Kinh Nghiệm Hướng dẫn Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã được Update vào lúc : 2022-11-13 18:43:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Quảng Thái Khóa VIII kỳ họp thứ chín về việc phân loại dự trù Ngân sách xã năm 2022,UBND xã báo cáo tình hình thực thi công tác thao tác thu chi Ngân sách 6 tháng thời điểm đầu xuân mới và tình hình ước thực thi dự trù thu chi 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 như sau:

Về tình hình thực thi thu chi Ngân sách nhà nước 6 Tháng thời điểm đầu xuân mới 2022: ( Số liệu rõ ràng đến ngày 14/6/2022)

1 /. Về thu ngân sách :

– Kết dư ngân sách 2022 sang: 298.401.598 đồng

a. Tổng thu Ngân sách 6 tháng thời điểm đầu xuân mới 2022: 4.392.602.472 đồng đạt 74.09 % so với dự trù .

– Các khoản thu hưởng theo tỷ suất phân loại: 373.870.401 đồng đạt 18.86 % so với dự trù

Trong số đó:

+ Thu ngoài quốc doanh : 65.030.549 đồng đạt 33.69% so với dự trù

+ Thu thuế TNCN 34.353.852đồng đạt 36.55% so với dự trù

+ Thu tiền sử dụng đất: 83.300.000 đồng đạt 24.04% so với dự trù

+ Thu cố định và thắt chặt tại xã: 123.105.000 đồng đạt 136.78 % so với dự trù

-. Thu tương hỗ update ngân sách cấp trên : 2.009.450.000 đồng đạt 277.55 % so với dự trù

-. Thu chuyển nguồn năm 2022 sang 417.782.071 đồng

b. Đánh giá công tác thao tác thu Ngân sách trên địa phận:

Trong công tác thao tác thu ngân sách 6 tháng thời điểm đầu xuân mới 2022 những khoản thu theo tỷ suất phân loại chỉ đạt tới 18.86 % so với dự trù giao thời điểm đầu xuân mới, những khoản thu Ngoài quốc doanh, thu thuế TNCN đạt tỷ suất thấp vì những khoản thu này thường triệu tập thu vào quý 3 năm 2022, mặc khác do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 tình hình kinh tế tài chính của huyện cũng như trên địa phận xã gặp nhiều trở ngại vất vả, ảnh hưởng chung đến công tác thao tác thu Ngân sách.

Thu tiền sử dụng đất chưa đạt so với dự trù giao vì thời điểm đầu xuân mới chưa tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến UBND xã sẽ tổ chức triển khai đấu giá Quyền sử dụng đất vào trong ngày 3/7/2022.

Thu cố định và thắt chặt tại xã đạt 136.78% đã đạt chỉ tiêu so với dự trù giao là vì trong năm 2022 UBND xã đã tiến hành truy thu những số tiền nợ như tiền thu bến xe, những lô chợ, thu tiền phạt ANQP.

Tóm lại trong công tác thao tác thu Ngân sách xã 6 tháng thời điểm đầu xuân mới 2022 còn gặp nhiều trở ngại vất vả, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhỏ lẻ lẻ, do ảnh hưởng dịch bệnh nên không phát sinh lệch giá, hoặc marketing thương mại kém hiệu qủa ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách . Do vậy trong công tác thao tác lập dự trù thu Ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 phải tăng cường công tác thao tác thu Ngân sách trên địa phận, nhất là thu Ngoài quốc doanh và thuế TNDN., truy thu những nguồn nợ thuế trong năm trước đó.

2/ Về chi ngân sách:

a. Tổng chi ngân sách 6 tháng thời điểm đầu xuân mới 2022 là: 3.707.985.909 đồng đạt 62.54 % so với dự trù

1. Chi góp vốn đầu tư xây dựng: 255.348.000 đồng đạt 17.25 % so với dự trù

2.Chi thường xuyên: 3.446.637.909đồng đạt 80.51% so với dự trù

Trong số đó:

– Chi cho công tác thao tác dân quân tự vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội 32.987.000 đồng đạt 59.98 % so với dự trù

– Chi sự nghiệp đào tạo và giảng dạy 13.559.000 đồng đạt 42.37 % so với dự trù

– Chi sự nghiệp Y tế, dân số, mái ấm gia đình 6.510.000 đồng đạt 32.55 % so với dự trù

– Chi sự nghiệp VHTT 14.228.000.000 đồng đạt 47.43 % so với dự trù

– Chi sự nghiệp TDTT 5.760.000 đồng đạt 38.4 % so với dự trù

– Chi sự nghiệp phát thanh truyền thanh 13.600.000 đồng đạt 85 % so với dự trù

– Chi đảm bảo xã hội 8.350.000 đồng đạt 27.83 % so với dự trù

– Chi sự nghiệp kinh tế tài chính 47.700.000 đồng đạt 90 % so với dự trù

– Chi quản trị và vận hành nhà nước,Đảng,Đoàn thể: 3.303.943.909 đồng đạt 82.85 % so với dự trù

