Mẹo về Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-01 23:27:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt nội dung tài liệu

Chương 5 HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 1/144
NỘI DUNG:
I.. Sự chuyển hóa của tiền thành tư
bản
II.. Quá trình sản xuất ra giá trỊ thặng
dư trong xã hội tư bản
III.. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư
thành tb- tích lũy tb
IV.. Quá trình lưu thông của tư bản và
khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính
V. . Các hình thái tb và những hình thức
biểu lộ của giá trỊ thặng dư 2/144
I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH TƯ BẢN 3/144
1. Công thức chung của tư bản Tiền là sản vật ở đầu cuối của lưu thông
thành phầm & hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức đầu
tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu lộ dưới hình
thái một số trong những tiền nhất định. Nhưng bản thân
tiền không phải là tư bản. Tiền chỉ trở thành tư bản trong những đều
kiện nhất định, khi chúng được sử dụng để
bóc lột lao động của người khác. Sự vận động của đồng xu tiền thông thường và
đồng xu tiền là tư bản có sự rất khác nhau rất là
cơ bản. 4/144
– Trong lưu thông hàng hoá giản đơn, tiền
vận động theo công thức: H−T−H
– Trong tư bản, tiền vận động theo công
thức: T−H−T
So sánh sự vận động của hai công thức
trên:
– Giống nhau:
+ Đều có 2 tác nhân là tiền và hàng.
+ Đều là yếu tố phối hợp của hai hành vi đối
lập, tiếp nối đuôi nhau nhau (bán và mua). 5/144
– Khác nhau:
+ Trình tự những hành vi rất khác nhau: * Lưu thông thành phầm & hàng hóa giản đơn khởi đầu
bằng bán và kết thúc bằng mua, * Công thức chung của tư bản khởi đầu
bằng mua và kết thúc bằng bán.
+ Điểm xuất phát và kết thúc: * Lưu thông thành phầm & hàng hóa giản đơn khởi đầu
bằng hàng và kết thúc bằng hàng, * Công thức chung của tư bản khởi đầu
bằng tiền và kết thúc cũng bằng tiền. 6/144
+ Mục đích của vận động: * Lưu thông thành phầm & hàng hóa giản đơn mục tiêu
là giá trị sử dụng: H-T-H (có số lượng giới hạn). * Còn công thức chung của tư bản mục
đích là giá trị và giá trị to nhiều hơn. Tư bản vận động theo công thức: T−H−T’,
trong số đó T ‘ = T + ∆t; ∆t là số tiền trội h ơn
gọi là giá trị thặng dư và ký hiệu là m. Giới hạn của vận động: công thức chung
của tư bản không còn số lượng giới hạn. Công thức được viết là: T−H−T’−H−T”… 7/144
2. Mâu thuẫn của công thức chung
– Giá trị thặng dư được tạo ra ở đâu?
– Công thức T−H−T’ làm cho những người dân ta lầm
tưởng rằng: cả sản xuất và lưu thông đều
tạo ra giá trị và giá trị thặng dư.
– Trong lưu thông hoàn toàn có thể xẩy ra hai trường
hợp:
+ Trao đổi ngang giá: hai bên trao đổi không
được lợi về giá trị, chỉ được lợi về giá trị sử
dụng. 8/144
+ Trao đổi không ngang giá: hoàn toàn có thể xẩy ra ba
trường hợp:
* Bán cao hơn giá trị: được lợi khi bán thì khi
mua bị thiệt vì người bán cũng đồng thời là
người tiêu dùng.
* Mua thấp hơn giá trị: khi là người tiêu dùng được
lợi thì khi là người bán bị thiệt.
* Mua rẻ, bán đắt: tổng mức toàn xã hội
không tăng thêm chính bới số giá trị mà người này
thu được là số giá trị mà người khác bị mất. Vậy lưu thông và bản thân tiền tệ trong lưu
thông không tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. 9/144
Kết luận:
– Phải lấy quy luật nội tại của lưu thông tư bản
để lý giải sự chuyển hóa của tiền thành tư
bản, tức là lấy việc trao đổi ngang giá làm điểm
xuất phát.
– Sự chuyển hóa của người dân có tiền thành nhà
tư bản phải tiến hành trong phạm vi lưu thông
và đồng thời lại không phải trong lưu thông. Đó là xích míc của công thức chung của tư
bản. 10/144
3. Hàng hoá sức lao động và tiền công
trong chủ nghĩa tư bản a. Sức lao động và Đk để biến
sức lao động thành thành phầm & hàng hóa – Khái niệm: Sức lao động là toàn bộ những
khả năng (thể lực và trí lực) tồn tại trong một
