Mẹo Hướng dẫn Asp net listbox multiple selection Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Asp net listbox multiple selection được Update vào lúc : 2022-03-13 15:33:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

User-68639941 posted
you can use ListBox with SelectionMode=”Multiple
Apples
Grapes
Oranges
Pear
to read the values

int[] indexes = this.lbxfruit.GetSelectedIndices();
for (int index = 0; index < indexes.Length; index++)
items += this.lbxfruit.Items[indexes[index]].Text + ",";

Nội dung chính

  public:
  virtual property System::Web::UI::WebControls::ListSelectionMode SelectionMode System::Web::UI::WebControls::ListSelectionMode get(); void set(System::Web::UI::WebControls::ListSelectionMode value); ; public virtual System.Web.UI.WebControls.ListSelectionMode SelectionMode get; set; thành viên this.SelectionMode : System.Web.UI.WebControls.ListSelectionMode with get, set Public Overridable Property SelectionMode As ListSelectionMode ListSelectionMode

  One of the ListSelectionMode values. The default value is Single.

  Examples

  The following example illustrates how to use the SelectionMode property to allow the user to select multiple selections from the ListBox control.

  ListBox Example

  void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e)

  Message.Text = “You chose:
  “;

  // Iterate through the Items collection of the ListBox and
  // display the selected items.
  foreach (ListItem item in ListBox1.Items)

  if(item.Selected)

  Message.Text += item.Text + “
  “;

  ListBox Example

  Select items from the list and click Submit.

  Item 1
  Item 2
  Item 3
  Item 4
  Item 5
  Item 6

  ListBox Example

  Sub SubmitBtn_Click(sender As Object, e As EventArgs)

  Message.Text = “You chose:

  ‘ Iterate through the Items collection of the ListBox and
  ‘ display the selected items.
  Dim item As ListItem
  For Each item in ListBox1.Items

  If item.Selected Then

  Message.Text &= item.Text & “

  End If

  Next

  End Sub

  ListBox Example

  Select items from the list and click Submit.

  Item 1
  Item 2
  Item 3
  Item 4
  Item 5
  Item 6

  Remarks

  Use the SelectionMode property to specify the mode behavior of the ListBox control. Setting this property to ListSelectionMode.Single indicates only a single item can be selected from the ListBox control, while ListSelectionMode.Multiple specifies multiple items can be selected.

  The value of the SelectionMode property is stored in view state.

  Applies to

   ListSelectionMode
   ListBox Web Server Control Overview

  asp listbox get multiple selected items

  The following asp c# example code demonstrate us how can we get ListBox control’s selected items
  programmatically when ListBox selection mode is multiple. ListBox control ‘SelectionMode’ property have two possible values ‘Multiple’ and ‘Single’. Multiple mode allow us to select
  more than one items from ListBox control. When users select items from ListBox which SelectionMode is Multiple, then it is more
  complicated to get the selected items programmatically run time.

  We can get ListBox selected items on ListBox SelectedIndexChanged sự kiện or manually by a Button click without AutoPostBack.
  To get the ListBox selected items, first we perform a Linq query to get the ListBox items which
  ListItem object’s ‘Selected’ property value is ‘true’. Then we loop through the selected items collection and display on web browser
  with items text and value..

  listbox-get-multiple-selected-items.aspx

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

  if(!Page.IsPostBack)

  //auto height of listbox to remove vertical scrollbar
  ListBox1.Rows = ListBox1.Items.Count;

  protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

  //linq query to get all selected items from listbox
  var items = from ListItem li in ListBox1.Items
  where li.Selected == true
  select li;

  Label1.Text = “you selected….
  “;
  //loop through selected items in listbox
  foreach(ListItem li in items)

  //selected item text and value.
  Label1.Text +=li.Text + ”

  asp listbox get multiple selected items

  asp example – listbox get multiple selected items


  I can’t find a way to select multiple items in an ASP.NET ListBox in the code behind? Is this something needs to be done in Javascript?

  ://.youtube/watch?v=tYUbwEsX93Y

  4347

  Clip Asp net listbox multiple selection ?

  Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Asp net listbox multiple selection tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Asp net listbox multiple selection miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Asp net listbox multiple selection miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Asp net listbox multiple selection

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Asp net listbox multiple selection vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Asp #net #listbox #multiple #selection