Thủ Thuật về Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 19:58:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 19:58:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính pH của dung dịch (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải rõ ràng

Dạng 1: Tính pH của axit mạnh hoặc bazơ mạnh.

(Xem giải) Câu 1:Tính pH cúa dung dịch sau:

1. Dung dịch H2SO4 0,0005M (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).

2. 0,5 lit dung dịch HCl có hòa tan 224 ml khí HCl ở đktc.

3. Lấy 10 ml dung dịch HBr 1M pha loãng thành 100ml dung dịch.

4. Dung dịch KOH 0,01M

5. Dung dịch HCl 7,3% (d = 1,25 g/ml).

6. 200 ml dung dịch có chứa 0,8 gam NaOH.

7. 400 ml dung dịch chứa 3,42 gam Ba(OH)2 (điện li hoàn toàn cả hai nấc).

8. Cho m gam natri vào nước thu được một,5 lit dung dịch có pH = 13. Tính m?

9. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10.

(Xem giải) Câu 2: Tính nồng độ mol/l của những dung dịch.

a. Dung dịch HCl có pH = 1. b. Dung dịch H2SO4 có pH = 4.

c. Dung dịch KOH có pH = 11. d. Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13.

Dạng 2: pH của axit yếu hoặc bazơ yếu.

(Xem giải) Câu 1: Tính pH của dung dịch sau:

a. Dung dịch CH3COOH 0,01M biết α = 4,25%.

b. Dung dịch CH3COOH 0,10M (Ka= 1,75.10-5).

c. Dung dịch NH3 0,10M (Kb= 1,80.10-5).

d. Dung dịch HCOOH 0,1M có Ka = 1,6.10-4.

e. Dung dịch A chứa: HF 0,1M; NaF 0,1M; Ka = 6,8.10-4

(Xem giải) Câu 2:Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là một trong,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là

A. 1,00. B. 4,24. C. 2,88. D. 4,76.

(Xem giải) Câu 3:Biết ở 25C, hằng số phân li bazơ của NH3 là một trong,74.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch NH3 0,1M ở 25C là

A. 11,12 B. 4,76 C. 13,00 D. 9,24

(Xem giải) Câu 4:Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1,75.10-5)

A. 1,77. B. 2,33. C. 2,43. D. 2,55.

Bạn đã xem chưa: [2018 – 2019] Kiểm tra định kỳ Hóa 11 trường Quốc Học (Đề 2)

Dạng 3: Pha loãng dung dịch hoặc trộn lẫn dung dịch không hề phản ứng xẩy ra.

(Xem giải) Câu 1: Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều, thu được dung dịch có pH = 1. Tính x?

(Xem giải) Câu 2: Có 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Tính x?

(Xem giải) Câu 3: Pha loãng bằng nước dung dịch NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 10

(Xem giải) Câu 4: Cho dung dịch HCl có pH = 4. Hỏi phải thêm lượng H2O (ml) gấp bao nhiêu lần dung dịch HCl ban đầu để sở hữu dung dịch HCl cópH = 5.

(Xem giải) Câu 5: Tính pH của dung dịch sau:

a. Trộn 40 ml dung dịch HNO3 0,8M với 60 ml dung dịch HCl 0,2M

b. Trộn 100 ml dung dịch HCl 0,1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M

c. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M với 300 ml dung dịch KOH 0,1M.

d. Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1M.

Dạng 4: Pha trộn dung dịch có phản ứng xẩy ra.

(Xem giải) Câu 1: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là

A. 1,60. B. 0,80. C. 1,78. D. 0,12.

(Xem giải) Câu 2: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42-và x mol OH . Dung dịch Y có chứa ClO4, NO3và y mol H+; tổng số mol ClO4, NO3 là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là

A. 1. B. 12. C. 13. D. 2.

(Xem giải) Câu 3:Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

(Xem giải) Câu 4: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là

Bạn đã xem chưa: Khử oxit sắt kẽm sắt kẽm kim loại bằng CO, H2, NH3 (Phần 1)

A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.

(Xem giải) Câu 5:Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là

A. 13,0. B. 1,2. C. 1,0. D. 12,8.

(Xem giải) Câu 6:Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH] = 10-14)

A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.

(Xem giải) Câu 7:Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.

(Xem giải) Câu 8: Trộn 200 ml H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là?

A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4

(Xem giải)Câu 9: Trộn 100 ml dung dịch HCl 1,2 M với 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M được dung dịch D. Tính pH của dung dịch D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc)

(Xem giải)Câu 10: Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M với 100ml dung dịch H2SO4 0,3M. Tính pH của dung dịch thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc)

(Xem giải)Câu 11: Hòa tan 2,4 gam Mg trong 150 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu?

Bạn đã xem chưa: Bài tập axit cacboxylic (Phần 4)

(Xem giải)Câu 12: Cho 100 ml dung dịch H2SO4 có pH = 2 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,01M. Tính pH của dung dịch sau phản ứng? (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).

(Xem giải)Câu 13: Lấy 200ml dung dịch H2SO4 có pH = 1 , rồi thêm vào đó 0,88 gam NaOH. Tính pH của dung dịch thu được? (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).

(Xem giải)Câu 14: Tính V ml dung dịch HCl 0,094M cần cho vào 200ml dung dịch NaOH 0,2M để thu được dung dịch có pH = 2.

(Xem giải)Câu 15: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 (dung dịch A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dung dịch B).

a. Tính CM của A và B ? (coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc).

b. Trộn 2,25 lít dung dịch A với 2,75 lít dung dịch B. Tính pH của dung dịch thu được?

(Xem giải)Câu 16: Trộn X là dung dịch H2SO4 0,02M với Y là dung dịch NaOH 0,035M thu được dung dịch Z có pH = 2. Tính tỉ lệ về thể tích giữa dung dịch X và dung dịch Y? (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).

(Xem giải)Câu 17: Tính V ml dung dịch KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dung dịch X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2?

(Xem giải)Câu 18: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dung dịch H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13. (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).

(Xem giải)Câu 19: Trộn 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 với 100ml dung dịch H2SO4 thu được dung dịch có pH = 2. Tính CM của dung dịch H2SO4 ban đầu?

(Xem giải)Câu 20: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Tính pH của dung dịch thu được?

(Xem giải)Câu 21: Trộn 300 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dung dịch H2SO4 có nồng độ x mol/l thu được m g kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Hãy tính m và x? (coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả hai nấc).

(Xem giải) Câu 22: Trộn 200 ml dung dịch X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dung dịch thu được. (coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả hai nấc).

Chia Sẻ Link Tải Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cần #bao #nhiêu #gam #koh #để #pha #được #dung #dịch #có

4564

Review Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cần bao nhiêu gam koh để pha được 500 ml dung dịch có pH 13 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cần #bao #nhiêu #gam #koh #để #pha #được #dung #dịch #có #Mới #nhất