Kinh Nghiệm về 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? được Update vào lúc : 2022-07-28 05:00:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

PHẦN II – CẤU TRÚC MÁY(100 câu)- Nội dung ô tập: …………..(gv bổ túc cho sv)- Dạng bài thi: Câu hỏi trắc nghiệmCâu 1: Đổi số 1101.001 hệ nhị phân sang hệ thập phân ta được:A. 13,125;Câu 2: Hàm NAND được viết làA.BC. Z =;Câu 3: Cho những biến tuân theo luật của đại số Boole: A(B + C) = AB + AC. Như vậycác biến trên tuân theo luật:B. phân loại;Câu 4: ROM làB. bộ nhớ cố định và thắt chặt và chỉ hoàn toàn có thể đọc;Câu 5: RAM là loại bộ nhớ hoàn toàn có thể:C. ghi/ đọc được;Câu 6: Có bốn loại chu kỳ luân hồi máy cơ bản gồm?B. Đọc bộ nhớ, viết bộ nhớ, đọc vào/ra, viết vào/ra.Câu 7: Chu kỳ lệnh là gì?D. Là thời hạn mà VXL(vi xử lý) cần nhận lệnh và thi hành một lệnh, một chu kỳ luân hồi lệnhgồm nhiều chu kỳ luân hồi máy.Câu 8: Trong những chíp 2 hay nhiều nhân lúc bấy giờ thì Cache L1 nằm ở vị trí đâu?C. Trên từng những nhân riêng rẽ.Câu 9: Trong những chíp 2 hay nhiều nhân lúc bấy giờ thì Cache L2 nằm ở vị trí đâu?D. Trên phần ghộp nối Bus những nhân lại với nhau.Câu 10: Sơ đồ một chip vi xử lý 2 nhân nào sau này là đúng?D. (Nhân CPU + CacheL1) và (nhân CPU+CacheL1) cùng ghép nối tuy nhiên tuy nhiên với Busvà CacheL2.Câu 11: Bộ nhớ trong gồm có:D. Ram, Rom, CacheCâu 12: Giả sử nguồn vào một trong những cổng XOR là A, B thì đầu ra nào sau là đúng?−−A.B + A BC.Câu 13:Ghép nối vào ra với CPU thông qua?C. Bus hệ thốngCâu 14: Ghép bộ nhớ chính với CPU thông qua?a. Bus hệ thốngCâu 15: Các thiết bị vào được link với CPU thông qua?C. Ghép nối vào rồi đến Bus hệ thốngCâu 16.Tốcđộcủahệthốngmáytínhphụthuộc vào+. Tốcđộ xửlýcủa CPU+. Tốcđộtruyxuấttrên hệthốngbộnhớ+ .TốcđộcủahệthốngnhậpxuấtCâu 17. Cácyếutốchínhảnhhưởngđếnthànhcôngcủakiếntrúcmáytínhlàc. Giátrịkiếntrúc,nănglực hệthốngvàgiáthànhhệthốngCâu 18.Cácthànhphầnthiếtyếucủa mộtkiếntrúc mátínhlà:b. CPU,bộ nhớvàI/OCâu 19. Trongcác máy PC sử dụng bộ vi xử lý Intel từ 80386 trở về trước, việc tínhtóan trên số thực doc. Dobộđồngxửlýtóanhọc đảmnhậnCâu 20.Trongcác máy PC sử dụng bộ vi xử lý Intel từ 80486 trở về sau, việc tínhtoán trên số thực do.c. CPUđảmnhậnCâu 21.Xéttrênkhíacạnhlogicsố,cổnglàa. Mộtthiếtbịcàiđặtmột hàmluậnlýđơn giảnCâu 22.Xéttrênkhíacạnhlogicsố,ô nhớlàa. Mộtthiếtbịcàiđặtmột hàmluậnlýđơn giảnb. Mộtthiếtbịcó thểlưutrữdữliệuc. Mộtthiếtbịcó thểlưutrữmộtbitdữliệud. MộtthiếtbịđiềukhiểnluồngdữliệuCâu 23.Trongcác máyPC core I hiệnnay,việcthựcthicácchỉthịđượcthựchiệntheocơchếa. Tuầntựb. Rẽ nhánhc. Songsongd . CóđiềukhiểnCâu 