Kinh Nghiệm Hướng dẫn Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết được Update vào lúc : 2022-05-29 14:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. được Update vào lúc : 2022-05-29 14:15:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong khoảng chừng chừng thời hạn đó vận tốc của vật đã tiếp tục tăng thêm bao nhiêu? Lấy tần suất rơi tự do g = 9,8 m/s2.

Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng chừng chừng thời hạn t tính công thức: (s = gt^2 over 2)

Từ đó suy ra quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng chừng chừng thời gi t = 3 s là : (s_3 = g.3^2 over 2 = 4,5g)

và quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng chừng chừng thời hạn t = 4 s là : (s_4 = g.4^2 over 2 = 8g)

Quảng cáo

Như vậy quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư là

Δs = s4 – s3 = 8 g – 4,5 g = 3,5 g = 3,5.9,8 = 34,3 m

Vận tốc của vật rơi tự do tính theo công thức : v = gt

Từ đó suy ra, trong giây thứ tư, vận tốc của vật đã tiếp tục tăng thêm một lượng bằng : Δv = v4 – v3 = 4g – 3g = g = 9,8 m/s.

Phương pháp giải:
Quãng đường vật đi trong giây thứ n

  Tính quãng đường vật đi trong n giây: $S_n = v_0n + textstyle1 over 2an^2$
  Tính quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: $S_n – 1 = v_0(n – 1) + textstyle1 over 2a.(n – 1)^2$
  Vậy quãng đường vật đi trong giây thứ n: (Delta S = S_n – S_n – 1)

Quãng đường vật đi trong n giây cuối.

  Tính quãng đường vật đi trong t giây: $S_t = v_0t + textstyle1 over 2a.t^2$
  Tính quãng đường vật đi trong (t – n) giây: $S_t – n = v_0(t – n) + textstyle1 over 2a.(t – n)^2$
  Vậy quãng đường vật đi trong n giây cuối : (Delta S = S_t – S_t – n)

Ví Dụ Minh Họa:
Câu 1: Một ôtô hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m.
a) Tính tần suất của xe.
b) Tính quãng đường xe đi trong 20s thứ nhất.a) Ta có $v_0 = frac183,6km/h = 5m/s$
Ta có quãng lối đi trong 5s đầu: $S_5 = v_0t_5 + textstyle1 over 2a.t_5^2 Rightarrow S_5 = 5.5 + 12,5a$
Quãng lối đi trong 6s: $S_6 = v_0t_6 + textstyle1 over 2a.t_6^2 Rightarrow S_6 = 5.6 + 18a$
Quãng lối đi trong giây thứ 6: S = S$_6$ – S$_5$ = 21,5 ( Rightarrow ) a = 3m/s$^2$ b.Ta có $S_20 = v_0t_20 + textstyle1 over 2a.t_20^2 Rightarrow S_20 = 5.20 + textstyle1 over 2.3.20^2 = 700(m)$

Câu 2: Một vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong thời hạn 4s. xác lập thời hạn vật đi được $frac34$đoạn đường cuối.

Ta có $v_0 = 0(m/s)$
Gọi t là thời hạn vật đi hết quãng đường S nên $t = 4s$, thời hạn để vật đi hết $frac34$ quãng đường cuối là n
Vậy $Delta S = S – S_t – n = frac34S Rightarrow fracS4 = S_t – n Rightarrow frac14.frac12at^2 = frac12a(t – n)^2$
$ Rightarrow fract^24 = (t – n)^2 Rightarrow frac4^24 = (4 – n)^2 Rightarrow n = 2s$

Câu 3: Một xe xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h.Trong giây thứ tư Tính từ lúc lúc khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần, xe đi được 12m. Hãy tính tần suất của vật và quãng lối đi được sau 10s.

