Mẹo về Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 01:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 01:35:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

BÀI KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌCLớp 11Thời gian làm bài : 60 phút 1/ Dãy những chất điện li mạnh gồma NaOH, H2SO4, HCl, NH4NO3, CH3COONa. b CaCl2, Fe(NO3)2, Ca3(PO4)2, AgCl.c BaCO3, KCl, Cu(OH)2, AgNO3, CaSO4. d CO2, CaCl2,FeSO4, KHCO3, Al(OH)3. 2/ Chọn câu vấn đáp đúng thời cơ nói về muối trung hòa.a Muối trung hòa là muối mà dung dịch luôn có pH = 7b Muối trung hòa là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnhc Muối trung hòa là muối không hề hiđro hoàn toàn hoàn toàn có thể phân li ra proton.d Muối trung hòa là muối không hề hiđro trong phân tử 3/ Dung dịch A không thể chứa đồng thời những ion nào sau này:a Fe3+, Cu2+, Na+,NH4+, Cl-. b Mg2+, Ca2+, H+, OH-, Cl-, SO42-.c NH4+., K+, Na+, PO43-, CO32-. d Al3+, K+, H+, NO3-, SO42-. 4/ Hòa tan 0,04gam NaOH vào nước để được 1lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:a 12 b 11 c 3 d 4 5/ Cho những dung dịch A,B,C,D chứa những tập hợp ion sau này: A. Cl-; NH4+; Na+; SO42-, B. Ba2+; Cl-; Ca2+; OH-. C. K+; H+; Na+; NO3-; . D. K+; NH4+; HCO3-; CO32-. Trộn 2 dung dịch với nhau thì cặp nào không hề phản ứng?a D + A b A + B c B + C d C + D 6/ Câu phát biểu nào sau này đúng thời cơ nói về yếu tố điện ly:a Sự điện li là yếu tố phân li của một chất dưới tác dụng của dòng điện.b Sự điện li là yếu tố phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất điện li đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.c Sự điện li là quy trình hòa tan một chất vào trong nước thành dung dịch.d Sự điện li một chất thực ra là một quy trình oxihoa -khử 7/ Ion CO32- không phản ứng với dung dịch nào sau này:a Na+; K+; NO3-; HCO3-. b H+; K+; HSO4-; Na+; Cl-.c Ba2+; Ca2+; OH-; Cl-. d Fe3+; NH4+; Cl-; SO42-. 8/ Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và a là:a 0,5825 gam và 0,06 M b 0,5875 gam và 0,04 Mc 0,5626 gam và 0,05 M d 1,97 gam và 0,01 M 9/ Thêm 1 mol CH3COOH vào 1 lit nước nguyên chất. Phát biểu nào sau này là đúng:a Nồng độ của ion H+ trong dung dịch là 1M.b Độ pH của dung dịch giảm đic Nồng độ ion OH- > nồng độ ion H+d Axitaxetic phân li hoàn toàn thành những ion. 10/ Trong những phản ứng sau: phản ứng nào là phản ứng oxihoa khử?a 2AlCl3 + 3Na2CO3 + H2O —-> 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaClb KHSO4 + KHCO3 —–> K2SO4 + H2O + CO2 c 3FeCO3 + 10 HNO3 —-> 3Fe(NO3)3 + NO + 3CO2 + 5H2Od Fe3O4 + 8HCl —–> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 11/ Trộn 50 ml dung dịchHCl với 50 ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2. Nồng độ mol/ lit của dung dịch HCl là:a 0,18 b 0,16 c 0,06 d 0,12 12/ Phản ứng nào sau này viết sai:a 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O —-> 2Fe(OH)3 + 6NaCl +3 CO2b BaCl2 + 2 NaOH —-> Ba(OH)2 + 2 NaClc NaHCO3 + Ca(OH)2 dư ——> CaCO3 + NaOH + H2Od CuSO4 + BaCl2 ——-> BaSO4 + CuCl2 13/ Thêm từ từ dung dịch BaCl2 vào 300 ml dung dịch gồm Na2SO4 0,1 M và K2SO4 0,2 M cho tới lúc khối lượng kết tủa không đổi nữa thì tạm ngưng thấy hết 100 ml BaCl2. Nồng độ mol/lit của dung dịch BaCl2 làa 0,9 M b 0,3M c 1,2 M d 0,6M 14/ Cho 3,87 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Al và Mg vào 250 ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5 M thu được dung dịch B và 4,368 lít khí H2(đktc). Cho dung dich B tác dụng với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,02 M và Ba(OH)2 0,01 M. Thể tích dung dịch B thiết yếu để tác dụng với dung dịch A cho kết tủa nhỏ nhất là: a 2,75 lit b 12 lit c 14,75 lit d 12,5 lit 15/ Dung dịch X gồm những ion: Na+ (0,1M) ; Mg2+ (0,05 M); Cl- (0,06M) và ion SO42-. Nồng độ ion SO42- trong dung dịch là:a 0,06M b 0,14 M c 0,07 M d 0,05M 16/ Trộn 2 dung dịch Ba(HCO3)2 với NaHSO4. Trong thành phầm thu được sau phản ứng có……………….1a không hề phản ứng xẩy ra. b 2 chất kết tủa và một chất khí.c một chất kết tủa d một chất kết tủa và một chất khí. 17/ Cho những dung dịch chứa trong những lọ mất nhãn sau này: H2SO4; Ba(OH)2; BaCl2; HCl; NaCl; NaOH. hãy lựa chọn một thuốc thử trong những hóa chất sau này để nhận ra:a Quỳ tím b phenolphtalein c Al (nhôm sắt kẽm sắt kẽm kim loại) d AgNO3 18/ Cho những dung dịch sau này: H2SO4, Ba(OH)2, NaHCO3, NaCl, KHSO4 . Có bao nhiêu phản ứng xẩy ra giữa 2 chất với nhau?a 3 b 6 c 4 d 5 19/ Độ điện li (α ) của chất điện li là: a Tỉ số giữa phân tử chất điện ly trên phân tử chất tan. b Tỉ số giữa phân tử chất tan trên phân tử chất điện li.c Tỉ số giữa số số mol chất tan trên số mol chất điện li.d Tỉ số giữa nồng độ chất tan trên nồng độ chất điện li. 20/ Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH 0,5 M được dung dịch A. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch A là:a 1,5 M b 0,65 M c 0,55 M d 0,75 M 21/ Hòa tan 4,9 gam H2SO4 vào nước để được một lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:a 2 b 1 c 3 d 4 22/ Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được dung dịch Y. pH của dung dịchY là :a 1 b 2 c 4 d 3 23/ Cho dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+; Ba2+; Ca2+, và 0,1 mol Cl-; 0,2 mol NO3-. Thêm dần V lit dung dịch gồm K2CO3 0,5 M và Na2CO3 0,5 M cho tới lúc thu được lượng kết tủa lớn số 1. Giá trị của V là: a 0,2 b 0,25 c 0,35 d 0,15 24/ Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là : a 0,13 M b 0,1 M c 0,2 M d 0,12 M 25/ Cho 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm (NH4)2SO4 0,01 M và Na2SO4 0,02 M tác dụng với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,02 M.