con người và được người đó sử dụng vào sản
xuất.
– Điều kiện:
+ Người lao động là người tự do, hoàn toàn có thể
chi phối sức lao động.
+ Người lao động không còn TLSX thiết yếu để
kết phù thích hợp với SLĐ của tớ. 11/144
b. Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao
động – Khái niệm:Giá trị của hàng hoá sức lao
động: Ñöôïc quyeát ñònh bôûi giaù trò
cuûa TLSH ñeå nuoâi soáng ngöôøi coâng
nhaân vaø gia ñình hoï, keå caû khoaûn
ngân sách ñaøo taïo ngöôøi coâng nhaân. Lượng giá trị những tư liệu sinh hoạt thiết yếu
gồm có: + Giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh
thần thiết yếu để nuôi sống công nhân. + Chi phí đào tạo và giảng dạy công nhân. + Giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh 12/144
thần thiết yếu cho mái ấm gia đình công nhân.
– Giá trị thành phầm & hàng hóa sức lao động bao hàm cả
yếu tố lịch sử, tinh thần.
– Giá trị sức lao động biểu lộ bằng tiền
gọi là giá cả sức lao động hay còn gọi là
tiền lương.
– Giá trị của thành phầm & hàng hóa SLĐ chịu sự tác động
của hai Xu thế đôí lập nhau:
* Giá trị thành phầm & hàng hóa SLĐ có Xu thế tăng: + SX càng tăng trưởng nhu yếu về lao
động phức tạp tăng. + Nhu cầu TLSH tăng theo đà tiến bộ
của LLSX. 13/144
* Xu hướng hạ thấp giá trị thành phầm & hàng hóa SLĐ: do
NSLĐ tăng nên giá cả những tư liệu sinh hoạt,
dịch vụ giảm.
* Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao
động:
– Giống hàng hoá thông thường, giá trị sử
dụng hàng hoá sức lao động thoả mãn nhu
cầu của người tiêu dùng.
– Công dụng của nó biểu lộ qua tiêu dùng
hàng hoá sức lao động, đó đó là tiến hành
quy trình lao động. 14/144
– Quá trình lao động đồng thời là quy trình
sản xuất ra hàng hoá, sức lao động tạo ra
một giá trị mới to nhiều hơn giá trị bản thân nó.
– Hàng hoá sức lao động có điểm lưu ý riêng
biệt, là nguồn gốc trực tiếp tạo ra giá trị
thặng dư, là chìa khoá để xử lý và xử lý mâu
thuẫn công thức chung của tư bản.
– Hàng hóa SLĐ là yếu tố kiện của yếu tố bóc lột
chứ không phải là cái quyết định hành động có hay
không còn bóc lột. 15/144
c. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản – Bản chất kinh tế tài chính của tiền công trong ch ủ
nghĩa tư bản Lao động không phải là thành phầm & hàng hóa vì nếu
thành phầm & hàng hóa thì nó phải có trước, phải được vật
hóa trong một hình thức rõ ràng nào đó. Tiền đề khiến cho lao động vật hoang dã hóa được là
phải có tư liệu sản xuất, nhưng nếu có tư liệu
sản xuất thì người lao động sẽ bán thành phầm & hàng hóa
do mình sản xuất ra chứ không bán lao động. 16/144
Thừa nhận lao động là thành phầm & hàng hóa sẽ dẫn
đến xích míc: – Nếu trao đổi ngang giá, nhà tư bản
không thu được lợi nhuận (giá trị thặng dư):
phủ nhận sự tồn tại thực tiễn của quy luật giá
trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản. – Nếu trao đổi không ngang giá đựng có
giá trị thặng dư cho nhà tư bản: phủ nhận
quy luật giá trị 17/144
Vì thế, lao động không phải là thành phầm & hàng hóa,
cái mà công nhân bán cho nhà tư bản chính
là sức lao động. Tiền công là yếu tố biểu lộ bằng tiền của
giá trị hàng hoá SLĐ, là giá cả của hàng hoá
SLĐ. 18/144
Tiền công là giá cả hàng hoá sức lao động,
chứ không phải là giá cả của lao động. Sở
dĩ thường có sự nhầm lẫn là vì: – Hàng hóa sức lao động không bao giờ
tách khỏi người lao động, nó chỉ nhận được
giá cả khi đã phục vụ giá trị sử dụng cho
người tiêu dùng, tức là lao động cho nhà tư bản,
do đó, hình thức bề ngoài chỉ thấy nhà tư bản trả giá
trị cho lao động. 19/144
– Đối với công nhân, toàn bộ lao động
trong một ngày dài là phương thức để sở hữu tiền sinh
sống, do đó bản thân công nhân cũng tưởng
rằng mình bán lao động, nên cũng nghĩ rằng
cái mà người ta mua là lao động. – Lượng của tiền công tùy từng thời
gian lao động hoặc số lượng thành phầm sản
xuất ra, điều này làm người ta lầm tưởng tiền
công là giá cả lao động. 20/144
Page 2

