Thủ Thuật về Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-21 22:14:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng cực hay

Trang trước
Trang sau

Quảng cáo

Cho hai điểm A(xA; yA) và điểm B. Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB:

+ Gọi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(d) : trải qua trung điểm M của AB và d vuông góc AB.

phương trình đường thẳng (d):

Phương trình đường thẳng d.

Ví dụ 1: Cho hai điểm A(-2; 3) và B(4; -1). Viết phương trình đường trung trực của đoạn AB.

A. x – y – 1 = 0
B. 2x – 3y + 1 = 0
C. 2x + 3y – 5 = 0
D. 3x – 2y – 1 = 0

Lời giải

+ Gọi M trung điểm của AB. Tọa độ của M là :

M( 1; 1)

+ Ta có AB = (6; -4) = 2(3; -2)

+ Gọi d là đường thẳng trung trực của AB thì d qua M( 1; 1) và nhận n = (3; -2) làm VTPT.

Phương trình (d): 3(x – 1) – 2(y – 1) = 0

Hay (d): 3x – 2y – 1 = 0

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho điểm A( 1; -3) và B( 3; 5) . Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x – 2y + 1 = 0
B. x + 4y – 4 = 0
C. x – 4y – 6 =0
D. 2x – 8y + 7 = 0

Lời giải

Gọi M là trung điểm của AB thì tọa độ của M là :

M( 2; 1)

Gọi d là đường trung trực của AB .

( d) :

Phương trình tổng quát của AB:

2(x – 2) + 8(y – 1) = 0 2x – 8y – 12 = 0

Hay ( d) : x – 4y – 6 = 0

Chọn C.

Ví dụ 3. Đường trung trực của đoạn AB với A(1 ; -4) và B( 5 ; 2) có phương trình là:

A. 2x + 3y – 3 = 0
B. 3x + 2y + 1 = 0
C. 3x – y + 4 = 0
D. x + y – 1 = 0

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB và d là trung trực đoạn AB.

Tọa độ điểm I là :
I( 3 ;-1)

Đường thẳng d :

Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

4( x – 3) + 6( y + 1) = 0 hay 4x + 6y 6 = 0 2x + 3y 3 = 0

Chọn A.

Ví dụ 4. Đường trung trực của đoạn AB với A( 4 ;-1) và B( 1 ; -4) có phương trình là:

A. x + y – 1 = 0
B. x + y = 0
C. x – y = 1
D. x – y = 0

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB và d là trung trực đoạn AB.

Tọa độ điểm I là :
I(
; –
)

Đường thẳng d :

Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

– 3(x –
) – 3( y +
) = 0 hay x + y = 0

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 5. Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(1 ; – 4) và B(1; 2) có phương trình là:

A. y + 1 = 0
B. x + 1 = 0
C. y – 1 = 0
D. x – 4y = 0

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB và d là trung trực đoạn AB.

Tọa độ điểm I là :
I(1 ; -1)

Đường thẳng d :

Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

0(x – 1) + 6(y + 1) = 0 hay y + 1 = 0

Chọn A.

Ví dụ 6 : Cho tam giác ABC cân tại A. Cho M(1 ; 2) là trung điểm của BC và B(-2 ; 2). Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng BC ?

A. x + y – 3 = 0
B. x – y + 1 = 0
C. 2x – y = 0
D. x – 1 = 0

Lời giải

Do tam giác ABC cân tại A nên đường trung tuyến AM đồng thời là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

Hai đường thẳng BC và AM vuông góc với nhau tại M.

+ Đường thẳng AM :

Phương trình AM : 3(x – 1) + 0(y – 2) = 0 hay x – 1 = 0

Chọn D.

Ví dụ 7. Cho tam giác ABC có phương trình BC : x + 2y – 3 = 0 ; đường trung tuyến
BM : 4x – y – 3 = 0 và đường phân giác CK : 2x – y – 6 = 0. Viết phương trình đường trung trực của BC ?

A. 2x – y –
= 0
B. 2x + y +
= 0
C. 2x – y –
= 0
D. Đáp án khác

Lời giải

+ Hai đường thẳng BC và BM giao nhau tại B nên tọa độ điểm B là nghiệm hệ :

B(1 ; 1)

+ Hai đường thẳng BC và CK cắt nhau tại C nên tọa độ điểm C là nghiệm hệ :

C(3 ;0)

+ Gọi M là trung điểm BC thì tọa độ điểm M :

M(2 ;
)

+ Gọi d là đường trung trực của đoạn thẳng BC ta có :

(d) :

Phương trình d : 2(x – 2) – 1(y –
) = 0 hay 2x – y –
= 0

Chọn C.

Ví dụ 8 : Cho điểm A(1 ; 0) ; điểm B(m – 1 ; 2m + 1). Phương trình đường trung trực của AB là (d) x – y + 10 = 0. Tìm m ?

A. m = B. m = – C. m = 2
D. m =

Lời giải

+ Đường thẳng d có VTPT là n( 1 ; -1) .

+ vecto AB( m – 2 ; 2m + 1).

Do (d) là đường trung trực của AB nên n và AB cùng phương

– m + 2 = 2m + 1

– 3m = – 1 nên m =

Chọn A.

