Thủ Thuật về Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-05-18 12:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 12:15:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đặc biệt riêng với axit sunfuric khi phản ứng với những sắt kẽm sắt kẽm kim loại sẽ tạo ra những thành phầm khử rất rất khác nhau, ví dụ, cùng 1 sắt kẽm sắt kẽm kim loại khi tác dụng với axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng) cho thành phầm là chất khử khác với axit sunfuric đặc nóng (H2SO4 đặc nóng).

Nội dung chính

    I. Dung dịch Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) tác dụng với sắt kẽm kim loạiII. Axit Sunfuric đặc nóng (H2SO4 đặc nóng) tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoặc hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loạiIII. Một số bài tập rèn luyện về Axit sunfuric

Vì vậy, trong nội dung nội dung bài viết này toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lại một số trong những trong những dạng bài tập về dung dịch axit sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) và cách giải.

Nội dung bài tập axit sunfuric ngoài việc nhớ tính chất hoá học của axit sunfuric ở những trạng thái loãng, đặc nóng hoặc nguội, những em cũng phải nhớ nội dung những định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn electron,…

Bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải và đáp án thuộc phần: CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

I. Dung dịch Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại

1. Phương pháp

– PTPƯ tổng quát: xM + yH2SO4 → Mx(SO4)y + yH2↑

– Theo PTPƯ ta có:  (1)

– Trường hợp cho m gam hỗn hợp nhiều sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng thu được V lít khí H2 (duy nhất ở ĐKTC) thu được a gam khối lượng muối thì vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có:   (2)

2. Bài tập vận dụng sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng

Bài tập 1: Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. tính m?

* Lời giải:

–  Theo bài ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

– Áp dụng công thức (2) ta có: mmuối =

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Bài tập 2: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3 , MgO , ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì thu được m gam muối sunfat khan tạo thành, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2SO4 = CM.V = 0,1.0,3 = 0,03(mol)

– Áp dụng công thức (2): mmuối = mKL + mSO42- – mO

⇒  mmuối = 2,81 + (96-16).0,03 = 2,81 + 2,4 = 5,21(g).

II. Axit Sunfuric đặc nóng (H2SO4 đặc nóng) tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoặc hỗn hợp oxit sắt kẽm sắt kẽm kim loại

1. Phương pháp:

– PTPƯ tổng quát: M + H2SO4 → Mx(SO4)y + SO2 , H2S , S + yH2O

– Các thành phầm khử hoàn toàn hoàn toàn có thể có của phản ứng: SO2 , H2S , S

– Lưu ý: Al, Fe, Cr thụ động (không phản ứng) với H2SO4 đặc nguội

* Như vậy, ta có:

+ Số mol H2SO4(môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ≡ tham gia tạo muối) = số mol gốc SO42- trong muối Mx(SO4)y = ½(số electron trao đổi x số mol thành phầm khử)

+ Số mol H2SO4(đóng vai trò chất oxi hoá ≡ tham gia tạo thành phầm khử ) = số mol nguyên tử S trong thành phầm khử

+ Tổng số mol H2SO4 (tham gia pư) = số mol H2SO4(môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên) + số mol H2SO4 (đóng vai trò chất oxi hoá)

* Cụ thể:

a) Tính khối lượng của muối:

mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối

mSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

mmuối = mKL pư + ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

– Lưu ý: sản phầm khử nào không hề trong phản ứng thì số mol=0

b) Tính số mol axit phản ứng

nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S

– Lưu ý: sản phầm khử nào không hề trong phản ứng thì số mol=0

c) Tìm thành phầm khử

A + H2SOa đặc → A2(SO4)a + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

B + H2SOa đặc → B2(SO)b + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

C + H2SOa đặc → C2(SO4)c + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

– Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có (với a,b,c là số electron sắt kẽm sắt kẽm kim loại nhường):

a.nA + b.nB + c.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

– Với iKL = số oxi hóa cao nhất của sắt kẽm sắt kẽm kim loại, thì

iA.nA + iB.nB + iC.nC = (6-x).nspk

(ispk = (6-x) ⇐ iSO2 = 2; iS = 6; iH2S = 8)

2. Bài tập vận dụng sắt kẽm sắt kẽm kim loại (oxit sắt kẽm sắt kẽm kim loại) tác dụng axit sunfuric đặc nóng

Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số m gam muối khan, tìm m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43(mol).

– Áp dụng công thức trên ta có: mmuối = mKL pư + ½(2nSO2).96

⇒ mmuối = 15,82 + (½)2.0,43.96 = 15,82 + 41,28 = 57,1(g).

Bài tập 2: Cho 13,428 gam một sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí H2S ở đktc và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 66,24 gam muối khan. Tìm V?

* Lời giải:

– Áp dụng công thức: nH2S = ¼.nSO42- trong muối

⇒ VH2S = 0,1375.22,4 = 3,0807 (lít).

Bài tập 3: Cho 18 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc) 6,4 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được số m gam muối khan, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra: nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol); nS = 6,4/32 = 0,2(mol).

– Ta có: nSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2) = nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2 = 0,75(mol).

– Áp dụng công thức: mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối = 18 + 0,75.96 =90(g).

Bài tập 4: Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp A gồm Zn và một sắt kẽm sắt kẽm kim loại M hoá trị II vào dung dịch H2SO4 đặc thu được 4,144 lít (đktc) hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với hiđro bằng 31,595. Tìm số mol axit H2SO4 đặc đã phản ứng.

