Mẹo Hướng dẫn chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-12 03:04:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với tầm
vóc vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn
lịch sử và được khai thác nghiên cứu và phân tích ở nhiều góc nhìn rất khác nhau, trong số đó
có bài học kinh nghiệm tay nghề về sự việc sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng, thể
hiện ở những nội dung sau:

sáng tạo trong xử lý và xử lý quan hệ giữa yếu tố dân tộc bản địa và giai cấp, giữa phản đế và phản phong.

Nếu C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin là những người dân đặt nền móng cho việc hình thành lý luận về xử lý và xử lý quan hệ dân tộc bản địa và giai cấp trong thời đại mới, thì Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là những người dân thứ nhất đã thành công xuất sắc trong việc vận dụng và tăng trưởng sáng tạo lý luận đó vào Đk rõ ràng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Ngay từ khi mới Ra đời, Cương lĩnh thứ nhất của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị xây dựng Đảng (2-1930) đã nhận được thấy yêu cầu khách quan, bức thiết nhất của xã hội thuộc địa như Việt Nam là phải tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa chứ chưa phải là đấu tranh giai cấp lên rất cao như ở những nước tư bản phương Tây. Đối tượng trực tiếp của cách mạng thuộc địa là chủ nghĩa thực dân, chứ chưa phải là chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản nói chung. Cương lĩnh thứ nhất của Đảng xác lập phương hướng kế hoạch của cách mạng Việt Nam là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Chủ trương đó phục vụ đúng yêu cầu khách quan của lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên do rất khác nhau, Luận cương chính trị được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (10-1930) đang không thừa kế được những tư tưởng đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh thứ nhất trong việc xử lý và xử lý quan hệ giữa hai trách nhiệm chống đế quốc và chống phong kiến.

Duyệt lực lượng du kích ở những chiến khu về Tp Hà Nội Thủ Đô ngày 30/8/1945.

Khi trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ Hai bùng nổ, liên tục trong ba hội nghị: lần thứ Sáu (11-1939), lần thứ Bảy (11-1940), và nhất là Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, trên cơ sở phân tích chuẩn xác những biến chuyển của tình hình toàn thế giới và Đông Dương, đã quyết định hành động chuyển hướng chỉ huy kế hoạch với chủ trương đặt trách nhiệm chống đế quốc và Việt gian tay sai để giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, tạm gác khẩu hiệu Cách mạng ruộng đất. Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương xác lập: Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa, giành độc lập cho giang sơn là một trách nhiệm trước tiên của Đảng ta và của cách mạng Đông Dương(1). Vấn đề ruộng đất mà hội nghị bàn đến chỉ là chia lại công điền, và chia ruộng đất tịch thu của Việt gian phản quốc, tức là ruộng đất đang nằm trong tay quân địch của dân tộc bản địa, chứ không phải của địa chủ nói chung, nhằm mục đích đánh lại quân địch của dân tộc bản địa cả về chính trị và kinh tế tài chính. Vì thế, Trong khi tuyên truyền, không được sử dụng những khẩu hiệu quá thời… Không nên nói đánh đổ Nam triều phong kiến và tịch thu ruộng đất của địa chủ mà nói diệt trừ bọn Việt gian phản quốc(2).

Chủ trương nêu cao trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa của Đảng tiếp tục được xác lập trong Nghị quyết Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2-1943): Lúc này, trách nhiệm dân tộc bản địa giải phóng cần kíp và quan trọng hơn. Nên Đảng phải thống nhất mọi lực lượng cách mạng đặng mau hoàn thành xong trách nhiệm ấy trước… Do đó khẩu hiệu thổ địa cách mạng không thể đưa ra thời gian hiện nay(3).

Như vậy, từ Cương lĩnh chính trị thứ nhất đến Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2-1943) đều xác lập trách nhiệm và tiềm năng kế hoạch của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là đánh đổ đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc bản địa và ruộng đất cho dân cày. Đó là chủ trương đúng, phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam cũng như yêu cầu tập hợp lực lượng cách mạng cho trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa. Tuy nhiên, chủ trương này đã có thời kỳ vấp phải sự phản ứng và phê phán nóng giãy từ phía Quốc tế Cộng sản và những người dân cùng chung chí hướng. Song bằng bản lĩnh và trí tuệ của tớ, Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã bình tĩnh, vượt qua những rào cản của những tư tưởng và khuôn mẫu giáo điều, kiên định với tiềm năng đã định. Nhờ đó, Đảng đã quy tụ và tập hợp được sức mạnh và lực lượng của toàn thể vương quốc dân tộc bản địa, làm ra thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó đó đó là biểu lộ rõ ràng nhất của yếu tố vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin về xử lý và xử lý quan hệ dân tộc bản địa và giai cấp, cũng như góp thêm phần làm phong phú lý luận đó từ Đk rõ ràng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.

