Kinh Nghiệm về Công nghệ chế biến rau trái tập 2 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Công nghệ chế biến rau trái tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-29 05:23:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU TRÁI phục vụ cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nguyên vật tư rau trái, những biến hóa của chúng trong quy trình tăng trưởng, thu hoạch, dữ gìn và bảo vệ và chế biến.

MỤC LỤC

Chương 1  Tình hình sản xuất – chế biến – tiêu thụ rau trái ở Việt Nam Chương 2  Nguyên liệu rau trái – cấu trúc, tính chất Chương 3  Nguyên liệu rau trái – những biến hóa Chương 4  Thu hoạch rau trái tươi Chương 5  Bảo quản rau trái tươi

Chương 6  Các loại trái cây có tiềm năng tăng trưởng ở Việt Nam

1MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢGiảng viên: Th.S. Phạm Hồng Ngọc ThùyBộ môn: CN Sau thu hoạch. Khoa: CN Thực phẩm2Tài liệu chính:1. Trần Đức Ba, Lê Phƣớc Hùng, Đỗ Thanh Thủy, Trần Thu Hà(2006). Lạnh đông rau quả xuất khẩu. ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.2. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà (2009). Nguyên lý sản xuất đồhộp thực phẩm. NXB. Khoa học và kỹ thuật.3. Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà (2009).CNCB rau trái. Tập 1: Nguyên liệu và công nghệ tiên tiến và phát triển dữ gìn và bảo vệ sauthu hoạch. ĐH. Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.4. Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình (2000). Bảo quản rau quả tƣơivà bán chế phẩm. NXB. Nông nghiệp.3Tài liệu tìm hiểu thêm:1. Amalendu Chakraverty et al (2003). Handbook of postharvesttechnology:cereals, fruit, vegetables, tea and spices. NXB.Marcel Dekker.2. Trần Đức Ba (2010). Lạnh và chế biến nông sản thực phẩm.NXB. ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.3. Trần Minh Tâm (2002). Bảo quản và chế biến nông sản sau thuhoạch. NXB. Nông nghiệp.4. Nguyễn Vân Tiếp, Quách Đĩnh, Ngô Mĩ Văn (2000). Kỹ thuật sảnxuất đồ hộp rau quả. NXB. Thanh niên.4Nội dung:Chƣơng 1: Cấu trúc tế bào rau quả và thành phần hóa học của rauquả1.1. Phân loại rau quả1.2. Cấu tạo và hiệu suất cao của tế bào rau quả1.3. Thành phần hóa học của rau quả1.4. Các loại rau quả chính1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng ban đầu của rau quảChƣơng 2: Các dạng tổn thất của rau quả và những quy trình xẩy ra ởrau quả sau khi thu hoạch2.1. Các dạng tổn thất2.2. Các quy trình xẩy ra ở rau quả sau khi thu hoạch5Chƣơng 3: Các yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến thời hạn dữ gìn và bảo vệ củarau quả và những phƣơng pháp dữ gìn và bảo vệ rau quả3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến thời hạn dữ gìn và bảo vệ của rau quả3.2. Nguyên tắc bảo quản3.4. Các phƣơng pháp dữ gìn và bảo vệ rau quảChƣơng 4: Các quy trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp rau quả4.1. Giới thiệu nhiều chủng loại đồ hộp rau quả4.2. Các quy trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp rau quả4.3. Giới thiệu một số trong những quy trình chế biến đồ hộp rau quả4.4. Các biến hóa xẩy ra ở đồ hộp rau quả trong quy trình bảo quản6Chƣơng 5: Làm đông rau quả5.1. Các phƣơng pháp làm đông5.2. Quy trình sản xuất rau quả đông lạnh5.3. Các biến hóa xẩy ra ở thành phầm rau quả ướp đông trongquá trình dữ gìn và bảo vệ đôngChƣơng 6: Sấy khô rau quả6.1. Ƣu điểm, nhƣợc điểm của phƣơng pháp sấy6.2. Quy trình sản xuất những thành phầm rau quả sấy6.3. Ảnh hƣởng của quy trình sấy đến rau quả7CHƢƠNG 1. CẤU TRÚC TẾ BÀO RAU QUẢ VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RAU QUẢ1.1. PHÂN LOẠI RAU QUẢQuả:- Quả thịt (nhân): táo, lê, – Quả hạch: có hạt to nhƣ đào, mơ,mận, – Quả mọng: nho, dâu, – Quả nhiệt đới gió mùa: chuối, dứa, – Qủa á nhiệt đới gió mùa: cam, chanh, quýt, bƣởi, Hình 1.1: Các loại quảRau:- Dạng lá, thân, chồi: xà lách,cần, cải, măng, rau muống – Dạng quả: cà chua, dƣa chuột,bầu, bí, – Dạng hạt và quả: đậu, ngô, – Dạng củ, rễ: củ cải, cà rốt, su hào, – Dạng hoa: súp lơ, – Hành, tỏi, kiệu, hẹ, Hình 1.2: Các loại rau101.2. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO RAU QUẢ- Phân loại tế bào thực vật+ Tế bào nhu mô (tế bào vách – thịt quả)+ Tế bào hình thoi (tế bào sợi)Tế bàoGian bàoHình 1.3: Tế bào nhu môHình 1.4: Tế bào hình thoiCắt dọcCắt ngang- Cấu tạo và hiệu suất cao của tế bào rau quảChất nguyên sinhNhânLạp thểGian bàoVách tế bàoHình 1.5:Tế bào rau quả nonKhông bàoChất nguyên sinhNhân Lạp thểGian bàoVách tế bàoHình 1.6: Tế bào rau quả trưởng thànhKhông bàoTy thểTy thể121.3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RAU QUẢ1.3.1. Nƣớc- Chiếm hơn 80%- Trong rau quả, nƣớc tồn tại: 4/5 ở dạng tự do; 1/5 ở dạngliên kết.Vai trò:+ Môi trƣờng hòa tan+ Tham gia vào những phản ứng tổng hợp hay thủy phântrong quy trình sống của RQ- Các dạng nƣớc link:+ Nƣớc link hóa lý+ Nƣớc link cơ lý+ Nƣớc link hóa học13- Rau quả chứa nhiều nƣớc:+ Ƣu điểm: mát, giòn+ Nhƣợc điểm: Là môi trƣờng thuận tiện cho vi sinh vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và tăng trưởng Thúc đẩy những biến hóa hóa sinh xẩy ra mãnh liệt hơn (tăngcƣờng quy trình hô hấp)141.3.2. Gluxit- Chiếm 90% tổng lƣợng chất khô.- Bao gồm:+ Các loại đƣờng đơn và đƣờng kép+ Polysacariti. Đường- Tạo vị ngọt, độ ngọt của rau quả phụ thuộc:+ Hàm lƣợng đƣờng,+ Loại đƣờng,+ Sự xuất hiện của những chất khácNêu ví dụ những chất làm tăng độ ngọt và những chất làm giảm độngọt?-Tính chất:+ Dễ hòa tan+ Dễ hút ẩm+ Tham gia phản ứng caramen hóa, phản ứng melanoidinii. Tinh bột- Có nhiều ở nhiều chủng loại củ, hạt đậu, Hàm lƣợng: 20 – 22%- Cấu tạo dạng hạt: gồm amyloza và amylopectin- K.thƣớc hạt tinh bột > 20µm: xốp (khi CB nhƣ luộc, hấp)- K.thƣớc hạt tinh bột nhỏ: củ bị sƣợngamylopectinamylozaHình 1.7: Cấu tạo hạt tinh bột16iii. Xenluloza- Gồm 2.000 – 10.000 gốc Glucoza link với nhau bằngliên kết β glucozit 1-4 tạo thành mạch thẳng, không phânnhánh.