24.ROMđượcdùngđểa. Ghidữliệucó kíchthướclớn,khôngthayđổitheothờigianb. Ghicácchươngtrìnhconhệthốngc. Ghidữliệucó kíchthướcnhỏ,đượccậpnhậtthườngxuyênd. ChứachươngtrìnhđiềukhiểnmáytínhCâu 25.Nguyênlýcơbảncủabộ nhớ cachelàa. DựđoánvùngnhớsẽđượcCPUsửdụngtrongthờigiangầnnhấtb. Nguyênlýthamchiếucụcbộc. LưutrướccácthôngtinsẽđượcCPUdùngđếnd. XemxétvùngnhớđãđượcCPUsửdụngtrongthờigiangầnnhấtCâu 26.Cácđịnhnghĩavềbộ nhớ Cachenào sauđâylàđúnga. Bộ nhớCachelàdạngbộnhớchỉđọcb. Bộ nhớCachelàchipnhớdạngROMc. BộnhớCachelàbộ nhớđệmgiữaRAMvà CPUd. BộnhớCachelàbộ nhớảoCâu 27. Cấutạocơbảnlưutrữthôngtincủa Cachelàa. RAMc.ROMb. Flipflopd.chipsetCâu 28.Theocáchphânloạihiệnđại,cócácloạimáytínhsauđây:a.Máytínhđểbàn,máytínhlớn,máytínhnhúngb.Máytínhđểbàn,máychủ,máytínhnhúngc.Máychủ,máytínhmini,máytínhlớnd.Máytínhmini,máytínhnhúng,siêumáytínhCâu 29.Đốivớicácsố8bit,khôngdấu.Hãychobiếtkếtquảkhithựchiệnphépcộng:01000111+01011111:a. 146b. 176c. 166d. 156Câu 30.Chosốthực81,25.Giátrịcủanóởhệnhịphânlà:a. 100101,10c.1010001,01b. 100011,101d. 100010,011Câu 31.Trìnhtựxửlýthôngtincủamáytínhđiệntửlà:a.CPU->Đĩacứng->Mànhìnhb.Nhậnthôngtin->Xửlýthôngtin->Xuấtthôngtinc.CPU->Bànphím->Mànhìnhd.Mànhình->Máyin-> ĐĩamềmCâu 32. Cácchứcnăngcơbảncủamáytính:a.Lưutrữdữ liệu,Chạychươngtrình,NốighépvớiTBNV,Truynhậpbộnhớ.b.Traođổidữliệu,Điềukhiển,Thựchiệnlệnh,Xửlýdữliệu.c.Lưutrữdữliệu,Xửlýdữliệu,Traođổidữliệu,Điềukhiển.d.Điềukhiển,Lưutrữdữliệu,Thựchiệnphéptoán,KếtnốiInternet.Câu 33. Cácthànhphầncơbảncủamáytính:a.RAM,CPU,ổđĩacứng,Busliênkếtb.Hệthốngnhớ,Busliênkết,ROM,Bànphímc.Hệthốngnhớ,Bộxửlý,Mànhình,Chuộtd.Hệthốngnhớ,Bộxửlý,Hệthốngvàora,BusliênkếtCâu 34.Bộxửlýgồmcácthànhphần(khôngkể busbêntrong):a.Khốiđiềukhiển,Cácthanhghi,Cổngvào/rab.Khốiđiềnkhiển,ALU,Cácthanhghic.Cácthanhghi,DAC,Khốiđiềukhiểnd.ALU,Cácthanhghi,Cổngvào/ra.Câu 35.Hệthốngnhớcủamáytínhgồm:a.Cache,Bộnhớngoàib.Bộnhớngoài,ROMc.Đĩaquang,Bộnhớtrongd.Bộnhớtrong,BộnhớngoàiCâu 36.Hệthốngvào/racủamáytínhkhôngbao gồmđồngthờicácthiếtbịsau:a.Đĩatừ,Loa,ĐĩaCD-ROMb.Mànhình,RAM,Máyinc.CPU,Chuột,Máyquétảnhd.ROM,RAM,CácthanhghiCâu 37.Trongmáytính,cócácloạibusliênkếthệthốngnhưsau:a.Chỉdẫn,Chứcnăng,Điềukhiểnb.Điềukhiển,Dữliệu,Địachỉc.Dữliệu,Phụthuộc,Điềukhiểnd.Dữliệu,Điềukhiển,Phụtrợ.38.Cáchoạtđộngcủamáytínhgồm:a.Ngắt,Giảimãlệnh,Vào/rab.Xửlýsốliệu,Ngắt, thựchiệnchươngtrìnhc.Thựchiệnchươngtrình,ngắt,vào/rad.Tínhtoánkếtquả,Lưutrữdữliệu,vào/ra39.Cócácloạingắtsautrongmáytính:a.Ngắtcứng,ngắtmềm,ngắttrunggianb.Ngắtngoạilệ,ngắtcứng,ngắtINTRc.Ngắtmềm,ngắtNMI,ngắtcứngd.Ngắtcứng,ngắtmềm,ngắtngoạilệ40.MáytínhVonNewmannlàmáytính:a.Chỉcó01bộxử