Kinh Nghiệm về Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-06 05:16:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn được Update vào lúc : 2022-12-06 05:16:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập thì quá khứ đơn giúp những em học viên làm rõ cách vận dụng thì quá khứ đơn vào từng dạng bài tập.

Nội dung chính

    Bài tập thì quá khứ đơn có đáp ánLý thuyết về Thì quá khứ đơnBài tập thì quá khứ đơnĐáp án bài tập thì quá khứ đơnVideo liên quan

Bài tập về thì quá khứ đơn mang tới cho những em dạng bài tập điền từ, chọn đáp án đúng, viết lại câu, chia động từ, hoàn thành xong xong đoạn báo, hoàn thành xong xong đoạn hội thoại, chuyển thành câu phủ định và nghi vấn. Ngoài ra những em tìm hiểu thêm thêm Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần tiếng Anh, bài tập về thì hiện tại hoàn thành xong xong. Sau đấy là nội dung rõ ràng mời những em cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

    Lý thuyết về Thì quá khứ đơnBài tập thì quá khứ đơnĐáp án bài tập thì quá khứ đơn

Lý thuyết về Thì quá khứ đơn

I. Cách dùng thì quá khứ đơn Tiếng Anh

Thì quá khứ đơn (The simple past) được sử dụng thường xuyên để diễn tả:

1. Sự việc trình làng trong thuở nào gian rõ ràng trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

– She came back last Friday. (Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước đó đó.)

– I saw her in the street. (Tôi đã gặp cô ấy trên đường.)

– They didn’t agree to the giảm giá. (Họ đã khước từ thanh toán thanh toán đó.)

2. Sự việc trình làng trong một khoảng chừng chừng thời hạn trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

– She lived in Tokyo for seven years. (Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm.)

– They were in London from Monday to Thursday of last week. (Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ Hai đến thứ Năm.)

– When I was living in Tp Tp New York, I went to all the art exhibitions I could. (Lúc tôi còn sống ở Tp Tp New York, tôi đã đi xem toàn bộ những cuộc triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp mà tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể.)

II. Các cụm từ thường dùng với thì quá khứ đơn

Hay còn gọi là những trạng từ chỉ thời hạn, tín hiệu nhận biệt của thì QKD:

– Yesterday

– (two days, three weeks) ago

– last (year, month, week)

– in (2002, June)

– from (March) to (June)

– in the (2000, 1980s)

– in the last century

– in the past

Câu xác lập

Câu phủ định

Câu nghi vấn

– S + V-ed/P2 (+ O)

Ví dụ:

– She came back last Friday.

– They were in London from Monday to Thursday of last week.

S + did not/didn’t + V (+ O)

Ví dụ:

– She didn’t come back last Friday

– They were not in London
from Monday to Thursday of last week.

– (Từ để hỏi) + did not/didn’t + V + (O)

– (Từ để hỏi) + did + V + not + (O)

Ví dụ:

– When did she come back?

– Were they in London from Monday to Thursday of last week?

Bài tập thì quá khứ đơn

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. My sister (get) married last month.

2. Daisy (come) to her grandparents house 3 days ago.

3. My computer (be ) broken yesterday.

4. He (buy) me a big teddy bear on my birthday last week.

5. My friend (give) me a bar of chocolate when I (be) school yesterday.

6. My children (not do) their homework last night.
7. You (live) here five years ago?

8. They (watch) TV late night yesterday.

9. Your friend (be) your house last weekend?

10. They (not be) excited about the film last night.

Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống

1. They __________ the bus yesterday.

A. dont catch

B. werent catch

C. didnt catch

D. not catch

2. My sister __________ home late last night.

A. comes

B. come

C. came

D. was come

3. My father __________ tired when I __________ home.

A. was got

B. is get

C. was getted

D. were got

4. What __________ you __________ two days ago?

A. do do

B. did did

C. do did

D. did do

5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?

