn lớn lớn lớn lớn lớn và thao tác ở công ty nhỏ ra làm thế nào .hoặc những Học tập và nghề nghiệp là một trong những chủ đề mà những thí sinh thường được hỏi trong phần yếu tố thông thường bản thân không nghĩ tới. Vì thế, bạn cũng nên tìm hiểu thêm những câu vấn đáp mẫu thi Nói. Vì thế, bạn nên tìm hiểu thêm trước những vướng mắc thường gặp, ý tưởng và cấu trúc diễn đạt, cũng như rèn luyện với câu vấn đáp mẫu về chủ đề này. cũng như sẵn sàng sẵn sàng hướng vấn đáp cho những vướng mắc này. thi và trang bị khá khá đầy đủ cho những người dân dân học cách ứng UNIT PART 2 01 PART 1 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Describe an interesting job that you know. Bạn hãy nói về một nghề nghiệp phó với những vướng mắc liên quan. Các vướng mắc cóJob & Study Học tập và Nghề nghiệp HACKERS IELTS SPEAKING thú vị mà bạn biết.Đề mới tần suất xuất hiện cao theo từng chủ đề cũng Ở Part 1, thí sinh thường gặp những vướng mắc liên quan đến học tập và nghề nghiệp. Vì thế, ở Part 1 sau này, bạn hãy tìm hiểu thêm những vướng mắc thường gặp trong phần này, sẵn sàng sẵn sàng những nội dung cơ You should say: bản liên quan đến giáo dục như giáo viên bạn thích thời đi học là ai, môn học bạn thích nhất là gì what the job is nghề nghiệp đó là gì. và tập luyện vấn đáp bằng tiếng Anh những nội dung này. what kind of education or qualities are needed to get this job để hoàn toàn hoàn toàn có thể làm nghề này thì nên bằng cấp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hay những phẩm chất nào. Nghề nghiệp and explain why you think this job is interesting. và lý giải vì sao bạn thấy việc làm này thú vị. Giáo viên Are you a student or do you work? Đề mới PART 3 được lựa chọn và sửa đổi và sửa đổi và biên tập kỹ lưỡng giúp thí sinh Bạn đang là sinh viên hay đang đi thao tác? What kinds of jobs make lots of money? Đề mới tóm gọn được Xu thế ra phía đề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất. Người Những loại việc làm nào thường tìm tìm kiếm được nhiều tiền? học hoàn toàn hoàn toàn có thể sẵn sàng sẵn sàng cho bài thi thật thông qua Why did you choose your job? Tại sao bạn lại chọn nghề này? What kinds of jobs make little money? Những loại việc làm nào không tìm tìm kiếm được nhiều tiền? What is the best thing about your job? Điều bạn thích nhất ở việc làm này là gì? PART 2 What do you not like about your job? Describe a company that youd like to work for. Bạn hãy miêu tả công ty mà Điểm nào bạn cảm thấy không thích khi thao tác làm này? bạn muốn thao tác.Đề mới Why did you choose your major? Đề mới You should say: Tại sao bạn chọn học ngành này? what this company is công ty đó là gì what this company is known for công ty này được nghe biết vì những điều gì What do you learn while studying your major? Công ty how you got to know this company bạn đã nghe biết công ty này ra làm thế nào Bạn đã đã có được những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng gì khi tham gia học ngành này? Trường học and explain why you want to work for this company. và lý giải tại sao What are you going to do after graduation? bạn muốn thao tác tại công ty này. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ làm gì? PART 3 những câu vấn đáp mẫu, ý tưởng và những phương pháp vấn đáp. Do you prefer to study in the morning or in the afternoon? What are the differences between big and small companies? Đề mới Bạn thích học vào buổi sáng hay học vào buổi chiều hơn? Điều khác lạ giữa tập đoàn lớn lớn lớn lớn lớn và công ty nhỏ là gì? Why do some people choose to work small companies? Tại sao một vài người lại chọn làm tại những công ty nhỏ? 50 PART 1-3 Job & Study 51 6