- Hàm lƣợng: 1-2%- Tập trung nhiều ở vỏ tế bào, vỏ quả, vỏ hạt.- Không tan trong nƣớc, trong dung môi hữu cơ, trong axithay kiềm loãng- Bị thủy phân bởi enzym xenlulaza,- Không có mức giá trị dinh dƣỡng riêng với con ngƣời17- Ưu điểm+ Tham gia tạo cấu trúc tế bào rau quả cấu trúc tế bàovững chắc+ Ở hàm lƣợng thấp  kích thích dạ dày co bóp- Nhược điểm+ Ở hàm lƣợng cao  làm dạ dày hoạt động và sinh hoạt giải trí quá mức cần thiết+ Gây trở ngại vất vả cho những quy trình chế biến nhƣ: chế biếnnhiệt, chế biến purê,…18iv. Hemixenluloza- Là thành phần tạo màng tế bào.- Bao gồm xenluloza và pentozan.- Bị thủy phân trong môi trƣờng kiềm loãng, axit loãng hoặcenzyme hemixenlulaza  màng tế bào mỏng dính hơn.- Khi RQ sử dụng hết nhiều chủng loại đƣờng khác thì hemixenlulozabị thủy phân tạo pentoza và hexoza (bản chất là đƣờng tham gia quy trình hô hấp)19v. Các hợp chất pectin- Tập trung nhiều nhất ở vỏ. Ví dụ hàm lƣợng pectin ởvỏ cam: 4,7%, vỏ chanh: 7%- Cấu tạo từ axit galacturonic, một số trong những gốc đƣợc metylhóa ở C-6.- Tồn tại: 2 dạng+Protopectin không tan trong nƣớc (ở quả xanh)+Pectin hòa tan trong nƣớc (khi quả chín)20- Protopectin bị thủy phân thành pectin trong một số trong những trƣờng hợpsau:+ Dƣới tác dụng của enzyme protopectinaza,+ Trong môi trƣờng axit,+ Trong môi trƣờng kiềm nóng.- Giải thích vì sao khi rau quả chín lại trở nên mềm ?- Tính chất của pectin hòa tan:+ Hòa tan trong nƣớc tạo dung dịch có độ nhớt cao Phân tích ƣu, nhƣợc điểm của tính chất này trong chế biếnthực phẩm?+ Tạo đông khi xuất hiện đƣờng và axitMức độ tạo đông phụ thuộc số lƣợng nhóm metoxyl Ứng dụng tính chất này trong chế biến thực phẩm?+ Kết phù thích hợp với tanin  hợp chất không tan. Ứng dụng tính chất này trong chế biến thực phẩm?+ Bị phân hủy khi đun nóng lâu, đặc biệt quan trọng trong MT axit hoặcbị enzym thủy phân.231.3.3. Axit hữu cơ- Hàm lƣợng trung bình: 1% (trong mơ mận: 1,5-2%, trong khế: 6%)- Trong rau quả tồn tại 2 dạng:+ Tự do+ Kết hợp- Dựa vào pH rau quả đƣợc phân thành 2 loại:+ Loại chua: pH từ 2,5 – 5,5+ Loại không chua: pH từ 5,5 – 6,5- Độ chua của rau quả phụ thuộc:+ Hàm lƣợng axit+ Loại axit24- Chỉ số đƣờng – axit = hàm lƣợng đƣờng/hàm lƣợng axit+ Rau quả chua có chỉ số Đ-A thấp (khế chua có chỉ số Đ-A = 5)+ Rau quả ngọt có chỉ số Đ-A cao (vải có chỉ số Đ-A = 50 – 55,nhãn có chỉ số Đ-A = 150 – 170)-Tác dụng của axit khi xuất hiện trong RQ:Có lợi+ Tạo mùi, vị đặc trƣng+ Hạn chế hiện tƣợng lại đƣờng trong mứt+ Hạn chế sự tăng trưởng của vi sinh vật+ Tăng kĩ năng tạo đông của pectin25Bất lợi+ Nếu hàm lƣợng axit càng cao  tăng vận tốc phản ứngcaramel+ Ảnh hƣởng đến màu của sắc tố clorophil- Một số axit thƣờng gặp trong rau quả:+ Axit malic: có nhiều ở táo, cà chua, mơ, đào. Có vị chuagắt, tan tốt trong nƣớc, ứng dụng trong chế biến nƣớc quả,bánh kẹo.+ Axit xitric: có nhiều ở quả có múi. Có vị chua dịu, ứngdụng trong chế biến thực phẩm.+ Axit tactric: có nhiều ở nho

