Kinh Nghiệm về Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết được Update vào lúc : 2022-10-10 15:40:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chủ nghĩa marx-lenin là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-10 15:36:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhận diện và đấu tranh chống thủ đoạn tách rời, trái chiều tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận rất cao vai trò, tầm vóc của chủ nghĩa Mác-Lênin và luôn xác lập là một người mácxít-lêninít. Trong thủ đoạn, thủ đoạn tiến công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, những thế lực thù địch, phản động đã rất tinh vi, xảo quyệt khi thủ đoạn tách
rời, trái chiều tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh phản bác thủ đoạn này là một việc làm thiết thực để góp thêm phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

V.I. Lênin vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực trong Đk rõ ràng của nước Nga _Nguồn: Tạp chí Cộng sản

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) thông  qua đã xác lập:
“Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi”(1). Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Ra đời đã minh chứng rằng, nhờ có chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc bản địa bản địa và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cách mạng đã và đang cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hai cấu phần hợp thành nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi của Đảng và hai yếu tố này còn tồn tại quan hệ hữu cơ với nhau, không thể thiếu một yếu tố nào.

Tuy nhiên, thời hạn qua đã xuất hiện một số trong những trong những ý kiến muốn tách rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí còn còn còn tìm cách luận giải nhận định rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù phù thích phù thích hợp với cách mạng Việt Nam, còn chủ nghĩa Mác-Lênin là “tư tưởng ngoại lai, xa lạ với truyền thống cuội nguồn cuội nguồn
dân tộc bản địa bản địa”, không phù phù thích phù thích hợp với Đk rõ ràng của Việt Nam và đã biết thành chối bỏ ở nơi quê nhà đất của nó, “gia nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là một sai lầm không mong muốn không mong ước lịch sử”(2); do đó chỉ việc nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh và đi đến kết luận võ đoán rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh trái chiều với chủ nghĩa Mác-Lênin”(?). Đây thực ra là một quan điểm sai trái, xuyên tạc về quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin. Quan điểm này tưởng như thể yếu tố tôn vinh tư
tưởng Hồ Chí Minh, tưởng như thể yếu tố xác lập những công lao, góp sức của Hồ Chí Minh với giang sơn và dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, nhưng thực ra là nhằm mục đích mục tiêu tách rời và trái chiều tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin; thủ đoạn phủ định cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin; phủ định toàn toàn thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là bước đi nhằm mục đích mục tiêu tiến tới phủ định bản chất khoa học, cách mạng của tư tưởng
Hồ Chí Minh.

Trên thực tiễn, những thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam và trào lưu cách mạng toàn toàn thế giới, trong số đó nổi lên lúc bấy giờ là yếu tố chống phá trên nghành tư tưởng, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn. Rõ ràng, tư tưởng, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn là mặt trận rất là nóng giãy, quyết liệt của cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ trương, làm thất bại những thủ đoạn phá hoại của những thế lực thù địch, phản động. Thực tế đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết đang xuất hiện nhiều hơn nữa thế nữa những mưu toan kích động, xuyên
tạc nhằm mục đích mục tiêu “hạ bệ thần tượng”, làm nghi ngờ, gây hoang mang lo ngại lo ngại, xấp xỉ, thậm chí còn còn gây chia rẽ, hỗn loạn nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng trong hàng ngũ những người dân dân cộng sản, từ đó dẫn tới mất phương hướng, xích míc, rối loạn trong tổ chức triển khai triển khai và chỉ huy hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực tiễn, đưa tới những sai lầm không mong muốn không mong ước, làm mất đi đi uy tín, ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng nhân dân và do đó đánh mất vai trò lãnh đạo riêng với khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị. Những mưu toan này còn tồn tại những lúc minh bạch, trắng trợn, có những lúc tinh vi, xảo quyệt.
Việc tuyên truyền, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tách rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí còn còn nhận định rằng “Tư tưởng Hồ Chí Minh trái chiều với chủ nghĩa Mác-Lênin” là một thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, nằm trong những mưu toan đó của những thế lực thù địch, phản động và thực ra không hề gì mới. Nhưng vào những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc bản địa bản địa, giang sơn, kỷ niệm xây dựng Đảng, hoặc những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng quan trọng, thì những quan điểm nó lại xuất
hiện theo phong thái “bổn cũ soạn lại”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh phản bác, làm thất bại những thủ đoạn, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của những thế lực thù địch, phản động, trong số đó có thủ đoạn tách rời, trái chiều tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin, là việc làm mang ý nghĩa trọng điểm và thường xuyên lúc bấy giờ.

