Mẹo Hướng dẫn Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO được Update vào lúc : 2022-12-02 22:38:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dụng dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (do ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn thận trọng dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng.

A.

0,28

Nội dung chính Show

  Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dụng dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (do ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn thận trọng dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng.
  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô cơ – Tổng hợp Vô cơ 12 – Hóa học 12 – Đề số 13Video liên quan

B.

0,36

C.

0,32

D.

0,34

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

nMg = 0,14 (mol); nMgO = 0,01(mol)

Mà khối lượng muối thu được trong một phản ứng = 23 (g)

=>Có muối

Gọi e nhận để tạo ra 1 phân tử khí là x

Bảo toàn electron ta có:

2.nMg = 8.0,01 + x.n 2.0,14 = 8.0,01 + 0,02.x

=> x =10

=>Khí tạo thành là N2 Bảo toàn nguyên tố N ta có:

Chú ý:Với những bài toán cho sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh như Mg, Al, Zn tác dụng với HNO3 ta cần để ý quan tâm xem có tạo thành muối NH4NO3 hay là không.

Vậy đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô cơ – Tổng hợp Vô cơ 12 – Hóa học 12 – Đề số 13

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Phát biểu nào sau này là đúng:

  Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, tiếp theo đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Giá trị V là

  Cho dãy những chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3 và Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là:

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp Mg, MgO, MgCO3 và Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,21 mol HCl (vừa đủ). Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 57,535 gam muối clorua và thoát ra 4,256 lít (đktc) khíX gồm CO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2 bằng 390/19. Thành Phần Trăm theo khối lượng của MgO trong hỗn hợp đầu sớm nhất với giá trị nào sau này?

  Tiến hành những thì nghiệm sau: (1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.(4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4. (2) Cho CrO3 vào dung dịch HCl.(5) Điện phân nóng chảy Al2O3. (3) Đốt cháy Ag2S trong khí oxi dư.(6) Dẫn khí H2 đến dư qua CuO, nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất là:

  Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 trong H2SO4 đặc nóng, dư, thu được 3,36 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Mặt khác, nung m gam X với khí CO dư, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 35 gam kết tủa. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng, due thu được V lít khí NO2 (thành phầm khử duy nhất ở Đk tiêu chuẩn). Giá trị của V là:

  Đặc điểm nào dưới đấy là điểm lưu ý chung của những nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I):

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol

  và loãng thì thu được dung dịch chỉ chứa những muối sunfat trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm những oxit của nito có tỉ khối so với là x. Giá trị của x là:

  Cho những cặp chất sau này: dung dịch

  và dung dịch HCl (1), và dung dịch , dung dịch và dung dịch HCl (3), dung dịch và , và dung dịch HCl (5), C và CaO (6). Số cặp chất xẩy ra phản ứng hóa học (Đk thiết yếu có đủ) là:

  Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong số đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  Cho nguyên tử nguyên tố R có 82 hạt. Trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 22. Số khối của nguyên tử R là?

  Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH. (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2. (d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư. Số thí nghiệm ở đầu cuối còn sót lại dung dịch chưa 1 muối tan là:

  Các chất nào hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?

  Cho những phát biểu nào sau này:

  (1)Nguyên tác chung để điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử sắt kẽm kim loại.

  (2)Tất những nguyên tố nhóm IA, IIA đều là nguyên tố sắt kẽm kim loại.

  (3)Crom là sắt kẽm kim loại cứng nhất; vàng là sắt kẽm kim loại dẻo nhất; bạc là sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất.

  (4)Cho CO dư qua ống nung nóng đựng hỗn hợp bột (Al2O3, MgO, Fe2O3, CuO), sau phản ứng hoàn toàn chất rắn thu được có 2 đơn chất, 2 hợp chất.

  Số phát biểu đúng là:

  Cho hỗn hợp gồm 25,6 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 2M cho tới lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

  Thực hiện những thí nghiệm sau ở nhiệt độ phòng:

  (1). Nhỏ dung dịch Na2CO3 loãng tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.

  (2). Nhỏ từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch ZnSO4.

  (3). Cho KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

  (4). Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4 trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên H2SO4 loãng.

  (5). Cho CH2=CH-CH3 tác dụng với dung dịch KMnO4.

  (6). Sục khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa.

  (7). Cho dung dịch AgNO3 tác dụng dung dịch H3PO4.

  Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng có kết tủa tạo ra là:

  Hoà tan hoàn toàn 2,17 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại A, B, C trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

  Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

  Cho m (g) hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với 0,448 lit Cl2 ở đktc, phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch axit HCl dư thu được dung dịch Y và 0,672 lit H2 đktc. Làm khô dung dịch Y thu được 4,98g chất rắn khan. m có mức giá trị là :

  Cho hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 dư, kết thúc phản ứng, thấy khí H2 thoát ra; đồng thời còn sót lại phần không tan Y. Trong Y có chứa.

  Cân bằng những phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử, chất oxi hóa. a. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2Ob. NH3 + O2 → N2 + H2O

  Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là.

  Tiến hành những thí nghiệm sau:

  (a)Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở Đk thường.

  (b)Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

  (c)Cho KMnO­4 vào dung dịch HCl đặc dư.

  (d)Cho CuO vào dung dịch HNO3.

  (e)Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.

  Số thí nghiệm thu sát hoạch được hai muối là:

  Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dụng dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (do ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn thận trọng dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng.

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Xà phòng hóa 13,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 cần dùng 150 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là:

  Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là:

  Hãy chọn thuốc thử thích hợp để nhận ra 3 dung dịch sau chứa trong 3 lọ riêng không liên quan gì đến nhau mất nhãn: axit fomic, glixin, axit α, γ-điamino n-butiric?

  Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X (chứa C, H, O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24,6 gam muối khan. CTPT của X là:

  Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 và làm mất đi màu nước brom. Xác định công thức cấu trúc của hợp chất đó?

  Phát biểu nào không đúng?

  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn m gam X thì thu đợc 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam. CTCT thu gọn của 2 este là:

  Cặp chất nào sau này không phải là đồng phân của nhau?

  Cho 4 chất lỏng: ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic, metyl fomat đựng trong 4 lọ mất nhãn. Dãy thuốc thử thích hợp để phân biệt 4 chất lỏng trên là:

  Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A, B chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho m gam X tác dụng hết với NaOH thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và hỗn hợp 2 ancol, tách nước hoàn toàn hai ancol này ở Đk thích hợp chỉ thu được một anken làm mất đi màu 24 gam Br2. Biết A, B chứa không thật 4 nguyên tử C trong phân tử. Giá trị của m là:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO

Reply
0
0
Chia sẻ

4547

Video Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 3 76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #hỗn #hợp #gồm #MgO