Giỏo trỡnh thc tp cụng ngh rau qu 10 Bài 2. Đánh giá chất lợng nguyên vật tư Giới thiệu chung Chất lợng thành phầm là câu vấn đáp cho kết quả ở đầu cuối của mọi quy trình dữ gìn và bảo vệ hay chế biến. Mục đích quan trọng nhất của những quy trình là tạo ra thành phầm có chất lợng tốt. Nhng để sở hữu chất lợng sảnphẩm tốt thì yếu tố thứ nhất và quan trọng nhất có tính chất quyết định hành động là chất lợng nguyên vật tư. Mục đích Giúp cho sinh viên thành thạo những kỹ năng cũng nh phơng pháp xác lập một số trong những chỉ tiêu phổ cập nhìn nhận chất lợng nguyên vật tư Dựa trên những kết quả thu đợc biết phương pháp nhìn nhận, lựa chọn nguyên vật tư phù phù thích hợp với mục tiêu sử dụng Nguyên vật tư Nguyên liệu: 3 loại quả : cà chua, hồng chín, xoài hoặc cam có những độ chín rất khác nhau Các loại vật tư, dụng cụ và thiết bị thiết yếu cho thí nghiệm gồm có: STT Tên Số lợng STT Tên Số lợng 1 Máy đo màu 01 cái 7 Xuyên thâm kế 01 2 Thớc kẹp 01 cái 8 Cân kỹ thuật (0.001) 01 cái 3 Chiết quang kế 0-28 0Bx 01 cái 9 Dụng cụ ép dịch quả 01 cái 4 pH meter 01 cái 10 Giấy thấm 1-2 cuộn 5 Đũa thuỷ tinh 01 cái 11 Cốc thuỷ tinh 100 ml 03 cái 6 Cát tinh chế 12 2.1. Các chỉ tiêuvật lý Mặc dù những chỉ tiêu vật lý ( sắc tố, độ cứng, kích thớc, trọng lợng,) không phải là những chỉ tiêu chính ảnh hởng đến chất lợng của thành phầm, tuy nhiên việc lựa chọn nguyên vật tư cho quy trình dữ gìn và bảo vệ hay chế biến lại là khâu quan trọng không thể bỏ qua vì nó ảnh hởng đến hiệu suất tịch thu thành phầm, hiệu suất cao sử dụng thiết bị, giá tiền thành phầm. Thờng những quả nhỏ nhẹ đều non do chín ép, chứa nhiều xơ, hàm lợng đờng thấp, mùi vị, sắc tố kém. Khi quả chín hoàn toàn thì sự tích luỹ những chất dự trữ, mầu mùi đạt tối đa, tuỳ theo loại thành phầm chế biến mà phân loại nguyên vật tư theo những tiêu chuẩn thích hợp . Giỏo trỡnh thc tp cụng ngh rau qu 11 2.1.1. Màu sắc: Xác định bằng máy đo màu cầm tay Chromameter CR200/231. Thờng đo ở 3 vị trí đầu , giữa và đuôi quả. Kết quả đo đợc thể hiện theo hệ màu L- a- b. Trong số đó: – L: Đặc trng cho độ sáng của vỏ quả, có mức giá trị từ 0 (đen) đến 100 (trắng). – a: Đặc trng cho sắc tố, có mức giá trị từ -60 (xanh lá cây) đến +60 (đỏ). – b: Đặc trng cho sắc tố, có mức giá trị từ -60 (xanh lam) đến +60 (vàng). Kết hợp trên biểu đồ màu (Phụ lục C) sẽ thu đợc sắc tố của vỏ quả tại thời gian xác lập. 2.1.2. Độ cứng: Xác định bằng dụng cụ đo độ cứng Mitutoyo (xuyên thâm kế) ( 0.01mm). Thờng đo ở vị trí có đờng kính lớn số 1 Dựa trên nguyên tắc đo độ lún (chiều sâu của kim vào thịt quả) đới một lực tác động bằng nhau (quả cân 200g), trong cùng một cty thời hạn 2.1.3. Kích thớc (độ cao, đờng kính lớn, đờng kính nhỏ) : Xác định bằng thớc kẹp ( 0.02mm) 2.1.4. Khối lợng : Xác định bằng cân kỹ thuật ( 0.01g) Mỗi chỉ tiêu vật lí đợc xác lập tối thiểu 5 lần, màn biểu diễn kết quả là giá trị trung bình