Câu 1: Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(1 ; -4) và B( 3 ; -4) có phương trình là :

A. y + 4 = 0
B. x + y – 2 = 0
C. x – 2 = 0
D. y – 4 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Gọi I là trung điểm của AB và d là trung trực đoạn AB.

Tọa độ điểm I là :
I( 2 ; -4)

Đường thẳng d :

Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

2(x – 2) + 0( y + 4) = 0 hay x – 2 = 0

Câu 2: Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(2 ; -3) và B(6 ; 7) có phương trình là:

A.2x + 5y – 18 = 0
B. 2x – 5y + 1 =0
C. 2x – 5y -1 = 0
D. 2x + 5y = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Gọi I là trung điểm của AB và d là trung trực đoạn AB.

Tọa độ điểm I là :
I(4 ; 2)

Đường thẳng d :

Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

2(x – 4) + 5(y – 2) = 0 hay 2x + 5y – 18 = 0

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Cho M(2 ; – 4) là trung điểm của BC và
B(1 ;3). Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng BC ?

A. x + 7y – 3 = 0
B. x – 7y + 1 = 0
C. x + 7y + 26 = 0
D. x – 7y – 30 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Do tam giác ABC cân tại A nên đường trung tuyến AM đồng thời là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

Hai đường thẳng BC và AM vuông góc với nhau tại M.

+ Đường thẳng AM :

Phương trình AM : 1(x – 2)- 7(y + 4) = 0 hay x – 7y – 30 = 0

Câu 4: Cho tam giác ABC có phương trình BC : 2x – y + 3 = 0 ; đường trung tuyến
BM : 4x + y + 9 = 0 và đường phân giác CK : 3x + y – 6 = 0. Viết phương trình đường trung trực của BC ?

A. 2x – y –
= 0
B. 2x + y – 2,5 = 0
C. x + 2y – 2,5 =0
D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

+ Hai đường thẳng BC và BM giao nhau tại B nên tọa độ điểm B là nghiệm hệ :

B(-2 ; -1)

+ Hai đường thẳng BC và CK cắt nhau tại C nên tọa độ điểm C là nghiệm hệ :

C(0,6 ; 4,2)

+ Gọi M là trung điểm BC thì tọa độ điểm M :

M(-0,7 ; 1,6)

+ Gọi d là đường trung trực của đoạn thẳng BC ta có :

(d) :

Phương trình d : 1(x + 0,7) + 2(y – 1,6) = 0 hay x + 2y – 2,5 = 0

Câu 5: Cho tam giác ABC có
= 300;
= 1200. Gọi M(1; 2) là trung điểm BC và C(-2; 4). Viết phương trình đường trung trực của BC?

A. 2x + y – 3 = 0
B. 3x – 2y + 5 = 0
C. 2x + 3y – 5 =0
D. 3x – 2y + 1 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Xét tam giác ABC có:
= 1800 –

= 300

=
nên tam giác ABC cân tại A.

Do tam giác ABC cân tại A nên đường trung tuyến AM đồng thời là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

Hai đường thẳng BC và AM vuông góc với nhau tại M.

+ Đường thẳng AM :

Phương trình AM : 3(x – 1) – 2(y – 2) = 0 hay 3x – 2y + 1 = 0

Câu 6: Cho tam giác ABC có điểm B(-2; 4); phương trình đường thẳng

AC: x + 2y – 6 = 0 và đường phân giác trong CN: 2x – 3y + 2 = 0. Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng BC?

A. 2x – y + 3 =0
B. 2x + y – 4 = 0
C. x – 2y + 3 = 0
D. x – 2y = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Hai đường thẳng AC và CN cắt nhau tại C nên tọa độ điểm C là nghiệm hệ:

x = 2; y = 2 C( 2; 2).

+ Gọi d là đường trung trực của BC.

+ Trung điểm của BC là M( 0; 3).

+ Đường thẳng d:

Phương trình đường thẳng d: 2(x – 0) 1(y – 3) = 0 hay 2x – y + 3 = 0

Câu 7: Cho điểm A(- 2 ; 5) ; điểm B(m – 2 ; 1 – m). Phương trình đường trung trực của AB là (d) 2x – 3y + 10 = 0. Tìm m ?

A. m = B. m = C. m = 8
D. m =

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

+ Đường thẳng d có VTPT là n(2 ; -3) .

+ vecto AB( m ; – m – 4).

Do (d) là đường trung trực của AB nên n và AB cùng phương

– 3m = – 2m – 8

– m = – 8 nên m = 8

Câu 8: Cho điểm A(m-1; 2) và điểm B(-1; m). Phương trình đường trung trực của AB là ( d): 2x – 5y + 9 = 0. Tìm m?

A. m = B. m = C. m = 8
D. m = –

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Đường thẳng d có VTPT là n(2 ; -5) .

+ vecto AB( -m ; m – 2).

Do (d) là đường trung trực của AB nên n và AB cùng phương

5m = 2m – 4

3m = – 4 nên m = –

Chuyên đề Toán 10: khá đầy đủ lý thuyết và những dạng bài tập có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước
Trang sau

4423

Clip Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 2 điểm a b viết phương trình đường thẳng ab vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #điểm #viết #phương #trình #đường #thẳng