Ta có $v_0 = 18km/h = 5(m/s)$
Quãng đường hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi $S = v_0t + frac12at^2$
Trong 4s đầu $S_4 = 5.4 + frac12.a.4^2 = 20 + 8a$
Trong 3s đầu $S_3 = 5.3 + frac12.a.3^2 = 15 + 4,5a$
Trong giây thứ tư Tính từ lúc lúc khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần, xe đi được 12m nên $12 = S_4 – S_3 Rightarrow 20 + 8a – 15 – 4,5a = 12 Rightarrow 5 + 3,5a = 12 Rightarrow a = 2(m/s^2)$
Quãng lối đi được sau 10s : $S_10 = 5.10 + frac12.2.10^2 = 150m$

Câu 4: Một ôtô khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m.

a) Tính tần suất của xe.
b)Tính quãng đường xe đi trong 20s thứ nhất.a) Áp dụng công thức $S = v_0t + textstyle1 over 2a.t_^2$ khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi $v_0 = 0(m/s)$
Quãng lối đi trong 5s đầu: $S_5 = textstyle1 over 2a.t_5^2 = 12,5a$
Quãng lối đi trong 6s: $S_6 = textstyle1 over 2a.t_6^2 = 18a$
Quãng lối đi trong giây thứ 6: S = S$_6$ – S$_5$ = 11 ( Rightarrow ) a = 2m/s$^2$ b) quãng đường xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong 20s thứ nhất $S_20 = textstyle1 over 2a.t_20^2 = textstyle1 over 2.2.20^2 = 400(m)$

Câu 5: Một xe hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m.

a) Tính tần suất của xe.
b) Tính quãng lối đi được trong giây thứ 10.a) Áp dụng công thức $S = v_0t + textstyle1 over 2a.t_^2$ với $v_0 = 18km/h = 5m/s$
Quãng lối đi trong 5s: $S_5 = v_0t_5 + textstyle1 over 2a.t_5^2 = 25 + 12,5a$
Quãng lối đi trong 4s: $S_4 = v_0t_4 + textstyle1 over 2a.t_4^2 = 20 + 8a$
Quãng lối đi trong giây thứ 5: S = S$_5$ – S$_4$ = 14(m) ( Rightarrow ) a = 2 m/s$^2$ b) Quãng lối đi trong 10s: $S_10 = v_0t_10 + textstyle1 over 2a.t_10^2 = 50 + 100 = 150left( m right)$
Quãng lối đi trong 9s: $S_10 = v_0t_10 + textstyle1 over 2a.t_10^2 = 45 + 81 = 126left( m right)$
Quãng lối đi trong giây thứ 10: S = S$_10$ – S$_9$ = 24 (m )

Câu 6: Một khởi đầu vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần đều trong 10s với tần suất của vật 2m/s$^2$. Quãng đường vật đi được trong 2s ở đầu cuối là bao nhiêu?

Quãng đường vật đi được trong 10s: $S_10 = v_0t_10 + textstyle1 over 2a.t_10^2 = 0.10 + textstyle1 over 2.2.10^2 = 100(m)$
Quãng đường vật đi được trong 8s : $S_8 = v_0t_8 + textstyle1 over 2a.t_8^2 = 0.8 + textstyle1 over 2.2.8^2 = 64(m)$

Quãng đường vật đi trong 2s cuối: S = S$_10$ – S$_8$ = 36 ( m )

Câu 7: Một vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng biến hóa đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường S mất 3s. Tìm thời hạn vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.

Vì vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi biến hóa đều không vận tốc ban đầu nên $v_0 = 0(m/s)$
Áp dụ ng công thức : $S = textstyle1 over 2at^2 = textstyle1 over 2a.3^2 = 4,5a$
Gọi t$_1$ là thời hạn vật đi trong một/9 quãng đường đầu.
Ta có $S^/ = textstyle1 over 2at_1^2 Rightarrow textstyleS over 9 = textstyle1 over 2at_1^2 Rightarrow t_1 = 1s$

Thời gian vật đi trong 8/9 quãng đường cuối: $t_2 = t – t_1 = 3 – 1 = 2s$

I. Phương pháp giải:
Quãng đường vật đi được trong n giây cuối.

  Quãng đường vật đi trong t giây: $S_t = textstyle1 over 2gt^2$
  Quãng đường vật đi trong ( t – n ) giây: $S_t – n = textstyle1 over 2(t – n)^2$
  Quãng đường vật đi trong n giây cuối: (Delta S = S_t – S_t – n)

Quãng đường vật đi được trong giây thứ n.