của 5 lần đo. 2.2. Tỉ lệ sử dụng/ tịch thu nguyên vật tư (% so với khối lợng quả ban đầu) 2.2.1. Khối lợng trung bình của vỏ: Xác định bằng phương pháp cân trớc và sau khi loại vỏ 2.2.2.Khối lợng trung bình của hạt: Xác định bằng phương pháp cân trớc và sau khi loại hạt 2.2.3. Khối lợng trung bình của thịt quả hoặc dịch quả: Xác định bằng phương pháp cân luợng thịt quả hay dịch quả thu đợc Kết quả thu đợc là giá trị trung bình của tối thiểu 5 lần đo 2.3. Các chỉ tiêu hoá sinh 2.3.1. Phơng pháp lấy mẫu để xác lập một số trong những chỉ tiêu hoá sinh của nguyên vật tư: Với những nguyên vật tư có khối lợng từ 25-250g (cà chua, da chuột, vải, nhn ): dùng dao bổ dọc, lấy 1 phần 4 mỗi quả trên tối thiểu 5 quả nguyên vật tư sẵn sàng sẵn sàng cho chế biến. Tập hợp lại rồi tiến hành cắt nhỏ hoặc nghiền nhỏ. Với những nguyên vật tư có khối lợng từ 250g trở lên (dứa, cam ): dùng dao bổ dọc từ trên cuống xuống tới đuôi quả, lấy 1 phần nhỏ (1/6- 1-10) mỗi quả trên tối thiểu 3 quả nguyên vật tư sẵn sàng sẵn sàng cho chế biến. Tập hợp lại rồi cũng cắt nhỏ hoặc nghiền nhỏ. Tất cả đợc trộn đều và đợc xem là mẫu trung bình để từ đó lấy ra bộ sưu tập kiểm nghiệm xác lập những chỉ tiêu thiết yếu. 2.3.2. Tổng lợng chất rắn hoà tan (TSS): Xác định bằng chiết quang kế Dụng cụ Chiết quang kế có thang chia độ ứng với tổng lợng chất rắn hoà tan . Chuẩn bị mẫu cần đo Nếu mẫu cần đo ở dạng dung dịch giống hệt, trong và mầu nhạt thì hoàn toàn có thể sử dụng ngay đợc. Nếu mẫu cần đo là những vật tư rắn thì phải dùng cối chày sứ nghiền (5- 10g) mẫu hoặc ép lấy dung dịch, lọc trong bằng vải hoặc giấy lọc. Nếu mẫu cần đo không thể ép thành giọt đợc hoặc dung dịch có màu sẫm thì lấy khoảng chừng 5-10 g cho vào chén sứ hoặc cốc thuỷ tinh và cân đối cân kỹ thuật đúng chuẩn đến 0.01g. Cho vào lúc chừng 4g cát tinh chế và một lợng nớc cất bằng lợng mẫu đ cân. Sau đó dùng cối chày sứ nghiền nhanh mẫu và thận trọng và tiến hành lọc trong bằng vải hoặc giấy lọc. Tiến hành: những thao tác thực thi tơng tụ nh phần hớng dẫn sử dụng chiết quang kế (tr5) Giỏo trỡnh thc tp cụng ngh rau qu 12 Tính kết quả – Trờng hợp mẫu cần đo ở dạng dung dịch hoặc hoàn toàn có thể vắt đợc ở dạng dung dịch thì tổng lợng chất rắn hoà tan tính theo độ Brix hiển thị ngay trên chiết quang kế. – Trờng hợp phải pha thêm nớc cất và cát thì tổng lợng chất rắn hoà tan (X) tính theo độ Brix tính bằng công thức: X= 2a. (nếu nh lợng nớc cho vào bằng đúng khối lợng mẫu dùng để đo tổng lợng chất rắn hoà tan) – Trong số đó a là số đo đọc đợc trên chiết quang kế tính theo độ Brix ở 20 0C. – Sai lệch giữa kết quả hai lần xác lập tuy nhiên tuy nhiên không đợc to nhiều hơn 0.2 0Bx – Kết quả ở đầu cuối là trung bình cộng của tối thiểu 2-3 lần giá trị đo – Tính đúng chuẩn đến 0.010Bx 2.3.3. Axit hữu cơ tổng số: Xác định bằng phơng pháp chuẩn độ theo TCVN 5483-1991 (ISO 750- 1981) Nguyên lý: Axit hữu cơ dễ hoà tan trong nớc, nớc chiết