, sáng tạo trong tập hợp lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bản địa.

Nếu chủ nghĩa Mác – Lênin ý niệm, cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng và đi sâu bàn về liên minh công nông, coi đó là nguyên tắc của cách mạng vô sản, thì Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhận định rằng lực lượng cách mạng là toàn dân, tuy nhiên vị trí vai trò của từng giai cấp, bộ phận lại rất khác nhau. Theo đó, bộ phận TT trong lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam là liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Trung thành với lý luận Mác – Lênin về liên minh công nông và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, tuy nhiên việc nhìn nhận vai trò của giai cấp nông dân trong khối liên minh ấy của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có những nét mới rất sáng tạo. Nếu chủ nghĩa Mác- Lênin nhấn mạnh yếu tố hạn chế của giai cấp nông dân ở tính chất tư hữu, thì Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta chỉ nêu hạn chế của tớ là không hoàn toàn có thể tự giải phóng, không hoàn toàn có thể lãnh đạo cách mạng; đồng thời, nhấn mạnh yếu tố mặt tích cực của nông dân, nhất là kĩ năng đấu tranh chống áp bức giai cấp và áp bức dân tộc bản địa của tớ. Nguyễn Ái Quốc nhận định rằng: nền tảng của yếu tố dân tộc bản địa là yếu tố nông dân, vì nông dân là tối đại hầu hết trong dân tộc bản địa. Vì thế, cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân là lực lượng chủ công của cách mạng.

Nếu chủ nghĩa Mác – Lê nin coi là tầng lớp trung gian trong cách mạng vô sản, thì Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam lại coi tầng lớp này là của công nhân và nông dân. Cương lĩnh năm 1930 xác lập: Đảng phải rất là liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông (…) để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp, đồng thời xác lập tiểu tư sản là một trong những động lực của cách mạng….

Trọng trí thức là một chủ trương được Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sớm quan tâm và được Đảng nhận thức ngày càng rõ ràng, rõ ràng hơn trong quy trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở việt nam. Sự xuất hiện của tiểu tư sản, trí thức; vai trò ngày càng tích cực của tiểu tư sản trí thức, sinh viên, học viên thông qua những cuộc đấu tranh rất sôi sục ở những đô thị trước và trong Cách mạng Tháng Tám 1945 đã chứng tỏ cho việc nhận định đúng đắn của Hồ Chí Minh và Đảng ta về khả năng hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng của những đội ngũ này.

Trong khi lý luận của C.Mác coi toàn bộ giai cấp tư sản là đối tượng người dùng của cách mạng vô sản thì V.I.Lênin là người thứ nhất nhận thấy và nhìn nhận cao vai trò của giai cấp tư sản dân tộc bản địa. Cả V.I.Lênin và Hồ Chí Minh đều nhận rõ hạn chế lớn số 1 của giai cấp này là tính không triệt để trong cách mạng. Cùng với ưu điểm là tính dân chủ, thì Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh yếu tố nhiều hơn nữa đến yếu tố dân tộc bản địa trong tầng lớp này. Thời kỳ 1936-1939, Đảng đã chủ trương tổ chức triển khai Mặt trận dân tộc bản địa dân chủ rộng tự do, không những chỉ có nhân dân lao động mà gồm cả giai cấp tư sản dân tộc bản địa. Đặc biệt, tới Hội nghị Trung ương 8 (5-1941), đã xác lập tư sản dân tộc bản địa đứng trong lực lượng hậu bị quân của cách mạng.

Trong Đk tình hình rõ ràng của một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phân biệt rõ điểm lưu ý và thái độ của từng bộ phận trong giai cấp địa chủ phong kiến, thấy rõ những yếu tố tích cực để lôi kéo họ về hàng ngũ cách mạng. Vì thế, chủ trương của Đảng ngay từ trên đầu đã xác lập: bộ phận đại địa chủ phong kiến mà quyền lợi hoàn toàn gắn bó với đế quốc, đứng hẳn về phía phản cách mạng thì phải nhất quyết đánh đổ. Còn lại, bộ phận tiểu, trung địa chủ, và số ít đại địa chủ mà thái độ còn đang lừng chừng, do dự thì phải tranh thủ họ, lôi kéo họ về phía cách mạng để chống quân địch dân tộc bản địa hoặc ít lâu làm cho họ đứng trung lập.