Đun nóng dung dịch sau phản ứng để khí thoát ra hết khỏi dung dịch. Khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng là: a 0,17 gam b 2,5 gam c 3,95 gam d 2,33 gam 26/ Số hóa chất tối thiểu dùng để nhận ra những bình đựng hóa chất không màu sau Ba(HSO4)2, Na2CO3, H2SO4 là: a 3 chất b 2 chất c 1 chất d không cần dùng hóa chất nào bên phía ngoài. 27/ Cho dung dịch chứa X gam Ba(OH)2 vào dung dịch chứa X gam HCl . Dung dịch thu được sau phản ứng có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên:a Axit b Không xác lập được. c Trung tính d Bazơ 28/ Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1 M có : a pH >1 b không xác lập. c pH Fe2 (SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 +H2O lần lượt là:a 5 : 16 : 8 : 5 : 1 : 2 : 8 b 2 : 10 : 8 : 2 : 1 : 2 : 16c 10 : 2 : 8 : 5 : 1 : 2 : 8 d 2 : 2 : 8 : 1 : 1 : 2 : 8 30/ Dãy chất nào dưới đây vừa tác dụng với cả dung dịch HCl vừa tác dụng với cả dung dịch NaOH?a Ca(NO3)2, NaCl, KHSO4, AgNO3. b Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3, Zn(OH)2.c NaHCO3, Na2SO4, KCl,Al(OH)3. d ZnO, BaSO4, KHCO3, CuCl231/ Giá trị tích số ion của nước tùy từng a sự xuất hiện của bazơ hòa tan b sự xuất hiện của axit hòa tanc áp suất d nhiệt độ 32/ dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất:a NaI 0,002 M b NaI 0,1 M c NaI 0,001 M d NaI 0,01 M 33/ Chọn câu vấn đáp đúng trong số những câu sau: Dung dịch dẫn được điện là vì:a Sự chuyển dời của những electron b Sự chuyển dời của những phân tử hòa tan.c Sự chuyển dời của những ion trong dung dịch d Sự chuyển dời của những cation 34/ Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi: a Các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh.b Phản ứng không phải là thuận nghịch.c Các chất phản ứng phải là chất dễ tan.d Một số ion trong dung dịch chất điện li phối hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng. 35/ Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết2a Nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhât.b Bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện lic Những ion nào tồn tại trong dung dịchd Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện ly. 36/ Cho những phương trình phản ứng sau: A. Na2CO3 + CaCl2 —-> Na2SO4 + CaCO3 B. FeSO4 + 2NaOH —–> Fe(OH)2 + Na2SO4 C. NaHCO3 + HCl ——> NaCl + H2O + CO2 D. Ba(HCO3)2 + 2NaOH —-> BaCO3 + Na2CO3 + 2H2OPhương trình ion thu gọn: HCO3- + H+ —-> H2O + CO2 thể hiện bản chất của phản ứng:a A b C c B d D 37/ Trong dung dịch HCl 0,01 M, tích số ion của nước là:a Không xác lập được b [ H+][OH-] > 10-14c [ H+][OH-] [H+] HNO2d hai dung dịch có: [ NO3- ] = [NO2-]¤ Đáp án : 1[ 1]a… 2[ 1]c… 3[ 1]b… 4[ 1]b… 5[ 1]a… 6[ 1]b… 7[ 1]a… 8[ 1]a… 9[ 1]b… 10[ 1]c… 11[ 1]d… 12[ 1]b… 13[ 1]a… 14[ 1]c… 15[ 1]c… 16[ 1]d… 17[ 1]a… 18[ 1]d… 19[ 1]a… 20[ 1]d… 21[ 1]b… 22[ 1]a… 23[ 1]d… 24[ 1]d… 25[ 1]b… 26[ 1]d… 27[ 1]a… 28[ 1]a… 29[ 1]c… 30[ 1]b… 31[ 1]d… 32[ 1]b… 33[ 1]c… 34[ 1]d… 35[ 1]b… 36[ 1]b… 37[ 1]d… 38[ 1]b… 39[ 1]c… 40[ 1]c…3