HACKERS IELTS SPEAKING 02 Nâng cao kĩ năng lên ý tưởng và diễn đạt thông qua những câu vấn đáp mẫu PART 1 Tiếp cận vướng mắc thường gặp Unit 01 Track 3 Are you a student or do you work? Unit 01 Track 1 What is the best thing about your job? Bạn là sinh viên hay đang đi thao tác? a student 3 Điểm tốt nhất ở việc làm của bạn là gì? majoring in business management 1 will graduate next year Nghề Ý tưởng Ý tưởng Trọng tâm thao tác cùng những đồng nghiệp tốt work with nice people I work nghiệp và cấu 1 Diễn giải they really care for me Nghề work a marketing agency trúc vấn đáp y họ thực sự quan tâm tới tôi give me useful advice nghiệp Ý tưởng Ý tưởng Trọng tâm sinh viên have been working for three years y cho tôi những lời khuyên hữu ích và cấu 1 Diễn giải trúc vấn đáp học ngành Quản trị marketing thương mại Ý tưởng Trọng tâm có chủ trương đãi ngộ tốt cho nhân viên cấp dưới cấp dưới has good employee benefits Ý tưởng Trọng tâm sẽ tốt nghiệp vào năm tiếp theo 2 Diễn giải 2 Diễn giải y phục vụ những khóa học trực tuyến miễn phí provides không lấy phí trực tuyến courses đang đi thao tác y tăng trưởng những kỹ năng ngoại ngữ, kế develop foreign language, thao tác tại một công ty marketing đã thao tác được 3 năm toán và kỹ năng máy tính accounting, and computer skills Câu vấn đáp Tham khảo những ý tưởng trên và tự mình vấn đáp, tiếp Từ đó so sánh với câu vấn đáp mẫu UNIT của bạn để hoàn thiện câu vấn đáp của bạn. 01 Câu vấn đáp Tham khảo những ý tưởng trên và tự mình vấn đáp, tiếp Từ đó so sánh với câu vấn đáp mẫu Câu trả Job & Study Học tập và Nghề nghiệp HACKERS IELTS SPEAKING của bạn để hoàn thiện câu vấn đáp của bạn. lời mẫu Câu trả Trọng tâm Im a student. Diễn giải More Trọng tâm: Tôi là một sinh viên. Trọng tâm What I like most about my job Trọng tâm Điều tôi thích nhất ở việc làm lời mẫu specifically, Im a college student majoring Diễn giải: Cụ thể hơn, tôi là sinh viên is that I get to work with such nice people. của tớ là tôi được thao tác với những ng- in business management. Ill graduate next chuyên ngành Quản trị marketing thương mại. Tôi sẽ Diễn giải Even though I havent been there ười đồng nghiệp rất tốt. year. tốt nghiệp vào năm tiếp theo. long, they seem to really care for me. For Diễn giải Ngay cả khi tôi vào công ty chưa example, when I have a struggle with work, lâu, họ dường như thực sự quan tâm tới tôi. they come to me and give me useful advice. Ví dụ mọi khi tôi gặp trở ngại vất vả trong việc làm, họ gặp gỡ và cho tôi những lời khuyên hữu ích Từ vựng specifically[spǝsífikǝli] một cách rõ ràng, major[méidȜǝr] chuyên ngành, business management quản trị marketing thương mại graduate[ɡrædʒ.u.eɪt] Tốt nghiệp Từ vựng care for ~quan tâm ai đó have a struggle gặp phải trở ngại vất vả Unit 01 Track 2 Why did you choose your job? Unit 01 Track 4 2 Tại sao bạn lại chọn việc làm của tớ? What do you not like about your job? Nghề 4 Điều gì bạn không thích ở việc làm của tớ? nghiệp Ý tưởng Ý tưởng Trọng tâm thu nhập tốt the pay was great Nghề và cấu 1 Diễn giải nghiệp trúc vấn đáp y nhận một khoản vay tương hỗ sinh viên took out a student loan Ý tưởng Ý tưởng Trọng tâm thao tác ngoài giờ work overtime ưu tiên là tìm tìm kiếm được nhiều tiền being able to make money was và cấu 1 Diễn giải thao tác muộn 4 trên 5 ngày work late 4 out of 5 days trúc vấn đáp khối lượng việc làm quá nặng workload is too heavy a priority Ý tưởng Trọng tâm liên quan đến trình độ của tôi it is related to my college major Ý tưởng Trọng tâm việc làm rất tẻ nhạt the work is boring 2 Diễn giải hồi ĐH studied communication college journalist was my dream job 2 Diễn giải y thao tác làm từ thời gian ngày này sang ngày khác do the same routine work học chuyên ngành truyền thông y mong là tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể thử làm điều gì mới mẻ wish I could try out something trở thành nhà báo là mơ ước của tôi new Câu vấn đáp Tham khảo những ý tưởng trên và tự mình vấn đáp, tiếp Từ đó so sánh với câu vấn đáp mẫu Câu vấn đáp Tham khảo những ý tưởng trên và tự mình vấn đáp, tiếp Từ đó so sánh với câu vấn đáp mẫu của bạn để hoàn thiện câu vấn đáp của bạn. của bạn để hoàn thiện câu vấn đáp của bạn. Câu trả Trọng tâm The only thing I dont like is Trọng tâm Điều duy nhất tôi không hài lòng về lời mẫu that I am frequently expected to work việc làm của tớ đó là việc làm yên cầu phải overtime. Diễn giải Last week, for thao tác ngoài giờ thường xuyên Diễn giải Tuần Câu trả Trọng tâm Frankly speaking, because the pay Trọng tâm Thú thực mà nói, đó là example, I had to work late 4 out of 5 vừa rồi, ví dụ điển hình, tôi phải thao tác muộn 4 lời mẫu was great. Diễn giải When I was in college, I vì thu nhập rất tốt. Diễn giải : Khi days. The workload is simply too heavy. trong 5 ngày thao tác. Khối lượng việc làm nói took out a student loan. Therefore, being able to đi học, tôi có nhận một khoản vay đơn thuần và giản dị một câu là quá nặng. make a lot of money was a priority for me when tương hỗ sinh viên. Vì thế, tìm tìm kiếm được choosing a job. thật nhiều tiền là ưu tiên của tôi khi Từ vựng expect[ikspékt] yêu cầu, dự trù work late làm thêm giờ workload[wǝ�:rkloud] chọn việc. khối lượng việc làm Từ vựng frankly speaking một cách rõ ràng, thú thực loan[loun] nợ, priority[praiɔ:́ rǝti] ưu tiên 52 PART 1 Job & Study 53 Ý tưởng và cách diễn đạt Cuốn sách phục vụ ý tưởng và những phương pháp diễn đạt phong phú, giúp bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể vận dụng khi vấn đáp tại phòng thi Nói. Câu vấn đáp mẫu Với câu vấn đáp mẫu cho toàn bộ những chủ đề được biên soạn trong sách, người học hoàn toàn hoàn toàn có thể tương hỗ update, hoàn thiện thêm những câu vấn đáp của tớ. Lý do HACKERS IELTS SPEAKING hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp người học đạt điểm trên cao! 7