A. do go

B. does go

C. did go

D. did went

Bài 3: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý đã cho

1. Yesterday/I/see/Jaden/on/way/come home.

2. What/you/do/last Monday/You/look/tired/when/come/our house.

3. Linda/not/eat/anything/because/full.

4. cats/go/out/him/go shopping//They/look/happy.

5. You and your classmates/not/study/lesson?

Bài 4: Chia những động từ sau ở thì quá khứ đơn

1. I _____ my moms home yesterday. (stay)

2. Hannah ______ to the theatre last Sunday. (go)

3. I and my classmates ______ a great time in Da Nang last year. (have)

4. My holiday in California last summer ______ wonderful. (be)

5. Last January I _____ Sword Lake in Ha Noi. (visit)

6. My grandparents ____ very tired after the trip. (be)

7. I _______ a lot of gifts for my older brother. (buy)

8. James and Belle _______ sharks, dolphins and turtles Vinpearl aquarium. (see)

9. Gary _____ chicken and rice for lunch. (eat)

10. We ____ about their holiday in Ca Mau. (talk)

Bài 5. Hoàn thành đoạn báo sau:

Two people died (die) in a fire in Ellis Street, Oldport yesterday morning. They (1)………(be) Herbert and Molly Paynter, a couple in their seventies. The fire (2) .. (start) 3.20 am. A neighbour, Mr Aziz, (3) (see) the flames and (4) (call) the fire brigade. He also (5) ……… (try) to get into the house and rescue his neighbours, but the heat (6).. (be ) too great . The fire brigade (7) (arrive) in five minutes. Twenty fire-fighters (8) .. (fight) the fire and finally (9) . ( b r i n g ) i t under control. Two fire-fighters (10) (enter) the burning building but (11) (find) the couple dead.

Bài 6. Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

Claire:Did you have (you / have) a nice weekend in Paris?

Mark: Yes, thanks. It was good. We looked around and then we saw a show.

(1) ………………………………. (we / not / try) to do too much.

Claire: What sights (2) ……………………………………. (you / see)?

Mark: We had a look round the Louvre. (3). (I / not / know) there was so much in there.

Claire: And what show (4)……………………………………….. (you / go) to?

Mark: Oh, a musical. I forget the name. (5) ………………… (I / not / like) it.

Claire: Oh, dear. And (6) ………………………………………. (Sarah / enjoy) it?

Mark: No, not really. But we enjoyed the weekend. Sarah did some shopping, too, but

(7) ……………………… (I / not / want) to go shopping.

Bài 7. Hoàn thành những câu sau:

1. I _________________ (work) in a bank for ten years.

2. Where _________________ (you / live) when you were young?

3. She _________________ (not / study) French university.

4. He _________________ (travel) through the Middle East last year.

5. _________________ (they / visit) the Louvre in Paris?

6. She _________________ (not / watch) TV yesterday.

7. We _________________ (buy) a new car last weekend.

8. Where _________________ (you / teach) before you came here?

9. He _________________ (not / think) that he was right.

10. I _________________ (cook) steak last night.

11. _________________ (Lucy / read) War and Peace school?

12. She _________________ (not / write) to her grandmother.

13. We _________________ (have) a computer when I was a child.

14. Where _________________ (you / go) on holiday?

15. I _________________ (love) ice cream when I was a child.

16. They _________________ (not / meet) yesterday.

17. _________________ (she / swim) in the sea in Greece?

18. We _________________ (not / play) tennis yesterday because it was raining.

19. He _________________ (try) to lift the box but he couldnt.

20. What _________________ (you / eat) for lunch?

Bài 8. Hoàn thành những câu sau:

1. I _________________ (not / drink) any beer last night.

2. She _________________ (get on) the bus in the centre of the city.

3. What time _________________ (he / get up) yesterday?

4. Where _________________ (you / get off) the train?

5. I _________________ (not / change) trains Victoria.

6. We _________________ (wake up) very late.

7. What _________________ (he / give) his mother for Christmas?

8. I _________________ (receive) £300 when my uncle _________________ (die).

9. We _________________ (not / use) the computer last night.

10. _________________ (she / make) good coffee?

