Kinh Nghiệm Hướng dẫn chứng tỏ đồng quy 2022 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa chứng tỏ đồng quy 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-06 05:02:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập: chứng tỏ đồng quy được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-06 05:02:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Để chứng tỏ ba điểm (hay nhiều điểm) thẳng hàng ta chứng tỏ chúng là yếu tố chung của hai mặt phẳng phân biệt, khi đó chúng nằm trên đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng nên thẳng hàng.

Cách chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy bài tập có đáp án rõ ràng
Cách chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy bài tập có đáp án
Phương pháp giải bài toán chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng, đồng quy.
Bài tập trắc nghiệm chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng hoặc đồng quy có Lời giải rõ ràng

Để chứng tỏ ba đường thẳng đồng quy ta chứng tỏ giao điểm của hai tuyến phố thẳng thuộc đường thẳng còn sót lại

Bài tập trắc nghiệm chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng hoặc đồng quy có Lời giải rõ ràng

Bài tập 1:Cho tứ diện S.ABC. Trên những cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy những điểm D, E và F sao cho DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

Lời giải rõ ràng

Ta có: $I=DEcap ABRightarrow left{ beginarray Iin left( textDEF right) Iin left( ABC right) endarray right.Rightarrow Iin $ giao tuyến của hai mặt phẳng (DEF) và (ABC).

Tương tự $J=textEFcap BCRightarrow J$ thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (DEF) và (ABC).

$K=FDcap ACRightarrow K$ thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (DEF) và (ABC).

Do đó I, J, K thẳng hàng do cùng thuộc đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng (DEF) và (ABC).

Bài tập 2:Cho hình bình hành ABCD, S là yếu tố không thuộc mp(ABCD), M và N lần lượt là trung điểm của đoạn AB và SC.

a)Xác định giao điểm $I=ANcap left( SBD right)$ .

b)Xác định giao điểm $J=MNcap left( SBD right)$ .

c)Chứng minh I, J, B thẳng hàng.

Lời giải rõ ràng

a)Gọi $O=ACcap BD$ và $I=ANcap SO$

Khi đó $Iin SORightarrow Iin left( SBD right)Rightarrow I=ANcap left( SBD right)$

b) Gọi $E=CMcap BD$

Trong mặt phẳng (SCM) gọi $J=MNcap SE$

Khi đó $J=MNcap left( SBD right)$.

c) Các điểm I, J, B lần lượt thuộc những đường thẳng AI, MN, AM nên I, J, B $in mpleft( AMN right)$

Mặt khác những điểm I, J, B $in left( SBD right)$.

Do đó I, J, B thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng (AMN) và (SBD) $Rightarrow I,J,B$ thẳng hàng.

Bài tập 3:Cho tứ diện SABC. Gọi L, M, N lần lượt là những điểm trên những cạnh SA, SB và AC sao cho LM không tuy nhiên tuy nhiên với AB, LN không tuy nhiên tuy nhiên với SC.

a)Tìm giao tuyến của mp(LMN) và (ABC)

b)Tìm giao điểm $I=BCcap left( LMN right)$ và $J=SCcap left( LMN right)$ .

c)Chứng minh M, I, J thẳng hàng.

Lời giải rõ ràng

a) Trong mặt phẳng (SAB) gọi $E=LMcap AB,$ khi đó 2 mặt phẳng (LMN) và (ABC) có 2 điểm chung là E và N suy ra $left( LMN right)cap left( ABC right)=EN$

b) Trong mặt phẳng (ABC) gọi $I=BCcap EN$ khi đó $I=BCcap left( LMN right)$

Trong mặt phẳng (SAC) gọi $J=LNcap SC$ khi đó $J=SCcap left( LMN right)$ .

c) 3 điểm M, I, J cùng thuộc 2 mặt phẳng (LMN) và (SBC) $Rightarrow $ M, I, J thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng (LMN) và (SBC) $Rightarrow $ M, I, J thẳng hàng.