Vấn đề 3. pH của dung dịch

A. Lý thuyết:

1. Biểu thức tính:

· Trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit

pH = – log [H+]

[H+]= 10-a

ó pH = a

· Trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bazo:

pH = 14 + log [OH-]

pOH = – log [OH-]

 [OH-] = 10-b

ó pOH = b

pH + pOH = 14

·  Nếu bài toán trộn những dung dịch axit và bazo và tính pH

–   Nếu axit  dư : [H+] dư =

– Nếu bazo dư: [OH-] dư =

2.  pH và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

–   môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit : pH

–  môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bazo : PH > 7, pH càng lớn thì bazo càng mạnh.

3. pH và chất thông tư :

– quỳ tím:

+ đỏ :

+ xanh :

+tím : 6,5

–  phenolphtalein :

+ không đổi màu: pH

+ chuyển hồng: 

B.   Các dạng bài tập:

Dạng bài : Xác định pH của dung dịch

Axit pH

Bazo pH > 7

Muối

Cation ứng với bazo

Mạnh

Mạnh

Yếu

Anion ứng với axit

Mạnh

Yếu

Mạnh

pH

=7

>7

Ví dụ

NaCl , KNO3 …

Na2CO3 ,C6H5ONa…

FeCl3 , AgNO3 …

*Định lượng: Xác định pH khi trộn ung dịch axit với dung dịch bazo

– bước 1: Tính nH+, nOH-

– bước 2: Viết phương trình phản ứng H+ + OH- -> H2O .

Xác định chất dư

-bước 3: tính tổng thể tích sau khi trộn rồi tính nồng độ chất dư

-bước 4: tính pH dung dịch

pH = -lg[H+]

pOH = -lg[OH-]

pH + pOH = 14

[H+] . [OH-] = 10-14

Chú ý: bài toán ngược khi cho pH thì nhờ vào pH sẽ xác lập axit hay bazo dư

Bài tập mẫu :

                Câu 1: Dung dịch nào dưới đây có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên kiềm:

A.  NH4Cl

B.   Al(NO3)­3

C.   CH3COONa

D.  HCl

Hướng dẫn giải:

A.  NH4Cl được tạo bởi cation NH4+ ( ứng với bazo yếu) và anion Cl- ( ứng với axit mạnh)

=>  Môi trường axit

B.   Al(NO3)3­ được tạo bởi cation Al3+ (ứng với bazo yếu ) và anion NO3- ( ứng với axit mạnh ) => môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit

C.   CH3COONa được tạo bởi cation Na+ và anion CH3COO- => môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bazo

D.  Môi trường axit

=>  Đáp án C

Câu 2. Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125 M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:

A.  7

B.   2

C.   1

D.  6

Hướng dẫn giải:

nOH = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 2 . 0,1. 0,1 + 0,1 . 0,1 = 0,03 mol  

nH= 2nH2SO4 + nHCl  = 2. 0,4 . 0,0375 + 0,4 . 0,0125 = 0,035 mol

OH- + H+ -> H2O

 nH+ dư = 0,035 – 0,03 = 0,005 mol

=> [H+]dư =

 =0,01 M

=> pH = -lg[H+] = -lg 0,01 = 2

=> đáp án B

C.   Bài tập tự luyện:

Câu 1: Câu nào sau này sai

A. pH = – lg[H+].   

B. [H+] = 10a thì  pH = a.

C. pH + pOH = 14. 

D. [H+] . [OH-] = 10-14.

Câu 2: Phát biểu không đúng là

A. Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng. 

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch pH

D. Dung dịch pH = 7: trung tính.

Câu 3: Thang pH thường dùng từ  0 đến 14 vì:

A. Tích số ion của nước [H+]. [OH-] = 10-14 ở 250C. 

B. pH dùng để đo dung dịch có  [H+] nhỏ.

C. Để tránh ghi [H+] với số mũ âm.                            

D. A, B, C đều đúng.

Câu 4: Cho những dd có cùng nồng độ mol: HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH. Dãy gồm những chất trên được sắp xếp theo thứ thự tăng dần độ pH là

A. HNO3; CH3COOH; NH3; NaCl; NaOH. 

B. HNO3, CH3COOH; NaCl; NH3; NaOH.

C. HNO3; NH3; CH3COOH; NaCl; NaOH. 

D. CH3COOH; HNO3; NaCl; NH3; NaOH.

Câu 5: Có 3 dung dịch: NaOH (nồng độ mol là C1); NH3 (nồng độ mol là C2); Ba(OH)2 (nồng độ mol là C3) có cùng giá trị pH. Dãy sắp xếp nồng độ theo thứ tự tăng dần là