Trước hết, nên phải nhận rõ mưu toan cắt xén và đánh tráo khái niệm của những ý kiến xuyên tạc, tách rời và trái chiều tư
tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin.

Những ý kiến xuyên tạc, thủ đoạn tách rời và trái chiều tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin nhận định rằng, Hồ Chí Minh là một tình nhân nước, là một người theo chủ nghĩa dân tộc bản địa bản địa, chỉ mong sao sao muốn làm thế nào để giải phóng giang sơn, giành lại độc lập cho dân tộc bản địa bản địa Việt Nam. Trong khi đó, chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về đấu tranh giai cấp, là hệ tư tưởng chỉ của riêng giai cấp công nhân, nên trái chiều với cả chủ nghĩa yêu nước, chủ
nghĩa dân tộc bản địa bản địa mà Hồ Chí Minh theo đuổi. Những ý kiến kiểu này đã cố ý không thấy một thực tiễn là Hồ Chí Minh không riêng gì có mong ước giải phóng giang sơn, giành lại độc lập cho dân tộc bản địa bản địa, mà quan trọng hơn thế nữa là phải làm thế nào để toàn thể người dân được thừa kế 1 môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường niềm sung sướng, ấm no thực sự sau khi giành được độc lập, như Người đã từng tâm sự: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm thế nào làm cho việt nam được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng luôn hoàn toàn có thể có cơm ăn áo mặc,
ai cũng rất được học tập”(3). Bởi trong ý niệm của Người, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng niềm sung sướng tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”(4). Người chỉ rõ: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”(5).

Đó đó đó là nguyên do để lý giải vì sao tuy nhiên nhìn nhận cao cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp và
đúc rút được những kinh nghiệm tay nghề tay nghề quý báu từ hai cuộc cách mạng tiêu biểu vượt trội vượt trội này trong thời cận đại, nhưng Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nêu lên nhận xét về những cuộc cách mạng đó xét về bản chất đều là những cuộc cách mạng “không đến nơi”, chỉ mang lại quyền lợi cho một thiểu số người trong xã hội, trong lúc đại hầu hết những người dân dân dân lao động vẫn phải chịu cảnh bị áp bức, bóc lột, bất công và vẫn phải mưu tính làm cách mạng lần nữa. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã quyết định hành động hành vi không lựa chọn con phố cứu nước và
tăng trưởng của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam theo như hình mẫu của những cuộc cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp. Thực tế, như toàn bộ toàn bộ chúng ta đều biết, qua quy trình nghiên cứu và phân tích và phân tích, khảo sát nhiều trào lưu tư tưởng chính trị trong hành trình dài dài dạt dẹo quốc tế, Người đã lựa chọn con phố cách mạng do chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra: con phố cách mạng vô sản. Đó là con phố thực thi độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội, thực thi ba sự nghiệp giải phóng là giải phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
trong một chỉnh thể thống nhất để thực sự mang lại độc lập, tự do, niềm sung sướng triệt làm cho tất khắp khung hình dân, không phân biệt giàu nghèo, vùng miền, không phân biệt dân tộc bản địa bản địa hầu hết hay dân tộc bản địa bản địa thiểu số, có tôn giáo hay là không theo tôn giáo, nam hay nữ, …. Nói cách khác, con phố cách mạng vô sản theo ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin đã phục vụ được yêu cầu giải phóng dân tộc bản địa bản địa một cách triệt để mà Hồ Chí Minh luôn phấn đấu thực thi.