YOMEDIA

Tiền là sản vật ở đầu cuối của lưu thông thành phầm & hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức thứ nhất của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu lộ dưới hình thái một số trong những tiền nhất định. Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản.

05-05-2013 110 12

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2022 TaiLieu.VN. All rights reserved.

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1: Để tái sản xuất sức lao động, nên phải tiêu dùng những vật dụng sau: a. Thức ăn, đồ uống: 7USD/ ngày b. Đồ dung mái ấm gia đình: 75 USD/ năm c. Quần áo, giày dép: 270 USD/ năm d. Những vật dụng lâu bền: 5.700 USD/ 10 năm e. Đáp ứng nhu yếu văn hóa truyền thống: 15 USD/ tháng Hãy xác lập giá trị sức lao động trong một ngày. Bài tập 2: Tư bản ứng trước là một trong.000.000 USD, theo c/v=4/1. Số công nhân làm thuê là 2.000 người. Sau đó tư bản tăng thêm 1.800.000 USD, cấu trúc hữu cơ của tư bản c/v tăng thêm 9/1. Hỏi nhu yếu sức lao động thay đổi ra làm sao nếu mức tiền công của mỗi công nhân không thay đổi?

Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi hướng dẫn học tập chương IV và V: Học thuyết giá trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Sản xuất thành phầm & hàng hóa là gì? So sánh với sx tụ cấp tự túc Tại sao phải nghiên cứu và phân tích “ Điều kiện Ra đời Ra đời của sản xuất thành phầm & hàng hóa” Sản xuất thành phầm & hàng hóa Ra đời, tồn tại và tăng trưởng với những Đk nào? Phân tích Đk “cần” Phân tích Đk “đủ” của sản xuất thành phầm & hàng hóa. Tại sao những chủ thể kinh tế tài chính tách biệt, độc lập với nhau về kinh tế tài chính? Biểu hiện sự tách biệt, độc lập ấy ra làm sao? Trình bày những ưu thế của sản xuất thành phầm & hàng hóa. Ý nghĩa thực tiễn rút ra từ việc nghiên cứu và phân tích những điều kiên Ra đời, tồn tại của sản xuất thành phầm & hàng hóa nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng XHCN ở việt nam. Hàng hóa là gì? Dựa trên cơ sở nào để xác lập khái niệm thành phầm & hàng hóa? Trình bày thuộc tính giá trị sử dụng của thành phầm & hàng hóa. (Bao gồm những nội dung gì). Trong những nội dung ấy, nội dung nào tâm đắc nhất? Vì sao. Giá trị thành phầm & hàng hóa là gì? Xuất phát từ đâu để xem xét giá trị thành phầm & hàng hóa. Những kết luận nào cần rút ra và xác lập khi nghiên cứu và phân tích giá trị thành phầm & hàng hóa. Trình bày lý luận về tính chất hai mặt của lao động sản xuất thành phầm & hàng hóa. Rút ra những kết luận về mối liên hệ giữa tính 2 mặt ấy với 2 thuộc tính của thành phầm & hàng hóa. Trình bày xích míc cơ bản của sản xuất thành phầm & hàng hóa. Thước đo lượng giá trị thành phầm & hàng hóa là gì? Tại sao thước đo ấy phải là “ Thời gian lao động xã hội thiết yếu” hay là “ Hao phí lao động xã hội thiết yếu”. Phân tích những tác nhân ảnh hưởng tới lượng giá trị thành phầm & hàng hóa. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng XHCN ở việt nam. Trình bày cấu thành lượng giá trị thành phầm & hàng hóa. Giải thích tại sao giá trị thành phầm & hàng hóa lại sở hữu những bộ phận ấy. Trình bày nguồn gốc, bản chất và những hiệu suất cao của tiền tệ. Trong những hiệu suất cao ấy hiệu suất cao nào không cần dùng tiền mặt? Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ và yếu tố lạm phát. Nội dung quy luật giá trị và yêu cầu của nó riêng với nghành sản xuất và nghành lưu thông Tác dụng của quy luật giá trị (cả tích cực và xấu đi). Tại sao quy luật giá trị lại sở hữu những tác dụng ấy? Hãy lý giải: Tại sao kết cấu nội dung của chương IV lại là: Điều kiện Ra đời, tồn tại của sản xuất thành phầm & hàng hóa Hàng hóa Tiền tệ Quy luật giá trị MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1. Có 4 nhóm người cùng sản xuất một loại thành phầm & hàng hóa. Nhóm I hao phí lao động cho một cty thành phầm & hàng hóa là 3 giờ và làm được 100 cty thành phầm & hàng hóa. Nhóm II hao phí 5 giờ và làm được 600 cty thành phầm & hàng hóa. Nhóm III hao phí 6 giờ và làm được 200 cty. Nhóm IV hao phí 7 giờ và làm được 100 cty thành phầm & hàng hóa. Hãy tính thời hạn lao động xã hội thiết yếu để làm ra một cty thành phầm & hàng hóa. Bài tập 2: Trong một ngày lao động (8 giờ) sản xuất được 16 thành phầm có tổng mức là 80 USD. Hỏi giá trị tổng thành phầm làm ra trong thời gian ngày và giá trị của một thành phầm là bao nhiêu nếu: Năng suất lao động tăng thêm 2 lần. Cường độ lao động tăng 1,5 lần. Bài tập 3: Tổng giá cả thành phầm & hàng hóa trong lưu thông là 120 tỷ VNĐ; Trong số đó, tổng giá cả thành phầm & hàng hóa bán chịu là 10 tỷ VNĐ, tổng số tiền thanh toán đã tới kỳ hạn là 70 tỷ VNĐ, số tiền khấu trừ lẫn lẫn nhau lá 20 tỷ VNĐ. Số lần luân chuyển trung bình trong năm của cty tiền tệ là 20 vòng.Số tiền trong lưu thông là 16000 tỷ VNĐ. Có thể xóa khỏi hoàn toàn lạm phát được hay là không , nếu nhà nước phát hành tiền giấy mới và đổi tiền giấy cũ theo tỷ suất 1: 1000 ? Tài liệu tìm hiểu thêm: 1. Giáo trình Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nxb Chính trị vương quốc, HN-2009,2010…, chương IV (tr 189 – 222) 2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB Chính trị vương quốc 3. Đại học Quốc gia Hà nội: Một số chuyên đề về Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tập II, NXB Lý luận chính trị, Hà nội 2008. Giảng viên Nguyễn Công Hưng CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHƯƠNG V: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Trình bày công thức chung của tư bản và xích míc trong công thức chung. Tại sao gọi là công thức chung? Ý nghĩa của việc nghiên cứu và phân tích công thức chung ấy. Phân biệt khái niệm sức lao động và lao động. Xác định vai trò của sức lao động trong nền sản xuất xã hội. Lý luận thành phầm & hàng hóa sức lao động gồm có những nội dung gì? Nói “thành phầm & hàng hóa sức lao động là