  Quãng đường vật đi trong n giây: $S_n = textstyle1 over 2gn^2$
  Quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: $S_n – 1 = textstyle1 over 2(n – 1)^2$
  Quãng đường vật đi được trong giây thứ n: (Delta S = S_n – S_n – 1)

II. Ví dụ minh họa:
Câu 1: Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s$^2$
a) Tìm vận tốc lúc vừa chạm đất và thời hạn của vật rơi.
b) Tính quãng đường vật rơi được trong 2s thứ nhất và 2s ở đầu cuối.a) Áp dụng công thức (h = frac12g.t^2 Rightarrow t = sqrt frac2.hg = 8s)
Ta có v = gt = 10.8 = 80m/s b) Trong 2s thứ nhất vật đi được quãng đường $h_1 = textstyle1 over 2.10.2^2 = 20m$
Quãng đường vật đi trong 6s đầu: $h_2 = textstyle1 over 2.10.6^2 = 180m$
Quãng lối đi trong 2s ở đầu cuối: S$^’$ = S – S$_1$ = 320 – 180 = 160m

Câu 2: Một vật rơi tự do tại một khu vực có độ cao 500m biết g = 10m/s$^2$. Tính

a) Thời gian vật rơi hết quãng đường.
b) Quãng đường vật rơi được trong 5s thứ nhất.
c) Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5.a) Áp dụng công thức $h = textstyle1 over 2gt^2 Rightarrow t = sqrt textstyle2h over g = sqrt textstyle2.500 over 10 = 10(s)$ b) Quãng đường vật rơi trong 5s đầu: $h_5 = textstyle1 over 2gt_5^2 = textstyle1 over 2.10.5^2 = 125m$ c) Quãng đường vật rơi trong 4s đầu: $h_4 = textstyle1 over 2gt_4^2 = textstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$
Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5: $Delta h = h_5 – h_4 = 125 – 80 = 45(m)$

Câu 3: Cho một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong 2s ở đầu cuối trước lúc chạm đất, vật rơi được quãng đường 60m. Tính thời hạn rơi và độ cao h của vật lúc thả biết g = 10 m/s$^2$.

Gọi t là thời hạn vật rơi cả quãng đường.
Quãng đường vật rơi trong t giây: $h = textstyle1 over 2gt^2$
Quãng đường vật rơi trong ( t – 2 ) giây thứ nhất: $h_t – 2 = textstyle1 over 2g(t – 2)^2$
Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối:
$Delta h = h – h_t – 2 Rightarrow 60 = textstyle1 over 2gt^2 – textstyle1 over 2g(t – 2)^2 Rightarrow t = 4s$
Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$

Câu 4: Cho một vật rơi tự do từ độ cao h. Biết rằng trong 2s ở đầu cuối vật rơi được quãng đường bằng quãng lối đi trong 5s thứ nhất, g = 10m/s$^2$.

a) Tìm độ cao lúc thả vật và thời hạn vật rơi.
b) Tìm vận tốc cuả vật lúc vừa chạm đất.a) Gọi t là thời hạn vật rơi.
Quãng đường vật rơi trong t giây: $h = textstyle1 over 2gt^2$
Quãng đường vật rơi trong ( t – 2) giây: $h_t – 2 = textstyle1 over 2gleft( t – 2 right)^2$
Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối: $Delta h = h – h_t – 2 = textstyle1 over 2gt^2 – textstyle1 over 2g(t – 2)^2$
Quãng đường vật rơi trong 5s thứ nhất: $h_5 = textstyle1 over 2gt_5^2 = 125m$
Theo bài ra ta có: $Delta h = h_5 Rightarrow textstyle1 over 2gt^2 – textstyle1 over 2h(t – 2)^2 = 125$ ( Rightarrow )t = 7,25s
Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.7,25^2 = 252,81m$ b) Vận tốc lúc vừa chạm đất: v = gt = 72,5m/s

Câu 5: Cho một vật rơi tự do từ độ cao 800m biết g = 10m/s$^2$. Tính

a) Thời gian vật rơi 80m thứ nhất.
b) Thời gian vật rơi được 100m ở đầu cuối.a) Thời gian vật rơi 80m thứ nhất: $h_1 = textstyle1 over 2gt_1^2 Rightarrow t_1 = sqrt textstyle2h_1 over g = sqrt textstyle2.80 over 10 = 4s$ b) Thời gian vật rơi đến mặt đất: $h = textstyle1 over 2gt^2 Rightarrow t = sqrt textstyle2h over g = sqrt textstyle2.800 over 10 = 12,65(s)$
Thời gian vật rơi 700m thứ nhất: $h_2 = textstyle1 over 2gt_2^2 Rightarrow t_2 = sqrt textstyle2h_2 over g = sqrt textstyle2.700 over 10 = 11,832(s)$ Thời gian vật rơi 100m ở đầu cuối: t$^’$ = t – t$_2$ = 0,818s

Câu 1: Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Biết rằng trong 2s ở đầu cuối vật rơi được đoạn bằng 1/4 độ cao ban đầu. Lấy g = 10m/s2. Hỏi thời hạn rơi của vật từ độ cao h xuống mặt đất là bao nhiêu?