11. They _________________ (live) in Paris.

12. She _________________ (read) the newspaper yesterday.

13. I _________________ (not / watch) TV.

14. He _________________ (not / study) for the exam.

15. _________________ (he / call) you?

16. _________________ (I / forget) something?

17. What time _________________ (the film / start)?

Bài 9: Chia động từ cho những câu sau ở thì quá khứ đơn

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), “No, my secretary forgets to make them.”

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night?

– I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up 6 and (have) ______ breakfast 6.30.

Bài 10. Chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn

1/Nam wrote an essay in Literature class this morning.
___________________________________________________________

2/I watched TV yesterday morning.
___________________________________________________________

3/Nam and you were in the English club last Tuesday
___________________________________________________________

4/They ate noodles two hours ago.
___________________________________________________________

5/We always had a nice time on Christmas holiday in the past.

___________________________________________________________

6/My father decorated the Christmas tree.

___________________________________________________________

7/She bought a new dress yesterday.

___________________________________________________________

8/They were late for school.

___________________________________________________________

9/Mr.Tam took his children to the museum last Sunday.

___________________________________________________________

10/Hoa made a cushion for her armchair.

___________________________________________________________

11/They painted their house yellow.

___________________________________________________________

12/This dress was fit.

___________________________________________________________

13/I saw her two days ago.

___________________________________________________________

Bài 11. Chia động từ trong ngoặc thời quá khứ đơn:

1. The sea food (be)………… very delicious.

2. Hoa (get)………… a letter from her pen pal Tim yesterday.

3. I (go)…………. to the movie last week.

4. They didnt (buy)…………. that house.

5. Liz (travel)…………. to Ha Noi from Nha Trang two days ago.

6. She (make)…………. a blue dress on her birthday.

7. Mr. Robinson (buy)…………. Liz a cap

8. He (take)…………. his children to the zoo last Sunday

Bài 12. Chia động từ to be thời quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn trong những câu sau này:

1. The homework …………… very difficult yesterday

2. The children …………… in the park 5 minutes ago.

3. Nha Trang ………… a beautiful place.

4. I …………… late for scholl yesterday.

5. Where …………… she yesterday? She …………… home

6. We ………… tired today. We …………… the party last night.

7. She ………… unhappy because she doesnt have any friends in the city

8. ………… you home yesterday morning?

Bài 13. Viết câu nhờ vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn:

1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang.

……………………………………………………………

2. She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .

……………………………………………………………

3. My mother / give me a yellow cap .

……………………………………………………………

4. I / speak to her about my vacation .

……………………………………………………………

5. Mr. Quang / teach mathematics for many years .

……………………………………………………………

6. I / see you the party / last night .

……………………………………………………………

7. They / live here / two years ago .

……………………………………………………………

8. Nga / be late for school / yesterday morning .

……………………………………………………………

9. They/ arrive the airrpot/ eight oclock this morning

……………………………………………………………

10. Minh/ put the cake on the table

……………………………………………………………

Bài 14. Đặt vướng mắc nghi vấn với từ cho sẵn và vấn đáp, sử dụng thời quá khứ đơn:

1. Ba/ teach Liz Vietnamese// Yes

…………………………………………………………………………

2. he/ mail his friend a postcard// No

…………………………………………………………………………

3. they/ return home/ yesterday// No

…………………………………………………………………………

4. Mrs. Robinson/ buy a poster// Yes

…………………………………………………………………………

5. you/ send me those flowers// Yes

…………………………………………………………………………

6. she/ receive many gifts// No

…………………………………………………………………………

7. we/ meet her the meeting/ last week// Yes

…………………………………………………………………………

8. they/ live in this town/ in 1990// No

…………………………………………………………………………..