A. C1;C2;C3.          B. C3;C1C2.           C. C3;C2;C1.          D. C2;C1C3.

Câu 6: Hòa tan m gam mỗi muối NaHCO3 (1); NaOH (2); Ba(OH)2 (3) vào nước để thu được cùng một thể tích mỗi dd. Thứ tự pH của những dd tăng dần theo dãy

A. 1,2,3.                B. 2,3,1.                C. 3,2,1.                 D. 1,3,2.

Câu 7: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử điện li)             A. y = 100x. B. y = 2x.     C. y = x – 2.           D. y = x + 2.

Câu 8: Nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 có pH = 3 là

A. 3 (M)                B. -3 (M).              C. 10-3(M).            D. – lg3 (M).

Câu 9: Một dd có nồng độ H+  bằng 0,001M thì pH và [OH-] của dd này là

A. pH = 2; [OH-] =10-10 M.                B. pH = 3; [OH-] =10-10 M.

C. pH = 10-3; [OH-] =10-11 M.           D. pH = 3; [OH-] =10-11 M.

Câu 10: Dẫn 4,48 lít khí HCl (đktc) vào 2 lít nước thu được 2 lit dd có pH là

A. 2.                       B. 1,5.                    C. 1.                       D. 3 .

Câu 11: Dung dịch NaOH 0,001M  có pH là

A. 11.                     B. 12.                     C. 13.                     D. 14.

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 0,1 gam NaOH vào nước thu được 250ml dd có pH là

A. 2.                       B. 12.                     C. 3.                       D. 13.

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm và sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào nước dư thu được 0,224 lit khí (đktc) và 2 lit dd có pH bằng

A. 12.                     B. 13.                     C. 2.                       D. 3.

Câu 14: Pha loãng 200ml dd Ba(OH)2 với cùng 1,3 lit nước thu được một,5 lit dd có pH=12. Nồng độ mol của dd Ba(OH)2 ban đầu là

A. 0,375M.           B. 0,075M.           C. 0,0375M.         D. 0,05M.

Câu 15: Cho m gam Na vào nước dư thu được một,5 lit dd có pH=12. Giá trị của m là

A. 0,23 gam.         B. 0,46 gam.         C. 0,115 gam.       D. 0,345 gam.

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam BaO vào nước thu được 200ml dd X có pH=13. Giá trị của m là

A. 1,53 gam.         B. 2,295 gam.       C. 3,06 gam.          D. 2,04 gam

Câu 17: Hòa tan 0,31 gam một oxit sắt kẽm sắt kẽm kim loại vào nước thu được một lit dd có pH=12. Oxit sắt kẽm sắt kẽm kim loại là

A. BaO.                 B. CaO.                 C. Na2O.                D. K2O.

Câu 18: Cho 100 ml dd KOH 0,1 M vào 100 ml dd H2SO4 có pH=1 thì dung dịch  sau phản ứng là

A. dư axit.                   B. trung tính.              C. dư bazơ.                D. không xác lập được.

Câu 19: Hòa tan 3,36 lit khí HCl (đktc) vào nước thành dd Y. Muốn trung hòa dd Y thì thể tích dd KOH 1M cần dùng là    

A. 100ml.         B. 150ml.  C. 250ml.  D. 300ml.

Câu 20: Thể tích dd HCl 0,2 M cần để trung hoà 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M là

A. 500 ml.             B. 50 ml.               C. 200 ml.             D. 100 ml.

Câu 21: Thể tích dd HCl 0,3 M cần để trung hòa 100 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là      