Bài tập 4:Cho tứ giác ABCD và điểm SÏ(ABCD). Gọi M, N là hai điểm trên BC và SD.

a)Tìm giao điểm $I=BNcap left( SAC right)$

b)Tìm giao điểm $I=MNcap left( SAC right).$

c)Chứng minh C, I, J thẳng hàng.

Lời giải rõ ràng

a) Nối $ACcap BD=O;$ Nối $SOcap BN=1.$

Suy ra I là giao điểm của BN và (SAC).

b) Nối MD cắt AC tại E.

Nối SE cắt MN tại J $Rightarrow $ J là giao điểm của MN và (SAC).

c) Ta có $I=BNcap SORightarrow IC=left( SAC right)cap left( BCN right).$

Và $J=MNcap SERightarrow JC=left( SAC right)cap left( BCN right).$

Do đó, ba điểm C, I, J thẳng hàng $Rightarrow $ Đpcm.

Bài tập 5:Cho tứ giác ABCD và SÏ(ABCD). Gọi I, J là hai điểm trên AD và SB, AD cắt BC tại O và OJ cắt SC tại M.

a)Tìm giao điểm K = IJ và (SAC).

b)Xác định giao điểm L = DJ và (SAC).

c)Chứng minh A, K, L, M thẳng hàng.

Lời giải rõ ràng

a) Trong mp(ABCD), gọi $E=ACcap BI$

Trong mặt phẳng (SBI) gọi $K=textIJcap SE$

Khi đó $K=textIJcap left( SAC right)$

b) Gọi $F=ACcap BD$

Trong mặt phẳng (SBD) gọi $L=DJcap SF$

Khi đó $L=DJcap left( SAC right)$

c) Các điểm K, L, A, M đều thuộc mặt phẳng (SAC) và (OAJ) do đó chúng thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAC) và (OAJ) suy ra A, K, L, M thẳng hàng.

Cách Tìm nhanh thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (P) Bài tập có đáp án

Phương pháp tìm thiết diện giữa hình chóp và mặt phẳng

Thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (P) là đa giác số lượng số lượng giới hạn bởi những đoạn giao tuyến của (P) với những mặt của hình chóp (nối những giao điểm của (P) với những cạnh của hình chóp).

Bài tập trắc nghiệm xác lập thiết diện của hình chóp và mặt phẳng có Lời giải rõ ràng

Bài tập 1:Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Ba điểm A, B, C lần lượtnằm trên ba cạnh SA, SB,SC nhưng không trùng với S, A, B, C. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (A, B, C).

Lời giải rõ ràng

Trong mặt phẳng (ABC) gọi $O=ACcap BD$

Trong mặt phẳng (SAC) gọi $I=SOcap A’C’Rightarrow Iin left( SBD right)cap left( A’B’C’ right).$

Trong mp(SBD) gọi $D’=BIcap SDRightarrow $ thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (ABC) là tứ giác ABCD.

Bài tập 2:Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh SC, N và P lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP)

Lời giải rõ ràng

Trong mặt phẳng (ABCD) gọi $Q..=NPcap CD$ và $K=NPcap BC$

Trong mp(SBC) gọi $E=SBcap KM,$ trong mp(SAD) gọi $F=SDcap QM.$

Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) là ngũ giác NEMFP.

Bài tập 3:Cho tứ diện đều ABCD, cạnh bằng a. Kéo dài BC một đoạn CE = a. Kéo dài BD một đoạn DF = a. Gọi M là trung điểm của AB.

a)Tìm thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (MEF).

b)Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của thiết diện.

Lời giải rõ ràng

a) Trong mp(ABC): Dựng ME cắt AC tại I.

Trong mp(ABD): Dựng MF cắt AD tại J.

Từ đó thiết diện của tứ diện với mp(MEF) là $Delta MtextIJ.$

b) Theo cách dựng thì I và J lần lượt là trọng tâm tam giác ABE và ABF.

