Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-14 00:04:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& Delta ‘ = left( – 1 right)^2 – 3.left( – 5 right) = 16 > 0 cr& sqrt Delta ‘ = sqrt 16 = 4 cr& x_1 = 1 + 4 over 3 = 5 over 3 cr& x_2 = 1 – 4 over 3 = – 1 cr& x_1 + x_2 = 5 over 3 + left( – 1 right) = 2 over 3 cr& x_1x_2 = 5 over 3.left( – 1 right) = – 5 over 3 cr )
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c
    LG d

Giải phương trình rồi kiểm nghiệm hệ thức Vi-ét:

LG a

(3x^2 – 2x – 5 = 0)

Phương pháp giải:

Phương trình (ax^2 + bx + c = 0,(a ne 0)) và (b = 2b’), (Delta ‘ = b’^2 – ac)

+ Nếu (Delta ‘ >0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b’ + sqrtbigtriangleup ‘a); (x_2=dfrac-b’ – sqrtbigtriangleup ‘a)

+ Nếu (Delta ‘ =0) thì phương trình có nghiệm kép (x_1=x_2=dfrac-b’a).

+ Nếu (Delta ‘ <0)thì phương trình vô nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(3x^2 – 2x – 5 = 0)

Hệ số (a = 3, b = -2, b’=-1,c = -5)

(eqalign
& Delta ‘ = left( – 1 right)^2 – 3.left( – 5 right) = 16 > 0 cr
& sqrt Delta ‘ = sqrt 16 = 4 cr
& x_1 = 1 + 4 over 3 = 5 over 3 cr
& x_2 = 1 – 4 over 3 = – 1 cr
& x_1 + x_2 = 5 over 3 + left( – 1 right) = 2 over 3 cr
& x_1x_2 = 5 over 3.left( – 1 right) = – 5 over 3 cr )

LG b

(5x^2 + 2x – 16 = 0)

Phương pháp giải:

Phương trình (ax^2 + bx + c = 0,(a ne 0)) và (b = 2b’), (Delta ‘ = b’^2 – ac)

+ Nếu (Delta ‘ >0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b’ + sqrtbigtriangleup ‘a); (x_2=dfrac-b’ – sqrtbigtriangleup ‘a)

+ Nếu (Delta ‘ =0) thì phương trình có nghiệm kép (x_1=x_2=dfrac-b’a).

+ Nếu (Delta ‘ <0)thì phương trình vô nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(5x^2 + 2x – 16 = 0)

Hệ số (a = 5, b = 2,b’=1, c = -16)

(eqalign
& Delta ‘ = 1^2 – 5.left( – 16 right) = 81 > 0 cr
& sqrt Delta ‘ = sqrt 81 = 9 cr
& x_1 = – 1 + 9 over 5 = 8 over 5 cr
& x_2 = – 1 – 9 over 5 = – 2 cr
& x_1 + x_2 = 8 over 5 + left( – 2 right) = – 2 over 5 cr
& x_1x_2 = 8 over 5.left( – 2 right) = – 16 over 5 cr )

LG c

(displaystyle 1 over 3x^2 + 2x – 16 over 3 = 0)

Phương pháp giải:

Phương trình (ax^2 + bx + c = 0,(a ne 0)) và (b = 2b’), (Delta ‘ = b’^2 – ac)

+ Nếu (Delta ‘ >0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b’ + sqrtbigtriangleup ‘a); (x_2=dfrac-b’ – sqrtbigtriangleup ‘a)

+ Nếu (Delta ‘ =0) thì phương trình có nghiệm kép (x_1=x_2=dfrac-b’a).

+ Nếu (Delta ‘ <0)thì phương trình vô nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(displaystyle1 over 3x^2 + 2x – 16 over 3 = 0)

(Leftrightarrow x^2 + 6x – 16 = 0)

Hệ số (a = 1, b = 6, b’=3,c = -16)

(eqalign
& Delta ‘ = 3^2- 1.left( – 16 right) = 25 > 0 cr
& sqrt Delta ‘ = sqrt 25 = 5 cr
& x_1 = – 3 + 5 over 1 = 2 cr
& x_2 = – 3 – 5 over 1 = – 8 cr
& x_1 + x_2 = 2 + left( – 8 right) = – 6 cr
& x_1x_2 = 2.left( – 8 right) = – 16 cr )

LG d

(displaystyle 1 over 2x^2 – 3x + 2 = 0)

Phương pháp giải:

Phương trình (ax^2 + bx + c = 0,(a ne 0)) và (b = 2b’), (Delta ‘ = b’^2 – ac)

+ Nếu (Delta ‘ >0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b’ + sqrtbigtriangleup ‘a); (x_2=dfrac-b’ – sqrtbigtriangleup ‘a)

+ Nếu (Delta ‘ =0) thì phương trình có nghiệm kép (x_1=x_2=dfrac-b’a).

+ Nếu (Delta ‘ <0)thì phương trình vô nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(displaystyle 1 over 2x^2 – 3x + 2 = 0 )

(Leftrightarrow x^2 – 6x + 4 = 0)

Hệ số (a = 1, b = -6, b’=-3,c = 4)

(eqalign
& Delta ‘ = left( – 3 right)^2 – 1.4 = 9 – 4 = 5 > 0 cr
& sqrt Delta ‘ = sqrt 5 cr
& x_1 = 3 – sqrt 5 over 1 = 3 – sqrt 5 cr
& x_2 = 3 + sqrt 5 over 1 = 3 + sqrt 5 cr
& x_1 + x_2 = 3 – sqrt 5 + 3 + sqrt 5 = 6 cr )

(,,x_1x_2 = left( 3 – sqrt 5 right)left( 3 + sqrt 5 right) )(,= 9 – 5 = 4).

://.youtube/watch?v=svYOMwuJQ2g

Reply
5
0
Chia sẻ

4476

Video Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 35 trang 57 sbt toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #toan #tập