Như vậy, theo quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở nước thuộc địa nửa phong kiến, mà rõ ràng là ở Việt Nam không hề bó hẹp trong khuôn mẫu của lý luận, mà là toàn thể dân tộc bản địa, đoàn kết thành một khối thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng (gồm có những giai cấp, tầng lớp có lòng yêu nước, có tinh thần dân tộc bản địa). Đó là một góp phần vừa sáng tạo, vừa thực tiễn.

sáng tạo trong lựa chọn phương pháp đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa Đó là những yếu tố thuộc về phương pháp cách mạng. Phương pháp cách mạng là phương thức sẵn sàng sẵn sàng và tiến hành để thực thi tiềm năng cách mạng.

Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra tính tất yếu phải sử dụng bạo lực cách mạng trong cuộc đấu tranh nhằm mục đích lật đổ sự thống trị của chủ nghĩa tư bản, xây dựng và bảo vệ chính sách xã hội mới; đồng thời chỉ rõ những nguyên tắc cơ bản để khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi. Quan điểm tổng khởi nghĩa của Lênin là yếu tố rõ ràng hóa chủ nghĩa Mác ở một nước đang tăng trưởng. Cách mạng Tháng Mười Nga được tiến hành bằng khởi nghĩa vũ trang, trong số đó, về lực lượng, ngoài giai cấp công nhân còn thêm nông dân, binh lính, quân đội cách mạng; khởi nghĩa trình làng trước hết ở đô thị, tiếp theo đó mới toả về nông thôn nắm cơ quan ban ngành thường trực. Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chủ trương lấy nông dân làm quân nòng cốt, lấy nông thôn vây hãm thành thị. Từ quan điểm bạo lực như vậy nên trận chiến tranh cách mạng ở Trung Quốc thực ra là trận chiến tranh của nông dân, trận chiến tranh của quân đội. Nhiệm vụ chính và hình thức cao nhất của cách mạng Trung Quốc là dùng vũ trang đoạt lấy cơ quan ban ngành thường trực, cơ quan ban ngành thường trực đẻ ra trên nòng súng.

Còn ở Việt Nam, từ khi Ra đời và trong suốt quy trình lãnh đạo đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, những văn kiện, nghị quyết của Đảng đều xác lập, bạo lực cách mạng là phương thức để xoá bỏ những xích míc đối kháng trong xã hội việt nam. Sức mạnh bạo lực là sức mạnh mẽ và tự tin của toàn dân tộc bản địa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của một quy trình sẵn sàng sẵn sàng đấu tranh cách mạng lâu dài, trải qua 3 lần tổng diễn tập: cao trào cách mạng 1930-1931, 1936- 1939 và 1939-1945. Đó là một cuộc cách mạng bạo lực phối hợp ngặt nghèo lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang; phối hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, lấy đấu tranh chính trị làm chính. Hình thái khởi nghĩa là từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, gắn việc giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân với việc bảo vệ thành quả cách mạng. Đây đó đó là một điển hình sáng tạo của Đảng và Hồ Chí Minh trong việc vận dụng lý luận Mác – Lênin về khởi nghĩa vũ trang.

Những sáng tạo của Đảng trong hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng đó đó là tác nhân số 1 đưa tới thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; là cơ sở để Đảng tiếp tục tương hỗ update, tăng trưởng và hoàn thiện đường lối, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi, hoàn thành xong cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân, thu non sông về một mối; góp thêm phần tương hỗ update, tăng trưởng và làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Thành công của Đảng trong hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng thời kỳ 1930- 1945 bắt nguồn từ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong việc tiếp thu và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào Đk rõ ràng của Việt Nam, có tìm hiểu thêm những kinh nghiệm tay nghề tốt của toàn thế giới nhưng không sao chép bất kể một quy mô có sẵn nào. Bài học này vẫn còn đấy nguyên giá trị trong sự nghiệp thay đổi và hội nhập quốc tế lúc bấy giờ./.

PGS. TS. NGUYỄN VĂN SỰ

(1) (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2000, t.7, tr.118-119, 127. (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2000, t.6, tr.160.

4277

Video chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 Free.

Thảo Luận vướng mắc về chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1930-1945 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#chủ #trương #tập #hợp #lực #lượng #cách #mạng #của #đảng #trong #giai #đoạn