lý,thựchiệncáclệnhtuầntựb.Cóthểthựchiệnnhiềulệnhcùngmộtlúc(songsong)c.Thựchiệntheochươngtrìnhnằmsẵnbêntrongbộnhớd.Cảavàc41.MáytínhENIAClàmáytính:a.DoBộgiáodụcMỹđặthàngb.Làmáytínhrađờivàonhữngnăm1970c.Dùngvimạchcỡnhỏvàcỡvừad.Làmáytínhđầutiêntrênthếgiới42.Trongcácgiaiđoạnpháttriểncủamáytính,phátbiểunàosauđâylàđúng:a.Thếhệthứnhấtdùngtransistorb.Thếhệthứbadùngtransistorc.Thếhệthứnhấtdùngđènđiệntửchânkhôngd.ThếhệthứtưdùngvimạchSSIvàMSI43.Trongcácgiaiđoạnpháttriểncủamáytính,phátbiểunàosauđâylàsai:a.Thếhệthứhaidùngtransistorb.Thếhệthứbadùngtransistorc.Thếhệthứnhấtdùngđènđiệntửchânkhôngd.Thếhệthứtưdùngvimạnh44.TheoluậtMoore,sốlượngtransistorsẽtănggấpđôisaumỗi:a.22thángb.20thángc.18thángd.16tháng45.Theocáchphânloạihiệnđại,cócácloạimáytínhsauđây:a.Máytínhđểbàn,máytínhlớn,máytính nhúngb.Máytínhđểbàn,máychủ,máytínhnhúngc.Máychủ,máytínhmini,máytínhlớnd.Máytínhmini,máytínhnhúng,siêumáytính46.Đốivớicácsố8bit,khôngdấu.Hãychobiếtkếtquảkhithựchiệnphépcộng:01000111+01011111:a. 146c. 166b. 176d. 15647.Chosốthực81,25.Giátrịcủanóởhệnhịphânlà:a. 100101,10b. 100011,101c.1010001,01d. 100010,01148.Phátbiểunàodướiđâylàsai:a.Bộxửlý điềukhiểnhoạtđộngcủa máytínhb.Bộxử lýhoạt độngtheochương trình nằm sẵntrongbộnhớc.Bộxửlýđượccấutạobởihaithànhphầnd.Bộxử lýđượccấutạobởiba thànhphần49.Đểthựchiện 1lệnh, bộxử lýphải trải qua:a.8 công đoạnb.7 công đoạnc.6 công đoạnd.5côngđoạn50.Xét cáccôngđoạncủabộxửlý,thứtự nàolàđúng:a.Giảimãlệnh->nhậndữliệu->xửlýdữliệu->ghidữliệu->nhận lệnhb. nhận lệnh->giảimãlệnh->nhậndữliệu->xửlýdữliệu->ghidữc.Nhậnlệnh->nhậndữliệu->giảimãlệnh->xửlýdữliệu->ghidữ liệud.Nhậndữliệu->xửlýdữliệu->nhậnlệnh->giảimãlệnh->ghidữ liệu51.Với quy trình nhậnlệnh củaCPU,thứtự thực thi là:a.Bộđếm chươngtrình ->Bộ nhớ ->thanh ghi lệnhb.Bộ nhớ->Bộ đếm chươngtrình ->thanhghi lệnhc.Bộnhớ->thanhghilệnh ->bộđếm chươngtrìnhd.Bộ đếmchươngtrình ->thanhghilệnh ->bộnhớ52.Với quy trình nhậndữliệucủa CPU,thứ tựthực hiệnlà:a.Địachỉ->tập thanh ghi ->ngăn nhớb.Địachỉ->ngănnhớ->tậpthanhghic.Tậpthanhghi->địa chỉ -> ngăn nhớd.Ngănnhớ-> tậpthanhghi ->địa chỉ53.Với quy trình xửlýdữliệu củaCPU,thứtự thựchiện là:a.Thực hiệnphéptoán-> ALU->thanh ghi dữliệub.Thựchiện phép toán ->thanhghidữ liệu-> ALUc.ALU->thựchiệnphéptoán->thanhghidữliệud.ALU->thanh ghi dữliệu ->thựchiệnphép toán54.Với quy trình ghidữ liệu của CPU,thứ tựthực hiệnlà:a.Địachỉ->tập thanhghi ->ngăn nhớb.Địa chỉ->ngănnhớ->tậpthanhghic.Tậpthanhghi->địa chỉ ->ngăn nhớd.Tậpthanh ghi ->ngănnhớ ->địa chỉ55.Bộxử lý nhậnlệnh tại:a.Bộnhớhoặcthiết bị ngoại vib.Bộnhớc.Thiết bị ngoại vid.CPU56. Bộxửlý nhậndữliệu tại:a.Bộnhớhoặcthiếtbịngoạivib.Bộ nhớc.Thiết bị ngoại vid.CPU57. Đối vớikhốiALU (trongCPU), phát biểu nàosau đâylàđúng:a.Thực hiệncácphép toánsốhọcb.Thựchiện cácphéptoán logicc.Cảavàbd.Khôngthực hiện phépquay bit58.XétcáctínhiệuđiềukhiểntừCPUrabushệthống,phátbiểunàosauđâylà đúng:a.