Thủ Thuật về Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-06 00:46:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai được Update vào lúc : 2022-04-06 00:45:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Những vướng mắc liên quan

Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa hai khung hình có kiểu gen AabbDd và AaBbdd cho kiểu hình mang hai tính trạng trội chiếm

A. 7/16.

B. 3/16. 

C. 9/16.

D. 6/16.

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh thông thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 27 256

B.  9 64

C.  81 256

D.  27 64

Trong trường hợp mỗi tính trạng do một gen có hai alen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình thu được từ phép lai AaBbDd x AabbDD lần lượt là:

A. 12 và 4

B. 12 và 8

C. 6 và 4

D. 6 và 8

Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, khung hình có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu hình và kiểu gen tối đa là

A. 4 kiểu hình ; 9 kiểu gen

B. 4 kiểu hình ; 12 kiểu gen

C. 8 kiểu hình ; 12 kiểu gen

D. 8 kiểu hình ; 27 kiểu gen

Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, khung hình có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu hình và kiểu gen tối đa là

A. 4 kiểu hình ; 9 kiểu gen

B. 4 kiểu hình ; 12 kiểu gen.

C. 8 kiểu hình ; 12 kiểu gen

D. 8 kiểu hình ; 27 kiểu gen

Cho phép lai sau: AaBbDd x AabbDd. Biết mỗi gen quy định một tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn, những gen phân li độc lập. Tỉ lệ con có kiểu hình lặn tối thiểu về 2 trong 3 tính trạng trên là bao nhiêu?

A. 5/32

B. 7/32

C. 1/4

D. 9/64

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBBdd, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

A. 12,5%.

B. 50%.

C. 18,75%.

D. 37,5%.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai  (P) ♂ AaBbDD × ♀ AabbDd. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội ở F1 là:

A. 1 4

B. 1 16

C. 1 8

D. 3 8

Các vướng mắc tương tự

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai (P) ♂ AaBbDD × ♀ AabbDd. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội ở F1 là

I. Đời F1 có 32 kiểu tổng hợp giao tử.

III. F1 có 4 loại kiểu hình và 12 loại kiểu gen.

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không phát sinh đột biến mới. Tiến hành phép lai (P): ♂AaBbDD × ♀aaBbDd, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng về F1?

I. Đời F1 có 32 kiểu tổng hợp giao tử.

II. Kiểu hình trội về toàn bộ những tính trạng chiếm tỉ lệ 3/8.

III. F1 có 4 loại kiểu hình và 12 loại kiểu gen.

IV. Có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tính trạng

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Ở ruồi giấm, xét 4 gen, mỗi gen quy định 1 tính trạng rất rất khác nhau và alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: ♀ ♂   thu được F1 có tỉ lệ kiểu lặn về 3 tính trạng   chiếm tỉ lệ 4%. Các kết luận sau:

I. Theo lí thuyết, ở F1 có 60 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

II. Theo lí thuyết, ở F1 có tỉ lệ kiểu hình mang 2 trong 4 tính trạng trội chiếm 16,5%.

III. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu hình có 3 trong 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30%.

IV. Theo lý thuyết, xác suất để 1 thành viên A-B-D-M- có kiểu gen đồng hợp về cả 4 gen là 4,04%.

Trong những kết luận trên, có bao nhiêu kết luận hoàn toàn hoàn toàn có thể đúng?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Biết một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập và tổng hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AabbDd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là:

A. 1/16.

B. 1/32. 

C. 9/64.

D. 1/64.

Biết một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập và tổng hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AabbDd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là

A. 1/16

B. 1/32

C. 9/64

D. 1/64

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 36% ở cả hai giới. Thực hiện phép lai (P) ♂ A B a b D d Dd × ♀ A B a b D d Dd, thu được F1. Biết không xẩy ra đột biến.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Ở F1, kiểu hình mang 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 2,56%.

II. Ở F1, kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 45,18%.

III. Ở F1, kiểu hình A-bbdd chiếm tỉ lệ 3,69%.

IV. Ở F1, kiểu hình mang 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 37,2%.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Cho biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, không phát sinh đột biến mới. Tiến hành phép lai ♂AaBbCcDdEE × ♀aaBbccDdEe, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng?

I. Đời F1 có 64 kiểu tổng hợp giao tử.

II. Số thành viên mang alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ 9/64.

III. F1 có 16 loại kiểu hình và 36 kiểu gen.

IV. Có 6 kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 5 tính trạng.

V. Kiểu hình trội về 2 trong 5 tính trạng chiếm tỉ lệ 1/8

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Chia Sẻ Link Down Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được được cho phép lai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #biết #mỗi #gen #quy #định #một #tính #trạng #tính #trạng #trội #lặn #hoàn #toàn #cho #phép #lai

4604

Clip Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn được cho phép lai Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #biết #mỗi #gen #quy #định #một #tính #trạng #tính #trạng #trội #lặn #hoàn #toàn #cho #phép #lai #Chi #tiết