Kinh Nghiệm về Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-12 01:18:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

  Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số -2. Hãy màn biểu diễn theo y theo x.

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số -2 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ -1/2

Suy ra y = -(1/2)x

Chọn đáp án D

Bài 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số k. Khi x = 12 thì y = -3. Hệ số tỉ lệ là

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số k nên x = ky

Ta có 12 = k.(-3) ⇒ k = -4

Hay x = (-4)y

Chọn đáp án B

Bài 3: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số k. Khi x = 12 thì y = -3. Công thức màn biểu diễn y theo x là:

Hiển thị lời giải

Từ câu trước ta có: x = (-4)y ⇒ y = (-1/4)x

Chọn đáp án B

Bài 4: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số tỉ lệ k = -3.Cho giá trị bảng sau

Khi đó:

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số -3 nên x = -3y

Chọn đáp án B

Bài 5: Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận; x1, x2 là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1 biết x2 = 3, y1 = -3/5, y2 = 1/10

A. x1 = -18            B. x1 = 18            C. x1 = -6            D. x1 = 6

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên

Chọn đáp án A

Bài 6: Cho hai đại lượng x và y có bảng giá trị sau:

x 2,3 4,8 -9 -6 -5 y 4,8 2,3 -5 -6 -9

Kết luận nào sau này đúng

A. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo thông số tỉ lệ 23/48

B. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo thông số tỉ lệ 9/5

C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau

D. y và x tỉ lệ thuận theo thông số tỉ lệ 5/9

Hiển thị lời giải

Ta thấy nên x và y không tỉ lệ thuận với nhau

Chọn đáp án C

Bài 7: Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2; là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1, y1 biết 2y1 + 3×1 = 24, x2 = -6, y2 = 3

A. x1 = 12; y1 = 6

B. x1 = -12; y1 = -6

C. x1 = 12; y1 = -6

D. x1 = -12; y1 = 6

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên

Chọn đáp án C

Bài 8: Chia số 117 thành ba phần x, y, z (0 < x, y, z < 117) tỉ lệ thuận với 3; 4; 6. Khi đó phần lớn số 1 là số

A. 36            B. 54            C. 27            D. 45

Hiển thị lời giải

Chia số 117 thành ba phần x, y, z tỉ lệ thuận với 3; 4; 6

Ta có

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Phần lớn số 1 là 54

Chọn đáp án B

Bài 9: Cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo. Hỏi 2 tấn thóc thì cho bao nhiêu kilogam gạo?

A. 200 kg            B. 12 kg            C. 120 kg            D. 1200 kg

Hiển thị lời giải

Đổi 2 tấn = 2000 kg

Gọi x (x > 0) là số kilogam gạo có trong hai tấn thóc

Ta thấy số tấn thóc và số gạo là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Ta có

Vậy 2 tấn thóc có 1200 kg

Chọn đáp án D

Bài 10: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết rằng với hai giá trị x1, x2 của có tổng bằng 1 thì hai giá trị tương ứng y1, y2 có tổng bằng 5. Biểu diễn y theo x ta được

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy y và x tỉ lệ thuận với nhau theo thông số tỉ lệ là 5

Suy ra y = 5x

Chọn đáp án B.

Bài 11: Khi có xy = a với a là hằng số khác 0, ta nói

A. y tỉ lệ với x

B. y tỉ lệ nghịch với x theo thông số tỉ lệ a

C. y tỉ lệ thuận với x

D. x tỉ lệ thuận với y

Hiển thị lời giải

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức xy = a thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo thông số tỉ lệ a

Chọn đáp án B

Bài 12: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và y = a/x. Gọi x1, x2, x3 là những giá trị của x và y1, y2, y3 là những giá trị tương ứng của y. Ta có:

Hiển thị lời giải

Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo thông số tỉ lệ a thì:

Chọn đáp án C

Bài 13: Cho bảng sau:

x 10 20 25 30 40 y 10 5 4 10/3 2,5

Khi đó:

A. y tỉ lệ với x

B. y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận

C. y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

D. y và x là hai đại lượng bất kì

Hiển thị lời giải

Xét những tích giá trị của và ta được: 10.10 = 20.5 = 25.4 = 30.(10/3) = 40.2,5 = 100

Nên y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Chọn đáp án C

Bài 14: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Tìm y khi x = 5

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có 7.4 = 5.y ⇒ y = 28/5 = 5,6

Chọn đáp án A

Bài 15: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x = -1/2 thì y = 8. Khi đó thông số tỉ lệ a và công thức màn biểu diễn y theo x là:

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và x = -1/2 thì y = 8

Nên thông số tỉ lệ là a = x.y = (-1.2).8 = -4

Công thức màn biểu diễn y theo x là y = -4/x

Vậy a = -4 ; y = -4/x

Chọn đáp án B

Bài 16: Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 4; x2 = 3 và y1 + y2 = 14. Khi đó y2 = ?

A. y2 = 5            B. y2 = 7            C. y2 = 6            D. y2 = 8

Hiển thị lời giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x1y1 = x2y2 mà x1 = 4; x2 = 3 và y1 + y2 = 14

Do đó

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Chọn đáp án D

Bài 17: Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x2 = -4 và y1 = -10 và 3×1 – 2y2 = 32. Tính x1 và y2

A. x1 = 16; y2 = 40

B. x1 = -40; y2 = -16

C. x1 = 16; y2 = -40

D. x1 = -16; y2 = -40

Hiển thị lời giải

Chọn đáp án D

Bài 18: Một xe hơi đi quãng đường 135 km với vận tốc v (km/h) và thời hạn t (h). Chọn câu đúng về quan hệ của v và t

A. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thông số tỉ lệ 1/135

B. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thông số tỉ lệ 135

C. v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuậnvới thông số tỉ lệ 135

D. v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với thông số tỉ lệ 1/135

Hiển thị lời giải

Từ bài ra ta có:

Nên v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thông số tỉ lệ 135

Chọn đáp án B

Bài 19: Để làm một việc làm trong 8 giờ cần 30 công nhân. Nếu có 40 công nhân thì việc làm này được hoàn thành xong trong mấy giờ?

A. 5 giờ            B. 8 giờ            C. 6 giờ            D. 7 giờ

Hiển thị lời giải

Gọi thời hạn 40 công nhân làm một việc làm đó là x (x > 0) (giờ)

Vì số công nhân và thời hạn làm của công nhận là đại lượng tỉ lệ nghịch nên theo bài ra ta có 8.30 = 40.x ⇒ x = 240/40 = 6 giờ

Vậy 40 công nhận thì việc làm này được hoàn thành xong trong 6 giờ

Chọn đáp án C

Bài 20: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo tỉ số k1 (k1 ≠ 0) và x tỉ lệ nghịch với z theo tỉ số k2 (k2 ≠ 0). Chọn câu đúng

A. y và z tỉ lệ nghịch với nhau theo thông số tỉ lệ k1/k2

B. y và z tỉ lệ nghịch với nhau theo thông số tỉ lệ k2/k1

C. y và z tỉ lệ thuận với nhau theo thông số tỉ lệ k1.k2

D. y và z tỉ lệ thuận với nhau theo thông số tỉ lệ k1/k2

Hiển thị lời giải

Chọn đáp án D

Bài 21: Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là không hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x

Hiển thị lời giải

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác lập được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn đáp án A

Bài 22: Cho những công thức y – 3 = x; -2y = x; y2 = x. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x

A. 0            B. 1            C. 2            D. 3

Hiển thị lời giải

Nhận thấy y – 3 = x ⇒ y = x + 3 là một hàm số

-2y = x ⇒ y = -x/2 là một hàm số

Với y2 = x ta thấy khi x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 nên với một giá trị của x cho hai giá trị của y nên y không là hàm số của x