Các ý kiến nhận định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đối
lập với chủ nghĩa Mác-Lênin đã và đang đánh tráo khái niệm khi luận giải Hồ Chí Minh đặt yếu tố dân tộc bản địa bản địa lên trên hết và trước hết, trong lúc chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ coi trọng yếu tố giai cấp và đấu tranh giai cấp, coi trọng bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. Như vậy, rõ ràng là tư tưởng Hồ Chí Minh trái chiều với chủ nghĩa Mác-Lênin (?).

Đúng là trong quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi xử lý và xử lý quan hệ giữa yếu tố dân tộc bản địa bản địa và yếu tố giai cấp, Hồ Chí Minh luôn đặt
yếu tố dân tộc bản địa bản địa lên trên hết, trước hết và xác lập yếu tố giai cấp phải xếp sau yếu tố dân tộc bản địa bản địa, phục vụ cho yếu tố dân tộc bản địa bản địa. Nhưng đấy là yếu tố vận dụng và tăng trưởng sáng tạo của Hồ Chí Minh riêng với lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là yếu tố quán triệt, vận dụng đúng đắn linh hồn của chủ nghĩa Mác-Lênin – phương pháp luận duy vật biện chứng, vào tình hình rõ ràng của một nước thuộc địa phong kiến như Việt Nam; là yếu tố vận dụng quy luật chung vào tình hình cụ
thể, đặc trưng, rất là sinh động, muôn màu, muôn vẻ của những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, quy trình lịch sử riêng không liên quan gì đến nhau. Sự vận dụng và tăng trưởng sáng tạo đó là thiết yếu, đã thể hiện theo như đúng lời dặn của V.I.Lênin: “Chúng ta không hề coi lý luận Mác như thể một chiếc gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, toàn bộ toàn bộ chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người dân dân xã hội chủ nghĩa nên phải tăng trưởng hơn thế nữa về mọi mặt, nếu họ không thích trở thành lỗi thời với cuộc
sống”(6). Vì vậy, không thể đánh đồng sự vận dụng và tăng trưởng sáng tạo với việc xích míc, trái chiều.

Thứ hai, Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận rất cao vai trò, tầm vóc của chủ nghĩa Mác-Lênin

Khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh không riêng gì có trăn trở tìm kiếm lời giải bài toán làm thế nào, bằng phương pháp nào để giành lại nền độc lập của nước nhà, giải phóng dân tộc bản địa bản địa Việt Nam khỏi ách thống trị ngoại bang, mà còn mong ước tìm ra một hệ tư tưởng làm
nền tảng soi sáng cho con phố đi của dân tộc bản địa bản địa trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng xã hội mới, một triết lý tăng trưởng của dân tộc bản địa bản địa. Qua những trải nghiệm phong phú trong thực tiễn, khảo sát, phân tích thâm thúy về những trào lưu tư tưởng, những con phố cứu nước của những dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới, Hồ Chí Minh nhận thức rõ rằng đường lối cứu nước, giải phóng và tăng trưởng dân tộc bản địa bản địa phải được xây dựng trên một nền tảng tư tưởng nhất định thì mới đảm bảo tính nhất quán và sự thông suốt trong cả tư tưởng
và hành vi của lực lượng cách mạng, trước hết là lực lượng lãnh đạo, từ đó đảm bảo cho việc thành công xuất sắc xuất sắc của yếu tố nghiệp cách mạng. Lực lượng lãnh đạo phải có chủ nghĩa làm cốt và ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy, tức là phải thống nhất quán triệt, vận dụng chủ nghĩa ấy trong quy trình vận động và tổ chức triển khai triển khai sự nghiệp cách mạng thì sự nghiệp đó mới thành công xuất sắc xuất sắc được.

Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng, lực lượng lãnh đạo mà không
có chủ nghĩa làm nòng cốt thì cũng như người không hề trí khôn, tàu không hề bàn chỉ nam (la bàn)(7). Người không hề trí khôn thì đương nhiên sẽ không còn hề thể có chủ trương, đường lối đúng đắn được; và tàu không hề la bàn dẫn đường thì cũng tiếp tục không thể xác lập được hướng đi đúng giữa đại dương mênh mông, bát ngát.

Nhưng yếu tố còn quan trọng hơn thế nữa trong thời đại của Hồ Chí Minh là Người  xác lập, phải
lựa chọn đi theo chủ nghĩa nào, học thuyết nào. Bởi lẽ, như Người từng thấy rõ: “giờ đây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều”. Đó là hệ tư tưởng tư sản, hay hệ tư tưởng vô sản, hoặc nhân danh là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, nhưng thực ra đã biết thành tha hóa, biến tướng, như chủ nghĩa công liên, nghiệp đoàn vàng, chủ nghĩa xét lại ….? Đi theo chủ nghĩa nào, tư tưởng nào là yếu tố trọng điểm nêu lên, buộc phải có sự lựa chọn, xem xét thận trọng, đúng chuẩn. Trong toàn cảnh đầy những phức
tạp, tiềm ẩn nhiều “ngõ cụt” đó, Hồ Chí Minh đã biết phát hiện ra và tìm tới với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, cách mạng nhất và nhân văn nhất của thời đại, trong lúc những người dân dân Việt Nam khác, dù cũng giàu lòng yêu nước và từng sống nhiều năm ở quốc tế như nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, luật sư Phan Văn Trường, … nhưng vẫn không nhìn ra được. Người chỉ rõ: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh
nhất là chủ nghĩa Lênin”(8). Đó là yếu tố tổng kết, đúc rút của Hồ Chí Minh từ thực tiễn nghiên cứu và phân tích và phân tích, khảo sát phong phú những trào lưu tư tưởng, những trào lưu đấu tranh yêu nước, những cuộc cách mạng của những dân tộc bản địa bản địa rất rất khác nhau trên toàn toàn thế giới. Có thể nói đoạn đường mà Hồ Chí Minh đã đi để đến với chủ nghĩa Mác-Lênin là “đoạn đường thắng lợi biết bao trở ngại vất vả với việc lựa chọn vững chãi, tránh khỏi những sai lầm không mong muốn không mong ước dẫn tới ngõ cụt”(9).

Sau này, trong quy trình lãnh
đạo cách mạng Việt Nam, nhiều lần Hồ Chí Minh xác lập vai trò trọng điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin riêng với việc nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Với nhiều phương pháp diễn đạt rất rất khác nhau, Người đã chỉ ra vai trò nền tảng tư tưởng, dẫn đường của chủ nghĩa Mác-Lênin: “chủ nghĩa Mác-Lênin làm gốc”(10); “Chủ nghĩa Mác-Lênin là tiềm năng cho hành vi”(11); “Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa cách mạng và khoa học nhất”(12); chủ nghĩa Mác-Lênin “không những
là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái tiềm năng, mà còn là một một mặt trời soi sáng con phố toàn bộ toàn bộ chúng ta đi tới thắng lợi ở đầu cuối, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(13)…

Trong ý niệm của Hồ Chí Minh, việc hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là yêu cầu, Đk không thể thiếu để Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành xong xong vai trò, trách nhiệm được giao. Với tổ chức triển khai triển khai Đảng, Người chỉ ra rằng: “Đảng ta là Đảng lãnh đạo. Muốn lãnh đạo được phải hiểu chủ nghĩa
Mác-Lênin”(14). Với mỗi cán bộ, đảng viên, Người nêu rõ: “Có học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác thao tác thao tác Đảng phó thác cho mình”(15). Người nhắc nhở: “hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn trách nhiệm”(16).

Đặc biệt, với trái tim nhân văn thâm thúy, Hồ Chí Minh đã nêu
lên ý niệm rất là độc lạ về vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là giúp nhân lên những giá trị tích cực trong từng người, hiệp hội và xã hội: “Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không hề tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin được”(17).