thành phầm & hàng hóa do sức lao động làm ra” đã có được hay là không? Tại sao? Trình bày hai thuộc tính của thành phầm & hàng hóa sức lao động. Phân tích sự rất khác nhau của hàng hoá sức lao động với thành phầm & hàng hóa thông thường (về giá trị và giá trị sử dụng). Theo bạn sự rất khác nhau nào quan trọng hơn? Vì sao? Tại sao nói thành phầm & hàng hóa sức lao động là thành phầm & hàng hóa đặc biệt quan trọng; là chìa khóa để giải đáp xích míc trong công thức chung của tư bản; là yếu tố kiện tiên quyết biến tiền thành tư bản. Bản chất của tiền công. Có mấy hình thúc tiền công. Trình bày Xu thế vận động của tiền công danh sự nghiệp nghĩa và tiền công thực tiễn. Bản chất của tư bản là gì? (Từ trình diễn quan điểm của những nhà kinh tế tài chính tư sản và quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin đi đến kết luận về bản chất của tư bản). Trình bày khái niệm, vị trí căn cứ và ý nghĩa của việc phân loại tư bản thành tư bản không bao giờ thay đổi (ký hiệu c), tư bản khả biến (ký hiệu v); thành tư bản cố định và thắt chặt, tư bản lưu động. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản là gì? Tại sao phải nghiên cứu và phân tích tuần hoàn và chu chuyển của tư bản? Bản chất giá trị thặng dư là gì? Trình bày hai phương pháp sản xuất giá1 trị thặng dư. Hãy chỉ ra sự khác lạ cuả hai phương pháp ấy. Trình bày ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu và phân tích. (Có thể vận dung hai phương pháp ấy nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế tài chính ở việt nam được không? Vận dụng ra làm sao?) Trình bày giá trị thặng dư siêu nghạch. Tại sao nói giá trị thặng dư sieu nghạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Giá trị thặng dư siêu ngạch hoàn toàn có thể chuyển hóa thành giá trị thặng dư tương đối được không? Tại sao? Giải thích vì sao quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tài chính cơ bản của CNTB. Trình bày khái niệm tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Nêu ý nghĩa của hai phạm trù ấy. Trình bày thực ra, nguồn gốc, động cơ của tích lũy tư bản. Phân tích những tác nhân ảnh hưởng đến quy mô tích lũy. Theo bạn, hoàn toàn có thể vận dụng những tác nhân ấy nhằm mục đích tăng cường tích lũy cho nền kinh tế thị trường tài chính việt nam được không? Giải thích tại sao? Bạn tâm ý ra làm sao về những tác nhân ấy từ phạm vi vĩ mô và từ phạm vi vi mô của nền kinh tế thị trường tài chính? Phân biệt tích tụ và triệu tập tư bản. Mối quan hệ giữa tích tụ và triệu tập tư bản. Vai trò của tích tụ và triệu tập riêng với việc tăng trưởng của kinh tế tài chính thị trường. Trình bày khái niệm cấu trúc hữu cơ của tư bản (c/v). Phát triển kinh tế tài chính và Xu thế vận động của cấu trúc hữu cơ của tư bản. Tại sao nói cấu trúc hữu cơ của tư bản tăng có nghĩa nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng theo chiều sâu. Trình bày sự khác lạ giữa ngân sách sản xuất