LÝ DO HACKERS IELTS SPEAKING CÓ THỂ GIÚP NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐIỂM CAO! 03 Khắc phục nhược điểm và tạo cảm hứng như thi thật bằng phần phụ lục tương hỗ update! 1. Ứng phó với những trường hợp phát sinh ở phòng thi 2. 24 lỗi hay phạm phải khi nói Phần thi Nói trong bài thi IELTS là phần kiểm tra trực tiếp, do đó bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể gặp những trường hợp Phần này thống kê những lỗi thường gặp trong phần tranh tài Nói. Bạn nên kiểm tra lại xem mình có không mong đợi. Nếu bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể làm quen với những phương pháp diễn đạt sau này, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tránh khỏi mắc những lỗi đó không và nỗ lực trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh để tránh mắc lại khi đi thi. những trường hợp phát sinh. Hãy rèn luyện nhiều lần để hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những cấu trúc sau một cách tự nhiên trong mọi trường hợp. Tình huống 1 Khi bạn chưa nghe rõ vướng mắc 01 Sự rất rất khác nhau giữa See và Watch. Nếu bạn chưa nghe rõ vướng mắc, hãy sử dụng mẫu câu sau để hỏi lại giám Hôm qua tôi xem TV. I saw TV yesterday.(X) khảo.Tuy nhiên, bạn nên nỗ lực triệu tập vào những vướng mắc của giám I watched TV yesterday.(O) khảo để tránh hỏi lại. Em xin lỗi nhưng em chưa nghe rõ lắm. Im sorry, I didnt quite get See là mở mắt và nhìn còn watch là triệu tập để ý quan tâm và xem, quan sát trong một Thầy/cô hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng lại một lần nữa được that. Could you say that again, thời hạn nhất định không ? please? Ví dụ Tôi nhìn thấy anh ấy nấu ăn ‐ I saw him cooking. Em xin lỗi, thầy/cô hoàn toàn hoàn toàn có thể lặp lại vướng mắc Sorry, could you repeat that Tôi quan sát anh ấy nấu ăn ‐ I watched him cooking. được không? question, please? Thầy/cô hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng lại cho em được không? Pardon me? QUIZ HÃY NÓI NHỮNG CÂU SAU BẰNG TIẾNG ANH. Ứng phó với những trường hợp phát sinh 24 lỗi hay phạm phải khi nói1. Tôi thấy ca sĩ yêu thích của tôi trong bài báo. Tình huống 2 Khi bạn không hiểu vướng mắc I ( ) my favorite singer in the newspaper. ở phòng thiPart 3 thường xuất hiện những vướng mắc khó hoặc trong vướng mắc có những từ bạn không hiểu. Khi đó bạn nên sử dụng bộ sưu tập câu dưới đây để Lựa chọn kỹ lưỡng và phân tích những lỗi 2. Tôi thích xem tin tức vào buổi tối. làm rõ vướng mắc của giám khảo. Tuy nhiên, tránh việc lạm dụng những quen thuộcI l,ike thường mắc phảito ( ) the news in the evening. khi nói tiếng Tổng hợp những cách ứng phó với những tìnhmẫu câu này vì hoàn toàn hoàn toàn có thể gây ấn tượng không tốt với giám khảo. Sorry, can you explain that 1. borrow 2. lent question in a different way 1. saw 2. watch huống phát sinh ở phòng thi như không ngheXin lỗi, thầy/cô hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải vướng mắc đó Anh. Qua đó, thí sinh sẽ biết được những lỗi theo một cách khác không? please? mình02thNưhầờmnlẫnggiữamlendắ(chco vàmượn) vàđborirềowu(mượcn)h. ỉnh cho chính hiểu vướng mắc của giám khảo, không nghĩ raEm xin lỗi nhưng em không hiểu từ này. Im sorry but I dont quite Thầy/cô hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải cho em được understand the word ~ . Can xác hơn. Tôi mượn một quyển sách từ I lent a book from the library.(X) thư viện I borrowed a book from the library.(O) nhanh nội dungkhông ? sẽ vấn đáp, từ đó giúpyou explain it to me? người học quen với những trường hợp bất thần và cóXin lỗi, thầy/cô hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải từ ~ có ng- Sorry, can you explain what ~ hĩa là gì không? means? Khi bạn cho ai đó mượn sẽ dùng lend, còn khi bạn mượn của người nào này sẽ dùng borrow. Ví dụ Anh ấy cho tôi mượn bút ‐ He lent me a pen. thể bình tĩnh ứng phó. Tôi mượn bút của anh ấy‐ I borrowed a pen from him. 332 Phụ lục 1. Ứng phó với những trường hợp phát sinh ở phòng thi 3. Tiêu chí tự nhìn nhận QUIZ HÃY NÓI NHỮNG CÂU SAU BẰNG TIẾNG ANH. Các tiêu chuẩn tự nhìn nhận phần tranh tài Nói. 1. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể mượn xe đạp điện điện ở khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên. Dựa trên những yếu tố nhìn nhận của bài thì Nói, phần này phục vụ một số trong những trong những tiêu chuẩn để bạn tự nhìn nhận câu vấn đáp của tớ. Sau khi vấn đáp, vui lòng kiểm tra nội dung phía dưới để xem câu vấn đáp &UNIT 01YouJcaon b( Study) bicycles in Thong Nhat park. của bạn liệu liệu có phải là câu vấn đáp hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi điểm trên cao không. 2. Ngày thứ nhất đi học anh ấy đã cho tôi mượn tẩy. Nắm vững ý tưởng choHecâ(u vấn đáp v)àmnehaữnnegracsáecrhonditễhen fđirạstt dhaữyuoífcshchthoôonl.g qua những ví dụ về nghề nghiệp và chuyên ngành sẽ tương hỗ bạn vấn đáp một cách tự nhiên trong bài thi Nói. N3g3h6ề nghiệp 1. Điểm trừ duy nhất trong việc làm của tôi là phải The large amount of overtime work is the only Lưu loát và nhất quán làm ngoài giời nhiều. drawback of my job. 1 Bình tĩnh vấn đáp mà không do dự hoặc ngắc ngứ. Yes No 2. Khối lượng việc làm của tôi quá nặng mới mới gần đây. My workload is too heavy these days. 2 Không lặp lại và tự sửa từ thường xuyên. Yes No 3. Những Chuyên Viên được trả công hậu hĩnh. Professionals earn pretty decent money. 3 Nói với vận tốc vừa phải không thật nhanh hay chậm. Yes No 4 Sử dụng linh hoạt những liên từ. Yes No 4. Mọi người thích những việc tuân theo giờ hành A nine-to-five job is the sort of job that many chính. people prefer. 5 Trả lời đúng trọng tâm vướng mắc. Yes No 5. Khó để tìm một việc làm vì có nhiều ứng viên Its hard to find a job because there are many 6 Không vấn đáp cụt ngủn và đưa thêm một lời lý giải tương hỗ update. Yes No đủ Đk. qualified applicants. Các tiêuVốn từ vựng chí nhìn nhận Ý tưởng và cấu trúc câu vấn đáp theo6. Các vị trí thời vụ ngày càng trở nên phổ cập. Temporary positions are becoming more and more common. Căn cứ vào1 Không lặp từ nhiều lần. phần Tiêu chí nhìn nhận Yecs âu Notrả từng chủ đề 7. Công việc ổn định là yếu tố lựa chọn của nhiều 2 Sử dụng nhiều từ vựng khó, cụm từ và thành ngữ trong câu vấn đáp. Yes No Stable jobs are favored by many people. người. lời của bài thi Nói, thí sinh hoàn toàn hoàn toàn có thể tự kiểm3 Trả lời bằng phương pháp sử dụng từ vựng đúng chuẩn phù phù thích phù thích hợp với những gì muốn nói. Các ý tưởng và cấu trúc của câu vấn đáp được Yes No tra xem câu lờiNgữ pháp phong phú và đúng chuẩn của tớ còn chưa đạt tiêu biCêhunyênsnogàạnhn theo trọng tâm từng chủ đề, thông thông qua đó giúp những thí sinh ứng phó tốt hơn trong bài1. Tôi đọc thật nhiều thứ liên quan đến chuyên I read up on all things related to my major. chuẩn ở đâu để tương hỗ update, hoàn thiện.1 Câu vấn đáp không riêng gì có sử dụng câu đơn mà còn sử dụng câu phức và câu ghép. Yes No No ngành của tớ. Câu vấn đáp sử dụng phong phú những thì (HTHT, QKHT, TL…) những thể (chủ đông, bị Yes 2 động), cấu trúc phức tap (If) … thi phần tranh tài IELTS Speaking với vô số chủ2. Tôi đã ra quyết định hành động hành vi chọn theo học chuyên I came to a decision and chose to major in 3 Câu vấn đáp có sự hòa hợp giữa chủ ngữ (số it, số nhiều) và vị ngữ (số it, số nhiều) Yes No ngành kinh tế tài chính tài chính. economics. 4 Câu vấn đáp sử dụng đúng thì. Yes No đề phong phú. Even after four years, I feel I barely scratched 3. Thậm chí sau bốn năm học, tôi chỉ nắm được the surface of the subject. sơ sơ bề nổi ngành học. Ngữ âm 4. Ban đầu toán học rất khó nhưng tôi rất vui vì tôi Math was tough first, but Im glad I stuck 8 1 Phát âm đúng chuẩn những âm. Yes No đã kiên trì với nó. with it. 2 Phát âm đúng trọng âm. Yes No 5. Tôi nghĩ rằng quản trị marketing thương mại là chuyên I think business management is a major that 3 Khi nghe lại câu vấn đáp của tớ mình không hề phần phát âm nào không rõ ràng. Yes No ngành có lợi thế trong thị trường việc làm. could pay off in the job market. 4 Phát âm đúng chuẩn rõ ràng những âm cuối. Yes No