Chọn đáp án C

Bài 23: Cho hàm số. Tìm những giá trị của sao cho vế phải của công thức có nghĩa

A. x ≠ 4            B. x = 4            C. x ≠ 2            D. x = 2

Hiển thị lời giải

Hàm sốcó nghĩa khi 2x – 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn đáp án C

Bài 24: Bảng giá trị nào sau này là đúng với hàm số

Hiển thị lời giải

Chọn đáp án A

Bài 25: Một hàm số được cho bằng công thức

Hiển thị lời giải

Chọn đáp án B

Bài 26: Một hàm số được cho bẳng công thức y = f(x) = x2. Tính f(5) + f(-5)

A. 0            B. 25            C. 50            D. 10

Hiển thị lời giải

Ta có f(-5) = (-5)2 = 25 và f(5) = 52 = 25

Nên f(5) + f(-5) = 25 + 25 = 50

Chọn đáp án C

Bài 27: Tìm tọa độ điểm M trên hình vẽ sau

A. (-2, -2)            B. (-2, 2)            C. (2, -2)            D. (2, 2)

Hiển thị lời giải

Tọa độ điểm M là (-2, 2)

Chọn đáp án B

Bài 28: Điểm nào dưới đây có tọa độ (1, -3)

A. D            B. E            C. A            D. F

Hiển thị lời giải

Từ hình vẽ ta có A(1, 3) ; F(-1, 3) ; D(1, -3) ; E(-1, -3)

Nên điểm có tọa độ (1, -3) là yếu tố D

Chọn đáp án A

Bài 29: Trên mặt phẳng tọa độ, những điểm có hoành độ bằng 0 là

A. Nằm trên trục hoành

B. Nằm trên trục tung

C. Điểm A(0, 3)

D. Gốc tọa độ

Hiển thị lời giải

Các điểm nằm trên trục hoành đều phải có tung độ bằng 0

Các điểm nằm trên trục tung đều phải có hoành độ bằng 0

Chọn đáp án B

Bài 30: Trong những điểm M(3, -3) ; N(4, 2) ; P(-3, -3) ; Q.(-2, 1) ; H(-1, 3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?

A. 0            B. 1            C. 4            D. 2

Hiển thị lời giải

Vẽ những điểm M(3, -3) ; N(4, 2) ; P(-3, -3) ; Q.(-2, 1) ; H(-1, 3) trên cùng mặt phẳng tọa độ.

Ta thấy có hai điểm thuộc góc phần tư thứ hai là Q.(-2, 1) ; H(-1, 3)

Chọn đáp án D

Bài 31: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là:

A. Một đường thẳng

B. Đi qua gốc tọa độ

C. Một đường thẳng trải qua gốc tọa độ

D. Một đoạn thẳng trải qua gốc tọa độ

Hiển thị lời giải

Theo định nghĩa đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng trải qua gốc tọa độ

Chọn đáp án C

Bài 32: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

A. M(-2, -2)            B. N(1, 4)            C. P(-1, -2)            D. Q.(-1, 2)

Hiển thị lời giải

Thay những điểm M, N, P vào hàm số đều không thỏa mãn nhu cầu, chỉ có điểm Q.(-1, 2) thỏa mãn nhu cầu vì 2 = (-2).(-1)

Chọn đáp án D

Bài 33: Đồ thị hàm số y = -5x không trải qua điểm

A. M(1, 5)            B. N(-2, 10)            C. P(-1, 5)            D. Q.(2, -10)

Hiển thị lời giải

Thay điểm M(1, 5) vào hàm số y = -5x ta thấy 5 ≠ 1.(-5) = -5 nên đồ thị hàm số y = -5x không trải qua điểm M(1, 5)

Chọn đáp án A

Bài 34: Điểm B(-2, 6) không thuộc đồ thị hàm số

A. y = -3x            B. y = x + 8            C. y = 4 – x            D. y = x2

Hiển thị lời giải

Ta thấy 6 ≠ (-2)2 = 4 nên điểm B(-2, 6) không thuộc đồ thị hàm số y = x2

Chọn đáp án D

Bài 35: Cho hàm số y = 5x. Trong những điểm A(1, 2); B(2, 10); C(-2, 10); D(-1/5, -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