Đánh giá rất cao vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh cũng rất chú trọng nhắc nhở những cán bộ, đảng viên phải ghi nhận vận dụng đúng đắn
và tăng trưởng phù phù thích phù thích hợp với Đk rõ ràng, tránh căn bệnh máy móc, giáo điều. Người chỉ rõ: “Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, riêng với mọi người và riêng với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ cập của chủ nghĩa Mác-Lênin để vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình thực tiễn của việt nam. Học để mà làm. Lý luận tuy nhiên tuy nhiên với thực tiễn”(18).

Thứ ba, Hồ Chí Minh luôn nhất quán xác lập bản thân là một người
mácxít-lêninnít

Tháng 7-1920, khi đọc Luận cương của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh đã rất là xúc động. Sau này, Người có tâm sự về thời hạn đặc biệt quan trọng quan trọng đó: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng phần đông: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái thiết yếu cho toàn bộ toàn bộ chúng ta, đấy là con phố giải phóng chúng
ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”(19).

Trên nền tảng lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã từ một tình nhân nước nhiệt thành trở thành người cộng sản chân chính, đã tìm ra con phố đi đúng đắn cho bản thân mình mình và con phố giải phóng, tăng trưởng đúng chuẩn, phù phù thích phù thích hợp với lịch sử và thời đại của dân tộc bản địa bản địa. Đó là con phố dựa hầu hết vào sức thỏa sức tự tin của chủ nghĩa yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn thể quốc
dân đồng bào, đồng thời tích cực tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ, giúp sức của bạn bè quốc tế, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa bản địa với sức mạnh thời đại để đánh đuổi giặc ngoại xâm, đi tới xây dựng một xã hội mới mang lại độc lập, tự do, niềm sung sướng, ấm no thực sự cho toàn bộ mọi người dân, một xã hội không hề áp bức, bất công, thực thi giải phóng dân tộc bản địa bản địa gắn sát với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội. Đó đó đó là con phố tăng trưởng khoa học, cách mạng
triệt để và nhân văn thâm thúy. Thực tế lịch sử dân tộc bản địa bản địa đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết con phố này đã được dân tộc bản địa bản địa lựa chọn, ủng hộ và tin theo. Đúng như Đảng đã xác lập: “Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, Hồ Chủ tịch đã sớm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin ánh sáng soi đường cứu dân, cứu nước”(20).

Cũng đó đó là trên nền tảng lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất là phương pháp luận duy vật biện chứng, với trí tuệ lỗi lạc và tư duy lý
luận tinh xảo, thấm đẫm thực tiễn phong phú, Hồ Chí Minh đã xây hình thành khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quan điểm toàn vẹn và tổng thể và thâm thúy về những yếu tố cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong số đó hạt nhân cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên thấu là tư tưởng độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xong xong xuất sắc không riêng gì có vai trò là người tìm đường, mà còn cả vai trò người mở đường và dẫn đường, trở thành vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, vị Anh hùng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, Nhà văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn kiệt
xuất. Đồng thời, với những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, góp sức rất là phong phú trên nền tảng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh cũng trở thành người chiến sỹ quốc tế lỗi lạc trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn toàn thế giới, đã “góp thêm phần vào cuộc đấu tranh chung của những dân tộc bản địa bản địa vì hòa bình, độc lập dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và tiến bộ xã hội. …. những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của những dân tộc bản địa bản địa mong ước được xác lập bản sắc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của tớ và mong ước tăng
cường sự hiểu biết lẫn nhau Một trong những dân tộc bản địa bản địa”(21).

Tháng 7-1946, ngay tại thủ đô Pari (Pháp), trên cương vị nguyên thủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang thăm nước Cộng hòa Pháp, Hồ Chí Minh đã thẳng thắn vấn đáp những nhà báo quốc tế: “Tất cả mọi người đều phải có quyền nghiên cứu và phân tích và phân tích một chủ nghĩa. Riêng tôi, tôi đã nghiên cứu và phân tích và phân tích chủ nghĩa Các Mác”(22).