Điềukhiểnđọc tài liệu từALUb.Điềukhiểnđọc/ghingănnhớc.Điềukhiểnchuyểndữ liệutừ ALUvàothanh ghid.Điều khiển ghi dữliệu vào ALU59.Đốivớibộnhớ ROM,phátbiểunàosauđâylàsai:a.Cótấtcả5loạiROMb.Làloạibộnhớkhảbiếnc.Lànơichứacácchươngtrìnhhệthống(BIOS)d.Lànơichứacácvichươngtrình60. Đốivớibộnhớ ROM,phátbiểunàosauđâylàđúng:a.CóthểdùngđiệnđểxoáPROMb.PROMlàloạiROMcóthểxoávàghilạinhiềulầnc.EPROMlàloạiROMcóthểxoávàghilạinhiềulầnd.CóthểdùngđiệnđểxoáEPROM61. Đốivớibộnhớcache,phátbiểunàosauđâylàđúng:a.CachecóthểđượcđặttrêncùngchipvớiCPUb.Bộnhớchínhcótốcđộnhanhhơncachec.Bộnhớcacheđượcđặtgiữabộnhớchínhvàbộnhớngoàid.CachekhôngđượcđặttrêncùngchipvớiCPU62. KhiCPUtruynhậpcache,cóhaikhảnăngsau:a.Trượtcache,trúngcacheb.Saicache,đúngcachec.Trêncache,dướicached.Trongcache,ngoàicache63. Cachehoạtđộngnhờvàonguyên lý:a.Nguyênlýhoạtđộngcủamáytínhb.Nguyênlýđiềukhiểnghidữliệuc.Nguyênlýđiềukhiểnđọcdữliệud.Nguyênlýđịnhvịthamsốbộnhớ64. Đốivớibộnhớcache,xétnguyênlýđịnhvịvềthờigian,phátbiểunàosauđâylàđúng:a.Thôngtinvừatruynhậpthìxácsuấtbélàsauđónósẽđượctruynhậplạib.Thôngtinvừatruynhậpthìxácsuấtlớnlàsauđónósẽđượctruynhậplạic.Thôngtinvừatruynhậpthìsauđóchắcchắnnósẽkhôngđượctruynhậplạid.Thôngtinvừatruynhậpthìchắcchắnlàsauđónóđượctruynhậplại65. Đốivớibộnhớcache,xétnguyênlýđịnhvịvềkhônggian,phátbiểunàosauđâylàđúng:a.Mụcthôngtinvừatruynhậpthìxácsuấtlớnlàsauđócácmụclâncậnđượctruynhậpb.Mụcthôngtinvừatruynhậpthìxácsuấtbélàsauđócácmụclân cậnđượctruynhậpc.Mụcthôngtinvừatruynhậpthìchắcchắnlàsauđócácmụclâncậnđượctruynhậpd.Thôngtinvừatruynhậpthìchắcchắnlàsauđócácmụclâncậnkhôngđượctruynhập.66. Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau này là đúng:a. Là loại bộ nhớ không khả biếnb. RAM là viết tắt của: Read Access Memoryc. SRAM được sản xuất từ những tụ điệnd. Là nơi lưu giữ thông tin mà máy tính đang xử lý.67. Đối với bộ nhớ ROM, phát biểu nào sau này là đúng:a. Được sản xuất từ mạch lậtb. Được sản xuất từ transistorc. Được sản xuất từ dioded. Cả b và c.68. Xét về hiệu suất cao, khối mạng lưới hệ thống nhớ máy tính hoàn toàn có thể có ở:a. Bên trong bộ xử lý, RAM, đĩa từb. Các thanh ghi, bộ nhớ trong, CD-ROMc. Các thanh ghi, ROM, băng từd. Các thanh ghi, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài69. Xét sơ đồ phân cấp khối mạng lưới hệ thống nhớ, phát biểu nào sau này là sai:a. Mức thanh ghi là mức trao đổi nhanh nhấtb. Mức