Mẹo Hướng dẫn De kiểm tra tiếng anh lớp 5 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa De kiểm tra tiếng anh lớp 5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-19 22:40:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn De kiểm tra tiếng anh lớp 5 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa De kiểm tra tiếng anh lớp 5 được Update vào lúc : 2022-09-19 22:35:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 5 của những trường trên toàn nước sẽ tương hỗ học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm trên cao trong những bài thi Tiếng Anh lớp 5.

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read and complete

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I (2) ____________ do homework with my classmates. Then I often go to the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read and answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended 7 p…m. We enjoyed it very much.

1. When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2. Who went to Nam’s birthday party?

____________________________________

3. What did Phong do the party?

____________________________________

4. What did Linda do the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0. Lucy lives with her family in the countryside.

1. She always gets up early.

2. She rides a bike to school.

3. She plays basketball three times a week.

4. She often watches TV or reads book before doing her homework

IV. Look the picture. Read and write one word for each gap.

1. His address is 10 Nguyen Du…………………

2. My friends goes to the library…………………a week.

3. Last year, we visited………………….

4. We sang and happily.

V. Put the words in order to make sentences.

1. Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2. water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3. what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4. Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5. What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

I.

1. do 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng. Tôi tập thể dục, ăn sáng và tiếp Từ đó đi học. Sau khi tan học, tôi thường làm bài tập về nhà với bạn cùng lớp. Sau đó tôi thường đi đến TT thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi xem TV. Tôi thích xem phim sau giờ ăn tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước đó đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bạn học của tôi đến tham gia hội sinh nhật. Họ đã tặng tôi những món quà như truyện tranh, robot, và một con gấu bông. Chúng tôi đã ăn bánh, kẹo, hoa quả và kem. Chúng tôi đã uống nước ép hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Và chúng tôi đã và đang nhảy nữa. Phong đã chơi ghi ta và Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Chúng tôi đã rất thích buổi tiệc đó thật nhiều.

III.

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you do on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always do morning exercise2. What’s the village like? b. twice a week3. What do you do in the morning? c. It’s small and quiet4. How often do you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. do / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.
had Sunday did do

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)………….. the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? – I …………on the beach.

a. am    b. was    c. will be    d. stay

2. What did you do last night? – I ………….my homework.

a. did    b. do    c. does    d. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. by    b. in    c.    d. on

4. ………..will you do Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where    b. How    c. How often    d. What

Task 1: Match the sentences

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you do tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. did 3. do 4. had

Task 4: Choose the correct answer.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat    B. road    C. cottage    D. villa

2. A. lane    B. house    C. road    D. street

3. A. quiet    B. bigger    C. pretty    D. crowed

4. A. always    B. usually    C. early    D. often

5. A. swimming    B. morning    C. fishing    D. surfing

6. A. morning    B. afternoon    C. running    D. evening

7. A. dance    B. activity    C. watch cartoon    D. have nice food

8. A. watch    B. came    C. go    D. have

9. A. did    B. went    C. played    D. had

10. A. surfed    B. played    C. prepared    D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How do you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

………………………………………………………………………………..

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

…………………………………………………………………………..

3. comic/ I / read/ books/ English/

……………………………………………………………………………………….

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

…………………………………………………………………………

IV. Read and answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended 7 p…m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong do the party?

________________________________

5. What did Linda do the party?

__________________________________

6. What time did the party end?

___________________________________

I. Choose the odd one out.

1 – B 2 – B 3 – B 4 – C 5 – B
6 – C 7 – B 8 – B 9 – C 10 – D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 – c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read and answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday party was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended 7 p…m.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

Part 2: 7-12. Read and tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have Maths and Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. – His name is Nam (T)

– He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday to Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went to Ho Chi Minh city.

16. Yes, I will.

17. What do you think of it?

18. Will you go there again?

0 – What do you do last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to school from (19)______ to Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

Part 2: 7-13. Reorder the words to make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

– I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended 7 p…m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong do the party?

________________________________

17. What did Linda do the party?

__________________________________

18. What time did the party end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where do you live? _________________________________

22. Who do you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How do you learn English? ________________________________

25. How do you practice speaking English? ________________________________

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G

Part 2. Read and tick

7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F

Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 – 13

Part 4. Read and complete.

19. Monday 20. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV

II. WRITING

Part 1. Read and complete

1. village 2. motorbike 3. boat 4. peacock 5. zoo 6. countryside

Part 2. Reorder the words to make sentences.

7. Where did you go on holiday?

8. How many lessons do you have today?

9. I speak English every day.

10. I am reading the story of Mai An Tiem.

11. They were really fast.

12. I am going to play badminton.

Part 3. Read and complete.

13. His name is Nam.

14. It was last Sunday.

15. Phong and Linda went to Nam’s birthday party.

16. Phong played the guitar

17. Linda played the piano

18. The party ended 7 p…m.

Part 4. Write about you. (ĐÂY LÀ MẪU)

19. My name…….

20. I’m……. years old.

21. I live in……

22. I live with……..

23. I went to…….

24. Because I want to ……..

25. I speak English with…………………..

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết De kiểm tra tiếng anh lớp 5

Học Tốt
Tiếng anh

Reply
1
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật De kiểm tra tiếng anh lớp 5 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip De kiểm tra tiếng anh lớp 5 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download De kiểm tra tiếng anh lớp 5 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về De kiểm tra tiếng anh lớp 5
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết De kiểm tra tiếng anh lớp 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#kiểm #tra #tiếng #anh #lớp

4113

Video De kiểm tra tiếng anh lớp 5 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video De kiểm tra tiếng anh lớp 5 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download De kiểm tra tiếng anh lớp 5 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật De kiểm tra tiếng anh lớp 5 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về De kiểm tra tiếng anh lớp 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết De kiểm tra tiếng anh lớp 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#kiểm #tra #tiếng #anh #lớp