tư bản với ngân sách thực tiễn để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa; giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận; giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận. Trình bày cơ chế đối đầu đối đầu và sự hình thành lợi nhuận trung bình và giá cả sản xuất. Mối quan hệ giữa quy luật giá trị với quy luật giá cả sản xuất. Phân tích nguồn gốc, bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp. Phân tích điểm lưu ý của tư bản cho vay vốn ngân hàng và những tác nhân ảnh hưởng dến sự vận động của lợi tức và tỷ suất lợi tức. Phân tích bản chất và những hình thức địa tô TBCN. Hãy trình diễn kết cấu và mối liên hệ Một trong những nội dung được trình diễn trong học thuyết giá trị thặng dư. Tại sao nghiên cứu và phân tích học thuyết giá trị thặng dư lại bắt nguồn từ “ Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản”? MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1: Để tái sản xuất sức lao động, nên phải tiêu dùng những vật dụng sau: Thức ăn, đồ uống: 7USD/ ngày Đồ dung mái ấm gia đình: 75 USD/ năm Quần áo, giày dép: 270 USD/ năm Những vật dụng lâu bền: 5.700 USD/ 10 năm Đáp ứng nhu yếu văn hóa truyền thống: 15 USD/ tháng Hãy xác lập giá trị sức lao động trong một ngày. Bài tập 2: Tư bản ứng trước là một trong.000.000 USD, theo c/v=4/1. Số công nhân làm thuê là 2.000 người. Sau đó tư bản tăng thêm 1.800.000 USD, cấu trúc hữu cơ của tư bản c/v tăng thêm 9/1. Hỏi nhu yếu sức lao động thay đổi ra làm sao nếu mức tiền công của mỗi công nhân không thay đổi? Bài tập 3: Có một số trong những tư bản là 100.000 USD, với cấu trúc hữu cơ là c/v=4/1. Qua thuở nào gian, tư bản đã tiếp tục tăng thêm thành 300.000 USD, với cấu trúc hữu cơ của tư bản c/v=9/1. Hãy tính sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận, nếu trình độ bóc lột công nhân tăng từ 100% lên 150%. Vì sao tỷ suất lợi nhuận giảm tuy nhiên trình độ bóc lột tăng? Bài 4: Một cỗ máy có mức giá trị 600.000 USD, dự kiến hao mòn hữu hình trong 15 năm. Nhưng qua 4 năm hoạt động và sinh hoạt giải trí, giá trị của máy mới tương tự đã giảm sút 25% (do hao mòn vô hình dung). Hãy xác lập tổn thất do hao mòn vô hình dung của cỗ máy đó. Tài liệu tìm hiểu thêm: 1. Giáo trình Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nxb Chính trị vương quốc, HN-2009,2010…, chương V (tr 223 –312) 2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB Chính trị vương quốc 3. Đại học Quốc gia Hà nội: Một số chuyên đề về Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tập II, NXB Lý luận chính trị, Hà nội 2008. Giảng viên Nguyễn Công Hưng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

    mac_lenin_291.doc

://.youtube/watch?v=addLceStsd4

4626

Review Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu hỏi chương 5 học thuyết giá trị thặng dư vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #hỏi #chương #học #thuyết #giá #trị #thặng #dư