HACKERS IELTS SPEAKING 04 Các cuốn sách còn sót lại trong bộ HACKERS IELTS HACKERS IELTS LISTENING Cuốn sách phân tích khá khá đầy đủ từng dạng vướng mắc và kế hoạch làm bài tương ứng trong bài thi Nghe. Các bài nghe sát với đề thi thật và có lộ trình học phù phù thích phù thích hợp với nhiều trình độ. Nội dung bài nghe được dịch ra tiếng Việt và lý giải đáp án kỹ lưỡng. HACKERS IELTS READING Cuốn sách phân tích khá khá đầy đủ từng dạng vướng mắc và kế hoạch làm bài tương ứng trong bài thi Đọc. Các bài đọc rèn luyện có độ dài và độ khó tăng dần, bao quát toàn bộ những chủ đề hay gặp trong bài thi Đọc của IELTS. Nội dung bài đọc được dịch ra tiếng Việt và lý giải đáp án kỹ lưỡng. HACKERS IELTS WRITING Cuốn sách phân tích khá khá đầy đủ từng dạng đề và kế hoạch làm bài tương ứng trong bài thi Viết. Các mẫu câu và cách dùng từ đắt được liệt kê theo chủ đề. Sách còn hướng dẫn bạn cách lập dàn ý và triển khai thành nội dung nội dung bài viết khá khá đầy đủ. Lý do HACKERS IELTS Speaking hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp người học đạt điểm trên cao! 9