+ Dự bị phí: 6.000.000 đồng

+ Chi từ nguồn tương hỗ update có tiềm năng 1.331.780.566đồng

* CÂN ĐỐI:

– Kết dư NS năm 2022 sang: 298.401.598đồng

– Tổng thu : 4.392.602.472 đồng

– Tổng chi : 3.707.985.909 đồng

– Tồn Quỷ tại Kho bạc đến 30/6/2022 983.018.161 đồng

d. Đánh giá công tác thao tác Chi Ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022:

Về chi ngân sách trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới 2022 đã phục vụ những khoản chi trên địa phận ,chi đúng chi đủ những chính sách chủ trương như chi lương,chi những khoản phụ cấp, chi những khoản kinh phí góp vốn đầu tư thường xuyên vị trí căn cứ vào dự trù thời điểm đầu xuân mới giao để cân đối đảm bảo hoạt động và sinh hoạt giải trí Ngân sách cả năm

PHẦN II

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Dự toán thu chi Ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 nhờ vào cơ sở nhìn nhận tình hình thực thi dự trù thu chi 6 tháng thời điểm đầu xuân mới 2022 và những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của xã theo Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2022 và một số trong những xác định trí hướng của huyện để lập dự trù thu -chi Ngân sách xã 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 nhằm mục đích đảm bảo cho hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường của cỗ máy cấp xã , những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sự nghiệp và bảo mật thông tin an ninh quốc phòng ở địa phận.

Dự toán thu-chi Ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 phải xây dựng tích cực ,vững chãi đảm bảo thu đúng,thu đủ theo quy định hiện hành của luật Ngân sách Nhà nước ,tăng cường công tác thao tác khai thác thu nhập,tăng cường công tac chống thất thu trên địa phận.

Dự toán chi Ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 cần quan tâm cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp như sự nghiệp kinh tế tài chính ,sự nghiệp đảm bảo xã hội tăng cường công tác thao tác quản trị và vận hành ,sử dụng tài sản và những khoản lôi kéo góp phần của nhân dân ,thực hành thực tiễn tiêu pha tiết kiệm chi phí trong sản xuát và tiêu dùng. .

1/. Dự toán thu Ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuố
i năm 2022:

Tổng thu: 8.221.030.599đồng

1. Các khoản thu hưởng theo tỷ suất phân loại: 5.983.530.599 đồng

2. Thu tương hỗ update ngân sách cấp trên : 2.225.500.000 đồng

3. Thu để lại qua Ngân sách quản trị và vận hành: 12.000.000đ (Quỹ tri ân đền ơn đáp nghĩa)

– Tổng chi ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 là: 9.068.793.760đồng

1. Chi góp vốn đầu tư xây dựng: 5.806.398.034 đồng

2.Chi thường xuyên: 2.753.812.091đồng

Trong số đó:

– Chi cho công tác thao tác dân quân tự vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội 16.513.000 đồng

– Chi sự nghiệp văn xã 99.693.000 đồng

– Chi quản trị và vận hành nhà nước,Đảng,Đoàn thể: 2.620.506.091 đồng

+ Dự bị phí: 122.000.000 đồng

+ Chi để lại ngân sách quản trị và vận hành 12.000.000đồng

3 Chi từ nguồn Kp kết dư chuyển nguồn năm 2022 sang: 374.583.635 đồng

* Cân đối :

– Kết dư NS 6 tháng thời điểm đầu xuân mới: 983.018.161 đồng

– Tổng thu : 8.221.030.599đồng

– Tổng chi : 9.068.793.760đồng

– Kết dư Ngân sách 135.255.000 đồng ( Dự kiến tăng thu thu nhập cố định và thắt chặt tại xã)

Để đảm bảo thực thi trách nhiệm chính trị và tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội ,bảo mật thông tin an ninh quốc phòng trên địa phận xã .UBND xã xin trình diễn báo cáo tình hình thực thi dự trù thu-chi ngân sách 6 tháng thời điểm đầu xuân mới 2022 và ước thực thi dự trù thu – chi ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 đã nêu ở trên để HĐND xã quyết nghị để sở hữu vị trí căn cứ cho quy trình thực thi dự trù thu chi ngân sách 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm 2022 nhằm mục đích hoàn thành xong tốt trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội ổn định bảo mật thông tin an ninh chính trị trên địa phận xã đạt kết quả cao.

4493

Video Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Báo #cáo #tình #hình #thu #chi #ngân #sách #xã