Contents

Mẹo Hướng dẫn Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-14 08:05:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-14 08:02:41 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Bài tập định khoản kế toánvề– KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Bài 3.1: Tại công tykế toán Thiên Ưngnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài năng năng liệu:
  Yêu cầu:
  -Thực hiện bút toán liên quan những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh trên.
  -Hãy xác lập những chứng từ kế toán sử dụng làm vị trí vị trí căn cứ ghi nhận những trách nhiệm trên.
  Bài giải
  Bài 3.2: Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có tài năng năng liệu sau:
  Yêu cầu: Định khoản những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh nói trên.
  Bài giải
  Bài 3.3: Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:
  Yêu cầu: Định khoản những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh trên.

  Bài giải
  Bài 3.4: Tiếp theo bài 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định khoản trách nhiệm trích khấu hao.
  Bài giải
  Bài 3.5: Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:
  Yêu cầu: Định khoản những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh trên.
  Bài giải

Mua trả góp tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt về sử dụng ngay tại phân xưởng sản xuất với giá mua chưa thuế là 102.000.000 đồng( trong số đó lãi trả góp là 12.000.000 đồng) thuế 5%. DN chi tiền trả đợt đầu 14.500.000 ngay lúc nhận tài sản. số còn sót lại góp trong vòng 12 tháng bắt nguồn từ thời gian tháng sau. tSCD có thời hạn sử dụng hữu ích 6 năm theo như bài của cô là N211: 90.000.000 N133: 4.500.000 N142: 12.000.000 C331: 106.500.00 N331: 14.500.000 C111: 14.500.000

ở đây có phải thiếu bước hạch toán định kỳ trả bao nhiêu không ạ?? N635 và C 142

Ðề: Giúp em tính tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt trả dần theo thông tư 89 : Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp: – Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi SXKD, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá – ghi theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế GTGT (nếu có) Có TK 331 – Phải trả cho những người dân dân bán (Tổng giá thanh toán). – Định kỳ, thanh toán tiền cho những người dân dân bán, kế toán ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho những người dân dân bán Có TK 111, 112 (Số phải trả định kỳ gồm có cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ). Đồng thời tính vào ngân sách theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi: Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Có TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn.

Ðề: Giúp em tính tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt trả dần

bạn ơi có biết qđ48 không?

Ðề: Giúp em tính tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt trả dần

ghi lại cái.

Ðề: Giúp em tính tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt trả dần

Cô giáo bạn định khoản đúng đó. Lưu ý là trả góp từ thời gian tháng sau, nếu trả góp ngay trong tháng này mới định khoản N635 và C 142 nhé.

Bài tập định khoản kế toánvề– KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bài 3.1: Tại công tykế toán Thiên Ưngnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài năng năng liệu:
1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo Hợp Đồng GTGT giá mua 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho những người dân dân bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này do nguồn vốn
góp vốn góp vốn đầu tư XDCB đài thọ.
2. Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo Hợp Đồng GTGT có mức giá mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là: 2.500.000đ (trong số đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ góp vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng tài trợ theo nguyên giá.
3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở trong nhà trẻ công ty, theo Hợp Đồng GTGT có mức giá mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (trong số đó thuế GTGT 10.000đ). Tài sản này do quỹ phúc lợi đài thọ.
4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản trị và vận hành doanh nghiệp, theo Hợp Đồng GTGT có mức giá mua là 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho những người dân dân bán. Lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt: 1.500.000đ. Đã vay dài hạn để thanh toán đủ.

Yêu cầu:
-Thực hiện bút toán liên quan những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh trên.
-Hãy xác lập những chứng từ kế toán sử dụng làm vị trí vị trí căn cứ ghi nhận những trách nhiệm trên.

Bài giải

1. Ngày 08/05

Nợ TK 211: 50.000.000
Nợ TK 133: 5.000.000

Có TK 331: 55.000.000

Nợ TK 211: 200.000
Nợ TK 133: 10.000

Có TK 111: 210.000

Nợ TK 441: 50.200.000

Có TK 411: 50.200.000

2. Ngày 18/05

Nợ TK 211: 60.000.000
Nợ TK 133: 6.000.000

Có TK 331: 66.000.000

Nợ TK 211: 2.200.000
Nợ TK 133: 300.000

Có TK 331: 2.500.000

Nợ TK 414: 62.200.000

Có TK 411: 62.200.000

3. Ngày 20/05

Nợ TK 211: 22.000.000

Có TK 111: 22.000.000

Nợ TK 211: 210.000

Có TK 111: 210.000

Nợ TK 4312: 22.210.000

Có TK 4313: 22.210.000

4. Ngày 25/05

Nợ TK 211: 150.000.000
Nợ TK 133: 15.000.000

Có TK 331: 165.000.000

Nợ TK 211: 1.500.000

Có TK 3339: 1.500.000

Nợ TK 3339: 1.500.000

Có TK 111: 1.500.000

Nợ TK 331: 165.000.000

Có TK 341: 165.000.000

Bài 3.2: Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có tài năng năng liệu sau:

Số dư thời gian thời điểm đầu tháng: TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A)
Nghiệp vụ kinh tế tài chính tài chính phát sinh trong tháng:
1. Ngày 16/07 xuất kho vật tư 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây dựng nhà kho A.
2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.
3. Ngày 22/07 cuối thời hạn tháng quy trình xây dựng nhà kho A hoàn thành xong xong, ngân sách xây dựng phải trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong số đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được chuyển giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95% ngân sách thực tiễn, 5% vượt mức không tính vào nguyên giá (do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua ứng dụng máy tính về quản trị sản xuất là 80.000.000đ.

Yêu cầu: Định khoản những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh nói trên.

Bài giải

1. Ngày 16/07

Nợ TK 2412: 55.000.000

Có TK 152: 50.000.000

Có TK 153: 5.000.000

2. Ngày 18/07

Nợ TK 2412: 10.000.000

Có TK 111: 10.000.000

3. Ngày 22/07

Nợ TK 2412: 60.000.000
Nợ TK 133: 6.000.000

Có TK 331: 66.000.000

Nợ TK 211: 361.950.000 = 381.000.000 x 95%
Nợ TK 632: 19.050.000 = 381.000.000 x 5%

Có TK 2412: 381.000.000 = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000

Nợ TK 441: 361.950.000

Có TK 411: 361.950.000

4. Ngày 26/07

Nợ TK 2135: 80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

Bài 3.3: Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:

1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ thành phầm & thành phầm & hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời hạn sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.
Chi phí thanh lý gồm:
– Lương: 2.000.000đ
– Trích theo lương: 380.000đ
– Công cụ dụng cụ: 420.000đ
– Tiền mặt: 600.000đ
Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.
2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời hạn sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước lúc bán 500.000đ trả bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế 5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt.
3. Ngày 26/06 chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước qua ngân hàng nhà nước nhà nước mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản trị và vận hành doanh nghiệp có mức giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời hạn sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ 1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Định khoản những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh trên.

Bài giải

1. Ngày 15/06

Nợ TK 214: 152.000.000
Nợ TK 811: 6.400.000

Có TK 211: 158.400.000

Nợ TK 811: 3.400.000

Có TK 334: 2.000.000
Có TK 338: 380.000
Có TK 153: 420.000
Có TK 111: 600.000

Nợ TK 111: 1.800.000

Có TK 711: 1.800.000

2. Ngày 25/06

Nợ TK 214: 6.000.000
Nợ TK 811: 18.000.000

Có TK 211: 24.000.000

Nợ TK 811: 500.000

Có TK 111: 500.000

Nợ TK 111: 6.380.000

Có TK 333: 580.000
Có TK 711: 5.800.000

3. Ngày 26/06

Nợ TK 211: 296.000.000
Nợ TK 133: 29.600.000

Có TK 112: 325.600.000

Nợ TK 211: 1.000.000

Có TK 3339: 1.000.000

Nợ TK 3339: 1.000.000

Có TK 141: 1.000.000

Nợ TK 211: 3.000.000

Có TK 111: 3.000.000

Bài 3.4: Tiếp theo bài 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định khoản trách nhiệm trích khấu hao.

Tài liệu tương hỗ update:
– Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
– Mức khấu hao trung bình 1 tháng của TSCĐ hiện có thời gian thời điểm đầu tháng 6 là 32.500.000đ phân loại cho:
+ Bộ phận bán hàng: 22.500.000đ
+ Bộ phận QLDN: 10.000.000đ

