Kinh Nghiệm về Hướng dẫn câu lệnh php 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn câu lệnh php 2022 được Update vào lúc : 2022-09-28 14:41:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Hướng dẫn câu lệnh php Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn câu lệnh php được Update vào lúc : 2022-09-28 14:40:28 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1) Những loại mã lệnh hoàn toàn hoàn toàn có thể được chứa trong tập tin PHP

– Như toàn bộ toàn bộ chúng ta đã biết:

Nội dung chính

    1) Những loại mã lệnh hoàn toàn hoàn toàn có thể được chứa trong tập tin PHP
    2) Đoạn mã PHP
    3) Cách viết mã lệnh PHP trong tập tin PHP

“Một tập tin HTML hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa mã lệnh của những ngôn từ: HTML, CSS, JavaScript”

– Một tập tin PHP sẽ là yếu tố thừa kế từ tập tin HTML, ngoài việc hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa mã lệnh của những ngôn từ HTML, CSS, JavaScript thì nó còn tồn tại thể chứa thêm mã lệnh của ngôn từ lập trình PHP.

2) Đoạn mã PHP

– Trong ngôn từ lập trình PHP, mã lệnh thường được viết thành từng

đoạn.

– Một đoạn mã hoàn toàn hoàn toàn có thể được đặt bên trong cặp thẻ

<?php

Các câu lệnh PHP viết trong đây

?>

– Hoặc cặp thẻ

<?

Các câu lệnh PHP viết trong đây

?>

– Tuy nhiên, giữa và thì toàn bộ toàn bộ chúng ta nên sử dụng vì nó giúp dễ phân biệt đâu là thẻ mở, đâu là thẻ đóng.

3) Cách viết mã lệnh PHP trong tập tin PHP

– Khi người tiêu dùng truy vấn vào một trong những trong những tập tin PHP được lưu trên sever web thì trình biên

dịch PHP của sever web sẽ dịch những đoạn mã PHP thành mã HTML và trả về đúng với vị trí mà nó được viết bên trong tập tin. Vì vậy, nếu bạn muốn đoạn mã PHP được thực thi ở nơi nào thì bạn nên được đặt nó ở ngay chỗ đó.

Tài liệu học Lập Trình Web

<?php

echo “


”;

?>

Tài liệu học HTML

Tài liệu học CSS

<?php

echo “

Tài liệu học JavaScript

”;

echo “

Tài liệu học MySQL

”;

echo “

Tài liệu học PHP

”;

?>


<?php

$text = “Từ cơ bản” . ” ” . “đến nâng cao”;

echo $text;

?>

Xem ví dụ

– Lưu ý: Lệnh echo được sử dụng để hiển thị nội dung lên màn hình hiển thị hiển thị.

– Lưu ý: Mỗi câu lệnh PHP

phải được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;)

Cú pháp những câu lệnh điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh của PHP cũng tương tự như Java và C, rất đơn thuần và giản dị và dễ học nhưng để vận dụng sao cho hiệu suất cao thì cạnh bên việc nắm vững cú pháp bạn cũng phải một chút ít ít kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về giải thuật. Dưới đấy là tập hợp những câu lệnh điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh trong lập trình PHP.

Câu lệnh if else: câu lệnh này được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta kiểm tra một

Đk nào đó, nếu như đúng(true) thì thực thi tiếp những gì trong block của if, nếu sai thì thực thi những câu lệnh trong else.

Cú pháp:

if ( expression )
statement 1;
else
statement 2;

hoặc

if(expression):
statement;
endif;

Ví dụ:

<?php

$a = 1;

$b = 2;

if ($a > $b)

echo “a is bigger than b”;

else if ($a == $b)

echo “a is equal to b”;

else

echo “a is smaller than b”;

//kết quả in ra: a is smaller than b

?>

 Cú pháp rút gọn của câu lệnh if

<?php

$a = 1;

$b = 2;

echo $a == $b ? ‘a equal b’ : ‘a not equal b’;

//kết quả in ra: a not equal b

?>

 Câu

lệnh switch case: nếu có nhiều Đk ràng buộc thay vì phải if else nhiều lần ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng switch case để thay thế.

Cú pháp:

switch (expression)

case label1:
code to be executed if expression = label1;
break;
case label2:
code to be executed if expression = label2;
break;
default:
code

to be executed if expression is different from both label1 and label2;

 Khi câu lệnh switch thực thi nó sẽ kiểm tra giá trị của expression và so sánh nó với mỗi một trong những giá trị trong những mệnh đề case. Khi một giá trị thích hợp được tìm thấy, những câu lệnh kết phù thích phù thích hợp với case được thực thi cho tới lúc gặp câu lệnh break. Còn nếu không tìm ra giá tốt trị thích hợp nào thì câu lệnh default sẽ tiến hành thực thi.