Gọi t là thời hạn rơi.
Quãng đường vật rơi trong thời hạn t: $h = textstyle1 over 2gt^2$
Quãng đường vật rơi trong ( t – 2 ) giây đầu: $h_t – 2 = textstyle1 over 2g(t – 2)^2$
Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối:
$Delta h = h – h_t – 2 Rightarrow Delta h = textstyle1 over 2gt^2 – textstyle1 over 2g(t – 2)^2 = – 2g + 2gt$
Theo bài ra $Delta h = frach_t – 24 Rightarrow 2g – 2gt = fracgleft( t – 2 right)^28 Rightarrow t = 21left( s right)$

Câu 2: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s ở đầu cuối vật rơi được 385m cho g = 10m/s$^2$.

a) Xác định thời hạn và quãng đường rơi
b) Tính đoạn đường vật đi được trong giây thứ 6.
c) Tính thời hạn thiết yếu để vật rơi 85m cuối cùnga) Gọi t là thời hạn rơi.
Quãng đường vật rơi trong thời hạn t: $h = textstyle1 over 2gt^2$
Quãng đường vật rơi trong ( t – 7 ) giây đầu: $h_t – 7 = textstyle1 over 2g(t – 7)^2$
Quãng đường vật rơi trong 7 giây cuối:
$Delta h = h – h_t – 7 Rightarrow 385 = textstyle1 over 2gt^2 – textstyle1 over 2g(t – 7)^2 Rightarrow t = 9s$
Độ cao vật rơi : $h = textstyle1 over 2.10.9^2 = 405m$ b) Quãng lối đi trong 5s đầu: $h_5 = textstyle1 over 2gt_5^2 = textstyle1 over 2.10.5^2 = 125m$
Quãng đường vật đi trong 6s đầu: $h_6 = textstyle1 over 2gt_6^2 = textstyle1 over 2.10.6^2 = 180m$
Quãng lối đi trong giây thứ 6: $Delta h = h_6 – h_5 = 180 – 125 = 55m$ c) Thời gian để vật rơi quãng đường 320m thứ nhất: $h^/ = textstyle1 over 2gt_1^2 Rightarrow t_1 = sqrt textstyle2h^/ over g = sqrt textstyle2.320 over 10 = 8s$
Thời gian vật rơi trong 85m cuối: $Delta t = t – t_1 = 9 – 8 = 1s$

Câu 3: Một vật rơi tự do từ độ cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s ở đầu cuối là bao nhiêu? cho g = 10m/s$^2$.

Quãng đường vật rơi trong 10s: $h_1 = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.10^2 = 500m$
Quãng đường vật rơi trong 8s đầu: $h_2 = textstyle1 over 2gt_^/2 = textstyle1 over 2.10.8^2 = 320m$
Quãng đường vật rơi trong 2s ở đầu cuối: $Delta h = h_1 – h_2 = 500 – 320 = 180m$

Câu 4: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết

g = 10m/s$^2$.
a) Tính thời hạn rơi và vận tốc của vật khi vừa khi vừa chạm đất.
b.Tính thời hạn vật rơi 20m thứ nhất và thời hạn vật rơi 10m ở đầu cuối trước lúc chạm đất.a) Áp dụng công thức: (h = textstyle1 over 2gt^2 Rightarrow t = sqrt textstyle2h over g = sqrt textstyle2.80 over 10 = 4s)
Mà $v = gt = 10.4 = 40m/s$ b) Ta có : $h_1 = 20m Rightarrow t_1 Rightarrow sqrt textstyle2h_1 over g = sqrt textstyle2.20 over 10 = 2s$
Thời gian vật rơi 70m thứ nhất: (t_2 = sqrt frac2.h_2g = sqrt 14 (s))
Thời gian vật rơi 10m ở đầu cuối: t$_3$ = t – t$_2$ = 0,26 (s)

Câu 5: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10m/s$^2$. Tốc độ của vật khi chạm đất là 60m/s.

