Thủ Thuật về Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 được Update vào lúc : 2022-03-13 02:56:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án A

Nội dung chính

  Cho 2,8 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 1,5M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m làCho 2,8 gam bột sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hóa học (Fe) – Sắt và hợp chất của sắt – Hóa học 12 – Đề số 9Video liên quan

nFe =0,05; nAg+= 0,02; nCu2+= 0,1

Thứ tự pứ:

Fe + 2Ag+ → 2Ag

0,01   0,02      0,02 còn 0,04 mol Fe

Fe + Cu2+ → Cu 

0,04  dư     0,04          

Khối lượng của m= 0,02 .108 + 0,04 . 64= 4,72 gam

Cho 2,8 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 1,5M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

Câu 54837 Vận dụng

Cho 2,8 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 1,5M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) ne Fe cho tối đa = 0,05.3 = 0,15 mol = ne Ag+ nhận tối đa

=> Fe phản ứng hết với Ag, tạo thành Fe3+ và Ag

+) nAg = nAgNO3

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 1) — Xem rõ ràng

Nguyên tắc chung được sử dụng để điều chế sắt kẽm kim loại là

Hai sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

Dãy gồm những oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:

Trường hợp nào sau này tạo ra sắt kẽm kim loại?

Trường hợp nào sau này xẩy ra ăn mòn điện hoá?

Phát biểu nào sau này sai?

Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Khi những chất phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là
A. 4,72 gam      B. 4,08 gam      C. 4,48 gam      D. 3,2 gam

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho 2,8 gam bột sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A.

A: 4,72

B.

B: 4,08

C.

C: 4,48

D.

D: 3,20

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Đáp án A Thứ tự những phản ứng:

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hóa học (Fe) – Sắt và hợp chất của sắt – Hóa học 12 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Cho dãy những chất sau: Cu, Al, Ca(OH)2, FeCl3, HCl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là ?

  Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí H2(đktc). Giá trị của m là ?

  Cho a mol sắt tác dụng với cùng 1,25a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Các chất trong dung dịch Y là ? .

  Dung dịch X chứa các ion: . Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là: ( biết quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).

  Chất có tính oxy hóa nhưng không có tính khử là:

  Nungm gam hỗnhợpXgồmbột Al và Fe3O4saumộtthờigianthuđượcchấtrắn Y. Đểhoà tan hếtYcần V lít dung dịch H2SO4 0,7M (loãng). Sauphảnứngthuđược dung dịchZvà 0,6 molkhí. Cho dung dịchNaOHvào dung dịchZđếndư, thuđượckếttủaM. NungMtrongchânkhôngđếnkhốilượngkhôngđổithuđược 44 gam chấtrắnT. Cho 50 gam hỗnhợpAgồm CO và CO2 qua ốngsứđượcchấtrắnTnungnóng. SaukhiTphảnứnghếtthuđượchỗnhợpkhíBcókhốilượnggấp 1,208 lầnkhốilượngcủaA. Giátrịcủa (m – V) gầnvớigiátrịnàosauđâynhất?

  Oxit nào sau này tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?

  Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau thuở nào gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là ?

  Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 thuở nào gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dungd ịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y ( không chứa NH4+ và 0,896 lít khí NO duy nhất ( đktc). Giá trị của a là:

  Nhúng một lá sắt (dư) vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, H2SO4 đăc nóng. Sau phản ứng lấy lá sắt ra, có bao nhiêu trường hơp tạo muối sắt (II) ?

  Hòa tan hoàn toàn m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X gồm CuSO4; H2SO4 và Fe2(SO4)3 0,1M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y; m gam chất rắn Z và 0,224 lít H2 (đktc). Giá trị của m là ?

  Cho luồng khí hidro qua ống đựng 32 gam Fe2O3 đốt nóng. Sau thuở nào gian, thấy khối lượng chất rắn trong ống còn sót lại là 29,6 gam gồm Fe3O4, FeO, Fe, Fe2O3 dư. Đem toàn bộ chất rắn này hòa tan hết trong dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra V lít (đktc) khí NO là thành phầm khử duy nhất. Giá trị của V là ?

  Cho 3 thí nghiệm sau:

  (1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2.

  (2) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3.

  (3) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch FeCl3. Trong mỗi thí nghiệm, số mol ion Fe3+ biến hóa tương ứng với đồ thị nào sau này

  Cho m gam hỗnhợp Cu và Fe vào 200 ml dung dịch AgNO30,2M, saumộtthờigianthuđược 4,16 gam chấtrắnXvà dung dịchY. Cho 5,2 gam Zn vào dung dịchY, saukhicácphảnứngxảyrahoàntoànthuđược 5,82 gam chấtrắnZvà dung dịchchỉchứamộtmuốiduynhất. Giátrịmgầnnhấtvới

  Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là:

  Cho hỗn hợp bột X gồm 3 sắt kẽm kim loại : Fe,Cu,Ag. Để tách nhanh Ag thoát khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng những chất cần dùng hóa chất nào ?

  Đốt Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp X gồm 2 chất rắn. Hai chất trong X là

  Cho 2,8 gam bột sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

  Dung dịch muối sắt (III) thường có màu nào sau này?