thanh ghi là mức trao đổi chậm nhấtc. Mức cache được phân thành hai mứcd. Mức cache là mức gần thanh ghi nhất70. Xét sơ đồ phân cấp khối mạng lưới hệ thống nhớ, phát biểu nào sau này là đúng:a. Từ bộ nhớ cache đến bộ nhớ ngoài, vận tốc nhanh dầnb. Từ thanh ghi đến bộ xử lý, vận tốc tăng dầnc. Từ bộ nhớ ngoài đến thanh ghi, dung tích giảm dầnd. Từ bộ nhớ trong đến bộ nhớ cache, tần suất truy nhập giảm dần.71. Đối với bộ nhớ chính (BNC) máy tính, phát biểu nào sau này là đúng:a. Việc đánh địa chỉ cho BNC tuỳ thuộc vào từng hệ điều hànhb. BNC do bộ xử lý đánh địa chỉ trực tiếpc. Có những loại máy tính không còn BNCd. Các ngăn nhớ không tổ chức triển khai theo byte.72. Đối với bộ nhớ cache, phát biểu nào sau này là đúng:a. Cache hoàn toàn có thể được đặt trên cùng chip với CPUb. Bộ nhớ chính có vận tốc nhanh hơn cachec. Bộ nhớ cache được đặt giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoàid. Cache không được đặt trên cùng chip với CPU.73. Khi CPU truy nhập cache, có hai kĩ năng sau:a. Trượt cache, trúng cacheb. Sai cache, đúng cachec. Trên cache, dưới cached. Trong cache, ngoài cache74. Không thể nối trực tiếp thiết bị ngoại vi (TBNV) với bus khối mạng lưới hệ thống, vì:a. BXL không thể điều khiển và tinh chỉnh được toàn bộ những TBNVb. Tốc độ trao đổi, khuôn dạng tài liệu khác nhauc. Tất cả có vận tốc chậm hơn BXL và RAMd. Tất cả những ý đều đúng.75. Chức năng của Modul vào/ra:a. Nối ghép với BXL và khối mạng lưới hệ thống nhớb. Nối ghép với một hoặc nhiều TBNVc. Cả a và b đều đúngd. Cả a và b đều sai76. Các thành phần cơ bản của TBNV:a. Bộ quy đổi tín hiệu, Logic điều khiển và tinh chỉnh, Bộ đệmb. Bộ quy đổi trạng thái, Logic đọc, Bộ đếm tiếnc. Bộ quy đổi hiện thời, Logic ghi, Bộ kiểm trad. Bộ quy đổi địa chỉ, Logic nhận, Bộ đếm lùi77. Có 3 phương pháp điều khiển và tinh chỉnh vào/ra như sau:a. Vào/ra bằng chương trình, bằng ngắt, bằng DMAb. Vào/ra bằng chương trình, bằng khối mạng lưới hệ thống, bằng DMAc. Vào/ra bằng ngắt, bằng truy nhập CPU, bằng DMAd. Vào/ra bằng ngắt, bằng truy nhập CPU, bằng hệ điều hành quản lý.78: Cho bảng quan hệ sau:A0011B0101Z0001Đó là :A. quan hệ NOT.B. quan hệ OR.C. quan hệ AND.D. quan hệ XOR.Câu 79: Các biến tuân theo những luật của đại số Boole được cho phép logic sau:A+ (A+ B ) =ATheo em luật đúng làA. Luật giao hóan;B. Luật phối hợp;C. Luật phân loại;D. Luật ghép phím.Câu 80: Trong máy vi tính, ALU là:A.bộ điều khiển và tinh chỉnh;B.bộ xử lý TT;C.mạch tính số học và logic; D. mạch logicCâu 81: CPU nghĩa là:A.khối mạng lưới hệ thống điều khiển và tinh chỉnh;B.bộ đồng xử lýC.bộ vi xử lý;D. bộ điều khiển và tinh chỉnh.Câu 82: RAM là loại chip nhớ bay hơi (volatile) tức là thông tin tàng trữ trong nó sẽ mấtđi khi bị cắt nguồn điện nuôi. Có bao nhiêu lọai Ram và tên của chúng là gỡ?A. 4 loại là RAM, SDRAM, DRAM và SRAM;B. 3 loại là RAM, SDRAM, và DRAM;C. 2 loại là SDRAM và DRAM;D. 2 loại là RAM.Câu 83: Bộ nhớ ngoài gồmA.ROM, RAM, đĩa và ổ đĩa từ (đĩa mềm FDD, đĩa cứng HDD, …), đĩa quang;B.ROM, Ram và đĩa cứng;C.chỉ có đĩ cứng HDD, đĩa mềm FDD và bộ nhớ flash;D. đĩa và ổ đĩa từ, đĩa quang, đĩa cứng silicon, bộ nhớ flash.Câu 84: Khi núi tới EPROM (Erasable – Programmable – ReadOnly Memory) địnhnghĩa nào sau này là đúng?A.là ROM khả trỡnh cho phộp người tiêu dùng hoàn toàn có thể ghi thông tin được một lần;B. là chip nhớ PROM hoàn toàn có thể xóa được. Nó được cho phép xóa và ghi thong tin nhiềulần và được sản xuất theo nguyên tắc khỏc;C. là loại ROM xóa được bằng phương pháp điện;D. là loại ROM chỉ ghi được một lần bởi hóng sản xuất.Câu 85: Chip 8288 cóA.Điều khiển bộ nhớ TT;B.Điều khiển vi xử lý;C.Điều khiển toàn bộ những đường truyền tài liệu Bus;D. Là bộ nhớ cache.Câu 86: Chọn phương án đúng thời cơ nói về cache?A.Giữa vi xử lý và bộ nhớ chính DRAM người ta xen vào 1 bộ nhớ SRAMnhanh nhưng có dung tích nhỏ bằng 1/10 hoặc 1/100 lần bộ nhớ chính gọi là Cache;B.Cache là bộ nhớ phụ không ảnh hưởng gì toái vận tốc của máy;C.Cache là bộ nhớ dung tích lớn nhưng vận tốc chậm hơn DRAM;.D. Cache là bộ nhớ dung tích lớn và vận tốc cao hơn DRAMCâu 87.Bộnhớnàocầnphảilàmtươia. ROMb.DRAMc. SRAMd.cacheCâu 88: Phương án nào không đúng trong ghép nối HDD?Khi ghép nối ổ cứng (HDD) với máy tính, nngười ta có những chuẩn ghép nối sau này:A. chuẩn IDE, SATA, USB, SCIS, PCI;B. chuẩn IDE, SATA, SCIS;C. chuẩn IDE, SATA, USB, SCIS;D. chuẩn IDE, SATA, USB;Câu 89: Cổng ghép nối vào/ra đa năng gồm:A. cổng tuy nhiên tuy nhiên LPT, cổng tiếp nối đuôi nhau COM, PS2, USB;B. cổng tuy nhiên tuy nhiên LPT và cổng tiếp nối đuôi nhau COM;C. chỉ có cổng tuy nhiên tuy nhiên LPT;D. chỉ có cổng tiếp nối đuôi nhau COM;Câu 90: Trong những phương pháp mô tả sau, đâu là mô tả của máy in laser?A. Một tia mực rất nhỏ được phát ra từ một vòi cho một dòng những giọt mực rất nhỏcó vận tốc cao phun lên giấy in;B. Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí in như máy photocopy;C. Một nhóm dây tương ứng được đẩy đập vào banưg mực để tạo ra những hình mẫuđiểm ảnh trên giấy tờ;D. Chiếu tia laser lên giấy để hút mực.Câu 91: Chọn phương án đúng thời cơ so sánh màn hình hiển thị quét mành CRT và màn hình hiển thị tinhthể lỏng LCD?A. Màn hình CRT dùng súng phóng điện tử phía đuôi hướng tới mặt trước của ốngdưới tác dụng của điện cao áp, còn màn hình hiển thị LCD dùng diot phát sáng;B. Màn hình CRT và LCD có nguyên tắc cấu trúc giống nhau, chỉ khác là mànhình CRT dùng mặt trước bằng thuỷ tinh còn màn hình hiển thị LCD dùng mặt trước là chất lỏng;C. Màn hình CRT là dạng đốt nóng còn LCD là dạng flash;D. màn hình hiển thị CRT và LCD dùng súng phóng điện tử lên màn hình hiển thị.Câu 92: Cho số 7,25 ở hệ thập phân, nếu đổi ra hệ nhị phân sẽ là:A.111.1;B.111.01;C.101.1;D.101.01.93. Bạn đã setup một bộ xử lý mới có vận tốc đồng hồ đeo tay cao hơn vào máy của bạn. Điềunày hoàn toàn có thể có kết quả gì?A. Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơnB. ROM (Read Only Memory) sẽ có được dung tích lớn hơnC. RAM (Random Access Memory) sẽ có được dung tích lớn hơnD. Đĩa cứng máy tính sẽ tàng trữ tài liệu nhiều hơn94. Đặt màn hình hiển thị máy tính ra làm sao là tốt nhất cho mắt bạn?A. không còn ánh sáng chiếu vàoB. không trái chiều với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.C. trái chiều với cửa ra vào, cửa số, bóng đènD. cả hai Đk a và b95. Đơn vị đo lượng tin là?A. HzB. KHzC. GHzD. bit96. Bạn đã setup một đĩa hoàn toàn mới và bạn muốn định dạng nó. Mục đích của côngviệc định dạng là gì?A. Phục hồi tài liệu bị mất trong đĩaB. Tạo một đĩa chỉ đọcC. Tạo một đĩa để đọc và đồng ý dữ liệuD. Làm cho nhiều người tiêu dùng hoàn toàn có thể truy nhập được đĩa97. Biểu tượng nào dưới đấy là hình tượng có sẵn của khối mạng lưới hệ thống MS-WindowsA. My ComputerB. Internet ExplorerC. My DocumentsD. Cả ba hình tượng nêu trên98. Để tắt máy tính đúng phương pháp dán ta chọnA. Nhấn nút Start ở góc cạnh dưới bên trái màn hình hiển thị nền, chọn mục ShutdownB. Tắt nguồn điệnC. Bấm nút Power trên hộp máyD. Bấm nút Reset trên hộp máy99. Để nhìn thấy những máy tính trong mạng nội bộ thì nhắp chọn hình tượng có tênA. My DocumentsB. My ComputerC. My Network PlacesD. My Network100. Để khởi động lại máy tính, phát biểu nào dưới đấy là saiA. Nhấn tổng hợp phím Ctrl – Alt – Del, chọn mục RestartB. Từ hiên chạy cửa số màn hình hiển thị nền nhấn nút Start – Shutdown, tiếp theo đó chọn mục RestartC. Bấm nút Power trên hộp máyD. Bấm nút Reset trên hộp máy

Reply
2
0
Chia sẻ

4213

Video 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? Free.

Giải đáp vướng mắc về 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 89. với phương pháp vào/ra bằng dma, phát biểu nào sau này là sai? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#với #phương #pháp #vàora #bằng #dma #phát #biểu #nào #sau #đây #là #sai