a) Tính độ cao h, thời hạn từ lúc vật khởi đầu rơi đến khi vật chạm đất.
b) Tính quãng đường vật rơi trong bốn giây đầu và trong giây thứ tư.a) Áp dụng công thức: $v = gt Rightarrow t = textstylev over g = textstyle60 over 10 = 6s$
Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.6^2 = 180m$ b) Quãng đường vật rơi trong 4s đầu: $h_4 = textstyle1 over 2gt_4^2 = textstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$
Quãng đường vật rơi trong 3s thứ nhất: $h_3 = textstyle1 over 2gt_3^2 = textstyle1 over 2.10.3^2 = 45m$
Quãng đường vật rơi trong giâu thứ tư: $Delta h = h_4 – h_3 = 80 – 45 = 35m$

Câu 6: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10m/s$^2$. Thời gian vật rơi hết độ cao h là 8 giây.

a) Tính độ cao h, vận tốc của vật khi vật chạm đất.
b) Tính quãng đường vật rơi trong giây ở đầu cuối trước lúc chạm đất.a) Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.8^2 = 320m$
Tốc độ của vật khi chạm đất: $v = gt = 10.8 = 80m/s$ b) Quãng đường vật rơi trong 7s đầu: $h_7 = textstyle1 over 2gt_7^2 = textstyle1 over 2.10.7^2 = 245m$
Quãng đường vật rơi trong 1s ở đầu cuối: (Delta h = h – h_7 = 75m)

Câu 7: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Thời gian vật rơi 10 m ở đầu cuối trước lúc chạm đất là 0,2s. Tính độ cao h, vận tốc của vật khi chạm đất. Cho g =10m/s$^2$.

Gọi t là thời hạn vật rơi, quãng dường vật rơi là $h = textstyle1 over 2gt^2$
Quãng đường đầu vật rơi trong thời hạn t – 0,2 đầu là:
$h_t – 0,2 = textstyle1 over 2g(t – 0,2)^2$
Theo bài rat a có:$Delta h = h – h_t – 0,2 Rightarrow 10 = textstyle1 over 2gt^2 – textstyle1 over 2g(t – 0,2)^2$ ( Rightarrow )t = 5,1s
Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.5,1^2 = 130,05m$
Vận tốc khi vừa chạm đất: $v = gt = 10.5,1 = 51m/s$

Câu 8: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có tần suất trọng trường g. Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 25m và vận tốc của vật khi vừa chạm đất là 40m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật.

Quãng đường vật rơi trong 3 giây đầu: $h_1 = textstyle1 over 2gt_3^2 = textstyle1 over 2.g.3^2 = 4,5g$
Quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu: $h_2 = textstyle1 over 2gt_2^2 = textstyle1 over 2.g.2^2 = 2g$
Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3:
$Delta h = h_1 – h_2 Rightarrow 25 = 4,5g – 2g Rightarrow g = 10m/s^2$
Mà (v = gt Rightarrow t = fracvg = 4s)
Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt_^2 = textstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$

Câu 9: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có tần suất trọng trường g=10m/s$^2$. Quãng đường vật rơi trong nửa thời hạn sau dài hơn thế nữa thế nữa quãng đường vật rơi trong nửa thời hạn đầu 40m. Tính độ cao h và vận tốc của vật khi chạm đất.

Quãng đường vật rơi nửa thời hạn đầu: $h_1 = textstyle1 over 2g(textstylet over 2)^2 = textstyle10 over 8t^2$
Quãng đường vật rơi nửa thời hạn cuối $Delta h = 40 + h_1 = textstyle10 over 8t^2$
Quãng đường vật rơi: h = h$_1$ + h$_2$ ( Leftrightarrow textstyle1 over 2gt^2 = textstyle10 over 8t^2 + 40 + textstyle10 over 8t^2)( Rightarrow )t = 4s
Độ cao lúc thả vật: $h = textstyle1 over 2gt^2 = textstyle1 over 2.10.4^2 = 80m$

Vận tốc khi chạm đất: $v = gt = 10.4 = 40m/s$

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Download Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n.
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa thế nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #quãng #đường #trong #giây #thứ #nhiều #hơn #quãng #đường #trong #đầu #tiên #1825m #tìm

4559

Video Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biết quãng đường trong giây thứ n nhiều hơn nữa quãng đường trong 5s thứ nhất 18,25m. tìm n. Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #quãng #đường #trong #giây #thứ #nhiều #hơn #quãng #đường #trong #đầu #tiên #1825m #tìm #Chi #tiết