  Hòa tan 14,8 gam hỗnhợphaikimloại Fe và Cu (cótỉlệmol 3 : 2) vào dung dịchHCl (loãng, dư), sau khi kết thúc phảnứngthuđược V lítkhí H2(đktc). Giátrị V là:

  Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 đặc nóng thu được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa 120(g) một loại muối sắt duy nhất. Công thức oxit sắt và khối lượng m là:

  Dung dịch muối không phản ứng với Fe là :

  Cho 0,1 mol bột Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và V lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là ?

  Phản ứng nào sau này viết sai :

  (1) 2Fe + 6HCl –> 2FeCl3 + 3H2

  (2) 2Fe + 6HNO3 –> 2Fe(NO3)3 + 3H2

  (3) 8Fe + 15H2SO4 đặc nguội –> 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O

  (4) 2Fe + 3CuCl2 –> 2FeCl3 + 3Cu .

  Thí nghiệm nào sau này tạo ra hợp chất sắt(III)?

  Thực hiện những thí nghiệm sau:
  (1) Đốt dây sắt trong khí clo.
  (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S trong Đk không còn không khí.
  (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng (dư).
  (4) Cho Fe vào dung dịch FeCl3.
  (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).
  Có bao nhiêu thí nghiệm tạo muối sắt (III)?

  Cho m gam hỗn hợp X gồm với tỷ suất mol tương ứng 8:2:1 tan hết trong dung dịch đặc nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 2 muối và 2,6544 lít hỗn hợp Z khí và (đktc). Biết dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,2m gam Cu. Hấp thụ hoàn toàn khí Z vào dung dịch dư thì thu được t gam kết tủa. Giá trị của t là:

  Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 5,04 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cho NaOH dư vào Z, được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 7,2 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là ?

  Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là thành phầm khử duy nhất của NO3- và không còn khí H2 bay ra

  Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt (X) tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), chỉ thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO2 (là thành phầm khử và khí duy nhất). Trong những chất: Fe3O4, FeCO3, FeS, Fe(NO3)2, số chất thoả mãn X là

  Cho phương trình hóa học:

  Tỉ lệ là

  Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng dung dịch HNO3. Khi những phản ứng kết thúc, thu được 0,8m gam chất rắn, dung dịch X và 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O (không còn thành phầm khử của N5+). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 56,7 gam. Giá trị của m là

  Cho khí NH3sụctừtừđếndư qua dung dịchchứahỗnhợpmuối FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2, ZnCl2thuđượckếttủa X. Nung X trongkhôngkhíđếnkhốilượngkhôngđổithuđượcchấtrắn Y. Cho luồng H2dưđi qua Y nungnóng, kếtthúcphảnứngthuđượcchấtrắn Z, Z gồm

  Đốt 4,2g sắt trong không khí thu được 5,32 g hỗn hợp X gồm sắt và những oxit sắt. Hòa tan toàn bộ X bằng 200 ml dung dịch HNO3 a mol/l , thu được 0,448 lit khí NO ( ở dktc, thành phầm khử duy nhất của N+5 ). Giá trị của a là :

  Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 122,76 gam chất tan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan với tỉ lệ số mol 1:2:3. Dung dịch Y làm mất đi màu tối đa bao nhiêu gam KMnO4 trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit sunfuric?

  Để 4,2 gam sắt trong không khí thuở nào gian thu được 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt và những oxit của nó. Để hòa tan hết X cần 200 ml dung dịch HNO3 xM, thấy sinh ra 0,448 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Vậy giá trị của x là

  Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong Đk không còn oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

  – Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 19,6 lít khí H2 (đktc).

  – Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 8,4 lít khí H2 (đktc). Biết rằng những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là ?

  Cho x mol Fe tác dụng với dung dịch chứa y mol AgNO3. Để dung dịch sau phản ứng tồn tại những ion Fe3+, Fe2+ thì giá trị của a = y : x là ?

  Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm những chất:

  Hòa tan hoàn toàn 6,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,688 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là ?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Điểm nào trong hình vẽ bên là yếu tố màn biểu diễn của số phức ?

  Điểm trong hình vẽ bên là yếu tố màn biểu diễn số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức .

  Tập hợp z thỏa mãn nhu cầu là:

  Tìm tập hợp những điểm M màn biểu diễn số phức với thỏa .

  Cho số phức biết rằng . Khi đó xác lập nào sau này là xác lập đúng.

  Xác định tập hợp những điểm trong hệ tọa độ vuông góc màn biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu Đk .

  Gọi A, B lần lượt là những điểm màn biểu diễn của những số phức và trên mặt phẳng tọa độ. Tính độ dài của đoạn thẳng AB.

  Trên mặt phẳg tọa độ Oxy, tìm tập. hợp. điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn .

  Cho số phức z thỏa mãn . Gọi M là điểm biểu diễn của z. Khi đó tọa độ của điểm M là ?

  Gọi A, B là hai điểm màn biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

://.youtube/watch?v=iieIxTnEeT8

4344

Review Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch Zn NO32 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #bột #vào #200ml #dung #dịch #NO32