   A. 200 ml.        B. 100 ml.             C. 250 ml.     D. 150 ml.

Câu 22: Để trung hoà 200 ml dd hỗn hợp chứa HCl 0,3 M và H2SO4 0,1M cần dùng V ml dd Ba(OH)2 0,2M. V có mức giá trị là 

   A. 400  ml.   B. 500 ml. C. 250 ml. D. 300ml.

Câu 23: Để trung hoà dd hỗn hợp chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần thể tích dd hỗn hợp chứa HCl 0,1 M và H2SO4 0,05M là

A. 4 lit.                  B. 3 lit.                  C. 1 lit.                  D. 2 lit.

Câu 24: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M thu được dd có pH bằng

A. 3.                       B. 1.                       C. 2.                       D. 1,5.

Câu 25: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

A. 2.                       B. 12.                     C. 7.                       D. 13.

Câu 26: Trộn 200ml dd H2SO4 0,05M với 300ml dd NaOH 0,06M thu được 500ml dd có pH là

A. 4.                       B. 2,4.                    C. 3.                       D. 5.

Câu 27: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dd NaOH 0,3M với 200 ml dd H2SO4 0,05M có pH là                

   A. 7.    B. 12.                             C. 13.                              D. 1.

Câu 28: Cho 1 lit dd H2SO4 0,04M tác dụng với 3 lit dd NaOH 0,04M thì thu được dd có pH là

A. 2.                       B. 12.                     C. 7.                       D. 13.

Câu 29: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd có pH là            

  A. 2.    B. 3.              C. 11.     D. 12.

Câu 30: Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH là

A. 1.                       B. 2.                       C. 6.                       D. 7.

Câu 31: Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y có pH là

A. 1.                       B. 2.                       C. 4.                       D. 7.

Câu 32: Trộn 100 ml dd KOH có pH=12 với 100 ml dd HCl 0,012 M thì thu được dd có pH là

A. 1.                       B. 7.                       C. 8.                       D. 3.

Câu 33: Trộn lẫn 2 dd hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. pH của dd thu được là                  

A. 9.                   B. 12,5.     C. 14,2       .         D. 13.

Câu 34: Trộn V ml dd NaOH 0,01M với V ml dd HCl 0,03M thu được 2V ml dd Y có pH là

A. 1.                       B. 2.                       C. 3.                       D. 4.

Câu 35: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với một thể tích dd gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z có pH là              

  A. 1.              B. 2.               C. 12.    D. 13.

Câu 36: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l thu được 500 ml dd có pH=2. Giá trị của x là                  

    A. 0,025.            B. 0,05.     C. 0,1.       D. 0,5.

Câu 37: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l thu được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của a là          

          A. 0,025.            B. 0,05.     C. 0,1.                   D. 0,5.

Câu 38: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được m gam kết tủa và dd còn sót lại sở hữu pH=12. Giá trị của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3M.                      B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.                          D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 39: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 500ml dd có pH=x. Cô cạn dd sau phản ứng thu được một,9875 gam chất rắn. Giá trị của a và x lần lượt là

A. 0,05M; 13.       B. 2,5.10-3M; 13. C. 0,05M; 12.       D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 40: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M thu được dd có pH=12. Giá trị của a là

A. 0,175M.           B. 0,01M.              C. 0,57M.              D. 1,14M.

Đáp án:

1B

2B

3D

4B

5D

6B

7C

8C

9D

10C

11A

12B

13A

14B

15D

16A

17C

18A

19B

20D

21B

22C

23D

24B

25A

26B

27C

28B

29D

30B

31A

32D

33D

34B

35D

36A

37B

38A

39C

40D

Bài viết gợi ý:

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là:
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hòa #tan #004gam #naoh #vào #nước #để #được #1lit #dung #dịch #của #dung #dịch #axit #này #là

4386

Review Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hòa tan 0,04gam naoh vào nước để được 1lit dung dịch. ph của dung dịch axit này là: 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hòa #tan #004gam #naoh #vào #nước #để #được #1lit #dung #dịch #của #dung #dịch #axit #này #là