Nếu như không hề câu lệnh break thì chương trình sẽ chạy tiếp tục xuống phía dưới và thực thi luôn cả biểu thức trong default.

Ví dụ:

<?php

$i =”banana”;

switch ($i)

case “banana”:

echo “i is banana”;

break;

case “orange”:

echo “i is orange”;

break;

case “mango”:

echo “i is mango”;

break;

?>

//kết quả in ra: i is banana

 Câu lệnh while: nếu biểu thức trong while trả về giá trị TRUE thì tiếp tục thực thi câu lệnh, sau khi thực thi câu lệnh thì kiểm tra lại biểu thức, nếu vẫn còn đấy đấy trả về giá trị TRUE thì lại tiếp tục thực thi câu lệnh…cứ tiếp tục như vậy cho tới lúc nào biểu thức trả về giá trị FALSE thì thoát khỏi vòng

lặp.

Cú pháp:  

while (condition)

code to be executed;

hoặc

while(condition):
  code to be executed;
endwhile;

Ví dụ:

$i = 1;

while ($i <= 3)

$i++;

echo “value of variable i: “.$i.”n”;

$j = 1;

while ($j <= 3):

$j++;

endwhile;

echo “value of variable j: “.$i;

 Kết quả in ra:

value of variable i: 4
value of variable j: 4

Câu lệnh do while: Vòng lặp này in như vòng

lặp while, nhưng thay vì kiểm tra Đk vào lúc đầu của đoạn lệnh cần lặp, thì nó lại kiểm tra giá trị Đk vào thời gian cuối vòng lặp. Điều này nghĩa là nó luôn luôn thực thi đoạn lệnh cần lặp tối thiểu một lần.

Cú pháp:

do
   code to be executed;

while(condition);

Ví dụ: Tính giai thừa của 5

<?php

$result=1;

$i = 5;

do

$result*=$i;

$i–;

while ($i > 0);

echo $result;

?>

Kết quả in ra: 120

Câu lệnh for: được sử dụng để lặp với số lần nhất định với điều

kiện được định nghĩa trước.

Cú pháp:

for (init counter; test counter; increment counter)
  code to be executed;

hoặc

for (init counter; test counter; increment counter):
   code to be executed
endfor;

init counter: khởi tạo giá trị đếm ban đầu cho vòng lặp
test counter: Đk kiểm tra để tiếp tục vòng lặp
increment counter:

tăng giá trị biến đếm

Ví dụ:

<?php

for ($x = 0; $x <= 5; $x++)

echo “The number is: $x
”;

?>

 Kết quả in ra:

The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

Câu lệnh foreach: Câu lệnh foreach chỉ thao tác với mảng.

Cú pháp:

foreach ( $array as $value )
  statement;

hoặc

foreach

( $array as $key => $value )
  statement;

Ví dụ:

<?php

$a = array(‘a’ => 1, ‘b’ => ‘2’, ‘c’ => ‘3’);

foreach ( $a as $value )

echo $value, “n”;

//end foreach

?>

 Kết quả in ra

1
2
3

<?php

$a = array(

“one” => 1,

“two” => 2,

“three” => 3,

“four” => 17

);

foreach ($a as $k => $v)

echo “$a[$k] => $v.n”;

?>

 Kết quả in ra:

$a[one] => 1.
$a[two] => 2.
$a[three] => 3.
$a[four] => 17.

Câu lệnh break: được sử dụng để dừng việc thực thi của những vòng lặp for, foreach, while, do-while và

switch. 

Ví dụ:

for ( $i=1; $i<=20; $i++ )

echo $i;

if ( $i == 10 ) break;

Thay vì in ra từ là một trong đến 20, vòng lặp trên chỉ in ra 10 số từ là một trong đến 10 mà thôi vì khi $i đạt giá trị bằng 10, vòng lặp sẽ kết thúc do câu lệnh break.

Câu lệnh continue: bỏ qua lần lặp hiện thời và tiếp tục thực thi mỗi lần lặp tiếp theo trong những vòng lặp for, while, do-while

Ví dụ:

<?php

for ( $i=1; $i<=5; $i++ )

if ( $i == 2 ) continue;

echo $i;

?>
Khi $i đạt giá trị 2, câu lệnh echo $i; sẽ tiến hành bỏ qua không thì hành nữa do câu lệnh continue. Và như vậy,

đoạn lệnh trên khi chạy sẽ in ra những giá trị 1,3,4,5 (không hề mức giá trị 2). Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn câu lệnh php

programming

php

Khai báo PHP

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn câu lệnh php miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn câu lệnh php tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hướng dẫn câu lệnh php Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn câu lệnh php

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn câu lệnh php vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #câu #lệnh #php

Related posts:

4425

Video Hướng dẫn câu lệnh php 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn câu lệnh php 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Hướng dẫn câu lệnh php 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn câu lệnh php 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn câu lệnh php 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn câu lệnh php 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #câu #lệnh #php