Chỉ thuở nào gian ngắn trước lúc qua đời, trong bài vấn đáp phỏng vấn của nhà báo Pháp
Sáclơ Phuốcniô (ngày 15-7-1969), Hồ Chí Minh tiếp tục xác lập: “Lúc đầu, đó đó là vì chủ nghĩa yêu nước mà tôi tin theo Lênin. Rồi, từng bước một, tôi đi đến kết luận là chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và giai cấp công nhân toàn toàn toàn thế giới”(23). Nêu lên những thắng lợi của nhân dân Việt Nam từ khi Đảng Ra đời và lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng tôi giành được thắng lợi đó là vì nhiều tác nhân, nhưng nên phải nhấn
mạnh rằng – mà không phải chỉ nhân ngày kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh Lênin – chúng tôi giành được những thắng lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác-Lênin”(24).

Trọn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, Hồ Chí Minh đã phấn đấu theo lý tưởng cách mạng, khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và là tấm gương mẫu mực về yếu tố vận dụng và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong Đk lịch sử rõ ràng của Việt Nam, đã mang lại những thành công xuất sắc xuất sắc cho cách
mạng Việt Nam và đưa dân tộc bản địa bản địa Việt Nam đến những thành tựu như lúc bấy giờ. Chính trên tinh thần đó, từ những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề của cách mạng Việt Nam, nhất là qua 35 năm thay đổi và 30 năm thực thi Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2022) đã nhấn mạnh yếu tố yếu tố một trong những tư tưởng chỉ huy xuyên thấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là “phải kiên định và vận dụng, tăng trưởng sáng
tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(25). Đây là một yếu tố mang tính chất chất chất chất nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn riêng với chủ trương ta, là nền tảng vững chãi của Đảng ta, không được được cho phép ai được ngả nghiêng, xấp xỉ.

PGS.TS Lý Việt Quang
Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và những lãnh tụ của Đảng
Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh

Nguồn Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương

——————

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, H, 1991, tr.21.

(2) GS.TS. Vũ Văn Hiền (chủ biên): Một số luận cứ phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2022, t.1, tr.18.

(3) (4) (5) (20) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2011, t. 4, tr.187, 64, 175,
315.

(6) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2005, t. 4, tr.232.

(7) (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 2, tr.289, 289.

(9) Ho Chi Minh – Notrue camrade, Introduction historique de Charles Fourniau, editon sociales, Paris, 1970, dẫn theo Phan Ngọc Liên: Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc bản địa bản địa, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2008, tr. 178.

(10)  Hồ Chí Minh: Toàn
tập, Sđd, tập 6, tr. 359.

(11) (12)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr.1 20, 414.

(13)  (19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 563, 562.

(14)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 76.

(15) (18) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 611, 611.

(16) (17) (21) (24)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15,
tr. 668, 668, 588, 590.

(22) Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9-9-1969.

(23) Nghị quyết số 24C/18.6.5 của Tổ chức Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1987), dẫn theo GS,TS Mạch Quang Thắng – PGS,TS Bùi
Đình Phong – TS Chu Đức Tính (Đồng chủ biên) (2013): UNESCO với việc kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, Nhà văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn kiệt xuất, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, tr.71-72.

(25) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2022, t.I, tr.33.

Link:
://.tuyengiao/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-va-dau-tranh-chong-am-muu-tach-roi-doi-lap-tu-tuong-ho-chi-minh-voi-chu-nghia-mac-lenin-140394

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Chủ nghĩa marx-lenin là gì

Hỏi Đáp
Là gì
Chủ nghĩa Mác

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Chủ nghĩa marx-lenin là gì miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chủ nghĩa marx-lenin là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Chủ nghĩa marx-lenin là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chủ nghĩa marx-lenin là gì
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chủ nghĩa marx-lenin là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chủ #nghĩa #marxlenin #là #gì

4620

Clip Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chủ nghĩa marx-lenin là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chủ #nghĩa #marxlenin #là #gì #Chi #tiết