HƯỚNG DẪN CÁCH TẬN DỤNG TỐI ĐA 200% TÀI LIỆU BỔ SUNG Hackers IELTS Speaking phục vụ cho những người dân dân học những file nghe chất lượng và được chia rõ ràng theo từng bài. Để tải về và sử dụng hiệu suất cao nhất những tài liệu hữu ích này, bạn hãy tuân theo phía dẫn sau: 1. Truy cập vào địa chỉ: ://bitly/336w. 2. Lựa chọn đúng file cần nghe: Các file được phân thành hai phần: By Part và By Topic, trong số đó: xxBy Part gồm có file nghe của Ví dụ và Ví dụ vận dụng trong kế hoạch vấn đáp của từng Part. 10

HACKERS IELTS SPEAKING xxBy Topic gồm có bài nghe của những Unit. Ở những nội dung có file nghe, bạn sẽ nhìn thấy hình tượng như trong hình tròn trụ trụ sau: Lúc này, bạn chỉ việc tìm tên file tương ứng với bài đang học. 3. Click vào từng file để nghe trực tiếp hoặc tải về. Để nội dung những câu vấn đáp thân thiện hơn với fan hâm mộ Việt Nam, ban sửa đổi và sửa đổi và biên tập Dòng sách Ngoại ngữ Alpha Books đã Việt hóa một số trong những trong những câu vấn đáp (tên riêng, khu vực và những cụ ông cụ bà thể văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn đặc trưng). Hi vọng những thay đổi này sẽ phục vụ những thông tin hữu ích nhằm mục đích mục tiêu giúp người đọc sẵn sàng sẵn sàng tốt cho bài thi IELTS Speaking. Hướng dẫn cách tận dụng tối đa 200% tài liệu tương hỗ update 11