A. 2            B. 1            C. 3            D. 4

Hiển thị lời giải

Đặt y = f(x) = 5x

Xét A(1, 2) có x = 1; y = 2. Khi đó f(1) = 5.1 = 5 ≠ 2 tức 2 ≠ f(1)

Vậy điểm A không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Xét điểm B(2, 10) có x = 2, y = 10. Khi đó f(2) = 5.2 = 10 tức là 10 = f(2)

Vậy điểm B thuộc đồ thị hàm số

Tương tự ta có f(-2) = -10 ≠ 10; f(-1/5) = -1 nên C không thuộc đồ thị, điểm D thuộc đồ thị trên

Vậy có hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x là yếu tố B(2, 10) và D(-1/5, -1)

Chọn đáp án A

Bài 36: Đồ thị hàm số y = -4x nằm ở vị trí những góc phần tư nào của hệ trục tọa độ?

A. (I), (II)            B. (II), (IV)            C. (I), (III)            D. (III), (IV)

Hiển thị lời giải

Ta có đồ thị hàm số y = -4x là đường thẳng trải qua hai điểm O(0, 0), A(-1, 4) như hình vẽ

Nên đồ thị hàm số y = -4x thuộc góc phần tư thứ hai và thứ tư

Chọn đáp án B

Bài 37: Cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OM trên hình vẽ. Khi đó thông số a bằng

A. 5            B. 5/2            C. 2/5            D. 1

Hiển thị lời giải

Từ đồ thị hàm số ta thấy điểm M(2, 5) thuộc đồ thị hàm số nên ta thay x = 2, y = 5 vào hàm số y = ax (a ≠ 0) ta được 5 = a.2 ⇒ a = 5/2 (TM)

Vậy a = 5/2

Chọn đáp án B

Bài 38: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OA với điểm A(-1, -3). Hãy xác lập công thức của đồ thị hàm số trên

A. y = (1/3)x            B. y = 2x            C. y = -3x             D. y = 3x

Hiển thị lời giải

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OA với điểm A(-1, -3) do đó khi x = -1 thì y = -3

Nên ta có -3 = a.(-1) ⇒ a = 3 (TM)

Công thức của hàm số đã cho là y = 3x

Chọn đáp án D

Bài 39: Cho hình vẽ sau

Đường thẳng OK là đồ thị hàm số nào dưới đây

A. y = -2x            B. y = -0,5x            C. y = (1/2)x            D. y = 2x

Hiển thị lời giải

Ta gọi hàm số cần tìm là y = ax (a ≠ 0). Khi đó thay x = 2; y = -1 vào y = ax ta được -1 = a.2 ⇒ a = -1/2

Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số trải qua điểm (2; – 1)

Nên y = -0,5x

Chọn đáp án B

Bài 40: Đồ thị của hàm số y = (1/5)x là đường thẳng OA với O(0, 0) và:

A. A(1, 5)            B. A(-1, -5)            C. A(5, 1)            D. A(-5, 1)

Hiển thị lời giải

Ta thấy A(5, 1) thỏa mãn nhu cầu hàm số y = (1/5)x vì 1 = (1/5).5 ⇔ 1 = 1 (luôn đúng)

Nên đồ thị của hàm số y = (1/5)x trải qua điểm A(5, 1)

Chọn đáp án C

Xem thêm những phần lý thuyết, những dạng bài tập Toán lớp 7 có đáp án rõ ràng hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

  Giải bài tập Toán 7
  Giải SBT Toán 7
  Top 60 Đề thi Toán 7 (có đáp án)

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 7 có khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài có lời giải rõ ràng được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

4074

Clip Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y là A xy 1 25 bx y 4 C x y 5 D xy 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #cho #quan #hệ #tỉ #lệ #nghịch #giữa #và #là