* Lời giải:

– Gọi x, y lần lượt là số mol SO2 và H2S

– Theo bài ra, ta có: x + y = 4,144/22,4 = 0,185(mol).  (*)

– Tỉ khối so với H2 = 31,595, ta có: 64x + 34y = 2(x+y).31,595 = 63,19(x+y)

⇒ 64x – 63,19x + 34y – 63,19y = 0

⇒ 0,81x – 29,19y = 0  (**)

– Giải hệ (*) và (**) ta được: x = 0,18(mol); y = 0,005(mol)

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 + 5nH2S = 2.0,18 + 5.0,005 = 0,385(mol).

Bài tập 5: Cho 45 gam hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng 98% thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nSO2 = 15,68/22,4 = 0,7(mol).

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 = 2.0,7 = 1,4(mol).

– Từ công thức tính C% H2SO4 ta có:

Bài tập 6: Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trộng theo tỉ lệ mol là 2:3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì thu được muối sunfat và 0,03 mol một chất khử duy nhất chứa lưu huỳnh. Xác định thành phầm khử?

* Lời giải:

– Gọi x và y là số mol của Al và Mg trong 2,52g hỗn hợp, ta có: 27x + 24y = 2,52  (1)

– Tỉ lệ mol là 2:3 nên ta có: x/y = 2/3 ⇒ 3x = 2y  (2)

– Giải hệ pt (1) và (2) ta được: x = 0,04(mol); y = 0,06(mol).

⇒ nAl = 0,04 và nMg = 0,06(mol)

– Gọi a là số oxi hoá của lưu huỳnh S trong chất khử thu được, vận dụng công thức:

iA.nA + iB.nB + iC.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

⇔ 3.0,04 + 2.0,06 = 0,03(6-a)

⇔ a = -2 ⇒ Vậy chất khử là H2S

Bài tập 7: Cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thấy có 49 gam axit phản ứng thu được muối, thành phầm khử X và nước. Xác định X?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nMg = 9,6/24 = 0,4(mol), nH2SO4 = 49/98 = 0,5(mol).

⇒ nSO42- muối = nMg = 0,4(mol) ⇒ nS (sp khử) = 0,5 – 0,4 = 0,1(mol).

– Gọi a là số oxi hoá của lưu huỳnh S trong chất khử thu được, vận dụng công thức:

2.nMg = nS(6-a) ⇔ 2.0,4 = 0,1(6-a) ⇔ a = -2

⇒ Vậy thành phầm khử là: H2S

III. Một số bài tập rèn luyện về Axit sunfuric

Câu 1: (Đề tuyển sinh ĐH- khối A-2007) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được số gam muối khan là:

A.6,81 gam    B. 4,81 gam     C. 3,81 gam     D. 5,81 gam

Câu 2: Hoà tan hết 1,72 gam hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Mg, Al, Zn, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở đktc và 7,84 gam muối sunfat khan. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít     B. 1,008 lít      C.  1,12 lít       D. 3,36 lít

Câu 3: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Fe và 0,24 mol sắt kẽm sắt kẽm kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 10,752 lít khí H ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được 59,28 gam muối khan. M là :

A. Mg     B. Ca      C. Al      D. Na

Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0,5M thu được 6,72 lít khí H2 (đo ở 00C và 2atm). Khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch và thể tích dung dịch axit tối thiểu cần dùng là:

A. 78,6gam và 1,2 lít      B. 46,4gam và 2,24lít

C. 46,4gam và 1,2 lít     D. 78,6gam và 1,12 lít

Câu 5: Hoà tan hỗn hợp A gồm 16,8 gam Fe, 2,7 gam Al, 5,4 gam Ag tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng chỉ thoát ra khí SO2. Số mol H2SO4 tác dụng là :

A. 0,95 mol     B. 0,9 mol     C. 1,25 mol      D. 0,85 mol

Câu 6: Hỗn hợp X gồm 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Cu và Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch chứa 2 axit HNO3, H2SO4 thu được dung dịch Y chứa 7,06 gam muối và hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Giá trị của m là :

A. 2,85 gam     B. 3,32 gam     C. 3,00 gam    D. 0,85 gam

Câu 7: Cho M là sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoá trị II. Cho m gam M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,672 lít khí có tỷ khối so với amoniac là 2 và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 14,4 gam muối khan . M là :

A. Ca     B. Mg     C. Zn      D. Ba

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp gồm 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc); 2,88 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 52,8 gam muối khan. Mặt khác nếu hoà tan hết m gam hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại ban đầu với dung dịch HCl dư thu được 8,064 lít khí H ở đktc. Hỗn hợp 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại đầu là:

A. Be và Mg      B. Mg và Fe      C. Zn và Fe     D.  Zn và Ba

Câu 9: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Tính V?

A. 2,24 lít     B. 1,12 lít     C. 4,48 lít      D.  2,56 lít

Câu 10: Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính m?

A. 11,2 gam      B. 2,24 gam     C. 5,6 gam     D.1,12 gam

* Đáp án:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 A
 A
 C
 A
 C
 C
 B
 B
 A
 A

Bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải và đáp án – Hóa 10 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 10 và giải bài tập Hóa 10 gồm những bài Soạn Hóa 10 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 10 được soanbaitap trình diễn dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 10. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Down Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #hỗn #hợp #kim #loại #tác #dụng #với #H2SO4

4417

Clip Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại tác dụng với H2SO4 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #hỗn #hợp #kim #loại #tác #dụng #với #H2SO4 #Thủ #Thuật #Mới