Giới thiệu về kỳ thi IELTS IELTS là gì ? Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra kĩ năng ngôn từ riêng với những người dân dân muốn thao tác hoặc học tập bằng tiếng Anh. Các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói sẽ trình làng trong tổng số 2 giờ 55 phút. Điểm IELTS được nhìn nhận theo thang điểm từ là một trong.0 đến 9.0. Điểm tổng là yếu tố trung bình của bốn phần tranh tài. Có hai loại bài thi: Academic Module (IELTS Học thuật) là bài thi dành riêng cho học viên sẵn sàng sẵn sàng du học ở những trường ĐH hoặc những cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy bậc cao. General Training Module (IELTS Tổng quát) dành riêng cho những người dân dân muốn di cư, tìm việc, hoặc thao tác tại những nước Anh, Canada, Úc, Mỹ. Trong hai loại bài IELTS này, phần Nghe và Nói là giống nhau nhưng Đọc và Viết có sự rất rất khác nhau. Cấu trúc bài thi IELTS Học thuật Phần thi Số lượng bài và Thời gian Đặc điểm Listening vướng mắc kiểm tra – Bài nghe gồm có cả giọng Anh, Úc, Mỹ Bốn bài nghe 30 phút – Thí sinh có thêm 10 phút riêng để Tổng cộng có 40 (Thời điền đáp án vào phiếu vấn đáp vướng mắc gian trả – Bài nghe gồm những dạng vướng mắc trắc (Mỗi bài nghe 10 lời là 10 phút) nghiệm, câu vấn đáp ngắn, điền vào ô vướng mắc) trống, hoàn thành xong xong biểu bảng Reading Ba bài đọc 60 phút – Bài đọc dài và nội dung về nhiều chủ Writing Tổng cộng 40 60 phút đề rất rất khác nhau vướng mắc – Bài đọc gồm những dạng vướng mắc trắc (Mỗi bài đọc 13- nghiệm, câu vấn đáp ngắn, điền vào chỗ trống, hoàn thành xong xong biểu bảng… 14 vướng mắc) – Không có sự phân loại thời hạn rõ Task 1: 1 vướng mắc ràng giữa 2 vướng mắc Task 2: 1 vướng mắc – Điểm task 2 nhiều hơn nữa thế nữa task 1 Thời gian chờ đón Speaking Bao gồm ba phần 11-14 – Phỏng vấn trực tiếp 1:1 với giám khảo Phần1:10-15câuhỏi phút – Tất cả nội dung bài thi nói được ghi Phần 2: 1 vướng mắc Phần 3: 4-6 vướng mắc âm lại Tổng cộng: 2 giờ 55 phút 12

Reply

4

0

Chia sẻ

Share Link Download Devils Tower national Monument Listening miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Devils Tower national Monument Listening tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Devils Tower national Monument Listening Free.

Thảo Luận vướng mắc về Devils Tower national Monument Listening

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Devils Tower national Monument Listening vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Devils #Tower #national #Monument #Listening

4536

Review Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Devils Tower national Monument Listening -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Devils #Tower #national #Monument #Listening #Thủ #Thuật #Mới