$Rightarrow left{ beginarray AI=frac23AC=frac2a3 textAJ=frac23AD=frac2a3 endarray right.Rightarrow $ tam giác AIJ đều $Rightarrow textIJ=frac2a3.$

Mặt khác $AI=AJ$ nên $Delta AMI=Delta textAMJRightarrow MI=MJ.$

Trong $Delta AMI,MI=sqrtMA^2+IA^2-2MA.IA.cos A=fracasqrt136$

$S_Delta MJI=frac12textIJ.MK=frac12.frac2a3.2sqrtleft( fracasqrt136 right)^2-left( fraca3 right)^2=fraca^26$

Bài tập 4:Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh BC, N là một điểm trên cạnh SD.

a)Tìm giao điểm I của BN và (SAC) và giao điểm J của MN và (SAC).

b)DM cắt AC tại K. Chứng minh S, K, J thẳng hàng.

c)Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (BCN).

Lời giải rõ ràng

a) Gọi O là giao điểm AC và BD.

Trong mp(SBD), BN cắt SO tại đâu đó đó đó là yếu tố I.

Trong mp(ABCD), DM giao AC tại E.

Trong mp(SDM), $SEcap MN=J$ .

b) Dễ thấy 3 điểm S, K, J đều thuộc 2 mặt phẳng là (SAC) và (SDM) nên 3 điểm S, K, J thuộc giao tuyến của 2 mặt phẳng trên hay chúng thẳng hàng.

c) Trong mp(SAC), kẻ CI giao SA tại O.

Từ đó thiết diện tạo bởi mp(BNC) với hình chóp từ tứ giác BCNP.

Bài tập 5:Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Điểm M là trung điểm của SB và G là trọng tâm của tam giác SAD.

a)Tìm giao điểm I của MG với (ABCD), chứng tỏ điểm D thuộc mặt phẳng (CMG).

b)Chứng tỏ (CMG) trải qua trung điểmcủa SA, tìm thiết diện của hình chóp với (CMG).

c)Tìm thiết diện của hình chóp với (AMG).

Lời giải rõ ràng

a) Trong mặt phẳng (SAD), gọi $J=SGcap AD$ .

Trong mp(SBJ), gọi $I=MGcap BJRightarrow I=MGcap left( ABC right)Rightarrow Iin left( CMG right)$

Ta có: J là trung điểm của AD $Rightarrow JD=frac12BC$ mà

$JDparallel BCRightarrow JD$ là đường trung bình trong

$Delta IBCRightarrow D$ là trung điểm của CI hay $Din left( CMJ right)$

Do đó $Din left( CMG right)$

b) Ta có $left( CMG right)equiv left( CIM right)$

Trong mp(SAD), dựng DG cắt SA tại E. Mặt khác, do G là trọng tâm $Delta SADRightarrow E$ là trung điểm của SA.

Như vậy tứ giác CMED là thiết diện của (CMG) với khối chóp

c) Gọi $O=BJcap AC,$

Trong mp(SBI), gọi $K=SOcap MI.$ Trong mp(SAD), dựng AG cắt SD tại Q…

Trong mp(SAC), dựng AK cắt SC tại F, như vậy tứ giác AMFQ là thiết diện của khối chóp với mặt phẳng (AMG).

Bài tập 6:Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy là hình thang với AD là đáy lớn và P là một điểm trên cạnh SD, P không trùng với S và D. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP) là hình gì?

A.Tam giác.B.Tứ giác.C.Ngũ giác.D.Lục giác.

Lời giải rõ ràng

Gọi $left{ beginarray K=ADcap MN;Q..=CDcap MN F=PKcap SA;E=PQcap SC endarray right.$

Thiết diện là ngũ giác MNEPF.Chọn C.

Bài tập 7:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P là ba điểm trên những cạnh AD, CD, SO sao cho M, N, P không trùng với những đỉnh. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) là hình gì?

A.Tứ giác.B.Ngũ giác.C.Tam giác.D.Lục giác.