Bài giải

Nghiệp vụ 1 của ngày 15/06:
158.400.000
Mức khấu hao trích hàng tháng của nhà kho = —————— = 1.100.000đ
12 x 12
1.100.000 x 16
Mức khấu hao của 16 ngày không sử dụng (15/06 – 30/06) =—————— = 586.670đ
30
Nghiệp vụ 2 của ngày 25/06:
24.000.000
Mức khấu hao trích hàng tháng của thiết bị = —————– = 1.000.000đ
2 x 12
1.000.000 x 6
Mức khấu hao của 6 ngày không sử dụng (25/06 – 30/06) = —————- = 200.000đ
30
Nghiệp vụ 3 của ngày 26/06:
Tổng nguyên giá của chiếc xe hơi = 296.000.000 + 1.000.000 + 3.000.000 = 300.000.000đ
300.000.000
Mức khấu hao trích hàng tháng của xe hơi = —————– = 5.000.000đ
5 x 12
5.000.000
Mức khấu hao của 5 ngày sử dụng (26/06 – 30/06) = ————– x 5 = 833.330đ
30
Tổng mức trích khấu hao của tháng 06:
32.546.660đ = 32.500.000 – 586.670 – 200.000 + 833.330
Trong số đó:
Bộ phận bán hàng: 22.300.000đ = 22.500.000 – 200.000
Bộ phận QLDN: 10.246.660đ = 10.000.000 – 586.670 + 833.330
Định khoản:

Nợ TK 641: 22.300.000
Nợ TK 642: 10.246.660

Có TK 214: 32.546.660

Bài 3.5: Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:

Số dư thời gian thời điểm đầu tháng: TK 335: 40.000.000đ (trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX) TK 2413: 10.000.000đ (CP sửa chửa lớn TSCĐ X)
Trong tháng có những trách nhiệm phát sinh:
1. Xuất công cụ (loại phân loại 1 lần) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất
400.000đ
2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, ngân sách sửa chữa thay thế thay thế gồm có:
– Xuất phụ tùng thay thế: 14.000.000đ
– Tiền mặt: 200.000đ
– Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế: 15.000.000đ (thuế GTGT 10%)
TSCĐ X đã sửa chữa thay thế thay thế xong, chuyển giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh lệch giữa ngân sách trích trước và ngân sách thực tiễn phát sinh theo như đúng quy định.
3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, ngân sách sửa chữa thay thế thay thế gồm có:
– Mua ngoài chưa trả tiền một số trong những trong những rõ ràng để thay thế giá chưa thuế 8.000.000đ, thuế GTGT 10%.
– Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000đ, thuế GTGT 10%.
– Công việc sửa chữa thay thế thay thế đã hoàn thành xong xong, chuyển giao và đưa vào sử dụng, ngân sách sửa chữa thay thế thay thế được phân loại làm 4 tháng, bắt nguồn từ thời gian tháng này.
4. Sửa chữa tăng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả cho những người dân dân nhận thầu 66.000.000đ, trong số đó thuế GTGT 6.000.000đ. Cuối tháng việc làm sửa chữa thay thế thay thế đã xong, kết chuyển ngân sách làm tăng nguyên giá TSCĐ.
5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình, nguyên giá
18.000.000đ, đã hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân.

Yêu cầu: Định khoản những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh trên.

Bài giải

1.

Nợ TK 627: 400.000

Có TK 153: 400.000

2.

Nợ TK 2413: 14.000.000

Có TK 152: 14.000.000

Nợ TK 2413: 200.000

Có TK 111: 200.000

Nợ TK 2413: 15.000.000
Nợ TK 133: 1.500.000

Có TK 331: 16.500.000

Nợ TK 335: 39.200.000

Có TK 2413: 39.200.000 = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000

Nợ TK 335: 800.000 = 40.000.000 – 39.200.000

Có TK 627: 800.000

3.

Nợ TK 2413: 8.000.000
Nợ TK 133: 800.000

Có TK 331: 8.800.000

Nợ TK 2413: 1.600.000
Nợ TK 133: 160.000

Có TK 331: 1.760.000

Nợ TK 142: 9.600.000

Có TK 2413: 9.600.000 =8.000.000 + 1.600.000

Nợ TK 641: 2.400.000
9.600.000
Có TK 142: 2.400.000 = ————–

4

4.

Nợ TK 2413: 60.000.000
Nợ TK 133: 6.000.000

Có TK 331: 66.000.000

Nợ TK 211: 60.000.000

Có TK 2413: 60.000.000

5.

Nợ TK 1381: 15.000.000
Nợ TK 214: 3.000.000

Có TK 211: 18.000.000

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Tải Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #mua #tài #sản #cố #định #theo #phương #thức #trả #chậm #trả #góp

4424

Review Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập mua tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức trả chậm trả góp Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #mua #tài #sản #cố #định #theo #phương #thức #trả #chậm #trả #góp #Mới #nhất