Bài 15.Chia động từ thời hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn:

Mr. Tam (be) ……………… a teacher. Two years ago, he (teach) ……………… math in a small school in the country. But now he (teach) ……………… a high school in the city.

Every day, Mr. Tam (get) ……………… up half past five. After his morning exercises, he (take) ………………… a bath and (have) ………………… breakfast with his wife. Then he (leave) ………………… home for school a quarter to seven.

Yesterday (be) ………………… Sunday. Mr. Tam (not go) ………………… to school. He and his wife (visit) ………………… his parents in the countryside. He (buy) ………………… them lots of presents. Mr. Tam and his wife (spend) ………………… their day off with their parents. They (return) ………………… home 9.30 in the evening.

Bài 16. Viết lại câu hoàn hảo nhất nhất. Dùng thì quá khứ đơn

1. I / go swimming / yesterday.

=>…………………………………………………………………..

2. Mrs. Nhung / wash / the dishes.

=>…………………………………………………………………..

3. my mother / go shopping / with / friends / in / park.

=>……………………………………………………………..

4. Lan / cook / chicken noodles / dinner.

=>…………………………………………………………………..

5. Nam / I / study / hard / last weekend.

=>…………………………………………………………………..

6. my father / play / golf / yesterday.

=>…………………………………………………………………..
7. last night / Phong /listen / music / for two hours.

=>…………………………………………………………..
8. they / have / nice / weekend.

=>…………………………………………………………………..

9. she / go / supermarket yesterday.

=>…………………………………………………………………..

10. We / not go / school last week.

=>…………………………………………………………………..

Bài 17. Em hãy lựa chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành xong xong mỗi câu sau.

1. Did you (get up / got up) late this morning?

2. We (buyed / bought) some souvenirs from our holiday in Vietnam.

3. (Was / Were) your last birthday over six weeks ago?

4. Hoang (didnt arrive / not arrived) in the evening.

5. (Was / Did) the Robinsons return to Hanoi by train?

6. Was Nguyet the theater last night? Yes , (she was / she did).

7. I dont know where (was he / he was) last night.

Bài 18. Đổi sang thể phủ định và vướng mắc

1. They went to Nha Trang last month.

……………………………………………………..

2. He played table tennis with his father.

……………………………………………………..

3. Lan saw you in the park last week.

……………………………………………………..

4. We were in the countryside last summer.

……………………………………………………..

5. Mrs. Robinson bought a poster.

……………………………………………………..

6. Liz enjoyed her vacation in Da Lat last year.

……………………………………………………..

7. Her aunt gave her a new skirt.

……………………………………………………..

8. He was in our class two hours ago.

……………………………………………………..

Đáp án bài tập thì quá khứ đơn

Bài 1:

1. got

2. came

3. was

4. bought

5. gave was

6. didnt do

7. Did you live

8. watched

9. Was your friend

10. werent

Bài 2:

1. They __________ the bus yesterday.

A. dont catch

B. werent catch

C. didnt catch

D. not catch

2. My sister __________ home late last night.

A. comes

B. come

C. came

D. was come

3. My father __________ tired when I __________ home.

A. was got

B. is get

C. was getted

D. were got

4. What __________ you __________ two days ago?

A. do do

B. did did

C. do did

D. did do

5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?

A. do go

B. does go

C. did go

D. did went

Bài 3:

1. Yesterday, I saw Jaden on the way I came home.

2. What did you do last Monday? You looked tired when you came to our house.

3. Linda didnt eat anything because she was full.

4. The cats went out with him to go shopping. They looked very happy.

5. Did you and your classmates not study the lesson?

Bài 4:

1. stayed

2. went

3. had

4. was

5. visited

6. were

7. bought

8. saw

9. ate

10. talked

Chia Sẻ Link Tải Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #tập #tìm #lỗi #sai #thì #quá #khứ #đơn

4341

Video Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập tìm lỗi sai thì quá khứ đơn Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #tìm #lỗi #sai #thì #quá #khứ #đơn #Chi #tiết