rút đợc chuẩn độ bằng NaOH 0,1N, thông qua đó ta hoàn toàn có thể tính đợc axit Hoá chất: dung dịch NaOH 0,1N; dung dịch Phenolphtalein1% trong cồn 60o Dụng cụ: STT Tên Số lợng STT Tên Số lợng 1 Cối chày sứ 01 bộ 11 Nhiệt kế CB 01 2 Cân kỹ thuật 01 12 Nồi nhôm (3-5L) 01 3 Bình định mức 250ml 02 cái 13 Bình tam giác 250ml 3-4 cái 4 Phễu thuỷ tinh 01 14 Bếp ga 01 5 Dao thái to, nhỏ 02 15 Thớt gỗ 01 6 Khay inox 01 16 Kẹp giữ bình tam giác 1-2 cái 7 Giấy lọc 01 hộp 17 ống đong 50 ml 01 8 Cốc đong 1L 01 18 Giá đỡ và buret 01 bộ 9 Đũa thuỷ tinh 02 19 Pipet 10 Thìa Inox nhỏ 02 20 Cốc nhựa 02 Cách tiến hành Nghiền nhỏ 3-5 g mẫu trong cối sứ, tiếp theo đó chuyển sang bình tam giác 250ml, thêm nớc sao cho thể tích dung dich đạt 150ml. Đun cách thuỷ ở nhiệt độ 80- 90 0C trong vòng 30 phút, thỉnh thoảng lắc. Khi dung dịch đ nguội, lọc qua giấy lọc vào trong bình định mức 250 ml, lên thể tích tới vạch bằng nớc cất, lắc đều. Lấy 50 ml dịch lọc cho vào trong bình tam giác cho thêm vào đó 1-2 giọt Phenolphtalein rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N cho tới khi có màu hồng xuất hiện Tính kết quả: Lợng axit hoà tan trong mẫu, tính theo % a.0.0067.V.T.100 X = v.c Trong số đó: a- Số ml NaOH 0,1N cần để chuẩn độ 0,0067- Số gam axit tơng ứng với 1ml NaOH 0,1N (0,0067 là thông số riêng với axit malic nhng lợng axit tổng số cũng tính theo thông số này chính bới axit malic có nhiều trong rau quả. Trong trờng hợp không tính theo axit malic thì hoàn toàn có thể dùng thông số thích hợp cho từng axit nh trong bảng1) T- Hệ số kiểm soát và điều chỉnh riêng với NaOH 0,1N Giỏo trỡnh thc tp cụng ngh rau qu 13 V- Tổng thể tích dung dịch v- Số ml dung dịch lấy để chuẩn độ c- Trọng lợng mẫu Bảng 1: Hệ số thích hợp cho một số trong những axit thông dụng trong rau quả: STT Loại axit Hệ số 1 Malic 0.067 2 Citric 0.070 3 Acetic 0.060 4 Lactic 0.090 Kết quả là trung bình số học của những giá trị nhận đợc trong mọi lần lặp lại. Kết quả lấy tới một số trong những thập phân. Sự rất khác nhau Một trong những giá trị nhận đợc trong hai lần xác lập đồng thời hoặc liên tục không đợc vợt quá 2% giá trị trung bình. 2.3.4. pH: Xác định bằng máy đo pH Tờng trình thí nghiệm Tính tỉ lệ những phần của quả (% so với khối lợng quả ban đầu) Nêu rõ ràng phương pháp tính hàm lợng a xit hữu cơ tổng số Lập bảng kết quả những số liệu thu đợc

Reply
1
0
Chia sẻ

4186

Video Công nghệ chế biến rau trái tập 2 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công nghệ chế biến rau trái tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công nghệ chế biến rau trái tập 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Công nghệ chế biến rau trái tập 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Công nghệ chế biến rau trái tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công nghệ chế biến rau trái tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #nghệ #chế #biến #rau #trái #tập