Lời giải rõ ràng

Gọi $left{ beginarray Q..=ACcap MN;K=SAcap PQ;F=SCcap PQ G=BCcap M;E=SBcap GF endarray right.$

Thiết diện là ngũ giác MNFEK.Chọn B

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Lý thuyết Toán Lớp 12

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ

  A.1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

  A.2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

  A.3. GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ

  A.4. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

  A.5. NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

  A.6. BÀI TOÁN BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ

  A.7. BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ

  A.8. BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN

  A.9. BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

CHUYÊN ĐỀ 2: LOGARIT

  B.1. CÔNG THỨC LŨY THỪA

  B.2. CÔNG THỨC LOGARITH

  B.3. HÀM SỐ LŨY THỪA MŨ VÀ LOGARITH

  B.4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

  B.5. PHƯƠNG TRÌNH LOGA

  B.6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

  B.7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARITH

  B.8. BÀI TOÁN VỀ LÃI SUẤT TĂNG TRƯỞNG

  B.9. BÀI TOÁN VỀ MIN-MAX LOGA

CHUYÊN ĐỀ 3: TÍCH PHÂN

  C.1. MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM

  C.2. PHƯƠNG PHÁP VI PHÂN TÌM NGUYÊN HÀM

  C.3. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TÌM NGUYÊN HÀM

  C.4. PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN TÌM NGUYÊN HÀM

  C.5. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ

  C.6. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

  C.7. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN VỀ TÍCH PHÂN

  C.8. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TÍNH TÍCH PHÂN

  C.9. PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN TÍNH TÍCH PHÂN

  C.10. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ VÀ LƯỢNG GIÁC

  C.11. MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN ĐẶC BIỆT VÀ NÂNG CAO

  C.12. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

  C.13. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY

  C.14. MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VÀ NÂNG CAO VỀ TÍCH PHÂN

  C.15. MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ PHỨC

  D.1. CÁCH TÍNH TOÁN CƠ BẢN VỚI SỐ PHỨC

  D.2. PHƯƠNG TRÌNH PHỨC

  D.3. QUỸ TÍCH PHỨC

  D.4. CỰC TRỊ SỐ PHỨC (NÂNG CAO)

CHUYÊN ĐỀ 5: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

  E.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

  E.2. QUAN HỆ SONG SONG

  E.3. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

  E.4. VECTO TRONG KHÔNG GIAN

  E.5. BÀI TOÁN VỀ GÓC

  E.6. BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH

  E.7. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

  E.8. TỈ SỐ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

  E.9. MẶT CẦU HÌNH CẦU KHỐI CẦU

  E.10. MẶT TRỤ HÌNH TRỤ KHỐI TRỤ

  E.11. MẶT NÓN HÌNH NÓN KHỐI NÓN

  E.12. BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH KHÔNG GIAN

  E.13. BÀI TOÁN THỰC TẾ HÌNH KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC TỌA ĐỘ

  F.1. TỌA ĐỘ ĐIỂM VECTOR

  F.2. TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR

  F.3. PT MẶT PHẲNG ĐƯỜNG THẲNG MẶT CẦU

  F.4. BÀI TOÁN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GÓC KHOẢNG CÁCH

  F.5. CÁC DẠNG VIẾT PT MẶT PHẲNG

  F.6. CÁC DẠNG VIẾT PT ĐƯỜNG THẲNG

  F.7. BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

  F.8. BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRONG TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

  F.9. BÀI TOÁN VỀ CỰC TRỊ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

LuyenTap247

Học mọi lúc mọi nơi với Luyện Tập 247

© 2022 All Rights Reserved.

Tổng ôn Lý Thuyết

Câu hỏi ôn tập

Luyện Tập 247 Back to Top

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Bài tập: chứng tỏ đồng quy miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập: chứng tỏ đồng quy tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Bài tập: chứng tỏ đồng quy miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập: chứng tỏ đồng quy

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập: chứng tỏ đồng quy vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #tập #chứng #minh #đồng #quy

4130

Video chứng tỏ đồng quy 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video chứng tỏ đồng quy 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải chứng tỏ đồng quy 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải chứng tỏ đồng quy 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về chứng tỏ đồng quy 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết chứng tỏ đồng quy 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#chứng #minh #đồng #quy